Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015 do thành phố Cần Thơ ban hành

Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi các cấp ngân sách đã được thay thế bởi Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2019 công bố hệ thống lĩnh vực quản lý nhà nước Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 06/03/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi các cấp ngân sách


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2010/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 03 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TRONG THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Theo Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách như sau:

1. Các khoản thu, chi của ngân sách thành phố

1.1. Các khoản thu ngân sách thành phố được hưởng 100%:

a) Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước;

b) Thuế môn bài của các đơn vị thuộc thành phố quản lý;

c) Thu tiền sử dụng đất;

d) Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác;

đ) Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước;

e) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết;

g) Phí, lệ phí nộp vào ngân sách cấp thành phố theo quy định của pháp luật;

h) Thu phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực, thu từ các hoạt động chống buôn lậu và kinh doanh trái pháp luật;

i) Thu huy động của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo quy định của Chính phủ;

k) Thu đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho ngân sách thành phố;

l) Viện trợ không hoàn lại bằng tiền, bằng hiện vật của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho cấp thành phố theo quy định của pháp luật;

m) Thu sự nghiệp của các đơn vị cấp thành phố;

n) Thu khác của các đơn vị cấp thành phố;

o) Thu hồi vốn của ngân sách địa phương tại các tổ chức kinh tế, thu từ quỹ dự trữ tài chính của thành phố, thu nhập từ vốn góp của địa phương;

p) Thu tiền vay cho đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định tại khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước;

q) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương;

r) Thu kết dư ngân sách cấp thành phố;

s) Thu chuyển nguồn từ ngân sách thành phố năm trước sang ngân sách thành phố năm sau.

1.2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách thành phố với ngân sách quận, huyện:

a) Thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh;

b) Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ dịch vụ, hàng hóa sản xuất trong nước;

c) Thuế thu nhập cá nhân.

1.3. Các khoản chi ngân sách thành phố:

a) Chi đầu tư phát triển:

- Đầu tư xây dựng cơ bản do cấp thành phố quản lý;

- Đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

b) Chi thường xuyên:

- Sự nghiệp kinh tế do các cơ quan cấp thành phố quản lý gồm:

+ Sự nghiệp giao thông;

+ Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, ngư nghiệp, lâm nghiệp;

+ Sự nghiệp thị chính;

+ Các sự nghiệp kinh tế khác.

- Sự nghiệp môi trường;

- Sự nghiệp khoa học công nghệ;

- Sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế;

- Sự nghiệp văn hóa thông tin, phát thanh truyền hình, thể dục thể thao do các cơ quan cấp thành phố quản lý;

- Chi quản lý hành chính, gồm:

+ Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị xã hội cấp thành phố.

+ Hỗ trợ cho các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp cấp thành phố theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo xã hội do cấp thành phố quản lý gồm: chi hoạt động của các trại xã hội, trại mồ côi, trợ cấp xã hội của thành phố.

- An ninh quốc phòng (không kể phần giao cho cấp huyện, cấp xã quản lý):

+ Quốc phòng:

. Giáo dục quốc phòng - an ninh;

. Tổ chức hội nghị, tập huấn nghiệp vụ và báo cáo công tác;

. Thực hiện kế hoạch xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc theo phân công của Chính phủ;

. Tổ chức huy động lực lượng dự bị động viên theo quy định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh về Dự bị động viên;

. Tổ chức và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ;

. Xây dựng, huấn luyện, diễn tập lực lượng Dân quân tự vệ và dự bị động viên thuộc bộ đội địa phương;

. Tuyển chọn công dân đi đào tạo sĩ quan dự bị; đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn;

. Mua sắm và vận chuyển vũ khí, khí tài, quân trang quân dụng cho lực lượng dân quân tự vệ và quân nhân dự bị;

. Tuyển quân và đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về;

. Chi trả phụ cấp trách nhiệm dân quân tự vệ và dự bị động viên;

. Chi văn phòng phẩm, điện, nước, cước phí điện thoại, nhiên liệu, các khoản phụ cấp, công tác phí, hỗ trợ đi học, tập huấn theo quy định;

. Chi hội thi, hội thao, hội diễn cấp thành phố và tham gia hội thao quân khu;

. Chi sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của đơn vị;

. Chi nghiên cứu khoa học - công nghệ môi trường phục vụ công tác quốc phòng;

. Chi phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn;

. Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

+ An ninh và trật tự an toàn xã hội:

. Hỗ trợ các chiến dịch phòng ngừa, phòng chống các loại tội phạm;

. Hỗ trợ các chiến dịch giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội;

. Hỗ trợ công tác phòng cháy, chữa cháy;

. Hỗ trợ sửa chữa nhà tạm giam, tạm giữ;

. Hỗ trợ sơ kết, tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia do Chính phủ giao cho cấp thành phố quản lý;

- Chi trợ giá theo chính sách của Nhà nước;

- Trả tiền lãi vay cho đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước;

- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

d) Chi bổ sung cho ngân sách cấp quận, huyện;

đ) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính;

e) Chi trả nợ gốc tiền vay cho đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước;

g) Chi chuyển nguồn ngân sách thành phố từ ngân sách năm trước sang ngân sách năm sau.

2. Các khoản thu, chi phân cấp cho ngân sách quận, huyện

2.1. Các khoản thu ngân sách quận, huyện được hưởng 100%:

a) Thuế tài nguyên;

b) Thuế môn bài và thu khác thuế công thương nghiệp của các đơn vị do quận, huyện trực tiếp quản lý thu;

c) Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

d) Thuế nhà đất;

đ) Lệ phí trước bạ;

e) Phí và lệ phí của các đơn vị thuộc quận, huyện quản lý;

g) Thu phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực, thu từ các hoạt động chống buôn lậu và kinh doanh trái pháp luật do quận, huyện quản lý;

h) Thu huy động của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo quy định của Chính phủ;

i) Thu đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho ngân sách quận, huyện;

k) Thu sự nghiệp của các đơn vị thuộc quận, huyện;

l) Thu khác của các đơn vị thuộc quận, huyện quản lý;

m) Thu bổ sung từ ngân sách thành phố;

n) Thu kết dư ngân sách quận, huyện;

o) Thu chuyển nguồn ngân sách quận, huyện từ ngân sách năm trước chuyển sang.

2.2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách quận, huyện với ngân sách thành phố: như mục 1, điểm 1.2.

2.3. Các khoản chi ngân sách quận, huyện:

a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

Theo Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phân cấp quyết định đầu tư các dự án có sử dụng nguồn vốn từ ngân sách cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện.

b) Chi thường xuyên:

- Chi sự nghiệp kinh tế do quận, huyện quản lý, gồm:

+ Sự nghiệp nông nghiệp;

+ Sự nghiệp thủy lợi;

+ Sự nghiệp giao thông;

+ Sự nghiệp kiến thiết thị chính;

+ Sự nghiệp kinh tế khác.

- Chi sự nghiệp môi trường;

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế theo phân cấp của thành phố;

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phát thanh truyền hình, khoa học công nghệ và môi trường do các cơ quan cấp quận, huyện quản lý;

- Chi quản lý hành chính;

- Chi đảm bảo xã hội gồm: chi cứu đói thường xuyên, cứu đói đột xuất, chi cho các trại xã hội và chi cho công tác quản trang;

- Chi an ninh quốc phòng:

+ Quốc phòng:

. Tổ chức kiểm tra, huấn luyện dự bị động viên, tuyển chọn công dân đào tạo sĩ quan dự bị, chi trả ngày công lao động cho gia đình theo Pháp lệnh dự bị động viên;

. Mua sắm quân trang, dân dụng cho lực lượng dân quân tự vệ và quân nhân dự bị động viên;

. Chi điện, nước, cước phí điện thoại, các khoản phụ cấp, công tác phí theo quy định;

. Chi hội thi, hội thảo, hội diễn cấp quận, huyện và tham gia cấp thành phố;

. Chi sửa chữa, mua sắm trang bị, văn phòng phẩm, nhiên liệu;

. Chi cho diễn tập thường xuyên thuộc nhiệm vụ của các cấp;

. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh;

. Công tác tuyển quân và đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về;

. Đăng ký quân nhân dự bị;

. Tổ chức huấn luyện cán bộ dân quân tự vệ;

. Hội nghị và tập huấn nghiệp vụ dân quân tự vệ;

. Chi phòng chống lụt bão, cứu nạn;

. Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

+ An ninh và trật tự an toàn xã hội:

. Giáo dục, tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

. Hỗ trợ các chiến dịch giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội;

. Hỗ trợ sơ kết, tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

. Hỗ trợ hoạt động an ninh, trật tự ở cơ sở.

- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

c) Chi bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn;

d) Chi chuyển nguồn ngân sách quận, huyện từ ngân sách năm trước sang ngân sách năm sau.

3. Các khoản thu, chi phân cấp cho ngân sách xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã)

3.1. Các khoản thu ngân sách xã được hưởng 100%:

a) Thuế môn bài của các đơn vị thuộc xã quản lý;

b) Phí và lệ phí phát sinh trên địa bàn xã;

c) Thu huy động nhân dân đóng góp thuộc cấp xã;

d) Thu sự nghiệp của các đơn vị cấp xã;

đ) Thu khác của ngân sách xã;

e) Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho xã theo quy định của pháp luật;

g) Thu kết dư của ngân sách xã;

h) Thu bổ sung từ ngân sách quận, huyện;

i) Thu chuyển nguồn ngân sách xã từ ngân sách năm trước chuyển sang.

3.2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách xã với ngân sách thành phố và quận, huyện:

Thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân.

3.3. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%) giữa ngân sách xã với ngân sách quận, huyện:

a) Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

b) Thuế nhà đất trên địa bàn;

c) Thuế thu nhập cá nhân;

d) Lệ phí trước bạ;

đ) Thuế môn bài;

e) Thuế tiêu thụ đặc biệt.

3.4. Các khoản chi ngân sách xã:

a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản: Căn cứ Luật ngân sách nhà nước và tình hình thực tế địa phương, Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chỉ phân cấp quản lý các công trình xây dựng cơ bản thuộc vốn ngân sách đến cấp quận, huyện. Ngân sách xã chủ yếu chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng từ nguồn huy động nhân dân đóng góp;

b) Sự nghiệp kinh tế: chủ yếu sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng đường giao thông do xã quản lý;

c) Sự nghiệp giáo dục, văn hóa thông tin, truyền thanh, thể dục thể thao;

d) Chi quản lý hành chính:

- Chi lương, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo quy định của cán bộ xã, công chức xã theo quy định;

- Chi phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách kể cả bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

- Kinh phí hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể;

đ) Chi đảm bảo xã hội;

e) An ninh quốc phòng:

- Huấn luyện dân quân tự vệ.

- Đăng ký nghĩa vụ quân sự, đưa thanh niên đi làm nghĩa vụ quân sự.

- Giáo dục, tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

- Chi hỗ trợ cho lực lượng dân quân tự vệ theo quy định của Luật Dân quân tự vệ.

g) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật;

h) Chi chuyển nguồn ngân sách xã từ ngân sách năm trước sang ngân sách năm sau.

4. Giao tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách quận, huyện như sau

4.1. Đối với số thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh do quận, huyện trực tiếp thu (không tính các đơn vị nộp thuế trên địa bàn do Cục Thuế thành phố quản lý thu):

Nội dung

Quận Ninh Kiều

Các quận, huyện còn lại

1. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

 

 

- Thuế giá trị gia tăng

30%

85%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

40%

85%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

40%

85%

- Thuế tài nguyên

100%

100%

- Thuế môn bài

100%

100%

- Thu khác

100%

100%

2. Thuế thu nhập cá nhân

85%

85%

3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

100%

100%

4. Thuế nhà đất

100%

100%

5. Lệ phí trước bạ

100%

100%

6. Phí, lệ phí

100%

100%

7. Thu khác

100%

100%

4.2. Giao tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu giữa ngân sách quận, huyện với ngân sách xã, phường, thị trấn (đính kèm 9 phụ lục - bảng tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách cấp xã).

Điều 2.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi thông qua và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Quyên

 

PHỤ LỤC I

TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH QUẬN VÀ PHƯỜNG THUỘC QUẬN NINH KIỀU
(Kèm theo Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010  của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Tên phường

Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế môn bài từ bậc 4 - 6

1

Phường Tân An

5%

5%

20%

100%

2

Phường Hưng Lợi

5%

5%

20%

100%

3

Phường Cái Khế

10%

10%

40%

100%

4

Phường An Nghiệp

10%

10%

40%

100%

5

Phường An Cư

10%

10%

40%

100%

6

Phường An Lạc

10%

10%

40%

100%

7

Phường Xuân Khánh

10%

10%

40%

100%

8

Phường An Hòa

10%

10%

85%

100%

9

Phường Thới Bình

10%

10%

85%

100%

10

Phường An Hội

10%

10%

85%

100%

11

Phường An Phú

10%

10%

85%

100%

12

Phương An Bình

10%

10%

85%

100%

13

Phường An Khánh

10%

10%

85%

100%

 

PHỤ LỤC II

TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH QUẬN VÀ PHƯỜNG THUỘC QUẬN BÌNH THỦY
(Kèm theo Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Tên phường

Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế nhà đất

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Thuế môn bài từ bậc 1 - 3

Thuế môn bài từ bậc4 - 6

Thuế thu nhập cá nhân

1

Phường An Thới

10%

10%

10%

100%

10%

100%

85%

2

Phường Bình Thủy

20%

20%

10%

100%

20%

100%

85%

3

Phường Trà Nóc

20%

20%

90%

100%

20%

100%

85%

4

Phường Long Hòa

85%

85%

100%

100%

90%

100%

 

5

Phường Long Tuyền

85%

85%

100%

100%

90%

100%

 

6

Phường Thới An Đông

85%

85%

100%

100%

90%

100%

 

7

Phường Trà An

85%

85%

10%

100%

90%

100%

85%

8

Phường Bùi Hữu Nghĩa

20%

20%

10%

100%

20%

100%

85%


PHỤ LỤC III

TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH QUẬN VÀ PHƯỜNG THUỘC QUẬN CÁI RĂNG
(Kèm theo Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Tên phường

Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế nhà đất

Thuế môn bài

1

Phường Lê Bình

5%

5%

8%

60%

50%

2

Phường Ba Láng

40%

40%

40%

70%

100%

3

Phường Hưng Thạnh

40%

40%

40%

40%

100%

4

Phường Thường Thạnh

35%

35%

40%

70%

100%

5

Phường Hưng Phú

35%

35%

40%

40%

100%

6

Phường Phú Thứ

35%

35%

35%

35%

100%

7

Phường Tân Phú

40%

40%

40%

70%

100%

 

PHỤ LỤC IV

TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH QUẬN VÀ PHƯỜNG THUỘC QUẬN Ô MÔN
(Kèm theo Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Tên phường

Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tài nguyên

Thuế nhà đất

Thuế môn bài

1

Phường Châu Văn Liêm

1%

1%

1%

100%

25%

100%

2

Phường Trường Lạc

50%

50%

50%

100%

65%

100%

3

Phường Phước Thới

5%

5%

5%

100%

65%

100%

4

Phường Thới An

5%

5%

5%

100%

65%

100%

5

Phường Thới Long

5%

5%

5%

100%

65%

100%

6

Phường Long Hưng

50%

50%

50%

100%

65%

100%

7

Phường Thới Hòa

50%

50%

50%

100%

65%

100%

 

PHỤ LỤC V

TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH QUẬN VÀ PHƯỜNG THUỘC QUẬN THỐT NỐT
(Kèm theo Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Tên phường

Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế nhà đất

Thuế sử dụng
đất nông nghiệp

Thuế môn bài

1

Phường Thới Thuận

50%

50%

100%

100%

50%

2

Phường Thuận An

85%

85%

100%

100%

90%

3

Phường Thốt Nốt

12%

12%

100%

100%

12%

4

Phường Thạnh Hòa

85%

85%

100%

100%

90%

5

Phường Trung Nhứt

85%

85%

100%

100%

90%

6

Phường Trung Kiên

85%

85%

100%

100%

90%

7

Phường Thuận Hưng

85%

85%

100%

100%

90%

8

Phường Tân Hưng

85%

85%

100%

100%

90%

9

Phường Tân Lộc

85%

85%

100%

100%

90%

 

PHỤ LỤC VI

TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ XÃ THUỘC HUYỆN PHONG ĐIỀN
(Kèm theo Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Tên xã, thị trấn

Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tài nguyên

Thuế nhà đất

Thuế môn bài từ bậc 4 - 6

1

Xã Nhơn Ái

60%

60%

60%

60%

60%

60%

100%

2

Xã Nhơn Nghĩa

60%

60%

60%

60%

60%

60%

100%

3

Xã Trường Long

60%

60%

60%

60%

60%

60%

100%

4

Xã Tân Thới

60%

60%

60%

60%

60%

60%

100%

5

Xã Mỹ Khánh

60%

60%

60%

60%

60%

60%

100%

6

Xã Giai Xuân

60%

60%

60%

60%

60%

60%

100%

7

Thị trấn Phong Điền

30%

30%

45%

30%

30%

60%

100%

 

PHỤ LỤC VII

TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ XÃ THUỘC HUYỆN THỚI LAI
(Kèm theo Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010  của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Tên xã, thị trấn

Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế nhà đất

Lệ phí trước bạ

Thuế môn bài từ bậc 1 - 6

1

Thị trấn Thới Lai

25%

80%

90%

90%

100%

2

Xã Thới Thạnh

60%

80%

90%

90%

100%

3

Xã Tân Thạnh

60%

80%

90%

90%

100%

4

Xã Định Môn

60%

80%

90%

90%

100%

5

Xã Trường Thành

60%

80%

90%

90%

100%

6

Xã Trường Xuân

60%

80%

90%

90%

100%

7

Xã Trường Xuân A

60%

80%

90%

90%

100%

8

Xã Trường Xuân B

60%

80%

90%

90%

100%

9

Xã Trường Thắng

60%

80%

90%

90%

100%

10

Xã Thới Tân

60%

80%

90%

90%

100%

11

Xã Đông Bình

60%

80%

90%

90%

100%

12

Xã Đông Thuận

60%

80%

90%

90%

100%

13

Xuân Thắng

60%

80%

90%

90%

100%

 

PHỤ LỤC VIII

TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ XÃ THUỘC HUYỆN CỜ ĐỎ

(Kèm theo Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Tên xã, thị trấn

Thuế giá trị gia tăng

Thuế nhà đất

Thuế môn bài

1

Xã Đông Thắng

80%

100%

100%

2

Xã Thới Xuân

80%

100%

100%

3

Xã Trung Hưng

80%

100%

100%

4

Xã Thạnh Phú

80%

100%

100%

5

Xã Trung An

80%

100%

100%

6

Xã Trung Thạnh

80%

100%

100%

7

Xã Đông Hiệp

80%

100%

100%

8

Xã Thới Đông

80%

100%

100%

9

Xã Thới Hưng

80%

100%

100%

10

Thị trấn Cờ Đỏ

80%

100%

100%

 

PHỤ LỤC IX

TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ XÃ THUỘC HUYỆN VĨNH THẠNH
(Kèm theo Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010  của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Tên xã, thị trấn

Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế nhà đất

Thuế môn bài (đội thuế xã thu)

1

Thị trấn Vĩnh Thạnh

70%

70%

100%

70%

2

Thị trấn Thạnh An

70%

70%

100%

70%

3

Xã Vĩnh Trinh

70%

70%

100%

70%

4

Xã Thạnh An

70%

70%

100%

70%

5

Xã Thạnh Thắng

70%

70%

100%

70%

6

Xã Thạnh Quới

70%

70%

100%

70%

7

Xã Thạnh Lợi

70%

70%

100%

70%

8

Xã Thạnh Mỹ

70%

70%

100%

70%

9

Xã Thạnh Tiến

70%

70%

100%

70%

10

Xã Vĩnh Bình

70%

70%

100%

70%

11

Xã Thạnh Lộc

70%

70%

100%

70%

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2010/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 15/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/12/2010
Ngày hiệu lực 13/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/03/2019
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi các cấp ngân sách


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi các cấp ngân sách
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 15/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký Nguyễn Tấn Quyên
Ngày ban hành 03/12/2010
Ngày hiệu lực 13/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/03/2019
Cập nhật năm ngoái

Văn bản gốc Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi các cấp ngân sách

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi các cấp ngân sách