Chỉ thị 06/2008/CT-UBND

Chỉ thị 06/2008/CT-UBND về điều hành thu, chi ngân sách năm 2008 do Thành phố Cần Thơ ban hành

Chỉ thị 06/2008/CT-UBND điều hành thu chi ngân sách 2008 Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 665/QĐ-UBND 2014 công bố Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 06/03/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/2008/CT-UBND điều hành thu chi ngân sách 2008 Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2008/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 27 tháng 3 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐIỀU HÀNH THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2008

Để thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 của thành phố, Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2008 của thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện tốt các nội dung sau:

I. Về thu ngân sách:

1. Giao Cục trưởng Cục Thuế tổ chức, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2008, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Quản lý thuế và các văn bản của Chính phủ, Bộ Tài chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thu thuế. Chỉ đạo Chi cục Thuế quận, huyện và các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đảm bảo các khoản thu phát sinh tại đơn vị thuộc ngành Thuế quản lý nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Ngành Thuế kết hợp với Chi cục quản lý thị trường, Hải quan thực hiện kiểm tra, chống các hành vi trốn lậu thuế, gian lận thương mại, trong đó chú ý tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực hiện còn thất thu. Tăng cường công tác kiểm tra việc hoàn thuế giá trị gia tăng, kiểm tra chặt chẽ từng trường hợp khấu trừ, hoàn thuế theo đúng quy định. Thực hiện tốt chế độ quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ để ngăn ngừa, chống gian lận trong việc hoàn thuế để chiếm đoạt tiền NSNN, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm, pháp luật về thu, nộp NSNN, kiên quyết thu hồi về NSNN khoản chiếm dụng tiền thuế, trốn thuế.

2. Giao Giám đốc Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra, đôn đốc khoản thu khác ngân sách, đảm bảo số phát sinh phải nộp kịp thời vào NSNN.

3. Các đơn vị có phát sinh nguồn thu dưới bất cứ hình thức nào (thu phí, lệ phí, thu cho thuê mặt bằng, căn-tin, chỗ giữ xe,...) đều phải báo cáo với cơ quan Thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

4. Dự toán thu NSNN giao cho các đơn vị và địa phương là mức tối thiểu phải đạt được và phấn đấu thu vượt dự toán từ 5% trở lên, tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất 365 tỷ đồng để có nguồn đảm bảo nhu cầu chi theo dự toán năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố giao và thanh toán các khoản còn tồn đọng của năm 2007 chuyển sang theo quy định. Trường hợp số thu không đạt dự toán sẽ điều chỉnh giảm chi ngân sách tương ứng.

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, xúc tiến triển khai cổ phần hóa doanh nghiệp nhằm huy động thêm vốn phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động.

6. Giao ngành Thuế, ngành Tài chính và các ngành, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai từ khâu quy hoạch sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất, chuyển nhượng đất đai để quản lý và thu ngân sách đầy đủ, kịp thời theo đúng chế độ quy định; đồng thời, tăng cường và có biện pháp để thu tiền sử dụng đất đối với các dự án khu dân cư trên địa bàn thành phố.

II. Về chi ngân sách:

1. Về thực hiện cấp phát, thanh toán kinh phí:

- Căn cứ dự toán năm được giao, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện rút dự toán chi theo chế độ, định mức chi tiêu ngân sách đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành. Triển khai thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Căn cứ Thông tư số 135/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, trong đó quy định từ năm ngân sách 2008, thực hiện hình thức chuyển trợ cấp kinh phí cấp trên cho ngân sách cấp dưới như sau:

+ Chi bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) (không thực hiện hình thức cấp bằng Lệnh chi tiền như trước đây): căn cứ dự toán bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được cấp có thẩm quyền giao và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chi, hàng tháng cơ quan tài chính cấp dưới chủ động rút dự toán tại KBNN đồng cấp để đảm bảo cân đối ngân sách cấp mình, riêng ngân sách cấp xã rút dự toán tại KBNN cấp huyện.

+ Đối với chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách quận, huyện:

. Đối với nguồn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 86/2006/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương;

. Nguồn thu xổ số kiến thiết: thực hiện chuyển vốn theo tiến độ thu xổ số kiến thiết và khối lượng thực tế phát sinh trong kế hoạch.

2. Về chi xây dựng cơ bản:

- Căn cứ kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2008 được Ủy ban nhân dân thành phố giao, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ bố trí nguồn để hoàn trả đủ các khoản vay, tạm ứng đến hạn (cả gốc và lãi); các khoản vay tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng làng nghề, hạ tầng thủy sản; các khoản ngân sách Trung ương đã chi ứng trước phải thu hồi vào dự toán ngân sách năm 2008;

- Căn cứ kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2008 được Ủy ban nhân dân thành phố giao, các ngành, các cấp, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành các công trình chuyển tiếp, các công trình trọng điểm sớm đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả trong năm 2008. Các quận, huyện trong bố trí danh mục công trình cụ thể cần đầu tư tập trung, tránh dàn trải nhằm hạn chế số lượng công trình dở dang chuyển tiếp qua các năm sau. Những công trình triển khai chậm, không thực hiện theo đúng tiến độ sẽ điều chuyển vốn cho những công trình có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hoàn thành nhưng chưa được bố trí đủ vốn, không để tình trạng kéo dài thời gian thi công. Ủy ban nhân dân thành phố không xử lý bổ sung vốn cho những công trình vượt dự toán và các nhiệm vụ chi xây dựng cơ bản chủ đầu tư tự thực hiện ngoài kế hoạch. Đối với những dự án tồn đọng từ các năm trước chưa quyết toán, các chủ đầu tư khẩn trương quyết toán với cơ quan tài chính theo phân cấp quản lý.

- Hàng quý, đối với thành phố, giao Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách phối hợp với Kho bạc Nhà nước Cần Thơ bố trí vốn hợp lý giữa chi xây dựng cơ bản và chi thường xuyên. Đối với cấp quận, huyện giao Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm cân đối ngân sách để bố trí chi xây dựng cơ bản hợp lý, đảm bảo thủ tục đúng quy định và thực hiện đạt dự toán chi đã được giao, tránh tình trạng chi tập trung vào cuối năm hoặc chuyển khối lượng xây dựng cơ bản tồn đọng sang năm sau quá lớn ảnh hưởng đến công tác điều hành ngân sách.

3. Chi thường xuyên:

- Giao Giám đốc Sở Tài chính thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo thực hiện các khoản chi đã được phân bổ trong dự toán, toàn bộ các khoản chi của ngân sách phải phản ảnh vào ngân sách đúng quy định và được hạch toán đầy đủ. Căn cứ dự toán chi ngân sách được Ủy ban nhân dân thành phố giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân quận, huyện sắp xếp các khoản chi và tổ chức thực hiện đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả;

- Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, cơ quan chủ quản thực hiện phân bổ dự toán kinh phí và xét duyệt quyết toán cho các đơn vị trực thuộc, thủ trưởng đơn vị quyết định chi và gửi chứng từ để Kho bạc Nhà nước kiểm soát, thanh toán. Trường hợp cơ quan, đơn vị chi sai chế độ hoặc lập quỹ trái phép thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm vật chất và kỷ luật tài chính về quyết định của mình khi bị phát hiện. Đối với cán bộ phụ trách công tác tài chính - kế toán tại đơn vị phải báo cáo kịp thời đối với các trường hợp vi phạm nguyên tắc tài chính;

- Các nguồn thu phát sinh tại đơn vị dưới bất cứ hình thức nào, đơn vị phải lập dự toán, quản lý và tập hợp vào báo cáo quyết toán với cơ quan tài chính cùng cấp theo đúng quy định;

- Tất cả các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ phải gửi báo cáo quyết toán thu - chi với cơ quan tài chính cùng cấp (loại trừ các đơn vị trực thuộc đã được sở chủ quản xét duyệt quyết toán);

- Để tập trung nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương năm 2008, ngoài nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện) (không kể số tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất) để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết Quốc hội các ngành, các cấp phải sắp xếp hợp lý các khoản chi để thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương; các đơn vị sự nghiệp có thu (kể cả các đơn vị đã thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ) sử dụng tối thiểu 40% số thu sự nghiệp được để lại theo chế độ quy định, riêng ngành Y tế là 35% số thu sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao để thực hiện cải cách tiền lương.

- Đối với các khoản chi trong dự toán:

+ Toàn bộ kinh phí chi thường xuyên của hệ Đảng được cấp qua Văn phòng Thành ủy theo dự toán đã giao, các Ban Đảng khi sử dụng kinh phí liên hệ trực tiếp với Văn phòng Thành ủy. Kinh phí hoạt động của Quận ủy, Huyện ủy do Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện cấp phát;

+ Giao Sở Tài chính bố trí kinh phí để thực hiện các chính sách, chế độ Trung ương quy định trong đó có một số chính sách mới phát sinh như:

. Kinh phí hoạt động khi thực hiện miễn thủy lợi phí theo Nghị định số 154/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ;

. Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ.

- Đối với các khoản chi ngoài chế độ quy định (trong dự toán kinh phí được giao của đơn vị) và các khoản phát sinh hết sức bức xúc như thiên tai, dịch họa, Sở Tài chính báo cáo xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân giải quyết. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố không tiếp nhận và trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch giải quyết các vấn đề liên quan về tài chính khi chưa có ý kiến đề xuất của Sở Tài chính;

- Đối với các đơn vị được Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ đột xuất ngoài kế hoạch đầu năm mà kinh phí trong dự toán đã giao không đủ đảm bảo thì mới xem xét bổ sung kinh phí ngoài dự toán. Kho bạc Nhà nước sử dụng kinh phí trong dự toán đã giao cho đơn vị để thanh toán các khoản chi này. Giao Sở Tài chính tổng hợp đề nghị của các đơn vị có yêu cầu bổ sung dự toán kèm theo thuyết minh chi tiết, có ý kiến đề xuất cụ thể báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét vào kỳ họp giữa năm 2008.

- Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công khai NSNN:

+ Nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, hiệu quả và tiết kiệm. Kho bạc Nhà nước thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát chi NSNN đảm bảo sử dụng ngân sách đúng dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi quy định. Cơ quan tài chính và cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao có kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí ngân sách ở các đơn vị sử dụng ngân sách. Xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán kết luận;

+ Thực hiện đầy đủ quy chế tự kiểm tra tài chính kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước” để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm trong quản lý tài chính ngân sách;

+ Năm 2008 tiếp tục thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan quản lý nhà nước, đoàn thể theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị xây dựng đề án khoán chi hành chính và lập dự toán thu, chi theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự công lập phù hợp với tình hình của đơn vị trên cơ sở tiết kiệm chi tiêu, tạo chủ động về kinh phí và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao gửi về đơn vị chủ quản, tổng hợp gửi về cơ quan tài chính cùng cấp có ý kiến thẩm định trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt;

+ Thực hiện nghiêm túc chế độ công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định tại Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định trên.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau mười ngày và đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày kể từ ngày ký.

Yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban, ngành, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2008
Ngày hiệu lực06/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/2008/CT-UBND điều hành thu chi ngân sách 2008 Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/2008/CT-UBND điều hành thu chi ngân sách 2008 Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrần Thanh Mẫn
        Ngày ban hành27/03/2008
        Ngày hiệu lực06/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 06/2008/CT-UBND điều hành thu chi ngân sách 2008 Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/2008/CT-UBND điều hành thu chi ngân sách 2008 Cần Thơ