Quyết định 22/2010/QĐ-UBND

Quyết định 22/2010/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

Quyết định 22/2010/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội đã được thay thế bởi Quyết định 29/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 07/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 22/2010/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2010/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 15/LĐTBXH-TT ngày 12 tháng 5 năm 1994 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thành lập bộ máy về phòng chống tệ nạn xã hội ở các địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí chức năng

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội là cơ quan trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống tệ nạn xã hội tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thường xuyên nắm tình hình, đề ra biện pháp, chương trình, kế hoạch (hàng năm và dài hạn) và các dự án phòng, chống tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn thành phố để tham mưu cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

2. Tổ chức và phối hợp các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan trong việc thực hiện các chương trình dự án, kế hoạch đã được duyệt.

3. Hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá tình hình phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố, nhân rộng các phong trào, mô hình tiên tiến; thực hiện kịp thời báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan quản lý cấp trên.

4. Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội; quản lý, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng, người sau cai nghiện ma túy.

5. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn việc quản lý, giáo dục, chữa bệnh, dạy nghề, tổ chức lao động sản xuất cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện, sau khi tái hòa nhập cộng đồng, hướng dẫn hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ đối với Hội đồng tư vấn quận, huyện.

6. Phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động phòng, chống lây nhiễm HIV cho các đối tượng theo đúng quy định.

7. Tiếp nhận, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

8. Giúp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện.

9. Tổ chức cập nhật, thống kê đối tượng quản lý trên địa bàn thành phố; tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống tệ nạn xã hội theo sự phân công của Sở và Ủy ban nhân dân thành phố.

11. Tham gia thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực được phân công; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định và theo cấp quản lý.

12. Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội liên quan đến hoạt động của Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội, các cơ sở cai nghiện tự nguyện; hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện. Đôn đốc, kiểm tra công tác giáo dục, chữa trị, cai nghiện, dạy nghề và tạo việc làm phù hợp cho các đối tượng tập trung tại Trung tâm và người tái hòa nhập cộng đồng.

13. Hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, quản lý người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện và người tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn thành phố.

14. Phối hợp Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội và Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội quận, huyện thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội để tổng hợp và tham mưu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

15. Quản lý cán bộ công chức, viên chức, cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn kinh phí phòng, chống tệ nạn xã hội được giao theo quy định của pháp luật; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ phòng, chống tệ nạn xã hội theo đúng chế độ quy định của Nhà nước. Tổ chức và thực hiện có hiệu quả các Dự án quốc tế về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội do cấp trên phê duyệt.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo: Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

a) Chi cục trưởng là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục;

b) Phó Chi cục trưởng là người giúp việc cho Chi cục trưởng phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Chi cục trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Phòng Hành chính tổng hợp;

b) Phòng Tuyên truyền;

c) Phòng Chính sách.

3. Biên chế:

a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công tác, Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đề nghị Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định số lượng biên chế hàng năm;

b) Việc bố trí cán bộ, công chức của Chi cục phải căn cứ vào nhu cầu, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức nhà nước theo quy định hiện hành;

c) Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phê duyệt, giao Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội ban hành Quy chế làm việc của Chi cục phù hợp với Quyết định này và các quy định hiện hành có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày và đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; -Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ Nội vụ; Bộ LĐ-TBXH (Cục PCTNXH);
- TT Thành ủy; TT HĐND thành phố;
- Sở, ban, ngành thành phố;
- UBMTTQ và các đoàn thể;
- TT.HĐND và UBND quận, huyện;
- Website Chính phủ;
- Báo Cần Thơ; Trung tâm Công báo;
- Lưu VT.XD20

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu22/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2010
Ngày hiệu lực20/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 22/2010/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 22/2010/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu22/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrần Thanh Mẫn
        Ngày ban hành10/05/2010
        Ngày hiệu lực20/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 22/2010/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 22/2010/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội