Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 của thành phố Cần Thơ

Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư đã được thay thế bởi Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư và được áp dụng kể từ ngày 13/12/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2007/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Theo Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2007, Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 của thành phố Cần Thơ;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 của thành phố Cần Thơ, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nguyên tắc chung:

Trên cơ sở tổng mức vốn đầu tư phát triển Trung ương giao và các nguồn huy động của địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ vốn cho các dự án, công trình thuộc các sở, ban, ngành giao làm chủ đầu tư; phân bổ tổng mức vốn cho quận, huyện. Các nguồn vốn phân bổ thực hiện theo nguyên tắc như sau:

a) Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, cân đối ngân sách nhà nước theo các tiêu chí và định mức chi đầu tư phát triển được xây dựng áp dụng cho năm ngân sách 2008 để làm cơ sở xác định số vốn cân đối của ngân sách thành phố cho ngân sách quận, huyện, được ổn định giai đoạn 2008 - 2010;

b) Các dự án, công trình được bố trí vốn phải nằm trong quy hoạch được phê duyệt, có đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình trọng điểm; đảm bảo vốn phân bổ đầu tư công trình nhóm C đầu tư không quá 2 năm, nhóm B đầu tư không quá 4 năm; phân bổ vốn bảo đảm tương quan hợp lý với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận, huyện; ưu tiên các xã có đồng bào dân tộc;

c) Bảo đảm sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của ngân sách nhà nước, tạo điều kiện để thu hút các nguồn vốn khác, bảo đảm mục tiêu huy động cao nhất các nguồn vốn cho đầu tư phát triển;

d) Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn đầu tư phát triển;

đ) Đối với nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia, vốn nước ngoài (ODA), vốn trái phiếu Chính phủ, giao theo danh mục và chỉ tiêu Trung ương giao, kể cả hoàn trả vốn ứng trước (nếu có);

Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (cân đối ngân sách địa phương, tiền sử dụng đất), nguồn thu xổ số kiến thiết, nguồn khai thác thêm từ quỹ đất (nếu có), ưu tiên bố trí vốn trả nợ các khoản vay, vốn tạm ứng năm trước (nếu có), vốn thanh toán khối lượng hoàn thành, vốn công trình trọng điểm bức xúc phát sinh trong kỳ kế hoạch. Số vốn còn lại phân bổ như sau: Dự án, công trình sở, ban, ngành thành phố quản lý là 60%; dự án, công trình quận, huyện được phân cấp quản lý là 40%.

g) Phân bổ vốn chi đầu tư phát triển tách rõ hai nguồn vốn: ngân sách địa phương và nguồn xổ số kiến thiết. Nguồn thu xổ số kiến thiết đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội cần thiết, trước hết là công trình thuộc giáo dục, y tế.

h) Phân bổ vốn sắp xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Vốn thiết kế quy hoạch và vốn chuẩn bị đầu tư;

- Thanh toán khối lượng dự án, công trình hoàn thành đã đưa vào sử dụng nhưng còn thiếu vốn kế hoạch;

- Thanh toán khối lượng dự án, công trình chuyển tiếp;

- Công trình vốn đối ứng;

- Công trình khởi công mới (dự án phải được phê duyệt ở thời điểm tháng 10 trước năm kế hoạch).

2. Các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước trong cân đối của địa phương cho các quận, huyện: thực hiện theo nội dung Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp lần này.

Điều 2.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết này theo trách nhiệm, quyền hạn của mình; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực sau mười ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VII, kỳ họp thứ mười một thông qua và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Quyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2007
Ngày hiệu lực17/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/12/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Tấn Quyên
        Ngày ban hành07/12/2007
        Ngày hiệu lực17/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/12/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư