Chỉ thị 05/2012/CT-UBND

Chỉ thị 05/2012/CT-UBND về nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự của thành phố Cần Thơ

Chỉ thị 05/2012/CT-UBND nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2019 công bố hệ thống lĩnh vực quản lý nhà nước Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 06/03/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2012/CT-UBND nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2012/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 13 tháng 8 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

Luật Thi hành án hình sự được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010, tại kỳ họp thứ 7 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực thi hành án hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003. Để tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Luật Thi hành án hình sự và Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Công an thành phố

Kết hợp với các ngành chức năng và địa phương chủ động:

a) Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, tuyên truyền và tập huấn chuyên sâu nội dung Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành trong lực lượng Công an thành phố, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng nhân dân để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án hình sự ở địa phương.

b) Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thi hành án hình sự để đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho phù hợp với Luật Thi hành án hình sự.

c) Chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự thành phố và quận, huyện theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thi hành án hình sự. Tăng cường quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ số người đang chấp hành án treo; án phạt cảnh cáo; cải tạo không giam giữ; chấp hành án phạt cấm cư trú, quản chế; án phạt trục xuất; tước một số quyền công dân; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; chấp hành biện pháp tư pháp. Định kỳ thống kê, rà soát, phân loại để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Phát hiện và xử lý nghiêm đối với người có hành vi tiếp tục phạm tội hoặc vi phạm pháp luật khác.

d) Cơ quan thi hành án hình sự Công an quận, huyện có trách nhiệm tiếp nhận các bản án, quyết định thi hành án, các tài liệu có liên quan, lập hồ sơ thi hành án để chuyển giao cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thi hành án phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân, quản chế và án treo theo quy định.

Trường hợp người đang chấp hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú ngoài phạm vi quận, huyện thì cơ quan thi hành án hình sự Công an quận, huyện có trách nhiệm làm thủ tục chuyển hồ sơ thi hành án cho cơ quan thi hành án hình sự Công an quận, huyện nơi người đó đến cư trú để tổ chức việc thi hành án. Đồng thời thông báo bằng văn bản cho Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp.

đ) Có kế hoạch sắp xếp, bố trí lại mô hình tổ chức của cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố và quận, huyện, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự; trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ để lực lượng thi hành án hình sự đảm bảo hoàn thành công việc được giao.

e) Tham gia đóng góp và triển khai các Đề án, Nghị định, Thông tư, Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành luật cho sát hợp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và thực tế tại địa phương.

g) Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác quản lý thi hành án hình sự hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự của thành phố và quốc gia theo Nghị định số 20/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

h) Tổng kết công tác thi hành án hình sự, phối hợp các cơ quan chức năng, mở các hội thảo khoa học nhằm đánh giá số người đã chấp hành xong các án phạt về địa phương để duy trì hoặc bổ sung phương pháp giáo dục cải tạo. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án hình sự theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

i) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan lập dự trù kinh phí phục vụ cho công tác triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự và trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ cho lực lượng thi hành án hình sự Công an toàn thành phố.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

a) Nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung của Luật Thi hành án hình sự. Đặc biệt là những nội dung có liên quan đến thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng; phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Thi hành án hình sự cho sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức Quốc phòng thuộc quyền quản lý của mình để tổ chức thực hiện nghiêm túc.

b) Tổng kết công tác thi hành án hình sự theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án hình sự theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

3. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố

a) Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Luật Thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật và giám sát việc tuân theo pháp luật của Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự (Trại tạm giam, Nhà tạm giữ) không để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật.

b) Viện Kiểm sát kết hợp với Công an thành phố đề nghị miễn, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ chấp hành án; tham gia việc xét giảm, miễn thời hạn chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp, rút ngắn thời gian thử thách theo quy định của pháp luật.

c) Tòa án kịp thời gửi các bản án, quyết định thi hành án và các tài liệu khác có liên quan đến người bị xét xử về hình sự theo quy định của Luật Thi hành án hình sự cho cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp để đảm bảo việc thi hành bản án. Thống kê các trường hợp cụ thể những người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng Tòa án chưa quyết định thi hành án để ra ngay quyết định thi hành án. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an cùng cấp tiến hành rà soát các trường hợp người bị kết án tù đang tại ngoại, đã có quyết định thi hành án nhưng bỏ trốn để yêu cầu cơ quan Công an ra quyết định truy nã bắt đối tượng phải chấp hành án.

4. Sở Tư pháp

a) Phối hợp các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện và đơn vị chức năng chỉ đạo các Phòng Tư pháp quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Tiếp nhận các thông tin về bản án, quyết định thi hành án, các tài liệu khác có liên quan để phục vụ có hiệu quả cho công tác quản lý lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009; hỗ trợ có hiệu quả hoạt động tố tụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự theo quy định.

c) Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trong lĩnh vực thi hành án hình sự để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp với nội dung của Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành có liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông thường xuyên mở các chuyên mục tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; vận động toàn dân tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đa dạng hóa hình thức. Phản ánh kịp thời các hoạt động, kết quả trong công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án tại địa phương, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm.

b) Phối hợp với Công an thành phố nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thi hành án hình sự và công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn thành phố.

6. Sở Tài chính

Phối hợp với Công an thành phố và các ngành chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí ngân sách, bảo đảm kinh phí cho công tác triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự và trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ cho lực lượng thi hành án hình sự Công an toàn thành phố.

7. Sở Y tế

a) Tổ chức các cơ sở chuyên khoa y tế để thực hiện biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

b) Phối hợp với Công an thành phố chỉ đạo các Trung tâm y tế, Bệnh viện hướng dẫn việc phòng, chống dịch bệnh, khám và chữa bệnh cho phạm nhân đang chấp hành án.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các đoàn thể, tổ chức xã hội tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là con phạm nhân không có người thân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định của Luật Thi hành án hình sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan; dạy nghề, giới thiệu việc làm cho những người đã chấp hành án về địa phương cư trú.

9. Ủy ban nhân dân quận, huyện

a) Chỉ đạo các ngành, đoàn thể tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ và nhân dân nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, từ đó nâng cao ý thức tự giác thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân về thi hành án hình sự.

b) Tổ chức triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự tại địa phương và các quy định khác của pháp luật có liên quan theo phân cấp. Bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác quản lý nhà nước thi hành án hình sự, chỉ đạo lực lượng Công an cùng cấp tổ chức thi hành tốt việc quản lý các đối tượng có các hình phạt: án treo; án phạt cảnh cáo; cải tạo không giam giữ; án phạt cấm cư trú, quản chế; tước một số quyền công dân; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; biện pháp tư pháp để đưa công tác quản lý, giám sát các loại bị án nêu trên đi vào nề nếp và có hiệu quả.

c) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã có phương pháp phù hợp để khuyến khích sự đóng góp hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn trong việc tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù học nghề, tìm việc làm, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

d) Chỉ đạo các ngành, đoàn thể phân công tập thể, cá nhân quản lý, giáo dục, giúp đỡ phải thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình, hàng tháng có biên bản họp đánh giá nhận xét sự tiến bộ về từng người và đề ra phương hướng trong thời gian tới. Cá nhân, tập thể nào quản lý, giáo dục người chấp hành án tại địa phương đạt kết quả tốt thì tùy theo thành tích sẽ được khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến, thông báo cho đơn vị và địa phương học tập. Những cá nhân, tập thể nào không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ thì phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy, Ủy ban nhân dân cùng cấp.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức giám sát và hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên trong phạm vi trách nhiệm của mình phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng tham gia thực hiện tốt Chỉ thị này.

11. Giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì phối hợp với giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và tổng kết Chỉ thị này. Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày và được đăng Báo Cần Thơ chậm nhất 05 ngày, kể từ ngày ký.

Yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện trong phạm vi, quyền hạn, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này. Thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Công an thành phố) kết quả thực hiện để theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2012
Ngày hiệu lực23/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/2012/CT-UBND nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/2012/CT-UBND nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/2012/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Thanh Sơn
        Ngày ban hành13/08/2012
        Ngày hiệu lực23/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 05/2012/CT-UBND nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2012/CT-UBND nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự Cần Thơ