Quyết định 46/2007/QĐ-UBND

Quyết định 46/2007/QĐ-UBND phí thẩm định kết quả đấu thầu do thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 46/2007/QĐ-UBND phí thẩm định kết quả đấu thầu Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 20/2013/QĐ-UBND mức thu phí lệ phí tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2007/QĐ-UBND phí thẩm định kết quả đấu thầu Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2007/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÍ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển, bao gồm:

1.1. Dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng;

1.2. Dự án đầu tư để mua sắm tài sản kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt;

1.3. Dự án quy hoạch phát triển vùng, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn;

1.4. Dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật;

1.5. Các dự án khác cho mục tiêu đầu tư phát triển;

2. Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

3. Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm phục vụ việc cải tạo, sửa chữa lớn các thiết bị, dây chuyền sản xuất, công trình, nhà xưởng đã đầu tư của doanh nghiệp nhà nước.

4. Tổ chức, cá nhân có dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 chọn áp dụng Luật này.

Điều 2. Mức thu phí thẩm định kết quả đấu thầu

Mức thu phí thẩm định kết quả đấu thầu được tính trong chi phí khác của dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình hoặc tính vào giá trị hàng hóa mua sắm với mức thu được tính bằng 0,01% giá trị một gói thầu nhưng tối thiểu là 500.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

Điều 3. Phí thẩm định kết quả đấu thầu quy định tại Quyết định này là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, cơ quan thu phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng và phân cấp cho các cấp ngân sách theo quy định hiện hành.

Điều 4. Hàng năm, căn cứ mức thu phí thẩm định kết quả đấu thầu, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, cơ quan thu phí lập dự toán thu – chi tiền phí chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước gửi cơ quan Tài chính đồng cấp có thẩm quyền phê duyệt để bố trí dự toán kinh phí nhằm đảm bảo trang trải chi phí cho việc thu phí của đơn vị.

Điều 5. Cơ quan thu phí có trách nhiệm đăng ký, kê khai, thu, nộp, quyết toán phí thu được nêu trên đúng theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 hướng dẫn thực hiện các quy định Pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc Trung ương, Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 về việc ban hành quy định quản lý thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Cần Thơ, các quy định theo Quyết định này và các văn bản khác có liên quan theo quy định hiện hành.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày và đăng báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 46/2007/QĐ-UBND phí thẩm định kết quả đấu thầu Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 46/2007/QĐ-UBND phí thẩm định kết quả đấu thầu Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu46/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thanh Tòng
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 46/2007/QĐ-UBND phí thẩm định kết quả đấu thầu Cần Thơ

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2007/QĐ-UBND phí thẩm định kết quả đấu thầu Cần Thơ