Quyết định 43/2010/QĐ-UBND

Quyết định 43/2010/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 41/2010/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Cần Thơ đến năm 2020 do thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 43/2010/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thành phố Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 665/QĐ-UBND 2014 công bố Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 06/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2010/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thành phố Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2010/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 24 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Cần Thơ đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày và đăng báo Cần Thơ chậm nhất là 05 (năm) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, ban, ngành thành phố, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- CT, PCT UBND thành phố;
- UB MTTQ và các Đoàn thể thành phố;
- Sở, ban, ngành thành phố;
- TT.HĐND, UBND quận, huyện;
- TT. Công báo;
- Báo Cần Thơ, Đài PTTH TP. Cần Thơ;
- Lưu: VT.ND

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tô Minh Giới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu43/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2010
Ngày hiệu lực04/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2010/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thành phố Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 43/2010/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thành phố Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu43/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTô Minh Giới
        Ngày ban hành24/11/2010
        Ngày hiệu lực04/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 43/2010/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thành phố Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2010/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thành phố Cần Thơ