Quyết định 3533/QĐ-UBND

Quyết định 3533/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của thành phố Cần Thơ năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 3533/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản hết hiệu lực lĩnh vực quản lý nhà nước Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3533/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ, HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của thành phố Cần Thơ năm 2018, tổng số có 22 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 03 văn bản hết hiệu lực một phần (Đính kèm Danh mục).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ, HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

01/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính trị, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động

Thay thế bởi Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

01/8/2018

2

Nghị quyết

Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực và mức khoán, hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

01/8/2018

3

Nghị quyết

02/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Quy định về hỗ trợ đầu tư

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

01/01/2019

4

Nghị quyết

15/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về mức hỗ trợ nhân viên kiêm nhiệm phục vụ đọc sách, báo tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về việc bãi bỏ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức hỗ trợ nhân viên kiêm nhiệm phục vụ đọc sách, báo tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã

01/01/2019

5

Nghị quyết

15/2015/NQ-HĐND ngày 04/12/2015

Về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

01/8/2018

6

Nghị quyết

16/2015/NQ-HĐND ngày 04/12/2015

Về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

01/8/2018

7

Nghị quyết

01/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

01/8/2018

8

Quyết định

16/2005/QĐ-UBND ngày 16/3/2005

Về việc ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống lụt, bão thành phố Cần Thơ

Bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018  

25/7/2018

9

Quyết định

35/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các vụ việc tập trung đông người khiếu nại, tố cáo làm mất an ninh trật tự tại trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước thành phố Cần Thơ

Bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

03/7/2018

10

Quyết định

24/2010/QĐ-UBND ngày 03/6/2010

Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm

Bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

25/7/2018

11

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 06/3/2012

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp

Bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018

26/3/2018

12

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 15/3/2012

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước

Bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2018 ngày 30/01/2018

12/2/2018

13

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND ngày 18/02/2013

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 04/7/2018

15/7/2018

14

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Thay thế bởi Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 19/11/2018

04/12/2018

15

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND ngày 06/9/2013

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018

26/3/2018

16

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014

Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 18/02/2013 Ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 04/7/2018

15/7/2018

17

Quyết định

16/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014

Về việc quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Thay thế bởi Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018

20/11/2018

18

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND ngày 09/01/2015

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng

Bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

20/4/2018

19

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015

Ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Thay thế bởi Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018

20/11/2018

20

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016

Sửa đổi Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015

Thay thế bởi Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018

02/5/2018

21

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước

Bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018

10/8/2018

22

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

Thay thế bởi Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018

02/5/2018

II. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Khoản 1 Điều 1; khoản 6 Điều 2; khoản 2 Điều 3

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 05/01/2018

19/01/2018

2

Quyết định

Quyết định số 05/2016/QĐ-IBND ngày 24/02/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điểm i, khoản 2; điểm h, khoản 3 Điều 3

Bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 14/8/2018

27/8/2018

3

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 quy định mức thu giá dịch vụ

Mục 3 Phụ lục mức giá dịch vụ

Bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018

22/02/2018

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3533/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3533/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3533/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3533/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản hết hiệu lực lĩnh vực quản lý nhà nước Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3533/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản hết hiệu lực lĩnh vực quản lý nhà nước Cần Thơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3533/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýĐào Anh Dũng
       Ngày ban hành28/12/2018
       Ngày hiệu lực28/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtTháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3533/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản hết hiệu lực lĩnh vực quản lý nhà nước Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3533/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản hết hiệu lực lĩnh vực quản lý nhà nước Cần Thơ

           • 28/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực