Quyết định 4140/QĐ-UBND

Quyết định 4140/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 4140/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4140/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định chi tiết hết hiệu lực thi hành.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ hết hiệu lực một phần năm 2016.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ hết hiệu lực toàn bộ năm 2016 và hết hiệu lực trong kỳ rà soát trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.

(Đính kèm Danh mục văn bản).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT.TU, TT.HĐND TP;
- Sở, ban ngành TP;
- UBMTTQ VN TP và các đoàn thể;
- Công báo TP;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- UBND quận, huyện;
- VP UBND TP (2,3);
- Lưu: VT,P.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Tâm

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016 VÀ HẾT HIỆU LỰC TRONG KỲ RÀ SOÁT TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 4140/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

I. NGHỊ QUYẾT

Số TT

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND

Sửa đổi Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí do thành phố Cần Thơ ban hành

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016

01/8/2016

II. QUYẾT ĐỊNH

Số TT

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2008

Ban hành Quy định về hoạt động nuôi thủy sản

Bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2016

31/10/2016

2

Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thay thế bởi Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2016

07/3/2016

3

Quyết định số 85/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016

07/10/2016

4

Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Thay thế bởi Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2016

25/7/2016

5

Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2008

Về việc đổi tên Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn thành Chi cục phát triển nông thôn và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016

07/10/2016

6

Quyết định số 98/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016

07/10/2016

7

Quyết định số 100/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016

07/10/2016

8

Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2008

Ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước Cần Thơ

Bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016

05/12/2016

9

Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016

07/10/2016

10

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2009

Về việc cấp phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động

Bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016

01/9/2016

11

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Thay thế bởi Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 2 năm 2016

07/3/2016

12

Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

Thay thế bởi Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2016

05/4/2016

13

Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2009

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Thay thế bởi Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2016

22/4/2016

14

Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

Thay thế bởi Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2016

24/8/2016

15

Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2009

Bổ sung Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Thay thế bởi Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 2 năm 2016

07/3/2016

16

Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế

Bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016

07/10/2016

17

Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016

07/10/2016

18

Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016

07/10/2016

19

Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2009

Ban hành Quy định về liên kết các bên trong chuỗi giá trị sản xuất cá tra xuất khẩu

Bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2016

31/10/2016

20

Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế

Bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016

07/10/2016

21

Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thay thế bởi Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2016

06/6/2016

22

13/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2010

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016

07/10/2016

23

Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2010

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016

15/02/2016

24

Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2010

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016

07/10/2016

25

Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011

Về bảng giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với khai thác tài nguyên

Thay thế bởi Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2016 quy định giá tính thuế tài nguyên

14/5/2016

26

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2012

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016

05/12/2016

27

Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo

Thay thế bởi Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo

04/5/2016

28

Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012

Quy định bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện việc đăng ký, kê khai giá

Thay thế bởi Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2016

26/02/2016

29

Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2013

Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân

Bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2016

15/7/2016

30

Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương

Thay thế bởi Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2016

29/02/2016

31

17/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2013

Quy định một số nội dung về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ bởi Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016

30/12/2016

32

Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2013

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Thay thế bởi Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 2 năm 2016

08/3/2016

33

Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2013

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức

Thay thế bởi Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016

10/10/2016

34

Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013

Ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức

Thay thế bởi Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016

10/10/2016

35

Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013

Sửa đổi Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Thay thế bởi Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2016

07/3/2016

36

Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016

07/10/2016

37

Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013

sửa đổi Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2013 về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Bãi bỏ bởi Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016

30/12/2016

38

Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2014

Sửa đổi Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 về bảng giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với khai thác tài nguyên

Thay thế bởi Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2016

14/5/2016

39

Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí

Bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2016

30/9/2016

40

Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2015

Về Bảng giá tối thiểu đối với xe máy điện để áp dụng tính lệ phí trước bạ

Thay thế bởi Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2016

17/10/2016

41

Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí

Bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2016

30/9/2016

III. CHỈ THỊ

1

Chỉ thị số 13/2009/CT-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2009

Chấn chỉnh công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ bởi Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016

30/12/2016

IV. QUYẾT ĐỊNH HẾT HIỆU LỰC TRONG KỲ RÀ SOÁT TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2016

Số TT

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2014

Tiếp tục chuyển giao hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản cho tổ chức hành nghề công chứng thực hiện

Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực thi hành

01/7/2014

Tổng số: 44 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 4140/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

I. NGHỊ QUYẾT

Số TT

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực và mức khoán, hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể cấp xã, ấp, khu vực

Khoản 1 Điều 6

Sửa đổi bởi Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012

01/8/2016

2

Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí

Mục III tại Phụ lục III; Mục III. tại Phụ lục VI; Phụ lục XIII; Mục V tại Phụ lục XV

Sửa đổi bởi Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về danh mục và mức thu phí, lệ phí

01/8/2016

3

Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Điểm h, khoản 2, Mục III, Điều 1

Sửa đổi bởi Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016

20/12/2016

II. QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí

Khoản 5, khoản 6 Điều 2; Mục III của Phụ lục III Lĩnh vực giao thông vận tải; Mục III của Phụ lục VII Lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường; Mục I, Mục II của Phụ lục IX Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân (trừ tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí); Mục V của Phụ lục XI Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực khác

Bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2016

06/12/2016

2

Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

Điểm a khoản 6 Điều 2

Sửa đổi bởi Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016

24/10/2016

3

Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Điều 3, Điều 10; khoản 2, Điều 12; điểm a, khoản 1, Điều 16; khoản 2, khoản 5, Điều 18; Điều 23.

Sửa đổi bởi Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016

22/7/2016

4

Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2014 về quản lý hoạt động khoáng sản

Khoản 2, Điều 3; Điều 5

Sửa đổi bởi Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2016

24/6/2016

5

Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

Điểm c, khoản 20 Điều 2; điểm b khoản 2 Điều 3

Sửa đổi bởi Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2016

12/4/2016

6

Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 quy định mức giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019)

Một số nội dung tại các Phụ lục về mức giá các loại đất

Sửa đổi bởi Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016

10/3/2016

Tổng số: 09 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ QUY ĐỊNH CHI TIẾT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 4140/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

I. NGHỊ QUYẾT

Số TT

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014

Về danh mục và mức thu phí, lệ phí

Căn cứ ban hành hết hiệu lực

01/01/2017

2

Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016

Sửa đổi Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về danh mục và mức thu phí, lệ phí

Căn cứ ban hành hết hiệu lực

01/01/2017

3

Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015

Sửa đổi Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về danh mục và mức thu phí, lệ phí

Căn cứ ban hành hết hiệu lực

01/01/2017

4

Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010

Về quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh thành phố Cần Thơ

Căn cứ ban hành hết hiệu lực

01/01/2017

5

Nghị quyết số 38/2005/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2005

Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí trông giữ xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và mức thu phí đấu giá tài sản

Căn cứ ban hành hết hiệu lực

01/01/2017

II. QUYẾT ĐỊNH

Số TT

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày  hết hiệu lực

1

Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014

Quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí

Căn cứ ban hành hết hiệu lực

01/01/2017

2

Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015

Bổ sung Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí

Căn cứ ban hành hết hiệu lực

01/01/2017

3

Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2015

Quy định quản lý thu phí, lệ phí

Căn cứ ban hành hết hiệu lực

01/01/2017

4

Quyết định số 38/2005/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2005

Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí trông giữ xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và mức thu phí đấu giá tài sản

Căn cứ ban hành hết hiệu lực

01/01/2017

Tổng số: 09 văn bản

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4140/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4140/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực30/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4140/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4140/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4140/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4140/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýLê Văn Tâm
       Ngày ban hành30/12/2016
       Ngày hiệu lực30/12/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4140/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4140/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ 2016

           • 30/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực