Quyết định 12/2012/QĐ-UBND

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND chuyển giao hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản cho tổ chức hành nghề công chứng thực hiện do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND giao dịch liên quan đến bất động sản đã được thay thế bởi Quyết định 665/QĐ-UBND 2014 công bố Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 06/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2012/QĐ-UBND giao dịch liên quan đến bất động sản


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/2012/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 15 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản thuộc phạm vi thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân các quận và Ủy ban nhân dân các phường cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện, bao gồm:

1. Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều và Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận Ninh Kiều;

2. Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy và Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận Bình Thủy;

3. Ủy ban nhân dân quận Cái Răng và Ủy ban nhân dân các phường: Lê Bình, Hưng Phú, Hưng Thạnh, Ba Láng thuộc quận Cái Răng;

4. Ủy ban nhân dân quận Ô Môn và Ủy ban nhân dân các phường: Phước Thới, Châu Văn Liêm thuộc quận Ô Môn;

5. Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt và Ủy ban nhân dân phường Thốt Nốt thuộc quận Thốt Nốt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, đăng báo Cần Thơ chậm nhất là 05 (năm) ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.\

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (HN, TPHCM);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT.Thành ủy, TT. HĐND thành phố;
- CT, PCT UBND thành phố;
- UBMTTQ VN thành phố và các đoàn thể;
- VP Đoàn đại biểu QH và HĐND thành phố;
- Sở, ban ngành thành phố có liên quan;
- UBND quận, phường có liên quan;
- Công báo; Báo Cần Thơ;
- Lưu: VT.H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2012
Ngày hiệu lực25/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2012/QĐ-UBND giao dịch liên quan đến bất động sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2012/QĐ-UBND giao dịch liên quan đến bất động sản
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýLê Hùng Dũng
       Ngày ban hành15/05/2012
       Ngày hiệu lực25/05/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2014
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 12/2012/QĐ-UBND giao dịch liên quan đến bất động sản

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2012/QĐ-UBND giao dịch liên quan đến bất động sản