Quyết định 36/2005/QĐ-UB

Quyết định 36/2005/QĐ-UB về Quy định sử dụng tạm thời một phần phía trong hè phố tại nội ô quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ

Quyết định 36/2005/QĐ-UB Quy định sử dụng tạm thời một phần phía trong hè phố đã được thay thế bởi Quyết định 15/2010/QĐ-UBND BẢO VỆ MỸ QUAN TRẬT TỰ ĐÔ THỊ và được áp dụng kể từ ngày 20/02/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2005/QĐ-UB Quy định sử dụng tạm thời một phần phía trong hè phố


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2005/QĐ-UB

Tp. Cần Thơ, ngày 13 tháng 5 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN PHÍA TRONG HÈ PHỐ TẠI NỘI Ô CÁC QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001;

Căn cứ Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Công chính và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, ban hành theo Quyết định này “Quy định về sử dụng tạm thời một phần phía trong hè phố tại nội ô các quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 277/2004/QĐ-UB ngày 02/8/2004 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định sử dụng tạm thời một phần phía trong hè phố tại nội ô các quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ; hủy bỏ các quy định trước đây của các quận, huyện trái với quy định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng CP (HN-TPHCM),
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp,
- Bộ GTVT, Bộ Xây dựng,
- TT.TU, TT. HĐND TP,
- VP. Thành ủy và các Ban của Đảng,
- UBMTTQ và các đoàn thể,
- Sở, ban ngành TP,
- TT.HĐND và UBND các quận, huyện,
- Cơ quan Báo, Đài trên địa bàn,
- Lưu TTLT, 4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN PHÍA TRONG HÈ PHỐ TẠI NỘI Ô CÁC QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Ban hành theo Quyết định số 36/2005/QĐ-UB ngày 13/ 5/2005 của UBND thành phố Cần Thơ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đường phố là đường bộ trong đô thị gồm lòng đường và hè phố chỉ được dùng cho mục đích giao thông. Mọi tổ chức và cá nhân có trách nhiệm sử dụng lòng đường, hè phố đúng mục đích, nhằm bảo đảm giao thông đường bộ thông suốt, trật tự, an toàn, thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, dịch vụ, đồng thời bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại một số tuyến đường phố, căn cứ Điều 34 của Luật Giao thông đường bộ, Quy định này quy định việc sử dụng tạm thời một phần phía trong hè phố (sau đây gọi tắt là vỉa hè) tại nội ô các quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Sử dụng vỉa hè phải bảo đảm trật tự, vệ sinh và mỹ quan đường phố; nghiêm cấm việc xây dựng kiên cố, che chắn bằng mọi h×nh thøc trên vỉa hè.

Điều 3. Phần vỉa hè của các con đường được phép sử dụng phải kẻ vạch, hoặc có dấu hiệu để phân biệt với phần vỉa hè dành cho người đi bộ, trên cơ sở đo đạc khảo sát chi tiết đối với từng đường, từng tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu sử dụng.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Việc sử dụng vỉa hè vào các mục đích không phải giao thông, cụ thể như sau:

- Nơi để phương tiện đi lại (xe gắn máy, xe đạp) của hộ gia đình hoặc khách hàng khi mua sắm, giao dịch tại chỗ (không làm điểm giữ xe cố định);

- Nơi tạm thời tập kết hàng hóa của cơ sở kinh doanh, hộ gia đình để chuyển vào trong nhà hoặc cửa hàng.

Điều 5. Giới hạn vỉa hè được sử dụng:

- Ca1c quận Ninh Kiều và Bình Thủy: tùy theo vỉa hè của từng con đường cụ thể quy định giới hạn vỉa hè được phép sử dụng nhưng tối thiểu phải dành cho người đi bộ là 1,5m tính từ mép trong của gờ bó vỉa.

- Các quận, huyện còn lại: tùy theo vỉa hè của từng con đường cụ thể quy định giới hạn vỉa hè được phép sử dụng nhưng tối thiểu phải dành cho người đi bộ là 1 m tính từ mép trong của gờ bó vỉa.

Điều 6. Phần bên trong vỉa hè được sử dụng phải tuân thủ các quy định sau:

1. Không được phép sử dụng vỉa hè vào các mục đích theo quy định tại Điều 4 của Quy định này ở những nơi có:

- Trụ sở các cơ quan, tổ chức và đơn vị lực lượng vũ trang;

- Các cơ sở tôn giáo (tổ chức tôn giáo, chùa chiền, thánh thất, nhà thờ..);

- Các khu vực công viên, tượng đài; công trình công cộng, di tích lịch sử, văn hoá.

2. Không được trưng bày hàng hóa, mua bán cố định và không được làm bãi giữ xe trên phần vỉa hè này (trường hợp làm bãi giữ xe phải được cơ quan thẩm quyền cho phép).

3. Đối với các khu chợ, trung tâm thương mại sẽ có quy định riêng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ vào các nội dung của bản Quy định này ban hành quyết định công bố danh mục đường phố thuộc địa bàn quản lý được phép sử dụng một phần bên trong vỉa hè theo quy định tại Điều 34 của Luật Giao thông đường bộ và §iều 29 của Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ và báo cáo về các cơ quan chức năng của thành phố để phối hợp và kiểm tra thực hiện.

Điều 8. Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Công chính huy động lực lượng kiểm tra, thanh tra thường xuyên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc sử dụng vỉa hè thuộc địa bàn quản lý đúng mục đích, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị; các trường hợp chiếm dụng, sử dụng trái phép phải kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10. Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Giao thông Công chính và các ngành có liên quan tham mưu cho ñy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành biểu thu phí khi sử dụng một phần bên trong vỉa hè đối với các tổ chức kinh tế, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh.

Điều 11. Giám đốc Sở Giao thông Công chính theo dõi, tổng hợp báo cáo về ñy ban nhân dân thành phố tình hình tổ chức thực hiện Quy định này.

Điều 12. Quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ngành, các cấp có trách nhiệm phản ảnh về ñy ban nhân dân thành phố để được chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

 

 

TM . ỦY BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2005
Ngày hiệu lực28/05/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 36/2005/QĐ-UB Quy định sử dụng tạm thời một phần phía trong hè phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 36/2005/QĐ-UB Quy định sử dụng tạm thời một phần phía trong hè phố
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu36/2005/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýVõ Thanh Tòng
       Ngày ban hành13/05/2005
       Ngày hiệu lực28/05/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2010
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 36/2005/QĐ-UB Quy định sử dụng tạm thời một phần phía trong hè phố

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2005/QĐ-UB Quy định sử dụng tạm thời một phần phía trong hè phố