Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND về quy định một số mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do thành phố Cần Thơ ban hành

Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật Cần Thơ đã được thay thế bởi Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND mức chi cho công tác giáo dục pháp luật của người dân và hòa giải cơ sở Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật Cần Thơ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2010/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 03 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Theo Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định một số mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy định một số mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật mang tính chất đặc thù (không thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 theo Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 theo Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) áp dụng cho Ủy ban nhân dân các cấp (kèm theo Phụ lục).

Điều 2. Những quy định khác

1. Các nội dung chi và mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có liên quan không thuộc Phụ lục kèm theo Nghị quyết này, các cấp có thẩm quyền áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn huy động hợp pháp khác.

3. Nguồn kinh phí xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật thực hiện theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

4. Kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toán của Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Riêng, đối với việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật (hình thức thi viết), tùy theo tính chất quy mô cuộc thi, giao Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt mức chi chấm bài thi (mức chi/bài thi). Các đối tượng được hưởng mức chi/bài thi thì không được hưởng mức chi bồi dưỡng chấm thi theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi thông qua và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Quyên

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT MANG TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ
(Kèm theo Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ)

SỐ TT

NỘI DUNG CHI

ĐƠN VỊ TÍNH

MỨC CHI (1.000 đồng)

GHI CHÚ

I

XÂY DỰNG VÀ XÉT DUYỆT ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH

 

 

 

1

Xây dựng đề cương

 

 

 

a

Xây dựng đề cương chi tiết

Đề cương

900

600

400

Quy mô cấp thành phố

Quy mô cấp huyện

Quy mô cấp xã

b

Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát

Chương trình, đề án

1.500

1.200

1.000

Quy mô cấp thành phố

Quy mô cấp huyện

Quy mô cấp xã

2

Xét duyệt đề án, chương trình, kế hoạch

 

 

 

a

Chủ tịch hội đồng

Người/buổi

200

150

100

Cấp thành phố

Cấp huyện

Cấp xã

b

Thành viên hội đồng, thư ký

Người/buổi

150

100

 75

Cấp thành phố

Cấp huyện

Cấp xã

c

Đại biểu được mời tham dự

Người/buổi

70

60

50

Cấp thành phố

Cấp huyện

Cấp xã

d

Nhận xét, phản biện của Hội đồng

Bài viết

200

150

100

Cấp thành phố

Cấp huyện

Cấp xã

e

Bài nhận xét của ủy viên Hội đồng

Bài viết

150

100

75

Cấp thành phố

Cấp huyện

Cấp xã

3

Lấy ý kiến thẩm định đề án, chương trình, kế hoạch bằng văn bản của chuyên gia và nhà quản lý

Bài viết

300

Trường hợp không thành lập Hội đồng

II

CHI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH

 

 

 

1

Chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, hòa giải viên

 

 

 

a

Thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cộng tác viên tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt và tổ hoà giải cơ sở

Người/buổi

200

150

100

Báo cáo viên

Tuyên truyền viên

Cộng tác viên

b

Tài liệu, văn phòng phẩm, sổ sách… phục vụ công tác hoà giải

Tổ/tháng

100

 

c

Thù lao hòa giải

- Hòa giải thành

- Hòa giải không thành

Vụ việc/tổ:

150

50

Căn cứ vào xác nhận của UBND xã về số vụ việc nhận hoà giải của tổ hoà giải cơ sở

2

Biên dịch tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật

 

 

 

 

Biên dịch tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số

Trang

60

Tối thiếu mỗi trang phải đạt 300 từ của văn bản gốc

3

Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

 

 

 

a

Chi hỗ trợ tiền ăn cho thành viên tham gia hội nghị ra mắt Câu lạc bộ pháp luật

Người/ngày

20

Không quá 1 ngày

b

Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

Người/buổi

5

 

4

Chi tổ chức các cuộc thi

 

 

 

a

Chi biên soạn đề thi (bao gồm cả hướng dẫn và biểu điểm)

Đề thi

Thực hiện theo quy định của
Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn mức chi
xây dựng ngân hàng câu hỏi
trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi cấp địa phương và cấp quốc gia

b

Chi bồi dưỡng chấm thi (ban giám khảo), xét công bố kết quả cuộc thi (tối đa không quá 7 người)

Người/ngày

150

Tối đa không quá 5 ngày

c

Chi bồi dưỡng cho thành viên ban tổ chức cuộc thi - Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký, thành viên hội đồng thi

Người/ngày

150

 

d

Chi giải thưởng

 

 

 

 

* Cuộc thi tổ chức quy mô cấp thành phố

 

 

 

 

- Giải nhất:

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

 

1.500

 

 

+ Cá nhân

 

750

 

 

- Giải nhì

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

 

1.000

 

 

+ Cá nhân

 

500

 

 

- Giải ba

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

 

800

 

 

+ Cá nhân

 

400

 

 

- Giải khuyến khích

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

 

500

 

 

+ Cá nhân

 

250

 

 

* Cuộc thi tổ chức quy mô cấp huyện

 

 

 

 

- Giải nhất:

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

 

1.000

 

 

+ Cá nhân

 

600

 

 

- Giải nhì

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

 

800

 

 

+ Cá nhân

 

500

 

 

- Giải ba

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

 

600

 

 

+ Cá nhân

 

400

 

 

- Giải khuyến khích

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

 

400

 

 

+ Cá nhân

 

200

 

 

* Cuộc thi tổ chức quy mô cấp xã

 

 

 

 

- Giải nhất:

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

 

800

 

 

+ Cá nhân

 

500

 

 

- Giải nhì

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

 

600

 

 

+ Cá nhân

 

400

 

 

- Giải ba

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

 

400

 

 

+ Cá nhân

 

250

 

 

- Giải khuyến khích

Giải thưởng

 

 

 

+ Tập thể

 

300

 

 

+ Cá nhân

 

150

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2010
Ngày hiệu lực13/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật Cần Thơ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu21/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Tấn Quyên
        Ngày ban hành03/12/2010
        Ngày hiệu lực13/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật Cần Thơ

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND mức chi công tác phổ biến giáo dục pháp luật Cần Thơ