Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND về mức hỗ trợ Nhân viên kiêm nhiệm phục vụ đọc sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã do thành phố Cần Thơ ban hành

Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND hỗ trợ Nhân viên kiêm nhiệm tại Điểm Bưu điện Văn hóa xã thành phố Cần Thơ đã được thay thế bởi Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND hỗ trợ Nhân viên kiêm nhiệm tại Điểm Bưu điện Văn hóa xã thành phố Cần Thơ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2014/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC HỖ TRỢ NHÂN VIÊN KIÊM NHIỆM PHỤC VỤ ĐỌC SÁCH, BÁO TẠI ĐIỂM BƯU ĐIỆN - VĂN HÓA XÃ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ cho Nhân viên Điểm Bưu điện - Văn hóa xã, phường, thị trấn phục vụ đọc sách, báo; Báo cáo thẩm tra số 616/BC- HĐND-VHXH ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Ban văn hóa - xã hội; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Căn cứ văn bản phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền để xác định đối tượng được hưởng hỗ trợ là Nhân viên kiêm nhiệm phục vụ đọc sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Mức hỗ trợ và thời gian hưởng hỗ trợ

1. Mức hỗ trợ = 0,35 x mức lương cơ sở/người/tháng.

2. Thời gian được hưởng hỗ trợ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2014
Ngày hiệu lực01/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND hỗ trợ Nhân viên kiêm nhiệm tại Điểm Bưu điện Văn hóa xã thành phố Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND hỗ trợ Nhân viên kiêm nhiệm tại Điểm Bưu điện Văn hóa xã thành phố Cần Thơ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýPhạm Văn Hiểu
        Ngày ban hành05/12/2014
        Ngày hiệu lực01/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND hỗ trợ Nhân viên kiêm nhiệm tại Điểm Bưu điện Văn hóa xã thành phố Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND hỗ trợ Nhân viên kiêm nhiệm tại Điểm Bưu điện Văn hóa xã thành phố Cần Thơ