Quyết định 28/2012/QĐ-UBND

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND quy định bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện việc đăng ký, kê khai giá của thành phố Cần Thơ

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND bổ sung danh mục hàng hóa dịch vụ thực hiện đã được thay thế bởi Quyết định 02/2016/QĐ-UBND bổ sung hàng hóa dịch vụ thực hiện kê khai giá Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 26/02/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2012/QĐ-UBND bổ sung danh mục hàng hóa dịch vụ thực hiện


ỦY BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2012/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỔ SUNG DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN VIỆC ĐĂNG KÝ GIÁ, KÊ KHAI GIÁ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ; Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện việc đăng ký giá, kê khai giá (ngoài Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện đăng ký giá, kê khai giá được quy định tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính) được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh tại thành phố Cần Thơ; cụ thể như sau:

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện đăng ký giá:

a) Dầu ăn.

b) Mì ăn liền các loại.

c) Tấm lợp các loại.

d) Gạch đất nung, đá xây dựng.

đ) Dịch vụ lưu trú.

2. Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá:

a) Mô tô nhập khẩu, sản xuất trong nước.

b) Dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu.

c) Dịch vụ tiêm vắc-xin theo yêu cầu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày, đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN - TP.HCM);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài chính;
- TT.Thành ủy;
- TT.HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Sở, ban, ngành TP;
- UBMTTQ TP và các Đoàn thể TP;
- UBND quận, huyện;
- Báo Cần Thơ;
- Đài PT và TH TP;
- VP UBND TP (3AB);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2012
Ngày hiệu lực08/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/02/2016
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 28/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2012/QĐ-UBND bổ sung danh mục hàng hóa dịch vụ thực hiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 28/2012/QĐ-UBND bổ sung danh mục hàng hóa dịch vụ thực hiện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu28/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Thanh Sơn
        Ngày ban hành28/11/2012
        Ngày hiệu lực08/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/02/2016
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 28/2012/QĐ-UBND bổ sung danh mục hàng hóa dịch vụ thực hiện

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2012/QĐ-UBND bổ sung danh mục hàng hóa dịch vụ thực hiện