Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện Đề án đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005 - 2011

Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực sau đại học Cần Thơ 2005-2011 đã được thay thế bởi Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2013 công bố văn bản quy phạm Cần Thơ hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 11/12/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực sau đại học Cần Thơ 2005-2011


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2010/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 03 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

TIẾP TỤC THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI NGUỒN NHÂN LỰC CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC CHO THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2005 - 2011”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai tiếp Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2015;

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Theo Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc trình Hội đồng nhân dân thành phố phê chuẩn Nghị quyết quyết định chủ trương và một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ năm 2011 - Đề án đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005 - 2011;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Quyết định tiếp tục thực hiện “Đề án đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005 - 2011”, với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu và ngành nghề đào tạo

Thành phố cử 156 ứng viên hội đủ các điều kiện theo quy định của Đề án tham dự các chương trình đào tạo ở nước ngoài trình độ sau đại học theo các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của thành phố, gồm 98 ứng viên đã cử đi đào tạo và 58 ứng viên nguồn đang tham gia Đề án (tăng so với chỉ tiêu 150 là 6 người - tỷ lệ tăng 4%).

Ưu tiên các nhóm ngành: Công nghệ sinh học; Y tế và sức khỏe cộng đồng; Công nghệ vật liệu, Công nghệ hóa; Công nghệ chế biến (bao gồm cả thiết bị và quy trình công nghệ); Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và Cảnh quan môi trường; Khoa học Xây dựng, Cầu đường, Giao thông, Cấp thoát nước, Cơ khí chế tạo; Công nghệ thông tin (bao gồm viễn thông, tin học); các ngành nghệ thuật.

2. Đối tượng và điều kiện

a) Đối tượng:

- Cán bộ, công chức, viên chức khoa học kỹ thuật đang công tác ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, Đoàn thể của thành phố Cần Thơ.

- Người đã tốt nghiệp đại học (hệ chính quy) với chuyên ngành phù hợp với nhu cầu của thành phố, học lực được xếp loại khá trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, có hộ khẩu tại thành phố Cần Thơ và cam kết phục vụ cho thành phố trong thời gian ít nhất gấp 3 (ba) lần thời gian đào tạo.

b) Điều kiện:

Cá nhân được cử đi đào tạo ở nước ngoài phải đảm bảo điều kiện về tuyển sinh của cơ sở đào tạo và phù hợp với quy chế tuyển chọn do Ủy ban nhân dân thành phố quy định.

3. Quyền lợi và trách nhiệm của cá nhân

Cá nhân được cử đi đào tạo theo Đề án được hưởng các quyền lợi và thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đề án do Ủy ban nhân dân thành phố quy định. Trong trường hợp cá nhân được cử đi đào tạo không thực hiện đúng theo cam kết và hợp đồng trách nhiệm theo quy định của Đề án thì phải bồi thường cho ngân sách thành phố với mức bồi thường gấp 3 (ba) lần các chi phí mà ngân sách thành phố đã chi trả theo quy định.

4. Kinh phí thực hiện Đề án

- Nguồn kinh phí được chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục đào tạo hàng năm.

- Việc thanh, quyết toán theo đúng chế độ, định mức do pháp luật quy định.

5. Một số giải pháp thực hiện

a) Tập trung sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp chính quyền dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; huy động sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức kinh tế đóng góp, hỗ trợ cho việc đào tạo nguồn nhân lực ở nước ngoài có trình độ sau đại học của thành phố.

b) Chủ động tạo các điều kiện cần thiết để sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực có trình độ sau đại học được đào tạo ở nước ngoài phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố; tiếp tục rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh, xây dựng và triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách để phát triển nguồn nhân lực được đào tạo ở nước ngoài có trình độ sau đại học.

c) Thực hiện các hoạt động cần thiết để tìm nguồn đào tạo ở các ngành, lĩnh vực ưu tiên theo nhu cầu phát triển của thành phố; khuyến khích đào tạo trình độ tiến sĩ đối với các ứng viên hiện đã tốt nghiệp thạc sĩ, đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong thành phố.

d) Thực hiện chi các khoản kinh phí theo quy định và bố trí ngân sách hằng năm để thực hiện các hợp đồng đào tạo đến khi các ứng viên kết thúc khóa học về nước.

đ) Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong việc đào tạo, quản lý đối tượng đưa đi học, sau khi tốt nghiệp trở về nước và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực được đào tạo ở nước ngoài có trình độ sau đại học thông qua sự hỗ trợ, tư vấn của Trường Đại học Cần Thơ; các tổ chức và cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

e) Có kế hoạch sử dụng hợp lý, đúng chuyên môn và ngành nghề đã đào tạo đối với nguồn nhân lực đã tốt nghiệp.

Điều 2.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định trên cơ sở rà soát đúng đối tượng, tiêu chuẩn, ngành nghề được quy định tại Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu của Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi thông qua và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Quyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu24/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2010
Ngày hiệu lực13/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/12/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực sau đại học Cần Thơ 2005-2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực sau đại học Cần Thơ 2005-2011
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu24/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Tấn Quyên
        Ngày ban hành03/12/2010
        Ngày hiệu lực13/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/12/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực sau đại học Cần Thơ 2005-2011

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực sau đại học Cần Thơ 2005-2011