Quyết định 70/2001/QĐ-UB

Quyết định 70/2001/QĐ-UB ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ Sân bay Cần Thơ

Quyết định 70/2001/QĐ-UB Quy chế phối hợp bảo vệ Sân bay Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 665/QĐ-UBND 2014 công bố Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 06/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 70/2001/QĐ-UB Quy chế phối hợp bảo vệ Sân bay Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2001/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 06 tháng 12 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP BẢO VỆ SÂN BAY CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự ngày 19/5/1994;

Theo đề nghị của Chỉ huy Trưởng Căn cứ Sân bay Cần Thơ tại Công văn 1161/TT-TĐ ngày 05/8/2001 và đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 814/STP ngày 08/11/2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp bảo vệ Sân bay Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Chủ tịch UBND huyện Ô Môn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
 - TT.TU, TT. HĐND, TT. UBND tỉnh
- Bộ Tư lệnh quân khu 9
- Sư Đoàn 370 Sân bay Cần Thơ
- VP. TU và các Ban Đảng
- Các Sở, ban, ngành tỉnh,
- ủy ban MTTQ và các đoàn thể,
- UBND TPCT, TXVT và các huyện,
- Lưu VP ( HC-NCTH).

TM. UBND TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phong Quang

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP BẢO VỆ SÂN BAY CẦN THƠ
( Ban hành theo Quyết định số 70 /2001/QĐ-UB ngày 06 tháng 12 năm 2001 của UBND tỉnh Cần Thơ )

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đặc điểm, vị trí.

1. Sân bay Cần Thơ là công trình quốc phòng được Nhà nước xếp phân loại: Công trình quốc phòng hạng 2, là Sân bay hỗn hợp được sử dụng cho Quân sự và Hàng không dân dụng, có nhiệm vụ bảo đảm phục vụ cho các hoạt động bay: Bảo vệ vùng trời, vùng biển, vùng hải đảo, vùng đặc quyền kinh tế phía nam Tổ quốc và phát triển kinh tế đất nước.

2. Vị trí Sân bay: phía Đông Bắc giáp phường Trà Nóc, phía Tây Nam giáp xã Long Hòa, phía Tây Bắc giáp xã Thới An Đông- Thành phố Cần Thơ. Sân bay được bao quanh bằng đường vành đai, có cột mốc xác định ranh giới.

Điều 2. Bảo vệ Sân bay Cần Thơ là trách nhiệm chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, các lực lượng vũ trang địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Cần Thơ, nòng cốt là Tiểu đoàn căn cứ Sân bay Cần Thơ.

Điều 3. Nội dung chủ yếu của công tác bảo vệ Sân bay:

1. Bảo vệ an toàn vành đai Sân bay theo bản đồ quân sự của Nhà nước, bảo vệ các hệ thống điện, nước, điện thoại, bưu chính, cung cấp lương thực, thực phẩm. Các công trình đài, trạm lẻ đóng ở địa phương xung quanh Sân bay, các tuyến giao thông vận tải, các giải tĩnh không đầu và tĩnh không sườn Sân bay, bảo vệ bí mật quân sự, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

2. Chống các hoạt động thu thập tình báo gián điệp, âm mưu thủ đoạn tập kích, đổ bộ, cướp phá máy bay, kho tàng, chống cháy, nổ cũng như mọi hành động gây rối làm mất ổn định bên trong và khu vực ngoài vành đai Sân bay.

Điều 4. Để chỉ đạo thường xuyên và theo dõi công tác bảo vệ Sân bay, Ban bảo vệ Sân bay và bộ phận thường trực được thành lập do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ làm Trưởng ban và các thành viên gồm: Chỉ huy trưởng căn cứ Sân bay Cần Thơ làm Thường trực, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, đại diện UBND Thành phố Cần Thơ, UBND huyện Ô Môn, UBND Phường Trà Nóc, phường Bình Thuỷ, xã Long Hòa và xã Thới An Đông (TP. Cần Thơ). Bộ phận thường trực gồm: Chỉ huy trưởng căn cứ Sân bay Cần Thơ, Phó Chỉ huy trưởng chính trị và Phó Chỉ huy trưởng tham mưu trưởng.

Điều 5. Ban bảo vệ Sân bay hoạt động theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, hàng quý tổ chức họp rút kinh nghiệm, 6 tháng, hàng năm tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác bảo vệ Sân bay.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH BẢO VỆ SÂN BAY

Điều 6. UBND các cấp, các đơn vị lực lượng vũ trang tiếp giáp với Sân bay thường xuyên tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội và quân nhân trong lực lượng vũ trang nhân dân nhận thức rõ tính chất, tầm quan trọng và xây dựng ý thức tự giác chấp hành Quy chế bảo vệ Sân bay. Đồng thời cùng với các cơ quan bảo vệ pháp luật quản lý chặt chẽ các đối tượng chính trị, hình sự, chống người đột nhập vào Sân bay trái phép, phá hoại các công trình, lấy cắp vũ khí, các trang bị quân sự và các tài sản khác của Sân bay.

Điều 7. Chỉ huy trưởng căn cứ Sân bay có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền giáo dục cho quân nhân thuộc quyền nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế bảo vệ Sân bay. Làm tốt công tác dân vận, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, an toàn căn cứ Sân bay Cần Thơ.

Điều 8. Chấp hành nghiêm quy định ra vào Sân bay, cấm vào khu vực có các biển báo, biển cấm, cấm quay phim, chụp ảnh. Chỉ những người có trách nhiệm mới được vào khu vực cấm.

Điều 9. Nghiêm cấm người đột nhập vào Sân bay lượm, nhặt, khai thác phế liệu, phế thải, chăn thả gia súc. Nghiêm cấm mọi hành vi lấn chiếm, hủy hoại, phá hoại Sân bay; xây dựng, khai thác đặt thiết bị và những hành vi khác làm ảnh hưởng đến cấu trúc, tác dụng an toàn bí mật của Sân bay. Việc hình thành các khu vực sản xuất làm kinh tế và xây dựng các công trình ngoài tuyến vành đai Sân bay phải được sự đồng ý của Trưởng ban chỉ đạo bảo vệ Sân bay và phải tuân thủ về độ cao cho phép để bảo đảm mọi hoạt động bay an toàn.

Điều 10. Tiểu đoàn căn cứ Sân bay Cần Thơ phối hợp với: Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND thành phố Cần Thơ, huyện Ô Môn, các xã, phường tiếp giáp Sân bay xây dựng kế hoạch bảo vệ Sân bay. Thường xuyên hiệp đồng chặt chẽ, kịp thời thông báo tình hình và giải quyết các vụ việc có liên quan công tác bảo vệ Sân bay.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc quản lý, bảo vệ Sân bay được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Người tham gia quản lý, bảo vệ Sân bay mà bị hy sinh, bị thương, bị tổn hại nặng về sức khỏe hoặc bị thiệt hại về tài sản thì được giải quyết theo chính sách chế độ Nhà nước.

Điều 12. Đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ Sân bay, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân được giao trách nhiệm bảo vệ Sân bay vì thiếu trách nhiệm để Sân bay bị xâm hại, hư hỏng, xuống cấp, tùy theo mức độ mà bị xử lý khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 14. Ban bảo vệ Sân bay Cần Thơ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, Chủ tịch UBND huyện Ô Môn, Chủ tịch UBND phường, xã có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề chưa phù hợp báo cáo UBND tỉnh để kịp thời điều chỉnh, bổ sung./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu70/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2001
Ngày hiệu lực21/12/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 70/2001/QĐ-UB Quy chế phối hợp bảo vệ Sân bay Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 70/2001/QĐ-UB Quy chế phối hợp bảo vệ Sân bay Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu70/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
        Người kýNguyễn Phong Quang
        Ngày ban hành06/12/2001
        Ngày hiệu lực21/12/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 70/2001/QĐ-UB Quy chế phối hợp bảo vệ Sân bay Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 70/2001/QĐ-UB Quy chế phối hợp bảo vệ Sân bay Cần Thơ