Quyết định 44/2009/QĐ-UBND

Quyết định 44/2009/QĐ-UBND quy định số lượng, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực; số lượng, mức sinh hoạt phí đối với chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 44/2009/QĐ-UBND Cán bộ không chuyên trách xã phường thị trấn đã được thay thế bởi Quyết định 03/2010/QĐ-UBND chức danh, mức phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2009/QĐ-UBND Cán bộ không chuyên trách xã phường thị trấn


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 44/2009/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 11 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ CÁN BỘ Ở ẤP, KHU VỰC; SỐ LƯỢNG, MỨC SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH KHÁC Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ CÁN BỘ Ở ẤP, KHU VỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 14 tháng 5 năm 2004 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định số lượng, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực; lực lượng công an, quân sự thường trực tại xã, phường, thị trấn; Ban Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn và Tổ Bảo vệ dân phố ở ấp, khu vực; Đội hoạt động xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực, cụ thể như sau:

1. Số lượng và mức phụ cấp đối với các cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

a) Số lượng không quá 18 cán bộ cho mỗi xã, phường, thị trấn.

b) Mức phụ cấp cụ thể như sau:

- Trưởng Ban Tổ chức Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Trưởng Công an (nơi chưa có Công an chính quy), Phó Chỉ huy trưởng Quân sự được hưởng phụ cấp: 650.000 đồng/người/tháng;

- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh được hưởng phụ cấp: 620.000 đồng/người/tháng;

- Cán bộ phụ trách Văn phòng Đảng ủy, cán bộ phụ trách kế hoạch - giao thông - thủy lợi - nông nghiệp, cán bộ phụ trách nội vụ - lao động - thương binh và xã hội, cán bộ phụ trách Đài truyền thanh, cán bộ phụ trách quản lý nhà văn hóa, cán bộ thủ quỹ - văn thư - lưu trữ được hưởng phụ cấp: 600.000 đồng/người/tháng.

2. Số lượng và mức phụ cấp đối với các cán bộ ấp, khu vực

a) Số lượng không quá 05 cán bộ cho mỗi ấp, khu vực.

b) Mức phụ cấp cụ thể như sau:

- Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, khu vực hoặc Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp, khu vực được hưởng phụ cấp: 480.000 đồng/người/tháng;

- Phó Trưởng ấp, khu vực (những ấp, khu vực có trên 1.500 dân có thể được bố trí thêm một Phó Trưởng ấp, khu vực) được hưởng phụ cấp: 450.000 đồng/người/tháng;

- Công an viên ở ấp được hưởng phụ cấp: 420.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Quy định số lượng và mức sinh hoạt phí hàng tháng đối với các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực theo yêu cầu thực tế của địa phương, tạm thời được bố trí thêm và hưởng mức sinh hoạt phí, cụ thể như sau:

1. Số lượng và mức sinh hoạt phí đối với các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn

a) Số lượng không quá 05 cán bộ được bố trí thêm ở xã, phường, thị trấn.

b) Mức sinh hoạt phí cụ thể như sau:

- Trưởng ban Dân vận được hưởng mức sinh hoạt phí: 650.000 đồng/người/tháng;

- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc được hưởng mức sinh hoạt phí: 620.000 đồng/người/tháng;

- Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, cán bộ phụ trách Công đoàn - Thi đua, cán bộ phụ trách xóa đói giảm nghèo được hưởng mức sinh hoạt phí: 600.000 đồng/người/tháng.

2. Số lượng và mức sinh hoạt phí đối với các cán bộ khác ở ấp, khu vực

a) Số lượng không quá 07 cán bộ được bố trí thêm ở ấp, khu vực.

b) Mức sinh hoạt phí cụ thể như sau:

- Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu vực được hưởng mức sinh hoạt phí: 450.000 đồng/người/tháng;

- Cán bộ phụ trách Hội Nông dân, cán bộ phụ trách Hội Cựu chiến binh, cán bộ phụ trách Hội Phụ nữ, Bí thư Chi đoàn Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cán bộ phụ trách Hội Người cao tuổi, cán bộ phụ trách Hội Chữ thập đỏ ở ấp, khu vực được hỗ trợ hoạt động phí: 240.000 đồng/người/tháng.

Điều 3. Các chế độ chính sách nêu tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2009.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày và đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày ký; đồng thời, thay thế Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định số lượng, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; số lượng, mức sinh hoạt phí đối với các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2009
Ngày hiệu lực21/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/2009/QĐ-UBND Cán bộ không chuyên trách xã phường thị trấn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 44/2009/QĐ-UBND Cán bộ không chuyên trách xã phường thị trấn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu44/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýTrần Thanh Mẫn
       Ngày ban hành11/08/2009
       Ngày hiệu lực21/08/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 44/2009/QĐ-UBND Cán bộ không chuyên trách xã phường thị trấn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2009/QĐ-UBND Cán bộ không chuyên trách xã phường thị trấn