Quyết định 50/2010/QĐ-UBND

Quyết định 50/2010/QĐ-UBND về mức giá đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 50/2010/QĐ-UBND mức giá đất năm 2011 đã được thay thế bởi Quyết định 2395/QĐ-UBND năm 2012 công bố Danh mục văn bản UBND Cần Thơ ban hành và được áp dụng kể từ ngày 27/09/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2010/QĐ-UBND mức giá đất năm 2011


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 50/2010/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 24 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về mức giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Cần Thơ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định mức giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Mức giá các loại đất quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để:

1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai.

3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai.

4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai.

5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 36, Điều 40 của Luật Đất đai.

7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và đăng báo Cần Thơ chậm nhất 05 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành mức giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN-TP.HCM);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- TT Thành ủy, TT.HĐND thành phố;
- Ủy ban MTTQ VN và các đoàn thể;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban đảng;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Sở, ban ngành TP;
- Quận ủy, TT.HĐND quận;
- Huyện ủy, TT.HĐND huyện;
- UBND quận, huyện;
- Website Chính phủ;
- Báo Cần Thơ;
- Trung tâm Công báo;
- VP UBND thành phố (3B);
- Lưu VT.VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

QUY ĐỊNH

MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 50/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Nguyên tắc chung

1.1. Nhóm đất nông nghiệp

Giá các loại đất nông nghiệp được xác định theo khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ, mỗi khu vực có các vị trí khác nhau, giá đất được xác định theo từng vị trí đó.

- Khu vực: áp dụng cho các khu đất trên địa bàn quận, huyện. Mỗi quận, huyện có thể xác định thành các khu vực khác nhau:

+ Khu vực 1: áp dụng cho đất trên địa bàn các phường, xã, thị trấn của quận, huyện có điều kiện phát triển kinh tế cao.

+ Khu vực 2: áp dụng cho đất trên địa bàn các phường, xã, thị trấn của quận, huyện có điều kiện phát triển kinh tế thấp hơn.

- Vị trí: thửa đất trong mỗi khu vực sẽ được xác định nhiều vị trí khác nhau, có quy định mức đơn giá khác nhau, cụ thể:

+ Vị trí 1: áp dụng đối với đất có khoảng cách từ nơi cư trú của cộng đồng người sử dụng đất tới nơi sản xuất, khoảng cách từ nơi sản xuất so với thị trường tiêu thụ tập trung gần nhất và mức độ thuận tiện về giao thông.

+ Vị trí 2, 3, 4: các vị trí tiếp sau đó theo thứ tự từ thứ 2, 3, 4 trở đi có khoảng cách xa hơn và giao thông ít thuận tiện hơn.

1.2. Nhóm đất phi nông nghiệp

a) Đất ở:

- Đất ở tại nông thôn được xác định là đất ở không tiếp giáp các trục giao thông chính và đất ở sau vị trí thâm hậu 50m từ chân taluy đường (lề đường qua mỗi bên 1,5m).

- Đất ở tiếp giáp các trục giao thông được xác định cụ thể cho từng tuyến đường, quốc lộ, đường tỉnh,... tính thâm hậu 50m.

- Đất ở nội đô thị:

Mỗi tuyến đường ở đô thị phân thành nhiều đoạn đường phố có khả năng sinh lợi khác nhau, có kết cấu hạ tầng khác nhau. Tùy theo mức sinh lợi và kết cấu hạ tầng từng đoạn đường của loại đường đó để xác định giá đất từ thấp đến cao (đính kèm phụ lục).

Mỗi loại đường chia ra làm 4 vị trí:

+ Vị trí 1: áp dụng đối với đất liền cạnh đường phố (mặt tiền), giá đất bằng 100% giá đất đoạn đường đó.

+ Vị trí 2: áp dụng đối với đất ở trong hẻm của đường phố có điều kiện sinh hoạt thuận lợi (xe ô tô hoặc xe ba bánh vào tận nơi). Danh sách giá đất các hẻm thuộc vị trí 2 của các đường trong phạm vi thành phố Cần Thơ (đính kèm phụ lục).

+ Vị trí 3: áp dụng đối với đất ở trong hẻm của đường phố có điều kiện giao thông kém hơn vị trí 2 nhưng lưu thông ra được trục đường đã có giá (vị trí 1). Giá đất bằng 20% giá đất vị trí 1 của cùng đoạn đường đó.

+ Vị trí 4: áp dụng đối với đất ở trong hẻm của hẻm vị trí 2 và hẻm vị trí 3. Giá đất bằng 15% giá đất vị trí 1 của cùng đoạn đường.

b) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp:

Được xác định bằng bảng giá đất cụ thể; phương pháp xác định vị trí, thâm hậu theo nguyên tắc xác định như trường hợp đất ở được quy định trong bảng quy định này.

c) Đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất tôn giáo, tín ngưỡng (bao gồm đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ); đất phi nông nghiệp khác (bao gồm đất xây dựng nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật, cơ sở sáng tác văn hóa nghệ thuật), được xác định theo giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất.

d) Đối với đất sử dụng vào các mục đích công cộng theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và các loại đất phi nông nghiệp khác (bao gồm đất cho các công trình xây dựng khác của tư nhân không nhằm mục đích kinh doanh và không gắn liền với đất ở; đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động; đất đô thị được sử dụng để xây dựng nhà phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi động vật được pháp luật cho phép; đất xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; đất xây dựng nhà kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp) được xác định theo giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp liền kề hoặc giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất.

đ ) Đối với đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, được xác định theo giá đất liền kề có giá trị cao nhất.

e) Đối với đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản thì áp dụng khung giá đất nuôi trồng thủy sản; sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng khai thác thủy sản được xác định theo giá đất phi nông nghiệp liền kề hoặc giá đất phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất.

g) Đất khu công nghiệp, khu chế xuất:

- Trà Nóc 1:

+ Khu vực 1: giá đất 1.500.000 đồng/m2 áp dụng cho các dự án có vị trí tiếp giáp sông Hậu và đường giao thông. Phần còn lại sau 250m giá đất tính bằng khu vực 2 là 1.200.000 đồng/m2;

+ Khu vực 2: giá đất 1.200.000 đồng/m2 áp dụng cho các dự án có vị trí tiếp giáp các trục đường chính trong khu công nghiệp;

+ Khu vực 3: giá đất 1.000.000 đồng/m2 áp dụng cho các dự án còn lại.

- Trà Nóc 2:

Áp dụng theo giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp còn lại thuộc khu vực 1, quận Ô Môn.

2. Một số quy định khi xác định giá đất trong đô thị

2.1. Đối với đất ngay góc ngã ba, ngã tư giao lộ

a) Trường hợp thửa đất tiếp giáp từ 2 mặt tiền đường trở lên (đều thuộc vị trí 1):

- Phần trong thâm hậu 20m: giá đất được tính theo vị trí 1 của đoạn đường có mức giá cao nhất đối với thửa đất đó;

- Phần thâm hậu sau 20m: giá đất được xác định theo vị trí 1 của đoạn đường còn lại có mức giá thấp hơn đối với thửa đất đó.

b) Trường hợp thửa đất tiếp giáp từ 2 mặt tiền trở lên (thuộc vị trí 2, 3, 4):

- Phần trong thâm hậu 20m: giá đất được tính theo vị trí có giá đất cao nhất đối với thửa đất đó;

- Phần thâm hậu sau 20m: giá đất được xác định theo vị trí có giá đất thấp hơn đối với thửa đất đó.

2.2. Đất thâm hậu

- Thâm hậu đất ở tại đô thị: đối với căn hộ có thửa đất mà chiều sâu (dài) lớn hơn 20m thì giá đất thâm hậu từ trên 20m trở đi được tính bằng 40% giá đất 20m đầu (vị trí 1). Phần thâm hậu đối với đất trong hẻm cũng được tính tương tự bằng 40% giá đất ở vị trí đó.

- Đất thâm hậu của đất ở ngoài đô thị (vùng ven): được tính từ chân taluy qua mỗi bên vào 50m (chân đường qua mỗi bên 1,5m), phần đất thâm hậu từ trên 50m trở đi được tính bằng giá đất ở còn lại cùng khu vực.

- Trường hợp thửa đất không tiếp giáp mặt tiền nhưng vẫn còn nằm trong thâm hậu 20m đối với đất đô thị vào 50m đối với đất ở ngoài đô thị (vùng ven) thì giá đất được xác định theo vị trí 3 hoặc 4 đối với đất ở đô thị và đất ở nông thôn đối với đất ở tiếp giáp các trục giao thông.

- Đối với đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị nếu đất vị trí 3, vị trí 4 có giá trị thấp hơn giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn thì được tính bằng giá cao nhất của đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn của quận, huyện.

3. Một số trường hợp được áp dụng để tính bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, tính tiền sử dụng đất

- Đất giáp ranh giữa các đoạn đường của một tuyến đường có giá khác nhau, được xác định từ giới hạn của đoạn đường có giá đất cao hơn đến đoạn đường có giá đất thấp hơn kéo dài khoảng cách 200m (từ đoạn đường có giá cao hơn được kéo dài 100m giảm 10%; từ trên 100m đến 200m giảm thêm 10% nữa sau đó mới đến đoạn có giá thấp hơn tiếp giáp 200m).

Nếu giá đất giáp ranh trong phạm vi 200m sau khi giảm 10% hoặc 20% mà thấp hơn giá đất quy định tại đoạn đường giáp ranh kế tiếp thì lấy theo giá đất của đoạn đường kế tiếp.

- Trường hợp giới hạn phạm vi tại vị trí giáp ranh 100m hoặc 200m không nằm hết thửa thì giá đất được tính hết thửa đó theo giá đất của đoạn đường có giá đất cao hơn.

4. Quy định các đường trục chính và trục phụ tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ

- Trục đường chính: là trục đường có lòng đường từ 10m trở lên, kể cả dãy phân cách.

- Trục đường phụ: là trục đường có lòng đường dưới 10m.

Riêng đối với các khu dân cư trên địa bàn quận Cái Răng thuộc Khu đô thị Nam sông Cần Thơ được quy định như sau:

- Trục đường chính A: là trục đường có lòng đường từ 10m trở lên, kể cả dãy phân cách.

- Trục đường chính B: là trục đường có lòng đường dưới 10m.

5. Xác định giá đất trong một số trường hợp cụ thể

Khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, cho thuê đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại thời điểm giao đất, cho thuê đất, thời điểm quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sữ dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ vào giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường để xác định lại giá đất cụ thể cho phù hợp.

II. MỨC GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

1. QUẬN NINH KIỀU

1.1. Đất nông nghiệp

- Vị trí 1: áp dụng cho các thửa đất nằm trong địa giới hành chính quận. Trừ các thửa đất trong địa giới tổ: 10, 11, 12, 13 thuộc khu vực 7 phường An Bình và tổ: 4, 5, 6, 7 thuộc khu vực 8 phường An Bình

- Vị trí 2 : áp dụng cho tổ: 10, 11, 12, 13 thuộc khu vực 7 phường An Bình và tổ: 4, 5, 6, 7 thuộc khu vực 8 phường An Bình.

a) Đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản:

Vị trí

Giá đất (đồng/m2)

1

162.000

2

135.000

b) Đất trồng cây lâu năm:

Vị trí

Giá đất (đồng/m2)

1

190.000

2

158.000

1.2. Đất phi nông nghiệp

a) Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị: 

  Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên đường

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

 

Nhóm đường loại 1

 

 

1

Hai Bà Trưng

Nhà hàng Ninh Kiều - Nguyễn An Ninh

30.000.000

21.000.000

Châu Văn Liêm – Nguyễn Thị Minh Khai

19.000.000

13.300.000

2

Hòa Bình

Nguyễn Trãi - Đường 30 tháng 4

42.500.000

29.750.000

3

Ngô Quyền

Hai Bà Trưng - Hòa Bình

30.000.000

21.000.000

Hòa Bình – Trương Định

25.000.000

17.500.000

4

Phan Đình Phùng

Hòa Bình - Ngô Đức Kế

33.500.000

23.450.000

Ngô Đức Kế - Nguyễn Thị Minh Khai

25.000.000

17.500.000

5

Võ Văn Tần

Hai Bà Trưng - Hòa Bình

30.000.000

21.000.000

6

Nguyễn Thái Học

Hai Bà Trưng - Hòa Bình

30.000.000

21.000.000

7

Phan Bội Châu

Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng

20.000.000

14.000.000

8

Phan Chu Trinh

Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng

20.000.000

14.000.000

9

Lý Tự Trọng

Trần Hưng Đạo - Trường Đại học Cần Thơ (khu III)

30.000.000

21.000.000

Ngã ba công viên Lưu Hữu Phước – Hòa Bình

25.000.000

17.500.000

10

Nguyễn Trãi

Hòa Bình – Vòng xoay Bến xe

35.000.000

24.500.000

11

Trần Hưng Đạo

Cầu Nhị Kiều - Mậu Thân

30.000.000

21.000.000

12

Mậu Thân

Đường 30 tháng 4 - Trần Hưng Đạo

25.000.000

17.500.000

13

Trần Văn Khéo

Nguyễn Trãi - Lê Lợi

30.000.000

21.000.000

14

Châu Văn Liêm

Hai Bà Trưng - Hòa Bình

25.000.000

17.500.000

15

Nguyễn An Ninh

Hai Bà Trưng - Hòa Bình

25.000.000

17.500.000

16

Lê Thánh Tôn

Nguyễn Thái Học - Ngô Quyền

25.000.000

17.500.000

17

Hùng Vương

Cầu Nhị Kiều - Vòng xoay bến xe

25.000.000

17.500.000

18

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Phan Đình Phùng - Hòa Bình

22.000.000

15.400.000

19

Tân Trào

Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng

22.000.000

15.400.000

20

Trần Phú

Nguyễn Trãi - Lê Lợi

20.000.000

14.000.000

21

Phan Văn Trị

Trường ĐH Cần Thơ (khu III) - đường 30 tháng 4

25.000.000

17.500.000

22

Cách mạng tháng Tám

Vòng xoay bến xe - Nguyễn Văn Cừ

13.500.000

9.450.000

23

Đường 30 tháng 4

Hòa Bình - Trần Ngọc Quế

30.000.000

21.000.000

24

Hồ Tùng Mậu

Trần Phú - Trần Văn Khéo

25.000.000

17.500.000

25

Nguyễn Đức Cảnh

Trần Phú - Trần Văn Khéo

25.000.000

17.500.000

26

Ung Văn Khiêm

Trần Phú - Bờ kè Cái Khế

20.000.000

14.000.000

27

Lý Hồng Thanh

Suốt tuyến

20.000.000

14.000.000

28

Phạm Ngọc Thạch

Trần Văn Khéo đến cuối đường

20.000.000

14.000.000

29

Lương Định Của

Trần Văn Khéo đến cuối đường

15.000.000

10.500.000

30

Trần Đại Nghĩa

Trần Văn Khéo đến cuối đường

15.000.000

10.500.000

 

Nhóm đường loại 2

 

 

1

Lý Thường Kiệt

Ngô Quyền - Ngô Gia Tự

15.000.000

10.500.000

2

Ngô Gia Tự

Hai Bà Trưng - Nguyễn Trãi

25.000.000

17.500.000

3

Ngô Văn Sở

Hòa Bình - Phan Đình Phùng

15.000.000

10.500.000

4

Đồng Khởi

Hòa Bình - Châu Văn Liêm

20.000.000

14.000.000

5

Mậu Thân

Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ

16.000.000

11.200.000

6

Phạm Hồng Thái

Hòa Bình - Lý Thường Kiệt

15.000.000

10.500.000

7

Quang Trung

Đường 30 tháng 4 - Hẻm 33 và 50 dưới dốc cầu Quang Trung

15.000.000

10.500.000

8

Đường 30 tháng 4

Trần Ngọc Quế - đường 3 tháng 2

16.000.000

11.200.000

9

Thủ Khoa Huân

Hai Bà Trưng - Phan Đình Phùng

15.000.000

10.500.000

10

Trần Quốc Toản

Hai Bà Trưng - Hòa Bình

15.000.000

10.500.000

11

Ngô Đức Kế

Hai Bà Trưng - Phan Đình Phùng

15.000.000

10.500.000

12

Đề Thám

Hòa Bình - Nguyễn Khuyến

18.000.000

12.600.000

13

Trần Văn Hoài

Đường 30 tháng 4 - Đường 3 tháng 2

18.000.000

12.600.000

14

Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Trãi - Ngô Hữu Hạnh

12.000.000

8.400.000

15

Võ Thị Sáu

Nguyễn Trãi - Ngô Quyền

18.000.000

12.600.000

16

Trần Quang Khải

Nguyễn Trãi - Ung Văn Khiêm

18.000.000

12.600.000

17

Điện Biên Phủ

Võ Văn Tần - Ngô Đức Kế

12.000.000

8.400.000

18

Hoàng Văn Thụ

Nguyễn Trãi - Trần Hưng Đạo

18.000.000

12.600.000

19

Xô Viết Nghệ Tĩnh

Hòa Bình - Hoàng Văn Thụ

18.000.000

12.600.000

20

Đinh Tiên Hoàng

Hùng Vương - cầu Xô Viết Nghệ Tĩnh

18.000.000

12.600.000

21

Nguyễn Khuyến

Ngô Quyền - Đề Thám

14.000.000

9.800.000

22

Phan Đăng Lưu

Bùi Thị Xuân - Bà Huyện Thanh Quan

14.000.000

9.800.000

23

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Trãi - Nguyễn Đức Cảnh

18.000.000

12.600.000

24

Nguyễn Văn Cừ

Cách Mạng Tháng Tám - Cầu Rạch Ngỗng 2

7.500.000

5.250.000

25

Đường 3 tháng 2

Mậu Thân - Nguyễn Văn Linh

18.000.000

12.600.000

26

Nguyễn Thị Minh Khai

Phan Đình Phùng - cầu Quang Trung

15.000.000

10.500.000

27

Phạm Ngũ Lão

Cách Mạng Tháng Tám - Hẻm 85

14.000.000

9.800.000

28

Trần Việt Châu

Nguyễn Văn Cừ - Phạm Ngũ Lão

14.000.000

9.800.000

29

Nguyễn Việt Hồng

Phan Văn Trị - Mậu Thân

15.000.000

10.500.000

 

Nhóm đường loại 3

 

 

1

Nguyễn Thị Minh Khai

Cầu Quang Trung - Hết đường

9.000.000

6.300.000

2

Ngô Gia Tự

Nguyễn Trãi - Võ Thị Sáu

10.000.000

7.000.000

3

Cách mạng tháng Tám

Nguyễn Văn Cừ - Vành đai, hẻm 86 Cách Mạng Tháng Tám

8.000.000

5.600.000

4

Ngô Hữu Hạnh

Hòa Bình - Trương Định

15.000.000

10.500.000

5

Lê Lợi

Trần Phú - Trần Văn Khéo

15.000.000

10.500.000

6

Ngô Đức Kế

Phan Đình Phùng - Điện Biên Phủ

12.000.000

8.400.000

7

Huỳnh Thúc Kháng

Trần Hưng Đạo - Mậu Thân

12.000.000

8.400.000

8

Bà Huyện Thanh Quan

Cách mạng tháng Tám - Phan Đăng Lưu

10.000.000

7.000.000

9

Đề Thám

Nguyễn Khuyến - Huỳnh Cương

15.000.000

10.500.000

10

Đồng Khởi

Châu Văn Liêm - cuối đường

10.000.000

7.000.000

11

Trần Phú

Lê Lợi - 2 Bến phà Cần Thơ

10.000.000

7.000.000

12

Quang Trung

Hẻm 33 và 50 - Nguyễn Thị Minh Khai

10.000.000

7.000.000

13

Đường 3 tháng 2

Nguyễn Văn Linh - cầu Đầu Sấu

14.000.000

9.800.000

14

Phạm Ngũ Lão

Hẻm 85 - phần còn lại

9.000.000

6.300.000

15

Hải Thượng Lãn Ông

Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng

10.000.000

7.000.000

16

Trần Ngọc Quế

Đường 30 tháng 4 - Đường 3 tháng 2

13.000.000

9.100.000

17

Hồ Xuân Hương

Hùng Vương - Bùi Thị Xuân

9.000.000

6.300.000

18

Đoạn Quốc lộ I

Cầu Đầu Sấu - Cầu Cái Răng

10.000.000

7.000.000

19

Trương Định

Ngô Hữu Hạnh - Ngô Quyền

12.000.000

8.400.000

20

Cao Bá Quát

Phan Đình Phùng - Điện Biên Phủ

8.000.000

5.600.000

21

Nguyễn Du

Châu Văn Liêm - Ngô Đức Kế

8.000.000

5.600.000

22

Điện Biên Phủ

Ngô Đức Kế - cuối đường

8.000.000

5.600.000

23

Bà Triệu

Ngô Gia Tự - cuối đường

8.000.000

5.600.000

24

Nguyễn Thần Hiến

Lý Tự Trọng - cuối đường

10.000.000

7.000.000

25

Các trục đường còn lại của Khu dân cư Miền Tây – Cần Đô

Suốt tuyến

10.000.000

7.000.000

26

Trần Hoàng Na

Đường 30 tháng 4 - Tầm Vu

10.000.000

7.000.000

27

Nguyễn Bình

Lê Lợi - Ung Văn Khiêm

7.000.000

4.900.000

28

Đường nội bộ Khu dân cư Quân khu 9

Giáp đường Trần Quang Khải - Lý Hồng Thanh

12.000.000

8.400.000

29

Trần Quang Khải

Ung Văn Khiêm - Lê Lợi

7.000.000

4.900.000

 

Nhóm đường loại 4

 

 

1

Trần Ngọc Quế

Đường 30 tháng 4 – Tầm Vu

8.000.000

5.600.000

2

Tầm Vu

Trần Ngọc Quế - cầu kinh mương lộ

8.000.000

5.600.000

Cầu kinh mương lộ - cuối đường

4.000.000

2.800.000

Trần Ngọc Quế - Thành đội

4.000.000

2.800.000

Thành đội-Nguyễn Thị Minh Khai

6.000.000

4.200.000

3

Mạc Đỉnh Chi

Trương Định - cuối đường

8.000.000

5.600.000

4

Mậu Thân

Nguyễn Văn Cừ - Vành đai

6.000.000

4.200.000

5

Ngô Đức Kế

Phan Đình Phùng-Điện Biên Phủ

6.000.000

4.200.000

6

Lê Lai

Các đoạn trải nhựa, giáp Phan Văn Trị

7.000.000

4.900.000

7

Hồ Xuân Hương

Hùng Vương - Bà Huyện Thanh Quan

6.000.000

4.200.000

8

Đoàn Thị Điểm

Cách Mạng Tháng Tám - Ngã ba

6.000.000

4.200.000

Ngã ba - cuối đường

4.000.000

2.800.000

9

Mậu Thân

Tầm Vu -Đường 30 tháng 4

6.000.000

4.200.000

10

Bùi Thị Xuân

Phan Đăng Lưu - Đinh Tiên Hoàng

3.000.000

2.100.000

11

Lê Bình

Đường 30 tháng 4 - Đường 3 tháng 2

6.000.000

4.200.000

12

Quản Trọng Hoàng

Đường 3 tháng 2 - Tập thể Tỉnh ủy (cũ)

4.000.000

2.800.000

13

Nguyễn Văn Trỗi

Khu nội bộ Mậu Thân

5.000.000

3.500.000

14

Nguyễn Ngọc Trai

Khu nội bộ Mậu Thân

5.000.000

3.500.000

15

Cao Thắng

Khu nội bộ Mậu Thân

5.000.000

3.500.000

16

Đinh Công Tráng

Khu nội bộ Mậu Thân

5.000.000

3.500.000

17

Nguyễn Cư Trinh

Khu nội bộ Mậu Thân

5.000.000

3.500.000

18

Lê Lợi

Trần Văn Khéo - Đầu ranh Công viên nước

4.000.000

2.800.000

Ranh Công viên nước - Khách sạn Victoria

2.500.000

1.750.000

19

Nguyễn Văn Cừ

Cầu Rạch Ngỗng 2 - Hoàng Quốc Việt

8.000.000

5.600.000

20

Quốc lộ 91B

Cầu Hưng Lợi - Nguyễn Văn Cừ

10.000.000

7.000.000

21

Trương Định

Lý Tự Trọng - Đề Thám

8.000.000

5.600.000

Đề Thám - Ngô Quyền

4.000.000

2.800.000

22

Hu Giang

Quốc lộ I - cuối đưng

6.000.000

4.200.000

23

Đường Vành đai phi trường

Cách Mạng Tháng Tám (cặp Nhà hàng Phi Long) - Mậu Thân

2.000.000

1.400.000

24

Võ Trường Toản

Nguyễn Văn Cừ - Vành đai

7.000.000

4.900.000

25

Trần Bình Trọng

Lý Tự Trọng - Trần Hưng Đạo

8.000.000

5.600.000

26

Huỳnh Cương

Hoàng Văn Thụ - quanh hồ Xáng Thổi - Hoàng Văn Thụ

12.000.000

8.400.000

27

Tôn Thất Tùng

Suốt tuyến

6.000.000

4.200.000

28

Nguyễn Tri Phương (Trục chính khu dân cư Thới Nhựt 1)

Suốt tuyến

6.000.000

4.200.000

29

Ngô Thì Nhậm (Trục phụ khu dân cư Thới Nhựt 1)

Suốt tuyến

3.000.000

2.100.000

30

Phan Huy Chú (Trục phụ khu dân cứ Thới Nhựt 1)

Suốt tuyến

3.000.000

2.100.000

31

Trần Bạch Đằng (Trục chính Khu dân cư Nâng cấp Đô thị)

Suốt tuyến

6.000.000

4.200.000

32

Đường Sông Hậu

Từ đường Lê Lợi – Trần Phú

5.000.000

3.500.000

b) Hẻm vị trí 2:

Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên đường

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

1

Hẻm 14, hẻm 86 Lý Tự Trọng

Từ đầu hẻm đến Đề Thám

8.000.000

5.600.000

2

Hẻm 218 Trần Hưng Đạo

Từ đầu hẻm đến hết đoạn trải nhựa

3.500.000

2.450.000

3

Hẻm 93 Trần Hưng Đạo

Từ đầu hẻm đến hết đoạn trải nhựa

3.000.000

2.100.000

4

Hẻm 132 Hùng Vương

Đầu hẻm đến hết đoạn trải nhựa

5.000.000

3.500.000

5

Hẻm 54 Hùng Vương

Từ đầu hẻm đến hết trục đường chính

5.000.000

3.500.000

6

Hẻm 86 Cách Mạng Tháng Tám

Suốt tuyến

4.000.000

2.800.000

7

Hẻm 95 Mậu Thân

Từ đầu hẻm đến hết đoạn trải nhựa

3.500.000

2.450.000

8

Đường nội bộ khu Trần Khánh Dư

Từ đường 30 tháng 4 đến ngã ba hẻm

4.000.000

2.800.000

9

Đường nội bộ khu Trần Khánh Dư

Các trục chính còn lại

3.200.000

2.240.000

10

Đường nội bộ khu dân cư (kế Chi cục thú y) đường 30 tháng 4

Các trục đường chính

6.000.000

4.200.000

11

Hẻm số 138 Trần Việt Châu

Trần Việt Châu – Hết đoạn trải nhựa và hệ thống chiếu sáng

2.500.000

1.750.000

12

Đường nội bộ khu TT Cty Cấp thoát nước, khu công viên cây xanh (cũ) Đường 30 tháng 4

Các trục đường chính

4.000.000

2.800.000

13

Đường nội bộ khu dân cư 243 Đường 30 tháng 4

Các trục đường chính

4.000.000

2.800.000

 

14

Đường nội bộ khu dân cư 91/23 đường 30 tháng 4

Từ đường 30 tháng 4 đến hết đường trải nhựa

3.000.000

2.100.000

 

15

Đường nội bộ khu chung cư Đường 3 tháng 2

Trục đường chính dẫn vào khu chung cư A, B, C, D do Nhà nước đầu tư

3.000.000

2.100.000

 

16

Khu dân cư 148 Đường 3 tháng 2

Từ đường 3 tháng 2 đến hết đường trải nhựa

3.000.000

2.100.000

 

17

Hẻm 51 Đường 3 tháng 2

Từ đường 3 tháng 2 đến hết đường trải nhựa

3.500.000

2.450.000

 

18

Hẻm 12 Đường 3 tháng 2

Từ đường 3 tháng 2 đến hết đường trải nhựa

3.500.000

2.450.000

 

19

Đường nội bộ khu dân cư 91B (giai đoạn I, tính từ Nguyễn Văn Linh - Trần Hoàng Na dự mở)

Trục chính

6.000.000

4.200.000

 

Trục phụ

4.000.000

2.800.000

 

20

Khu dân cư MeTro Cash

Trục chính

4.000.000

2.800.000

 

Trục phụ

3.000.000

2.100.000

 

21

Đường nội bộ khu dân cư Hồng Phát

Trục chính

6.000.000

4.200.000

 

Trục phụ

4.000.000

2.800.000

 

22

Đường nội bộ khu dân cư Búng Xáng

Đường nội bộ

2.000.000

1.400.000

 

23

Đường nội bộ khu dân cư Hàng Bàng

Toàn khu

3.000.000

2.100.000

 

24

Khu dân cư 274, đường 30 tháng 4

Đường nội bộ

4.000.000

2.800.000

 

25

Khu dân cư Phước Kiến, đường Tầm Vu

Đường nội bộ

2.500.000

1.750.000

 

26

Khu dân cư Linh Thành, phường Cái Khế

Đường nội bộ

4.000.000

2.800.000

 

27

Khu dân cư Vạn Phát (Giai đoạn 1), Hoàn Mỹ, phường Cái Khế

Trục chính

4.000.000

2.800.000

 

Trục phụ

3.000.000

2.100.000

 

c) Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tiếp giáp các trục giao thông:

Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên đường

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

1

Quốc lộ 91B (Nguyễn Văn Linh)

Nguyễn Văn Cừ - rạch Bà Bộ (hết ranh phường An Bình)

3.000.000

2.100.000

2

Vòng Cung

Cầu Cái Răng - cầu Rau Răm

4.000.000

2.800.000

Cầu Rau Răm - Ranh huyện Phong Điền

3.000.000

2.100.000

3

Nguyễn Văn Trường

Vòng Cung - cầu Ngã Cái

2.000.000

1.400.000

4

Hoàng Quốc Việt

Vòng Cung – Quốc lộ 91B

3.000.000

2.100.000

5

Trần Vĩnh Kiết

Quốc lộ 1A - cầu Ngã Cạy

2.000.000

1.400.000

6

Khu tái định cư đường 923

Toàn khu

1.500.000

1.050.000

7

Nguyễn Văn Cừ nối dài

Hoàng Quốc Việt – Giáp ranh huyện Phong Điền

3.500.000

2.450.000

Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tiếp giáp các trục giao thông chính nêu trên được tính từ chân taluy đường qua mỗi bên vào 50m.

d) Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp còn lại:

Đơn vị tính: đồng/m2

Khu vực

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

1

1.000.000

700.000

2

800.000

560.000

Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp còn lại được xác định là đất không tiếp giáp các trục giao thông chính sau vị trí thâm hậu 50m từ chân taluy đường.

- Khu vực 1: áp dụng cho các thửa đất nằm trong địa giới hành chính quận. Trừ các thửa đất thuộc khu vực Cồn Khương, phường Cái Khế và các thửa đất trong địa giới tổ: 10, 11, 12, 13 thuộc khu vực 7 phường An Bình và tổ: 4, 5, 6, 7 thuộc khu vực 8 phường An Bình

- Khu vực 2: khu vực cồn Khương thuộc phường Cái Khế, tổ: 10, 11, 12, 13 thuộc khu vực 7 phường An Bình và tổ: 4, 5, 6, 7 thuộc khu vực 8 phường An Bình.

2. QUẬN BÌNH THỦY

2.1. Đất nông nghiệp

- Vị trí 1: áp dụng cho các phường: An Thới, Bình Thủy, Bùi Hữu Nghĩa, Trà An và Trà Nóc.

- Vị trí 2: áp dụng cho các phường: Long Tuyền, Long Hòa và Thới An Đông.

a) Đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản:

Vị trí

Giá đất (đồng/m2)

1

162.000

2

 135.000

b) Đất trồng cây lâu năm:

Vị trí

Giá đất (đồng/m2)

1

180.000

2

150.000

2.2. Đất phi nông nghiệp

a) Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị:

  Đơn vị tính : đồng/m2

TT

Tên đường

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

1

Cách mạng tháng Tám

Vành đai phi trường, hẻm 86 – cầu Bình Thủy

7.000.000

4.900.000

2

Bùi Hữu Nghĩa

Cầu Bình Thủy – Nguyễn Truyền Thanh

7.000.000

4.900.000

3

Lê Hồng Phong

Cầu Bình Thủy – đến hết ranh khu dân cư Ngân Thuận (phần tiếp giáp đường Lê Hồng Phong)

6.000.000

4.200.000

Hết ranh khu dân cư Ngân Thuận-Ngã ba Khu công nghiệp Trà Nóc

4.500.000

3.150.000

Ngã 3 Khu công nghiệp Trà Nóc – cầu Sang Trắng 1

4.500.000

3.150.000

4

Trần Quang Diệu

Cách Mạng Tháng Tám - cầu Ván

7.000.000

4.900.000

Cầu Ván - chợ Ngã Tư

3.500.000

2.450.000

Chợ Ngã Tư - cầu Bình Thủy

3.000.000

2.100.000

5

Nguyễn Thông

Cách Mạng Tháng Tám - cuối đường

5.000.000

3.500.000

6

Nguyễn Việt Dũng

Cách Mạng Tháng Tám – Trần Quang Diệu

5.000.000

3.500.000

7

Huỳnh Phan Hộ

Lê Hồng Phong – cuối đường

2.000.000

1.400.000

8

Đường Công Binh

Lê Hồng Phong – Tiếp giáp đường Huỳnh Phan Hộ

2.500.000

1.750.000

9

Nguyễn Truyền Thanh

Lê Hồng Phong – Bùi Hữu Nghĩa

5.000.000

3.500.000

10

Huỳnh Mẫn Đạt

Cách mạng tháng 8 – rạch Khai Luông (đường vào UBND phường Bùi Hữu Nghĩa)

4.000.000

2.800.000

11

Nguyễn Viết Xuân

Lê Hồng Phong – Lê Thị Hồng Gấm

2.000.000

1.400.000

12

Lê Thị Hồng Gấm

Lê Hồng Phong – Nguyễn Viết Xuân

2.000.000

1.400.000

13

Nguyễn Thanh Sơn

Đường tỉnh 918 – Võ Văn Kiệt

2.000.000

1.400.000

14

Nguyễn Thị Tạo

Quốc lộ 91B – cầu Mương Mẫu

2.000.000

1.400.000

b) Các hẻm vị trí 2:

 Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên hẻm

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất XSKD phi nông nghiệp

1

Hẻm 79, hẻm 81Cách Mạng Tháng Tám

Cách Mạng Tháng Tám - cuối đường

2.500.000

1.750.000

2

Hẻm 86 Cách Mạng Tháng Tám

Suốt tuyến

3.000.000

2.100.000

3

Hẻm 91 Cách mạng tháng Tám

Suốt tuyến

3.000.000

2.100.000

4

Hẻm 93 Cách Mạng Tháng Tám

Cách Mạng Tháng Tám - giáp cuối hẻm 385 Trần Quang Diệu

3.000.000

2.100.000

5

Hẻm 115 Cách Mạng Tháng Tám

Suốt tuyến

2.500.000

1.750.000

6

Hẻm 116 Cách mạng tháng Tám (Khu dân cư do Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà đầu tư)

Trục chính

3.000.000

2.100.000

Trục phụ

2.500.000

1.750.000

7

Hẻm 180 Cách Mạng Tháng Tám

Suốt tuyến

2.500.000

1.750.000

8

Hẻm 244 Cách Mạng Tháng Tám

Suốt tuyến

2.500.000

1.750.000

9

Hẻm 292 Cách Mạng Tháng Tám

Suốt tuyến

2.000.000

1.400.000

10

Hẻm 300 Cách mạng tháng Tám

Suốt tuyến

2.000.000

1.400.000

11

Hẻm 314 Cách Mạng Tháng Tám

Đoạn tráng nhựa

2.000.000

1.400.000

12

Hẻm 366 Cách Mạng Tháng Tám

Đoạn tráng nhựa

2.000.000

1.400.000

13

Hẻm 444 Cách mạng tháng Tám

Suốt tuyến

3.000.000

2.100.000

14

Hẻm 512 Cách Mạng Tháng Tám

Cách Mạng Tháng Tám - Khu dân cư An Thới

3.000.000

2.100.000

15

Khu dân cư Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh VLXD Fico

Trục chính

4.000.000

2.800.000

 

 

Trục phụ

3.000.000

2.100.000

16

Hẻm 151 Trần Quang Diệu

Suốt tuyến

1.500.000

1.050.000

17

Hẻm 170 Trần Quang Diệu

Suốt tuyến

2.000.000

1.400.000

18

Hẻm 172 Trần Quang Diệu

Suốt tuyến

2.000.000

1.400.000

19

Hẻm 174 Trần Quang Diệu

Suốt tuyến

2.000.000

1.400.000

20

Hẻm 180 Trần Quang Diệu

Trần Quang Diệu - Giáp ranh cổng sau Tư lệnh QK9

2.000.000

1.400.000

21

Hẻm 385 Trần Quang Diệu

Trần Quang Diệu -giáp cuối hẻm 93 Cách Mạng Tháng Tám

1.800.000

1.260.000

22

Hẻm 557 Trần Quang Diệu (An Thôn Trang)

Suốt tuyến

2.000.000

1.400.000

23

Hẻm khu dân cư kho K1 Trần Quang Diệu

Hai hẻm trục chính

2.000.000

1.400.000

24

Hẻm 3 đường Lê Hồng Phong

Suốt tuyến

1.500.000

1.050.000

25

Hẻm 13 (hẻm Cô Bắc) Lê Hồng Phong

Suốt tuyến

1.500.000

1.050.000

26

Hẻm 14 đường Lê Hồng Phong

Suốt tuyến

1.500.000

1.050.000

27

Hẻm 15 đường Lê Hồng Phong

Suốt tuyến

1.500.000

1.050.000

28

Hẻm 18 Lê Hồng Phong

Suốt tuyến

1.500.000

1.050.000

29

Hẻm 19 đường Lê Hồng Phong

Suốt tuyến

1.500.000

1.050.000

30

Hẻm 71 đường Lê Hồng Phong

Lê Hồng Phong - giáp hẻm 18 Công Binh

1.500.000

1.050.000

31

Hẻm khu tập thể hóa chất và cơ điện công nghiệp

Lê Hồng Phong

1.500.000

1.050.000

32

Khu dân cư Ngân Thuận

Trục chính

5.000.000

3.500.000

Trục phụ

4.000.000

2.800.000

33

Hẻm 1 Nguyễn Thông

Suốt tuyến

1.500.000

1.050.000

34

Hẻm 29 Nguyễn Thông

Nguyễn Thông - ngã 3

1.500.000

1.050.000

35

Hẻm 122 Nguyễn Thông

Nguyễn Thông - hết ranh (Hội người mù)

1.500.000

1.050.000

36

Hẻm 192 Nguyễn Thông

Suốt tuyến

1.500.000

1.050.000

37

Hẻm 218 Nguyễn Thông

Suốt tuyến

1.500.000

1.050.000

38

Hẻm Nội bộ KTT Chữ Thập Đỏ Nguyễn Thông

Nguyễn Thông - giáp Khu nhà nuôi dưỡng người già và trẻ em

1.500.000

1.050.000

39

Hai hẻm cặp Chợ Bình Thủy Bùi Hữu Nghĩa

Suốt tuyến

1.500.000

1.050.000

40

Hẻm 18 Công Binh

Suốt tuyến

1.000.000

700.000

41

Hẻm 127 Nguyễn Thông

Suốt tuyến

1.500.000

1.050.000

42

Khu dân cư Cty Cổ phần xây lắp PTKD nhà

Đường nội bộ toàn khu

3.000.000

2.100.000

43

Hẻm 154 Trần Quang Diệu

Suốt tuyến

2.000.000

1.400.000

44

Đường vào Khu di tích Vườn Mận

Suốt tuyến

800.000

560.000

c) Đất ở tiếp giáp các trục giao thông:  

 Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên đường

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

1

Đường tỉnh 917

Lê Hồng Phong - cầu Rạch Gừa

2.500.000

1.750.000

Cầu Rạch Gừa - hết đường nhựa phần còn lại

1.500.000

1.050.000

2

Quốc lộ 91B

Rạch Bà Bộ (giáp ranh quận Ninh Kiều) - sông Bình Thủy

2.500.000

1.750.000

Cầu Bình Thủy – cầu Rạch Cam

2.000.000

1.400.000

Cầu rạch Cam – giáp ranh quận Ô Môn

1.500.000

1.050.000

3

Nguyễn Văn Trường

Đường tỉnh 918 - cầu Ngã Cái

2.000.000

1.400.000

4

Đường tỉnh 918

Nguyễn Truyền Thanh – cầu Tư Bé

5.000.000

3.500.000

Cầu Tư Bé - cầu Rạch Cam

2.500.000

1.750.000

Cầu Rạch Cam - ngã ba Nguyễn Văn Trường

2.000.000

1.400.000

Phần còn lại

1.000.000

700.000

5

Đường vào chợ Trà Nóc

Khu vực chợ Trà Nóc - rạch Ông Tảo

1.500.000

1.050.000

6

Đường Vành Đai Phi Trường

Cách Mạng Tháng Tám - Mậu Thân

2.000.000

1.400.000

Mậu Thân - cuối hẻm 162 Trần Quang Diệu

2.000.000

1.400.000

7

Lộ Trường Tiền - Bông Vang

Đường tỉnh 918 - giáp ranh Phong Điền

1.000.000

700.000

Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tiếp giáp các trục giao thông nêu trên được tính từ chân taluy đường qua mỗi bên vào 50m.

d) Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp còn lại:

 Đơn vị tính: đồng/m2

Khu vực

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

1

900.000

630.000

2

700.000

490.000

Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp còn lại được xác định là đất không tiếp giáp các trục giao thông sau vị trí thâm hậu 50m từ chân taluy đường.

- Khu vực 1: áp dụng cho các phường: An Thới, Bình Thủy, Bùi Hữu Nghĩa, Trà An và Trà Nóc.

- Khu vực 2: áp dụng cho các phường: Long Tuyền, Long Hòa và Thới An Đông.

3. QUẬN CÁI RĂNG

3.1. Đất nông nghiệp

- Khu vực 1: áp dụng cho các phường: Lê Bình, Hưng Thạnh, Hưng Phú, một phần phường Ba Láng (khu vực I, II); khu vực Phú Quới thuộc phường Thường Thạnh, một phần phường Phú Thứ (khu vực Thạnh Hòa, Thạnh Thuận, Thạnh Lợi, Thạnh Thắng, Thạnh Phú, Thạnh Hưng, Thạnh Quới), một phần của phường Tân Phú (Khu vực Phú Thuận, Phú Thuận A, Phú Thạnh, Phú Thắng, Phú Tân, Phú Thành).

- Khu vực 2: áp dụng cho phần còn lại của các phường: Thường Thạnh, Ba Láng, Phú Thứ và Tân Phú.

- Vị trí 1: áp dụng cho các phường trong quận cụ thể như sau: phường Lê Bình, khu vực nơi có trụ sở Ủy ban nhân dân phường, đất có mặt tiền giáp Quốc lộ, đường tỉnh qua các phường.

- Vị trí 2: áp dụng cho các thửa đất còn lại.

a) Đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản:

Vị trí

Giá đất (đồng/m2)

Khu vực 1

Khu vực 2

1

130.000

104.000

2

110.000

88.000

b) Đất trồng cây lâu năm:

Vị trí

Giá đất (đồng/m2)

Khu vực 1

Khu vực 2

1

144.000

115.000

2

120.000

96.000

3.2. Đất phi nông nghiệp

a) Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị:

 Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên đường

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

1

Quốc lộ I

Võ Tánh – Nguyễn Trãi

5.000.000

3.500.000

Đinh Tiên Hoàng – Nguyễn Trãi

5.000.000

3.500.000

Nguyễn Trãi - Lê Bình

7.000.000

4.900.000

Lê Bình – Hàng Gòn

5.500.000

3.850.000

2

Lý Thường Kiệt

Ngô Quyền - cầu Cái Răng

9.000.000

6.300.000

Cầu Cái Răng - Đại Chủng Viện

4.000.000

2.800.000

3

Lê Thái Tổ

Lý Thường Kiệt - Nguyễn Trãi

9.000.000

6.300.000

4

Hàm Nghi

Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo

9.000.000

6.300.000

5

Đinh Tiên Hoàng

Quốc lộ I - Ngô Quyền

9.000.000

6.300.000

6

Duy Tân

Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo

9.000.000

6.300.000

7

Nguyễn Trãi

Quốc lộ I - Ngô Quyền

6.000.000

4.200.000

8

Trần Hưng Đạo

Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Trãi

8.000.000

5.600.000

Nguyễn Trãi - Lê Bình

4.500.000

3.150.000

Lê Bình - Hàng Gòn

4.000.000

2.800.000

9

Trưng Nữ Vương

Quốc lộ I - Ngô Quyền

9.000.000

6.300.000

10

Võ Tánh

Quốc lộ I - Đại Chủng Viện

5.000.000

3.500.000

Đại Chủng Viện - Nguyễn Việt Dũng

4.000.000

2.800.000

Nguyễn Việt Dũng - Vàm Ba Láng

2.500.000

1.750.000

11

Ngô Quyền

Lý Thường Kiệt - Nguyễn Trãi

8.000.000

5.600.000

12

Lê Bình

Quốc lộ I - Trường THPT Nguyễn Việt Dũng

4.000.000

2.800.000

13

Nguyễn Việt Dũng

Quốc lộ I - Võ Tánh

3.000.000

2.100.000

14

Nguyễn Trãi nối dài

Quốc lộ I - đường Bà Cai

2.500.000

1.750.000

ĐườngBà Cai – Ngã ba Rạch Rích

1.000.000

700.000

15

Đường Bà Cai

Võ Tánh - Nguyễn Việt Dũng

1.500.000

1.050.000

Nguyễn Việt Dũng - Đường Trường Chính trị

1.500.000

1.050.000

16

Lộ trường Chính trị

Quốc lộ 1 - đường Bà Cai

1.500.000

1.050.000

Đường Bà Cai - sông Ba Láng

1.000.000

700.000

Sông Ba Láng - chùa Ông Một

1.000.000

700.000

17

Hàng Xoài

Quốc lộ I - sông Cái Răng bé

1.500.000

1.050.000

18

Hàng Gòn

Quốc lộ I - sông Cái Răng bé

2.000.000

1.400.000

19

Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ (Áp dụng cho chuyển nhượng từ lần thứ 2 trở đi)

- Trục đường chính đường A

5.000.000

3.500.000

- Trục đường chính đường B

3.500.000

2.450.000

20

Khu dân cư Thạnh Mỹ

Trục chính

1.800.000

1.260.000

Trục phụ

1.350.000

945.000

b) Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tiếp giáp các trục giao thông:

Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên đường

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

1

Quốc lộ I

Hàng Gòn - cầu số 10 (giáp tỉnh Hậu Giang)

5.000.000

3.500.000

2

Lộ Cái Chanh

Ngã ba số 10 - Trụ sở UBND phường Thường Thạnh

1.500.000

1.050.000

Trụ sở UBND phường Thường Thạnh - Trường học và các đường khu thương mại Cái Chanh

2.500.000

1.750.000

3

Các đường 2 Khu tái định cư cầu Cần Thơ

Khu tái định cư phường Hưng Phú

2.000.000

1.400.000

Khu tái định cư phường Ba Láng

1.500.000

1.050.000

4

Lộ Hậu Thạnh Mỹ

Toàn tuyến

3.500.000

2.450.000

5

Đường cặp sông Cái Răng Bé - Yên Hạ

Từ cầu Cái Răng Bé - Trường THPT Nguyễn Việt Dũng

1.500.000

1.050.000

Trường THPT Nguyễn Việt Dũng - Hàng Gòn

1.000.000

700.000

Hàng Gòn - Khu Thương mại Cái Chanh

1.000.000

700.000

6

Lộ chợ số 10

 Quốc lộ 1 - bến đò số 10

1.200.000

840.000

 Bến đò số 10 - giáp trường Chính trị

1.000.000

700.000

7

Cầu Lê Bình - Phú Thứ

Cầu Lê Bình - rạch Xẻo Lá

1.200.000

840.000

Rạch Xẻo Lá - Cái Tắc

1.000.000

700.000

8

Đường cặp sông Cái Răng Bé Thạnh Mỹ

Ranh phường Hưng Thạnh - Ngã ba Vàm Nước Vận

1.000.000

700.000

9

Quang Trung - Cái Cui

Cầu Quang Trung – Vòng xoay đường dẫn cầu Cần Thơ

2.000.000

1.400.000

 Vòng xoay đường dẫn cầu Cần Thơ - Cái Sâu

1.500.000

1.050.000

Cái Sâu - Cái Cui

1.000.000

700.000

10

Lộ Ông Chệt

Quốc lộ I - sông Ba Láng

1.000.000

700.000

11

Đường Nam sông Hậu

Cầu Hưng Lợi - Vòng xoay đường dẫn cầu Cần Thơ

2.000.000

1.400.000

12

Trần Hưng Đạo nối dài (thuộc phường Thường Thạnh)

Công trường 6 cầu Cần Thơ - cầu Bà Vèn

1.200.000

840.000

Cầu Bà Vèn – Phần còn lại

1.000.000

700.000

13

Lộ mới 10m

Quốc lộ 1 - Trần Hưng Đạo nối dài

1.500.000

1.050.000

14

Lộ Phú Thứ - Tân Phú

Toàn tuyến

1.000.000

700.000

15

Lộ Đình Nước Vận

Lê Bình – Cầu Nước Vận

2.000.000

1.400.000

16

Đường dẫn cầu Cần Thơ

Cầu Cần Thơ - Vòng xoay đường dẫn cầu Cần Thơ

2.000.000

1.400.000

Vòng xoay đường dẫn cầu Cần Thơ – Cầu Cái Da

1.500.000

1.050.000

Đoạn còn lại

1.000.000

700.000

Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tiếp giáp các trục giao thông nêu trên được tính từ chân taluy đường qua mỗi bên vào 50m.

c) Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp còn lại:

Đơn vị tính: đồng/m2

Khu vực

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

1

640.000

448.000

2

480.000

336.000

Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp còn lại được xác định là đất không tiếp giáp các trục giao thông sau vị trí thâm hậu 50m từ chân taluy đường.

- Khu vực 1: áp dụng cho các phường: Lê Bình, Hưng Thạnh, Hưng Phú, một phần phường Ba Láng (khu vực I, II), khu vực Phú Quới thuộc phường Thường Thạnh.

- Khu vực 2: áp dụng cho các phường: Tân Phú, Phú Thứ, phần còn lại của các phường: Thường Thạnh, Ba Láng.

4. QUẬN Ô MÔN

4.1. Đất nông nghiệp

- Khu vực 1: áp dụng cho các phường: Phước Thới, Châu Văn Liêm, Thới Hòa và Thới An.

- Khu vực 2: áp dụng cho các phường còn lại.

- Vị trí 1: áp dụng cho các phường, khu vực cụ thể như sau: phường Châu Văn Liêm, khu vực nơi có trụ sở Ủy ban nhân dân phường, đất có mặt tiền giáp quốc lộ, đường tỉnh qua các phường.

- Vị trí 2: áp dụng cho các thửa đất có mặt tiền giáp đường ô tô quận qua các phường; đất có mặt tiền cách mương lộ tiếp giáp với quốc lộ, đường tỉnh qua các phường.

- Vị trí 3: áp dụng cho các thửa đất còn lại.

a) Đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản

Vị trí

Giá đất (đồng/m2)

Khu vực 1

Khu vực 2

1

130.000

104.000

2

110.000

88.000

3

90.000

70.000

b) Đất trồng cây lâu năm:

Vị trí

Giá đất (đồng/m2)

Khu vự 1

Khu vực 2

1

144.000

115.000

2

120.000

96.000

3

96.000

77.000

4.2. Đất phi nông nghiệp

a) Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị: 

 Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên đường

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

 

Nhóm đường loại III

 

 

1

Trần Hưng Đạo

Kim Đồng - Cầu Huyện đội

12.000.000

8.400.000

 

Nhóm đường loại IV

 

 

1

Võ Thị Sáu

Kim Đồng - Lưu Hữu Phước

12.000.000

8.400.000

2

Bến Bạch Đằng

Đầu Vàm Tắc Ông Thục - Hết dãy phố 06 căn

10.000.000

7.000.000

3

Ngô Quyền

Trần Hưng Đạo - bến Bạch Đằng

10.000.000

7.000.000

4

Đinh Tiên Hoàng

Trần Hưng Đạo - bến Bạch Đằng

10.000.000

7.000.000

5

Đường 26 tháng 3

Quốc lộ 91 - Kim Đồng

12.000.000

8.400.000

6

Lê Quý Đôn

Trần Hưng Đạo - bến Bạch Đằng

10.000.000

7.000.000

7

Châu Văn Liêm

Quốc lộ 91 - Cách Mạng Tháng Tám

8.000.000

5.600.000

8

Kim Đồng

Đường 26 tháng 3 – Cách mạng tháng 8

8.000.000

5.600.000

Cách mạng tháng 8 – Rạch cây Me

6.000.000

4.200.000

9

Lưu Hữu Phước

Đường 26 tháng 3 - Châu Văn Liêm

8.000.000

5.600.000

10

Quốc lộ 91

Cầu Ông Tành - cầu Ô Môn (phía bên phải)

4.800.000

3.360.000

11

Phan Đình Phùng

Cách mạng tháng Tám - Trần Quốc Toản

6.000.000

4.200.000

12

Nguyễn Du

Lưu Hữu Phước - Nguyễn Trãi

6.000.000

4.200.000

13

Cách mạng tháng 8

Trần Quốc Toản - Kim Đồng

6.000.000

4.200.000

14

Đường 3 tháng 2

Kim Đồng - Huỳnh Thị Giang

6.000.000

4.200.000

15

Nguyễn Trãi

Đường 3 tháng 2 – Trần Phú

6.000.000

4.200.000

16

Huỳnh Thị Giang

Châu Văn Liêm - Đường 26 tháng 3

6.000.000

4.200.000

17

Lê Văn Tám

Đường 26 tháng 3 - Cách Mạng Tháng Tám

6.000.000

4.200.000

18

Trần Quốc Toản

Đường 26 tháng 3 -Châu Văn Liêm

6.000.000

4.200.000

19

Đường 30 tháng 4

Trần Hưng Đạo - Bệnh viện Ô Môn

4.500.000

3.150.000

20

Đường tỉnh 922

Quốc lộ 91 - Cầu Rạch Nhum

4.000.000

2.800.000

21

Khu dân cư thương mại Bằng Tăng

Từ sau thâm hậu 50m Quốc lộ 91 trở vào

2.000.000

1.400.000

22

Quốc lộ 91B

Đoạn thuộc Ô Môn

1.500.000

1.050.000

b) Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tiếp giáp các trục giao thông:

 Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên đường

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

1

Chợ Phước Thới

Quốc lộ 91 - cầu Chùa (trừ hành lang đường sông)

3.500.000

2.450.000

2

Trưng Nữ Vương

Trần Hưng Đạo - rạch Cây Me

4.000.000

2.800.000

3

Nguyễn Trung Trực

Đường 26 tháng 3 - bến Bạch Đằng

4.000.000

2.800.000

4

Trần Nguyên Hãn

Đường 26 tháng 3 - bến Bạch Đằng

4.000.000

2.800.000

5

Chợ Bằng Tăng

Cầu Chợ - cầu Bà Ruôi

4.000.000

2.800.000

6

Chợ Thới An

Hẻm nhà thương - Trường Mẫu giáo

3.000.000

2.100.000

Trường Mẫu giáo – Đình Thới An

3.000.000

2.100.000

Vàm Thới An – chùa Định An cư

750.000

525.000

7

Lý Thường Kiệt

Đường 26 tháng 3 – bến Bạch Đằng

2.500.000

1.750.000

8

Quốc lộ 91

Cầu Tắc Ông Thục - cầu Ông Tành

3.000.000

2.100.000

Cầu Ông Tành - Giáp cầu Ô Môn (phía bên trái)

4.000.000

2.800.000

Cây Xăng Phan Văn Hiếu - Đầu lộ Nông trường Sông Hậu

1.440.000

1.008.000

Hai bên quốc lộ 91 từ cầu Sang Trắng I - Cầu Sang Trắng II

3.000.000

2.100.000

Cầu Sang Trắng II - Lộ tẻ Ba Se

2.400.000

1.680.000

Lộ tẻ Ba Se - Giáp phường Châu Văn Liêm (cây số 41)

1.800.000

1.260.000

9

Hai bên chợ Ba Se

Sông Tắc Ông Thục - đường tỉnh 923

2.500.000

1.750.000

10

Hương lộ Bằng Tăng

Lộ Miễu Ông - rạch Cây Sung

2.000.000

1.400.000

11

Lộ chùa

Đầu lộ chùa - Cầu Dì Tho (trái, phải)

750.000

525.000

12

Đường tỉnh 920B

Quốc lộ 91 - hết ranh Nhà máy xi măng Hà Tiên 2

2.000.000

1.400.000

Nhà máy xi măng Hà Tiên 2 - Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn

2.000.000

1.400.000

13

Đường tỉnh 920B

Quốc lộ 91 - hẻm Nhà thương

1.000.000

700.000

Hẻm Nhà thương - UBND phường Thới An ( phía bên phải)

1.500.000

1.050.000

14

Quốc lộ 91

Ranh Phước Thới (cây số 41)- cầu Tắc Ông Thục

1.800.000

1.260.000

Cầu Ô Môn-Giáp ranh phường Thới Long (cống Ông Tà - phía bên phải)

1.200.000

840.000

Cống Ông Tà - cây xăng Phan Văn Hiếu (phía bên phải)

1.000.000

700.000

Lộ Viện lúa ĐBSCL - cây xăng Phan Văn Hiếu (phía bên trái)

600.000

420.000

Cây xăng Phan Văn Hiếu - Đầu lộ Nông trường Sông Hậu (phía bên trái)

960.000

672.000

Đầu lộ Nông trường Sông Hậu -ranh quận Thốt Nốt

1.000.000

700.000

15

Đường tỉnh 923

Quốc lộ 91 - cầu Giáo Dẫn

1.200.000

840.000

16

Đường tỉnh 923

Cầu Giáo Dẫn - Trung tâm quy hoạch phường Trường Lạc :

 

 

Bên phải

800.000

560.000

Bên trái

1.000.000

700.000

Khu quy hoạch phường Trường Lạc (từ cống Bảy Hổ - rạch Xẻo Đế)

 

 

Bên phải

1.000.000

700.000

Bên trái

1.200.000

840.000

17

Hương lộ Bằng Tăng

Quốc lộ 91 - lộ Miễu Ông. (Bên Trái)

1.000.000

700.000

Quốc lộ 91 - Nhà thông tin khu vực Thới Hưng (bên phải)

1.500.000

1.050.000

Nhà thông tin KV Thới Hưng - lộ Miếu Ông (bên phải)

1.000.000

700.000

18

Trần Hưng Đạo

Trường Lương Định Của - Cổng chào

2.000.000

1.400.000

Cầu Huyện đội - Trường Lương Định Của

3.000.000

2.100.000

19

Lê Lợi

Trần Hưng Đạo - hết xưởng cưa Quốc doanh (cũ )

1.500.000

1.050.000

Từ xưởng cưa đến Thánh Thất Cao Đài

750.000

525.000

20

Bến Hoa Viên

Trần Hưng Đạo - cầu Đúc ngang nhà máy Liên Hiệp

1.700.000

1.190.000

Cầu đúc ngang nhà máy Liên Hiệp đến Cầu đúc vào chùa Long Châu

1.200.000

840.000

21

Bến Bạch Đằng nối dài

Cầu Ô Môn – Khu tập thể thương nghiệp (cũ)

1.500.000

1.050.000

Khu tập thể thương nghiệp (cũ) Giáp dãy phố 06 căn

2.500.000

1.750.000

22

Đường Dân tộc Nội trú

Toàn bộ các tuyến đường

1.000.000

700.000

Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tiếp giáp các trục giao thông chính nêu trên được tính từ chân taluy đường qua mỗi bên vào 50m.

c) Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp còn lại:

Đơn vị tính: đồng/m2

Khu vực

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

1

500.000

350.000

2

400.000

280.000

Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn được xác định là đất không tiếp giáp các trục giao thông chính sau vị trí thâm hậu 50m từ chân taluy đường.

- Khu vực 1: áp dụng cho các phường: Phước Thới, Châu Văn Liêm, Thới Hòa.

- Khu vực 2: áp dụng cho các phường Thới Long, Thới An, Trường Lạc và Long Hưng

5. QUẬN THỐT NỐT

5.1. Đất nông nghiệp

- Vị trí 1: áp dụng cho các phường: Thốt Nốt, Thới Thuận, Thuận An, Thuận Hưng, Tân Hưng, Trung Kiên và Tân Lộc.

- Vị trí 2: áp dụng cho các phường còn lại.

a) Đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản:

                                                                                                    Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Khu vực 1

1

135.000

2

112.000

b) Đất trồng cây lâu năm:

                                                                                                    Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Khu vực 1

1

158.000

2

131.000

5.2. Đất phi nông nghiệp

a) Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị:

 Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên đường

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

1

Nguyễn Thái Học

Quốc lộ 91 - Lê Thị Tạo

12.000.000

8.400.000

2

Nguyễn Thái Học nối dài

Quốc lộ 91 - Nguyễn Văn Kim

10.000.000

7.000.000

3

Hòa Bình

Lê Lợi - Nguyễn Thái Học

12.000.000

8.400.000

4

Tự Do

Lê Lợi - Nguyễn Thái Học

12.000.000

8.400.000

5

Bạch Đằng

Quốc lộ 91 - bến đò Tân Lộc

12.000.000

8.400.000

6

Lê Lợi

Quốc lộ 91 - bến đò Tân Lộc

12.000.000

8.400.000

7

Đường bờ kè

Cầu Thốt Nốt - bến đò Tân Lộc

12.000.000

8.400.000

8

Lê Thị Tạo

Lê Lợi - Nguyễn Trung Trực

12.000.000

8.400.000

9

Quốc lộ 91

Cầu Thốt Nốt - cống Lò Heo

12.000.000

8.400.000

10

Lê Lợi

Quốc lộ 91 - cầu Chùa

10.000.000

7.000.000

11

Nguyễn Trung Trực

Quốc lộ 91 - Lê Thị Tạo

10.000.000

7.000.000

12

Nguyễn Công Trứ

Quốc lộ 91 - Lê Thị Tạo

8.000.000

5.600.000

13

Đường Lộ mới

Quốc lộ 91 - Cổng trường tiểu học Thốt Nốt

6.000.000

4.200.000

14

Đường Lộ mới (Trạm thú y)

Nguyễn Thái Học - Nguyễn Trung Trực

7.000.000

4.900.000

15

Lê Thị Tạo

Nguyễn Trung Trực – Cống trường

9.000.000

6.300.000

16

Lê Thị Tạo

Cống trường – Mũi Tàu

5.000.000

3.500.000

17

Quốc lộ 91

Cầu Thốt Nốt - lộ Ông Ba

8.000.000

5.600.000

18

Quốc lộ 91

Cống Lò Heo - mũi Tàu

6.000.000

4.200.000

19

Quốc lộ 91

Mũi Tàu - Cái Sơn (Văn phòng khu vực)

4.000.000

2.800.000

20

Quốc lộ 91

Lộ Ông Ba - lộ Sân Banh

7.000.000

4.900.000

21

Đường lộ mới

Quốc lộ 91 - kho Mai Anh

2.500.000

1.750.000

22

Đường lộ mới

Cầu Thốt Nốt - đường lộ mới

2.500.000

1.750.000

23

Đường lộ Chùa

Quốc lộ 91 - sông Hậu

1.500.000

1.050.000

24

Nguyễn Văn Kim

Lê Lợi - Đường 30 tháng 4

4.000.000

2.800.000

25

Trưng Nữ Vương

Quốc lộ 91 - Nguyễn Văn Kim

4.000.000

2.800.000

26

Đường 30 Tháng 4

Quốc lộ 91 - Nguyễn Văn Kim

7.000.000

4.900.000

27

Đường nhà máy Ngô Nguyên Thạnh

Lê Thị Tạo - sông Hậu

4.000.000

2.800.000

28

Hẻm Rạch Chùa

Quốc lộ 91 - chùa Phước Long

5.000.000

3.500.000

29

Hẻm Rạch Chùa

Quốc lộ 91 - Cống trường

5.000.000

3.500.000

30

Quốc lộ 91

Khu dân cư ấp Phụng Thạnh 1 (ngang lộ Ông Ba)

1.200.000

840.000

31

Lộ Sân Banh

Quốc lộ 91 – Sông Hậu

1.200.000

840.000

32

Đường Tái định cư Mũi Tàu

Lê Thị Tạo – Vàm Lò Gạch

2.500.000

1.750.000

33

Đường Lộ Ông Ba

Quốc lộ 91 – Sông Hậu

3.000.000

2.100.000

b) Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tiếp giáp các trục đường giao thông:

Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên đường

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

1

Cặp Quốc lộ 80

Trung tâm ngã ba Lộ Tẻ – cầu ZêRô

2.500.000

1.750.000

Cầu Zerô – cầu số 1

1.500.000

1.050.000

2

Cặp Quốc lộ 91

Trung tâm ngã ba Lộ Tẻ – cầu Cái Sắn

2.000.000

1.400.000

Trung tâm ngã ba Lộ Tẻ - cống Rạch Rạp

2.000.000

1.400.000

Các đoạn đường còn lại của phường Thới Thuận, Thuận An

1.500.000

1.050.000

Cái Sơn – cầu Trà Uối

2.000.000

1.400.000

Lộ Sân Banh – Cai Tư

2.000.000

1.400.000

Cai Tư – cầu Cái Ngãi

1.500.000

1.050.000

Các đoạn đường còn lại của phường: Trung Kiên, Thuận Hưng và Tân Hưng

1.000.000

700.000

3

Trung tâm cầu Cần Thơ Bé

Chợ cầu Cần Thơ Bé (từ cầu vào 157m)

1.500.000

1.050.000

Từ tim cầu

Lộ tẻ Thuận Hưng (phía lộ)

Lộ Bích Vàm (phía lộ)

Từ tim cầu – Lộ Tẻ Thuận Hưng qua kinh lộ và đến cầu sắt Thơm Rơm

700.000

490.000

Từ tim cầu đến Tịnh Thất Thường Tịnh (phía kinh lộ)

4

Trung tâm cầu sắt Thơm Rơm

Từ tim cầu

Hết thửa 254 khu vực Tân Lợi 2

1.500.000

1.050.000

Hết thửa 421 khu vực Tân Phước (Trường học)

Chợ Thơm Rơm

5

Lộ tẻ Thuận Hưng

Quốc lộ 91 – Chợ phường (phía lộ)

700.000

490.000

6

Trung tâm chợ phường Thuận Hưng

Ranh chợ ra 4 phía (mỗi phía 200m)

1.500.000

1.050.000

7

Khu dân cư chợ Bò Ót

Toàn khu

3.000.000

2.100.000

8

Khu dân cư phường Trung Kiên

Khu dân cư chợ dân lập khu vực Lân Thạnh 2

1.200.000

840.000

Quốc lộ 91 – bến đò Tân Lộc (đường bến đò Trung Kiên – Tân Lộc) khu vực Qui Thạnh 1

1.200.000

840.000

9

Ven sông Hậu

Lộ Sân Banh – vàm Lò Gạch (mũi Tàu)

2.000.000

1.400.000

Lộ Sân Banh – giáp ranh quận Ô Môn

1.000.000

700.000

Vàm Lò Gạch (Mũi tàu) – vàm Cái Sắn

1.800.000

1.260.000

10

Ven sông Cái Sắn

Vàm Cái Sắn – cầu Cái Sắn

1.500.000

1.050.000

Cầu Cái Sắn – cầu ZeRô

1.500.000

1.050.000

11

Ven sông Thốt Nốt

Cầu Chùa – cầu Trà Bay (phía đường tỉnh 921)

2.500.000

1.750.000

Cầu Thốt Nốt – cầu Trà Bay (phía Phụng Thạnh 2)

800.000

560.000

12

Đường tỉnh 921

Trung tâm chợ Bắc Đuông - chùa Vi Phước (phường Thạnh Hòa)

2.500.000

1.750.000

Trung tâm chợ Bắc Đuông – về Trung An 100m (thuộc phường Thạnh Hòa)

Cầu Chùa – cầu Trà Bay

4.000.000

2.800.000

Cầu Trà Bay đến giáp ranh chợ Rạch Rích

2.000.000

1.400.000

Các đoạn đường còn lại tiếp giáp trục lộ giao thông

1.000.000

700.000

13

Hương lộ Tân Lộc

Bến đò Long Châu (đầu Cồn) – rạch Ông Chủ

1.000.000

700.000

Ranh chợ phường qua mỗi bên 150m

Các đoạn đường còn lại tiếp giáp hương lộ

700.000

490.000

14

Trung tâm cầu Bò Ót

Từ tim cầu qua mỗi bên 500m

3.500.000

2.450.000

15

Khu dân cư chợ gạo

Toàn khu

1.000.000

700.000

16

Phường Trung Kiên

Các khu dân cư còn lại của khu vực Qui Thạnh 1

800.000

560.000

17

Đường Trung Kiên – Trung Thạnh

Quốc lộ 91 – Cầu Thủy Lợi

1.000.000

700.000

Đoạn còn lại thuộc P Trung Kiên

800.000

560.000

18

Đường tránh chợ Cầu Sắt Thơm Rơm

Phía chợ

1.500.000

1.050.000

Phía hướng về Thốt Nốt

1.000.000

700.000

19

Khu dân cư Thuận An

Toàn khu

1.200.000

840.000

20

Tuyến đường

Cầu Thốt Nốt – cầu Trà Cui (phía Phụng Thạnh 2)

800.000

560.000

Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tiếp giáp các trục giao thông nêu trên được tính từ chân taluy đường qua mỗi bên vào 50m.

c) Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp còn lại:

  Đơn vị tính: đồng/m2

Giá đất

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

600.000

420.000

Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp còn lại được xác định là đất không tiếp giáp các trục giao thông sau thâm hậu 50m từ chân taluy đường.

6. HUYỆN PHONG ĐIỀN

6.1. Đất nông nghiệp

- Khu vực 1: áp dụng cho các xã: Mỹ Khánh, Nhơn Nghĩa và thị trấn Phong Điền.

- Khu vực 2: áp dụng cho các xã: Nhơn Ái, Tân Thới, Giai Xuân, Trường Long.

- Vị trí 1: áp dụng cho toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thị trấn Phong Điền, xã Mỹ Khánh và xã Nhơn nghĩa; ấp nơi có trụ sở Ủy ban nhân dân xã, đất có mặt tiền giáp đường ô tô qua huyện.

- Vị trí 2: áp dụng cho các thửa đất có mặt tiền giáp đường xe 02 bánh qua các xã.

- Vị trí 3: áp dụng cho các thửa đất còn lại.

a) Đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản:

                                                                                          Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Giá đất

Khu vực 1

Khu vực 2

1

110.000

94.000

2

90.000

80.000

3

84.000

72.000

b) Đất trồng cây lâu năm:

                                                                                          Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Giá đất
Khu vực 1
Khu vực 2
1

126.000

115.000

2
115.000
 95.000
3
 95.000
 84.000

6.2. Đất phi nông nghiệp:

a) Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tiếp giáp các trục giao thông:

Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên đường

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKDphi nông nghiệp

1

Đường tỉnh 923

Giáp phường An Bình - cầu Ông Đề

2.200.000

1.540.000

Cầu Ông Đề - cầu Rạch Chuối

2.000.000

1.400.000

Cầu Rạch Chuối - cầu Trà Niền

2.500.000

1.750.000

Cầu Trà Niền - cống Ba Lù

4.000.000

2.800.000

Cống Ba Lù - cống Rạch Bần

2.200.000

1.540.000

Cống Rạch Bần - giáp ranh xã Tân Thới

1.500.000

1.050.000

Ranh thị trấn - cầu Rạch Miễu

1.200.000

840.000

Cầu rạch Miễu - ranh Ô Môn

800.000

560.000

2

Đường tỉnh 918 (Hương lộ 28)

Cầu Xẻo Tre - ranh phường Long Tuyền

800.000

560.000

3

Đường tỉnh 926

Cầu Tây Đô - cầu Cây Cẩm

800.000

560.000

Cầu Cây Cẩm - cầu Mương Cao

700.000

490.000

Cầu Mương Cao - cầu Kinh Tắc

600.000

420.000

Cầu Kinh Tắc - cầu Ba Chu

1.000.000

700.000

Cầu Cần Đước - kinh Một Ngàn

600.000

420.000

4

Đường tỉnh 932

Trường Trung học Nhơn Nghĩa -cầu Mương Khai

600.000

420.000

Cầu Mương Khai - giáp ranh xã Nhơn Nghĩa A

500.000

350.000

5

Tuyến đường Phan Văn Trị

Đường tỉnh 923 - cầu Cái Tắc

1.200.000

840.000

Cầu Cái Tắc - Mộ Cụ Phan Văn Trị

1.000.000

700.000

6

Các trục hành chính trung tâm huyện

Trục số 01 (giáp đường tỉnh 923 - trục đối ngoại)

1.800.000

1.260.000

Trục số 4, 5, 7, 8, 14 và Khu dân cư thương mại, dịch vụ thị trấn

7

Tuyến đường Phan Văn Trị

- Giáp đường tỉnh 923 - Bệnh viện Đa khoa huyện Phong Điền

- Cầu Tây Đô - đường Phan Văn Trị

2.500.000

1.750.000

8

Khu chợ tự liệu, tự sản (chợ vải và các đường hẻm)

Thị trấn Phong Điền

2.500.000

1.750.000

9

 Tuyến đường Trường Long - Vàm Bi

Từ cầu Ba Chu - vàm Bi

500.000

350.000

10

 Đường Án Khám Ông Hào

Suốt tuyến

500.000

350.000

11

 Tuyến Mỹ Khánh - Bông Vang

Đường tỉnh 923 - cầu Rạch Nhum

1.200.000

840.000

12

Đê KH9 (đường cấp 5 đồng bằng)

Hết tuyến

500.000

350.000

13

Khu thương mại xã Trường Long

Giáp đường tỉnh 926 (xã Trường Long cũ)

1.200.000

840.000

14

Khu dân cư vượt lũ xã Trường Long, Trường Long A

Khu bán giá cao

800.000

560.000

15

Khu dân cư xã Tân Thới

Suốt tuyến

1.000.000

700.000

16

Lộ cầu Nhiếm - Trường Thành

Giáp đường tỉnh 923 đi Trường Thành

500.000

350.000

17

Tuyến Nhơn Ái - Trường Long

Cống KH9 - vàm Trà Ếch

500.000

350.000

18

Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài

Đoạn thuộc xã Mỹ Khánh

2.000.000

1.400.000

b) Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn còn lại:

Đơn vị tính: đồng/m2

Khu vực

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

1

350.000

245.000

2

300.000

210.000

- Khu vực 1: áp dụng cho các xã: Mỹ Khánh, Nhơn Nghĩa và thị trấn Phong Điền .

- Khu vực 2: áp dụng cho các xã: Nhơn Ái, Tân Thới, Giai Xuân, Trường Long.

Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp còn lại được xác định là đất không tiếp giáp các trục giao thông sau thâm hậu 50m từ chân taluy đường.

7. HUYỆN THỚI LAI

7.1. Đất nông nghiệp

- Khu vực 1: áp dụng cho thị trấn Thới Lai.

- Khu vực 2: áp dụng cho các xã: Thới Thạnh, Tân Thạnh, Xuân Thắng, Trường Xuân, Trường Xuân A, Trường Xuân B, Định Môn, Trường Thành, Trường Thắng, Thới Tân, Đông Thuận và Đông Bình.

- Vị trí 1: áp dụng cho thị trấn Thới Lai; ấp nơi có trụ sở Ủy ban nhân dân xã; đất có mặt tiền giáp quốc lộ, đường tỉnh qua các xã.

- Vị trí 2: áp dụng cho các thửa đất có mặt tiền giáp đường ô tô huyện qua các xã; đất có mặt tiền cách mương lộ tiếp giáp với quốc lộ, đường tỉnh qua các xã và các thửa đất có mặt tiền giáp đường xe 02 bánh tại các xã.

- Vị trí 3: áp dụng cho các thửa đất còn lại.

a) Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản:

                                                                                          Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Giá đất

Khu vực 1

Khu vực 2

1

90.000

63.000

2

 

52.000

3

 

44.000

b) Đất trồng cây lâu năm:

                                                                                          Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Giá đất

Khu vực 1

Khu vực 2

1

100.000

74.000

2

 

61.000

3

 

52.000

7.2. Đất phi nông nghiệp

a) Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tiếp giáp các trục giao thông:

Đơn vị tính: đồng/m2

TT

Tên đường

Giới hạn

Giá đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

1

Đường tỉnh 922

Từ cầu Rạch Nhum - cầu Tắc Cà Đi (từ Ô Môn vào thị trấn Thới Lai)

 

 

Bên trái

700.000

490.000

Bên phải

900.000

630.000

2

Chợ thị trấn Thới Lai