Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND sửa đổi về chế độ chi nhuận bút, bồi dưỡng trong hoạt động văn hóa thông tin và nghệ thuật; bồi dưỡng trong hoạt động sự nghiệp thể dục, thể thao của thành phố Cần Thơ

Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND chi nhuận bút bồi dưỡng hoạt động văn hóa thông tin đã được thay thế bởi Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND chi nhuận bút bồi dưỡng hoạt động văn hóa thông tin


HI ĐNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2010/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 25 tháng 6 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 21/2008/NQ-HĐND NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 127/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Theo Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

Điều 1.

Sửa đổi Phụ lục 2 về chế độ bồi dưỡng trong hoạt động sự nghiệp thể dục, thể thao ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về chế độ chi nhuận bút, bồi dưỡng trong các hoạt động văn hóa thông tin và nghệ thuật; chế độ bồi dưỡng trong hoạt động sự nghiệp thể dục, thể thao.

(có Phụ lục kèm theo)

Nguồn kinh phí: thực hiện trong dự toán được giao hàng năm của thành phố và các quận, huyện theo quy định hiện hành của Nhà nước về phân cấp ngân sách nhà nước.

Điều 2.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đúng pháp luật quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp thứ mười tám thông qua và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Quyên

 

PH LC

CHĐỘ BI DƯỠNG TRONG HOẠT ĐỘNG SNGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO
(Kèm theo Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 25 tháng 06 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ)

Số TT

Vận động viên, Huấn luyện viên theo cấp đội tuyển

Đơn vị tính

Mức dinh dưỡng

Ghi chú

I

Chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập trung tập luyện ở trong nước

 

 

 

1

Đội tuyển thành phố

đồng/người/ngày

90.000

 

2

Đội tuyển trẻ thành phố

đồng/người/ngày

70.000

 

3

Đội tuyển năng khiếu cấp thành phố và quận, huyện

đồng/người/ngày

50.000

 

II

Chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập trung thi đấu ở trong nước

 

 

 

1

Đội tuyển thành phố

đồng/người/ngày

120.000

 

2

Đội tuyển trẻ thành phố

đồng/người/ngày

90.000

 

3

Đội tuyển năng khiếu cấp thành phố và quận, huyện

đồng/người/ngày

90.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2010/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 04/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/06/2010
Ngày hiệu lực 05/07/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2013
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND chi nhuận bút bồi dưỡng hoạt động văn hóa thông tin


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND chi nhuận bút bồi dưỡng hoạt động văn hóa thông tin
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 04/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký Nguyễn Tấn Quyên
Ngày ban hành 25/06/2010
Ngày hiệu lực 05/07/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2013
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND chi nhuận bút bồi dưỡng hoạt động văn hóa thông tin

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND chi nhuận bút bồi dưỡng hoạt động văn hóa thông tin