Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010 do Thành phố Cần Thơ ban hành

Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh giải pháp 2010 Cần Thơ đã được thay thế bởi Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2013 công bố văn bản quy phạm Cần Thơ hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 11/12/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh giải pháp 2010 Cần Thơ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2010/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 25 tháng 6 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010 và Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010;

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010; Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân về việc sửa đổi Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010 của thành phố Cần Thơ; báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2010 với các nội dung cơ bản sau:

Sáu tháng đầu năm 2010, kinh tế thế giới, trong nước có dấu hiệu phục hồi khả quan; tuy nhiên, trước những khó khăn chung của cả nước, nhất là áp lực tăng giá đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân thành phố và các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo, điều hành kịp thời triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngăn chặn lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện công bằng xã hội, nâng cao tính bền vững của sự phát triển, chủ động giải quyết các vướng mắc, giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, từng bước đưa sản xuất kinh doanh đi vào ổn định và tiếp tục phát triển, nên tình hình kinh tế - xã hội thành phố có sự chuyển biến tích cực: Tăng trưởng kinh tế ở mức khá cao (12,76%), cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng theo định hướng, các ngành, các lĩnh vực kinh tế then chốt đều duy trì nhịp độ phát triển; thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ giải ngân đạt khá; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tốt; công tác chăm lo chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; công tác
giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được cải thiện theo hướng nâng cao chất lượng; các hoạt động văn hóa, thể thao tiếp tục được đẩy mạnh; công tác cải cách hành chính được đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự xã hội cơ bản ổn định. Ngoài ra, cùng với việc cầu Cần Thơ đưa vào sử dụng bảo đảm cho việc giao thông nối liền các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, phát triển du lịch và thu hút đầu tư đã góp phần vào sự ổn định phát triển chung của thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, so với nghị quyết của Hội đồng nhân dân và yêu cầu phát triển của thành phố vẫn còn một số mặt hạn chế như: giá cả vật tư đầu vào, nguyên nhiên liệu, lãi suất ngân hàng tăng cao làm tăng giá thành sản phẩm, ảnh hưởng nhiều đến việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tình hình xuất khẩu gạo không thuận lợi; thu hút đầu tư nước ngoài còn yếu, quy mô nhỏ; công tác bảo vệ môi trường chưa có biện pháp thực hiện để tạo sự bền vững; trong triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng nhà đại đoàn kết còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết triệt để; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo mặc dù đã có nhiều cố gắng giải quyết, nhưng đơn thư tồn đọng còn nhiều; quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông,... có mặt còn yếu kém chưa đáp ứng được yêu cầu.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên chủ yếu do: tình hình kinh tế thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp; nhu cầu và thị trường xuất nhập khẩu từng lúc còn khó khăn, giá cả vật tư đầu vào, nguyên nhiên liệu tăng cao, cung cấp điện không đáp ứng yêu cầu, lãi suất tăng nên ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh,... Bên cạnh đó, sự phối hợp trong việc chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ngành, đơn vị, chưa nhịp nhàng, thiếu năng động và chưa kịp thời, có mặt còn lúng túng, đùn đẩy; hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, các chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án đã được ký kết chậm được tổ chức triển khai thực hiện; thiếu đất sạch để giao cho nhà đầu tư; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt là việc xây dựng các khu tái định cư đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn chậm theo tiến độ; năng lực một số nhà đầu tư còn hạn chế ảnh hưởng tiến độ thi công các công trình đầu tư trên địa bàn,... đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố.

Điều 2.

Điều chỉnh chỉ tiêu số 12, khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010 của thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm 0,4% còn 14,8%.

Điều 3.

Thống nhất với phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của Ủy ban nhân dân thành phố. Để đạt được mục tiêu và chỉ tiêu theo Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp chủ yếu như sau:

1. Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát; tăng cường khả năng cạnh tranh, nâng cao chất lượng phát triển các ngành và lĩnh vực

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển, mở rộng sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao chất lượng hàng tiêu dùng đáp ứng thị trường nội địa, tăng khả năng cạnh tranh và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo đất sạch để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp; đồng thời, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư đã ký kết. Song song đó đẩy mạnh các giải pháp xúc tiến đầu tư, thương mại và cải cách thủ tục hành chính để thu hút mạnh các nguồn vốn đầu tư, nhất là nguồn vốn FDI.

- Kiểm tra, kiểm soát thị trường và giá cả hàng hóa, thực hiện các biện pháp bình ổn giá, không để tăng giá đột biến.

- Tập trung chỉ đạo sản xuất, bảo quản, tiêu thụ các vụ lúa còn lại trong năm. Quan tâm tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển ngành thủy sản. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống thiên tai. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi đã được bố trí vốn để sớm đưa vào phục vụ sản xuất. Tập trung xây dựng Đề án phát triển nông thôn mới để triển khai thực hiện trong năm 2010 và các năm tiếp theo.

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch; trong đó, đặc biệt quan tâm nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, vốn phát triển sự nghiệp giáo dục và y tế. Tập trung chuẩn bị đầy đủ các thủ tục cho các công trình mới sẽ triển khai trong năm 2011 và các năm tiếp theo đảm bảo không dàn trải.

- Tạo điều kiện thúc đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư tập trung ở các quận, huyện, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; phối hợp Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm của Trung ương trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đưa vào sử dụng theo kế hoạch.

- Tiến hành rà soát các quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án để xem xét, điều chỉnh phù hợp hoặc thu hồi giao cho các nhà đầu tư khác có năng lực triển khai thực hiện; đồng thời, tiếp tục rà soát các thủ tục liên quan, cùng với nhà đầu tư tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư triển khai dự án.

- Tăng cường công tác lập lại trật tự, kỷ cương đô thị một cách có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là quan tâm giải quyết về trật tự đô thị, vệ sinh đô thị, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.

2. Tăng cường công tác thu nộp ngân sách, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển

Đẩy mạnh công tác thu nộp ngân sách nhà nước, tăng cường công tác chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, chống gian lận thương mại, trốn thuế,... Phấn đấu thu ngân sách năm 2010 vượt dự toán từ 10% trở lên nhằm đảm bảo các nhiệm vụ chi, nhất là chi cho an sinh xã hội và xây dựng cơ bản. Tăng cường các giải pháp huy động nhiều nguồn lực xã hội hóa các lĩnh vực dịch vụ công. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước đã được đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa; hoàn thành sắp xếp doanh nghiệp nhà nước theo đề án được Chính phủ phê duyệt. Tăng cường công tác hậu kiểm, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Thực hiện các chính sách khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng quy mô lớn, đầu tư xây dựng các khu tái định cư tập trung, nhà ở cho học sinh, sinh viên, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp tập trung.

3. Tăng cường công tác quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các quận, huyện hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2009 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015; khẩn trương lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 của thành phố.

Xây dựng đề án tạo quỹ đất và khai thác quỹ đất; rà soát lại quỹ nhà, đất công chưa sử dụng và các quỹ đất do các tổ chức sử dụng, lãng phí, không đúng tiêu chuẩn, không đúng mục đích.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án cấp nước đô thị, dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố, xúc tiến triển khai các dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải trong các khu công nghiệp, nhà máy xử lý rác thải tại Cần Thơ. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về môi trường. Tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu.

4. Tăng cường công tác chỉ đạo phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ và các lĩnh vực y tế, văn hóa, xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; tăng cường chỉ đạo nâng cấp sửa chữa trang thiết bị trường học đảm bảo các điều kiện cần thiết cho khai giảng năm học 2010 - 2011; trong đó, đặc biệt quan tâm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và hoàn thành việc xây dựng nhà vệ sinh, đảm bảo nước uống sạch cho học sinh; tổ chức tập huấn chuyên môn giáo viên đạt chuẩn; đẩy nhanh tiến độ phổ cập giáo dục bậc trung học. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo nghề, gắn đào tạo với giải quyết việc làm. Xây dựng và triển khai đề án dạy nghề cho lao động nông thôn. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; điều chỉnh đề án đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho thành phố Cần Thơ (Đề án Cần Thơ - 150) phù hợp quy định của pháp luật.

Thống nhất chủ trương về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế Cần Thơ trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, giao Ủy ban nhân dân thành phố tiến hành thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thành lập Trường Đại học Kinh tế Cần Thơ để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh; tăng cường các dịch vụ khoa học công nghệ phục vụ cho quản lý nhà nước và phát triển doanh nghiệp.

Tập trung chỉ đạo các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và giảm nghèo. Thực hiện có hiệu quả các dự án chuyển đổi nghề. Thực hiện đồng bộ, đầy đủ các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng chính sách theo quy định, nhất là chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở; đẩy mạnh vận động xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết.

Phát huy hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Tiếp tục nâng cao công tác khám chữa bệnh, tạo điều kiện để mọi người được cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản, được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng, nhất là đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi. Triển khai thực hiện thí điểm điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, kết hợp với các giải pháp tư vấn, giáo dục khác ở một số địa phương trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh những tai nạn thường gặp trong mùa mưa lũ.

Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các sự kiện và ngày kỷ niệm trong những tháng cuối năm. Tổ chức Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố và thi tìm hiểu, tọa đàm hội thảo về Thăng Long - Hà Nội. Tiếp tục cử các đội tuyển dự các giải quốc gia, giải đại hội thể dục thể thao toàn quốc; chuẩn bị tuyển chọn và đào tạo lực lượng
vận động viên, xây dựng cơ sở vật chất chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2012 tại thành phố Cần Thơ.

5. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính và xây dựng chính quyền

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường đào tạo kỹ năng hành chính cho công chức các cấp; xây dựng, triển khai thực hiện phương án đơn giản hóa và tiếp tục rà soát sau công bố việc đơn giản hóa thủ tục hành chính của các đơn vị.

Về báo cáo số 65/BC-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân
thành phố, Hội đồng nhân dân giao cho Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố, sau khi trao đổi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo đảm quốc phòng, an ninh

Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, khiếu tố, không để xảy ra khiếu nại đông người, khiếu nại vượt cấp, không để vụ việc tồn đọng kéo dài, không để phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững an ninh, quốc phòng. Tập trung chỉ đạo nhiều mặt, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tăng cường truy quét tội phạm và các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ đợt 2 năm 2010. Thực hiện tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt.

7. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Tổ chức phát động nhiều đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng, Đại hội thi đua các cấp tiến đến Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII và Đại hội Đảng bộ thành phố, gắn với việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2010 và Kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, làm tiền đề xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 4.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết theo trách nhiệm, quyền hạn được pháp luật quy định; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

Nghị quyết này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VII, kỳ họp thứ mười tám thông qua và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Quyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2010
Ngày hiệu lực05/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/12/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh giải pháp 2010 Cần Thơ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh giải pháp 2010 Cần Thơ
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu01/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýNguyễn Tấn Quyên
       Ngày ban hành25/06/2010
       Ngày hiệu lực05/07/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/12/2013
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản gốc Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh giải pháp 2010 Cần Thơ

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh giải pháp 2010 Cần Thơ