Quyết định 3509/QĐ-UBND

Quyết định 3509/QĐ-UBND về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ hết hiệu lực toàn bộ, một phần năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 3509/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3509/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ, MỘT PHẦN NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ hết hiệu lực toàn bộ, một phần năm 2017, tổng số có 16 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 02 văn bản hết hiệu lực một phần (Đính kèm Danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ, MỘT PHẦN NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 3509/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

19/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010

Về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Thay thế bởi Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

01/8/2017

2

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Quy định mức thu một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Thay thế bởi Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn TP. Cần Thơ

01/8/2017

3

Nghị quyết

11/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thay thế bởi Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 06/10/2017 quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

01/11/2017

4

Nghị quyết

13/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước

Thay thế bởi Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 06/10/2017 quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước

01/11/2017

5

Nghị quyết

05/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Quy định mức hỗ trợ đối với công chức, viên chức công tác tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

Thay thế bởi Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 06/10/2017 về mức hỗ trợ đối với viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

01/11/2017

6

Nghị quyết

08/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Sửa đổi Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Thay thế bởi Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

01/8/2017

7

Nghị quyết

09/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Quy định mức thu các dịch vụ kỹ thuật mới trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn thành phố

Thay thế bởi Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

01/8/2017

8

Nghị quyết

11/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Quy định tạm thời mức thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định mức thu, miễn, giảm các khoản phí, lệ phí

01/8/2017

Tổng số: 08 nghị quyết

1

Quyết định

64/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008

Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thành phố Cần Thơ

Bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

05/02/2017

2

Quyết định

22/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012

Ban hành Quy định phân cấp quản lý hoạt động thoát nước đô thị và khu công nghiệp

Thay thế bởi Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải

10/4/2017

3

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND ngày 05/7/2013

Về quy mô công trình và thời hạn cấp giấy phép tạm

Thay thế bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 quy định phân cấp cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn

01/12/2017

4

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014

Ban hành Quy định quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động đối ngoại.

Bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

03/7/2017

5

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016

Quy định tính thuế tài nguyên

Thay thế bởi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 quy định giá tính thuế tài nguyên

01/12/2017

Tổng số: 05 quyết định

1

Chỉ thị

02/2009/CT-UBND ngày 05/02/2009

Về việc chấn chỉnh một số hoạt động trong thực hiện thủ tục hành chính

Bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

15/11/2017

2

Chỉ thị

01/2012/CT-UBND ngày 05/01/2012

Về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

Bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

15/11/2017

Tổng số: 02 chỉ thị

II. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2017

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

03/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Về việc sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010 về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2011 - 2015

Hết thời hạn có hiệu lực

01/01/2016

Tổng số: 01 nghị quyết

III. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

Quy định mức giá các loại đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019)

Điều chỉnh bởi Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017

21/11/2017

2

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Quy định mức thu giá dịch vụ

Bãi bỏ (dịch vụ trông giữ xe) bởi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017

01/12/2017

Tổng số: 02 quyết định

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3509/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3509/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2017
Ngày hiệu lực26/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3509/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3509/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 3509/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu3509/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
    Người kýLê Văn Tâm
    Ngày ban hành26/12/2017
    Ngày hiệu lực26/12/2017
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật6 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 3509/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 3509/QĐ-UBND 2017 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ

        • 26/12/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 26/12/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực