Chỉ thị 04/2010/CT-UBND

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác đăng ký, quản lý hộ tịch do thành phố Cần Thơ ban hành

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND đăng ký quản lý hộ tịch Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2019 công bố hệ thống lĩnh vực quản lý nhà nước Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 06/03/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2010/CT-UBND đăng ký quản lý hộ tịch Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2010/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 10 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ HỘ TỊCH

Sau gần 05 năm thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, nhìn chung việc đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, đa số các sự kiện hộ tịch phát sinh đều được công dân đăng ký đúng thời hạn quy định, góp phần bảo vệ quyền và nghĩa vụ của công dân, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch còn không ít hạn chế như việc quản lý hồ sơ, ghi chép sổ hộ tịch, công tác lưu trữ, thống kê báo cáo... chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý hộ tịch.

Để nâng cao hiệu quả, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý và đăng ký hộ tịch trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố, chỉ thị:

1. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, Thông tư số 158/2005/NĐ-CP">01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm của công dân trong việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ tịch.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hai lần trong năm cho công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn nắm vững các quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch; đặc biệt là việc ghi chép sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch, lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch, chế độ báo cáo thống kê hộ tịch được quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

b) Tổ chức thực hiện việc đăng ký các sự kiện hộ tịch theo đúng quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch; đảm bảo các sự kiện hộ tịch được đăng ký đầy đủ, kịp thời, chính xác và chỉ được đăng ký tại một nơi theo đúng thẩm quyền;

c) Đảm bảo việc sử dụng sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo đúng quy định của Bộ Tư pháp (Quyết định số 3924/QĐ-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch, Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch). Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thống kê số liệu đăng ký hộ tịch định kỳ 6 tháng, 01 năm theo đúng quy định;

d) Xây dựng Kế hoạch đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và bố trí biên chế phù hợp từng thời kỳ cho Phòng Tư pháp; công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức cơ quan tư pháp thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2009 - 2015;

đ) Chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đối với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

e) Quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp trái với quy định (trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình).

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và công chức Tư pháp - Hộ tịch đảm bảo việc thực hiện trách nhiệm của mình theo đúng quy định tại Điều 79, 82 và 83 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

4. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo thực hiện các công việc như sau:

a) Công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP;

b) Chỉ đạo Thanh tra Sở thường xuyên tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý, đăng ký hộ tịch tại các quận, huyện, xã, phường, thị trấn để chấn chỉnh, xử lý kịp thời;

c) Chủ động công tác in ấn, phân phối sổ, biểu mẫu hộ tịch và tăng cường công tác kiểm tra việc phát hành và sử dụng biểu mẫu đảm bảo đúng quy định và thống nhất trong toàn thành phố (Quyết định số 3924/QĐ-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch).

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau mười ngày và đăng báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày ký.

Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT.TU, TT.HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- VP đoàn ĐBQH và HĐND thành phố; - UBMTTQ. TP và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành thành phố;
- TT. HĐND, UBND quận, huyện;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Website Chính phủ;
- TT Công báo thành phố;
- TT Lưu trữ thành phố;
- Báo Cần Thơ;
- VPUBND thành phố (2,3, Tổ 30);
- Lưu: VT,NĐ.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tô Minh Giới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2010/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 04/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/10/2010
Ngày hiệu lực 17/10/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/03/2019
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2010/CT-UBND đăng ký quản lý hộ tịch Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND đăng ký quản lý hộ tịch Cần Thơ
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 04/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký Tô Minh Giới
Ngày ban hành 07/10/2010
Ngày hiệu lực 17/10/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/03/2019
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 04/2010/CT-UBND đăng ký quản lý hộ tịch Cần Thơ

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2010/CT-UBND đăng ký quản lý hộ tịch Cần Thơ