Quyết định 28/2012/QĐ-UBND

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND quy định bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện việc đăng ký, kê khai giá của thành phố Cần Thơ

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND bổ sung danh mục hàng hóa dịch vụ thực hiện đã được thay thế bởi Quyết định 02/2016/QĐ-UBND bổ sung hàng hóa dịch vụ thực hiện kê khai giá Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 26/02/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2012/QĐ-UBND bổ sung danh mục hàng hóa dịch vụ thực hiện


ỦY BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2012/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỔ SUNG DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN VIỆC ĐĂNG KÝ GIÁ, KÊ KHAI GIÁ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Thông tư số 170/2003/NĐ-CP về thi hành Pháp lệnh giá">104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ; Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 170/2003/NĐ-CP về thi hành Pháp lệnh giá">104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện việc đăng ký giá, kê khai giá (ngoài Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện đăng ký giá, kê khai giá được quy định tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính) được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh tại thành phố Cần Thơ; cụ thể như sau:

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện đăng ký giá:

a) Dầu ăn.

b) Mì ăn liền các loại.

c) Tấm lợp các loại.

d) Gạch đất nung, đá xây dựng.

đ) Dịch vụ lưu trú.

2. Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá:

a) Mô tô nhập khẩu, sản xuất trong nước.

b) Dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu.

c) Dịch vụ tiêm vắc-xin theo yêu cầu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày, đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN - TP.HCM);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài chính;
- TT.Thành ủy;
- TT.HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Sở, ban, ngành TP;
- UBMTTQ TP và các Đoàn thể TP;
- UBND quận, huyện;
- Báo Cần Thơ;
- Đài PT và TH TP;
- VP UBND TP (3AB);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 28/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/11/2012
Ngày hiệu lực 08/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 26/02/2016
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2012/QĐ-UBND bổ sung danh mục hàng hóa dịch vụ thực hiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND bổ sung danh mục hàng hóa dịch vụ thực hiện
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 28/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký Nguyễn Thanh Sơn
Ngày ban hành 28/11/2012
Ngày hiệu lực 08/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 26/02/2016
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 28/2012/QĐ-UBND bổ sung danh mục hàng hóa dịch vụ thực hiện

Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2012/QĐ-UBND bổ sung danh mục hàng hóa dịch vụ thực hiện