Quyết định 07/2009/QĐ-UBND

Quyết định 07/2009/QĐ-UBND về khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với khai thác tài nguyên thiên nhiên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 07/2009/QĐ-UBND khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với khai thác tài nguyên thiên nhiên đã được thay thế bởi Quyết định 05/2011/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu áp dụng tính thuế và được áp dụng kể từ ngày 27/01/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2009/QĐ-UBND khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với khai thác tài nguyên thiên nhiên


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 07/2009/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 20 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG GIÁ TỐI THIỂU ÁP DỤNG TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thuế Tài nguyên (sửa đổi) ngày 16 tháng 4 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế Tài nguyên (sửa đổi); Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 1998;
Căn cứ Thông tư số 68/1998/NĐ-CP">42/2007/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế Tài nguyên (sửa đổi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 1998;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Điều 2. Khung giá tối thiểu tại Điều 1 Quyết định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế khai thác tài nguyên nộp thuế theo kê khai, không chấp hành đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo chế độ quy định mà kê khai giá tính thuế đơn vị tài nguyên thấp hơn giá quy định tại Quyết định này thì áp dụng giá tính thuế theo Quyết định này, nếu giá kê khai cao hơn giá quy định tại Quyết định này thì áp dụng tính thuế theo giá kê khai.

Giao Cục trưởng Cục Thuế thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính căn cứ vào các hình thức khai thác tài nguyên và sử dụng chứng từ của đối tượng chịu thuế để có hướng dẫn cụ thể và tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày, đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày ký và bãi bỏ Công văn số 3329/UBT-HC ngày 29 tháng 9 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (nay là Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) về việc giá tính thuế tài nguyên, Công văn số 3864/UB ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (nay là Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) về việc giá nước thiên nhiên (làm mát máy) để thu thuế tài nguyên và Công văn số 2919/UB ngày 20 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (nay là Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) về việc giá cước thiên nhiên (phục vụ sản xuất) để thu thuế tài nguyên.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

KHUNG GIÁ TỐI THIỂU

ÁP DỤNG TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố)

TT

Nhóm loại tài nguyên thiên nhiên

Giá tính thuế

1

Khai thác cát đen (cát nền) đất san lắp mặt bằng, xây dựng các loại công trình

 

- Cát nền trên bãi

10.000đồng/m3

- Cát nền trên sông, đất

4.000đồng/m3

2

Khai thác đất để sản xuất gạch, ngói, vật liệu xây dựng bằng đất khác

 

- Gạch thẻ, gạch ống, ngói, gạch,..

200đồng/viên

- Gạch tàu

400đồng/viên

3

Sử dụng nước thiên nhiên: nước sông, nước ngầm,…(trừ nước do Công ty Cấp thoát nước cấp) để sản xuất bia, nước ngọt, nước đá

 

- Nước thiên nhiên phục vụ sản xuất (vệ sinh công nghiệp, dùng làm mát máy nhiệt điện, tạo hơi và phục vụ nhu cầu sản xuất khác)

600đồng/m3

- Nước ngọt (0,25lít/chai)

250đồng/chai

- Bia chai (0,5 lít/chai)

600đồng/chai

- Nước đá cây (50 kg/cây)

1.000đồng/cây

4

Khai thác động vật hoang dã (loại được phép khai thác)

 

- Rắn:

 

+ Ri voi, Hổ hèo

80.000đồng/kg

+ Ri cá, Hổ hành

50.000đồng/kg

+ Các loại rắn khác

40.000đồng/kg

- Rùa

 

+ Rùa các loại

80.000đồng/kg

+ Cua đinh

150.000đồng/kg

- Chim

 

+ Chim cảnh các loại

30.000đồng/con

+ Bìm bịp, le le

10.000đồng/con

+ Chích, gà nước

8.000đồng/con

+ Chằng nghịch, ốc cao

6.000đồng/con

+ Các loại chim khác

4.000đồng/con

- Dơi

 

+ Dơi quạ, dơi ngựa

20.000đồng/con

+ Các loại dơi khác

8.000đồng/con

5

Khai thác thủy sản tự nhiên

 

- Cá và các loại thủy sản khác

20.000đồng/kg

- Tôm

80.000đồng/kg

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 07/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/01/2009
Ngày hiệu lực 30/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/01/2011
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2009/QĐ-UBND khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với khai thác tài nguyên thiên nhiên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 07/2009/QĐ-UBND khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với khai thác tài nguyên thiên nhiên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 07/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký Trần Thanh Mẫn
Ngày ban hành 20/01/2009
Ngày hiệu lực 30/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/01/2011
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 07/2009/QĐ-UBND khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với khai thác tài nguyên thiên nhiên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2009/QĐ-UBND khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với khai thác tài nguyên thiên nhiên