Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015 do thành phố Cần Thơ ban hành

Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND sửa đổi 15/2010/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi tỷ lệ điều tiết Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 3509/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 26/12/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND sửa đổi 15/2010/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi tỷ lệ điều tiết Cần Thơ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2014/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 11 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 15/2010/NQ-HĐND NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VỀ VIỆC PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TRONG THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003//NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Sau khi xem xét Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015, như sau:

1. Sửa đổi Tiết h, Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND như sau:

“Thu phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực (không kể thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa), thu từ các hoạt động chống buôn lậu và kinh doanh trái pháp luật”.

2. Sửa đổi Tiết g, Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND như sau:

“Thu phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực (không kể thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa), thu từ các hoạt động chống buôn lậu và kinh doanh trái pháp luật do quận, huyện quản lý”.

3. Bổ sung Khoản 5, Điều 1 Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND như sau:

“5. Đối với khoản thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa:

- Thực hiện phân chia với ngân sách Trung ương theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 của Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

- Ngân sách thành phố; quận, huyện; xã, phường, thị trấn hưởng 30% số thu phạt theo quy định phân cấp xử phạt vi phạm hành chính hiện hành”.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết này theo trách nhiệm, quyền hạn được pháp luật quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ mười hai thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2014 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2014/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 03/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/07/2014
Ngày hiệu lực 21/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND sửa đổi 15/2010/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi tỷ lệ điều tiết Cần Thơ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND sửa đổi 15/2010/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi tỷ lệ điều tiết Cần Thơ
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 03/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký Nguyễn Thanh Sơn
Ngày ban hành 11/07/2014
Ngày hiệu lực 21/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND sửa đổi 15/2010/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi tỷ lệ điều tiết Cần Thơ

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND sửa đổi 15/2010/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi tỷ lệ điều tiết Cần Thơ