Nghị quyết 17/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2013 công bố văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ ban hành hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2013 công bố văn bản quy phạm Cần Thơ hết hiệu lực


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 11 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ, THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành hết hiệu lực;

Ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Công bố văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố Cần Thơ ban hành hết hiệu lực thi hành, gồm có 87 nghị quyết.

(Đính kèm Danh mục)

Điều 2.

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thông báo các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ còn hiệu lực thi hành và cùng các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2013 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Lợi

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ, THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

1

Nghị quyết

27/2003/NQ.HĐND; 09/01/2003

Về mức thu phí trên địa bàn tỉnh.

2

Nghị quyết

34/2003/NQ-HĐND; 11/7/2003

Về mức thu học phí trường THPT hệ bán công và chế độ chi của ngành giáo dục đào tạo từ năm học 2003 - 2004.

3

Nghị quyết

06/2004/NQ.HĐND; 15/01/2004

Về chế độ chi hành chính sự nghiệp.

4

Nghị quyết

29/2005/NQ-HĐND; 14/7/2005

Về việc thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ thời kỳ đến năm 2020.

5

Nghị quyết

31/2005/NQ-HĐND; 14/7/2005

Về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 của thành phố Cần Thơ.

6

Nghị quyết

30/2005/NQ-HĐND; 14/7/2005

Về việc thông qua quy hoạch chung
xây dựng thành phố Cần Thơ đến
năm 2020.

7

Nghị quyết

44/2005/NQ-HĐND; 22/12/2005

Về kinh phí hỗ trợ công tác xây dựng, kiểm tra và lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố.

8

Nghị quyết

45/2005/NQ-HĐND; 22/12/2005

Về việc thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ đến
năm 2010 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020.

9

Nghị quyết

47/2005/NQ-HĐND; 22/12/2005

Về chủ trương lập “Đề án đào tạo nghề cho lao động ngoại thành và chiến sĩ lực lượng vũ trang xuất ngũ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 - 2010.

10

Nghị quyết

75/2006/NQ-HĐND; 13/12/2006

Về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cánh hành chính giai đoạn II (2006 - 2010) của thành phố Cần Thơ.

11

Nghị quyết

81/2006/NQ-HĐND; 13/12/2006

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010.

12

Nghị quyết

83/2006/NQ-HĐND; 13/12/2006

Về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí.

13

Nghị quyết

04/2007/NQ-HĐND; 04/7/2007

Về việc bổ sung danh mục và mức thu phí, lệ phí.

14

Nghị quyết

05/2007/NQ-HĐND; 04/7/2007

Về việc bãi bỏ một số điều tại Nghị quyết số 06/2004/NQ.HDDND ngày 15/01/2004 và Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐND ngày 14/7/2005 của HĐND thành phố Cần Thơ và điều chỉnh, bổ sung mức phụ cấp lưu trú, hội nghị.

15

Nghị quyết

06/2007/NQ-HĐND; 04/7/2007

Về việc quyết định mức phụ cấp đối với Ban Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ Bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực.

16

Nghị quyết

07/2007/NQ-HĐND; 04/7/2007

Về chính sách hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ (2007 - 2011).

17

Nghị quyết

08/2007/NQ-HĐND; 07/12/2007

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.

18

Nghị quyết

10/2007/NQ-HĐND; 07/12/2007

Về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2008 của thành phố cần Thơ.

19

Nghị quyết

11/2007/NQ-HĐND; 07/12/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2006/NQ-HĐND ngày 13/12/2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đế năm 2010.

20

Nghị quyết

13/2007/NQ-HĐND; 07/12/2007

Về việc thông qua phương thức bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại.

21

Nghị quyết

14/2007/NQ-HĐND; 07/12/2007

Về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 của thành phố
Cần Thơ

22

Nghị quyết

15/2007/NQ-HĐND; 07/12/2007

Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản.

23

Nghị quyết

16/2007/NQ-HĐND; 07/12/2007

Về chính sách hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2008 - 2010.

24

Nghị quyết

17/2007/NQ-HĐND; 07/12/2007

Về ban hành một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với xã viên hành nghề xe lôi, xe ba gác máy.

25

Nghị quyết

18/2007/NQ-HĐND; 07/12/2007

Về mức thu học phí của các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ.

26

Nghị quyết

19/2007/NQ-HĐND; 07/12/2007

Về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện; thành lập xã thuộc huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ; thành lập quận Thốt Nốt và các phường trực thuộc, thành lập huyện Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ.

27

Nghị quyết

20/2007/NQ-HĐND; 07/12/2007

Về ban hành một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thành phố
Cần Thơ.

28

Nghị quyết

01/2008/NQ-HĐND; 18/06/2008

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2008.

29

Nghị quyết

02/2008/NQ-HĐND; 18/06/2008

Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2008.

30

Nghị quyết

03/2008/NQ-HĐND; 18/06/2008

Về việc phê chuẩn mức bổ sung ngân sách năm 2008 cho quận, huyện.

31

Nghị quyết

04/2008/NQ-HĐND; 18/06/2008

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số mức thu phí, lệ phí tại Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND ngày 13/12/2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí.

32

Nghị quyết

05/2008/NQ-HĐND; 18/6/2008

Về việc sửa đổi một số quy định của Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND thành phố về việc thông qua giá các loại đất trên địa bàn thành phố năm 2008.

33

Nghị quyết

06/2008/NQ-HĐND; 18/06/2008

Về việc mức chi khen thưởng và hỗ trợ khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ, Cụm
thi đua.

34

Nghị quyết

07/2008/NQ-HĐND; 18/06/2008

Quy định mức chi cho công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp thuộc thành phố
Cần Thơ.

35

Nghị quyết

08/2008/NQ-HĐND; 18/06/2008

Về mức phụ cấp và chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức làm việc chuyên trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp.

36

Nghị quyết

09/2008/NQ-HĐND; 18/06/2008

Về việc quyết định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

37

Nghị quyết

10/2008/NQ-HĐND; 18/06/2008

Về việc quy định số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực; lực lượng công an, quân sự thường trực tại xã, phường, thị trấn; Đội hoạt động xã hội tình nguyện xã, phường,
thị trấn.

38

Nghị quyết

12/2008/NQ-HĐND; 18/6/2008

Về việc thông qua Đề án công nhận thành phố Cần Thơ là đô thị loại I.

39

Nghị quyết

13/2008/NQ-HĐND; 27/11/2008

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.

40

Nghị quyết

14/2008/NQ-HĐND; 27/11/2008

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007 của thành phố Cần Thơ.

41

Nghị quyết

15/2008/NQ-HĐND; 27/11/2008

Về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 của thành phố Cần Thơ.

42

Nghị quyết

16/2008/NQ-HĐND; 27/11/2008

Về mức giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

43

Nghị quyết

17/2008/NQ-HĐND; 27/11/2008

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số mức thu phí, lệ phí.

44

Nghị quyết

18/2008/NQ-HĐND; 27/11/2008

Về việc quy định mức thu, chi Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố
Cần Thơ.

45

Nghị quyết

19/2008/NQ-HĐND; 27/11/2008

Về việc phân cấp quản lý đầu tư, xây dựng cho Ủy ban nhân dân quận, huyện.

46

Nghị quyết

20/2008/NQ-HĐND; 27/11/2008

Về mức chi khen thưởng đối với các chuyên đề hội thi, hội diễn và phong trào đột xuất.

47

Nghị quyết

21/2008/NQ-HĐND; 27/11/2008

Về chế độ chi nhuận bút, bồi dưỡng trong các hoạt động văn hóa thông tin và nghệ thuật; chế độ bồi dưỡng trong hoạt động sự nghiệp thể dục thể thao.

48

Nghị quyết

24/2008/NQ-HĐND; 27/11/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với xã viên hành nghề xe lôi, xe ba gác máy.

49

Nghị quyết

01/2009/NQ-HĐND; 26/6/2009

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009.

50

Nghị quyết

02/2009/NQ-HĐND; 26/6/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND ngày 27/11/2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 của thành phố Cần Thơ.

51

Nghị quyết

03/2009/NQ-HĐND; 26/6/2009

Về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị mới thành lập; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 cho các quận, huyện do điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 23/12/2008 của Chính phủ.

52

Nghị quyết

04/2009/NQ-HĐND; 26/6/2009

Về việc phân bổ dự phòng ngân sách năm 2009 cho quận, huyện.

53

Nghị quyết

05/2009/NQ-HĐND; 26/6/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 81/2006/NQ-HĐND ngày 13/12/2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010.

54

Nghị quyết

06/2009/NQ-HĐND; 26/6/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí trông giữ xe đạp, xe gắn máy, ô tô và phí xây dựng.

55

Nghị quyết

07/2009/NQ-HĐND; 26/6/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 27/11/2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về mức giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

56

Nghị quyết

08/2009/NQ-HĐND; 26/6/2009

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

57

Nghị quyết

09/2009/NQ-HĐND; 26/6/2009

Về việc quy định số lượng, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực; lực lượng công an, quân sự thường trực tại xã, phường, thị trấn; Ban Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ Bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực; Đội hoạt động xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn.

58

Nghị quyết

10/2009/NQ-HĐND; 09/12/2009

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010.

59

Nghị quyết

11/2009/NQ-HĐND; 09/12/2009

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 14/7/2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 của thành phố Cần Thơ.

60

Nghị quyết

12/2009/NQ-HĐND; 09/12/2009

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND ngày 13/12/2006 của Hội đồng nhân dân thành phố
Cần Thơ.

61

Nghị quyết

13/2009/NQ-HĐND; 09/12/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2006/NQ-HĐND ngày 12/12/2006 của Hội đồng nhân dân thành phố
Cần Thơ.

62

Nghị quyết

15/2009/NQ-HĐND; 09/12/2009

Về mức giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

63

Nghị quyết

16/2009/NQ-HĐND; 09/12/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố.

64

Nghị quyết

17/2009/NQ-HĐND; 09/12/2009

Về việc quyết định danh mục và mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

65

Nghị quyết

19/2009/NQ-HĐND; 09/12/2009

Về việc đặt tên đường và tên công trình công cộng trên địa bàn thành phố
Cần Thơ.

66

Nghị quyết

20/2009/NQ-HĐND; 09/12/2009

Về việc quy định chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh và khoán kinh phí hoạt động các tổ chức đoàn thể cấp xã.

67

Nghị quyết

01/2010/NQ-HĐND; 25/6/2010

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010.

68

Nghị quyết

03/2010/NQ-HĐND; 25/06/2010

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

69

Nghị quyết

04/2010/NQ-HĐND; 25/06/2010

Về việc việc sửa đổi Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố.

70

Nghị quyết

06/2010/NQ-HĐND; 25/6/2010

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

71

Nghị quyết

12/2010/NQ-HĐND; 03/12/2010

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.

72

Nghị quyết

16/2010/NQ-HĐND; 03/12/2010

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

73

Nghị quyết

17/2010/NQ-HĐND; 03/12/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND ngày 13/12/2006 của HĐND thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí.

74

Nghị quyết

20/2010/NQ-HĐND; 03/12/2010

Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Cần Thơ.

75

Nghị quyết

22/2010/NQ-HĐND; 03/12/2010

Về mức giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

76

Nghị quyết

24/2010/NQ-HĐND; 03/12/2010

Tiếp tục thực hiện “Đề án đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005 - 2011”.

77

Nghị quyết

25/2010/NQ-HĐND; 03/12/2010

Về việc quy định chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực tại quận, huyện, xã, phường, thị trấn; Ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực; Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã; quy định mức khoán và hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực và mức phụ cấp cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cấp xã.

78

Nghị quyết

04/2011/NQ-HĐND; 19/07/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về mức giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố
Cần Thơ.

79

Nghị quyết

05/2011/NQ-HĐND; 19/07/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục và mức thu một số loại phí, lệ phí.

80

Nghị quyết

06/2011/NQ-HĐND; 19/7/2011

Về đặt tên đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

81

Nghị quyết

10/2011/NQ-HĐND; 08/12/2011

Về việc quy định và sửa đổi, bổ sung mức thu một số loại phí, lệ phí.

82

Nghị quyết

13/2011/NQ-HĐND; 08/12/2011

Về việc quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện.

83

Nghị quyết

16/2011/NQ-HĐND; 08/12/2011

Về đặt tên đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

84

Nghị quyết

03/2012/NQ-HĐND;

05/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung mức giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn.

85

Nghị quyết

09/2012/NQ-HĐND; 05/07/2012

Về số lượng, mức phụ cấp đối với Đội hoạt động xã hội tình nguyện ở phường, xã, thị trấn.

86

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND; 14/09/2012

Về sửa đổi mức giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

87

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND; 07/12/2012

Về việc đặt tên đường và công trình công cộng.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2013
Ngày hiệu lực11/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2013 công bố văn bản quy phạm Cần Thơ hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2013 công bố văn bản quy phạm Cần Thơ hết hiệu lực
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu17/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýNguyễn Hữu Lợi
       Ngày ban hành11/12/2013
       Ngày hiệu lực11/12/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2013 công bố văn bản quy phạm Cần Thơ hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2013 công bố văn bản quy phạm Cần Thơ hết hiệu lực

           • 11/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực