Chỉ thị 02/2011/CT-UBND

Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tăng cường thực hiện Nghị định 32/2005/NĐ-CP Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Chỉ thị 02/2011/CT-UBND thực hiện 32/2005/NĐ-CP cửa khẩu biên giới đất liền Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 97/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần tỉnh Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 24/02/2016.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2011/CT-UBND thực hiện 32/2005/NĐ-CP cửa khẩu biên giới đất liền Kon Tum


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2011/CT-UBND

Kon Tum, ngày 18 tháng 3 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 32/2005/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY CHẾ CỬA KHẨU BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Cửa khẩu có vị trí rất quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển của đất nước nói chung, của tỉnh nói riêng. Trong những năm qua UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các Sở, ban, ngành, các huyện tổ chức quán triệt, hướng dẫn cho quần chúng nhân dân, các cơ quan và các lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền và Thông tư 32/2005/NĐ-CP">181/2005/TT-BQP ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ quốc phòng về hướng dẫn thực hiện Nghị định 32/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Hệ thống cửa khẩu dọc tuyến biên giới của tỉnh từng bước được quy hoạch đáp ứng yêu cầu xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các cửa khẩu phụ ngày càng đi vào nề nếp, theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định. Công tác tuyên truyền Nghị định số 32/2005/NĐ-CP được các cấp, các ngành quan tâm góp phần nâng cao ý thức chấp hành Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và hành khách qua lại cửa khẩu.

Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại như: công tác tổ chức tuyên truyền của các cấp, các ngành cho cán bộ, nhân dân nắm và hiểu rõ Nghị định số 32/2005/NĐ-CP chưa được thường xuyên, sâu rộng và chưa kịp thời; quy hoạch khu vực cửa khẩu và cắm các loại biển chỉ dẫn, biển báo khu vực cửa khẩu, việc nâng cấp cửa khẩu phụ Đắk BLô thành cửa khẩu chính, mở cửa khẩu phụ ở đoạn biên giới tiếp giáp với tỉnh Rattanakiri (Campuchia) còn chậm; cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hoạt động tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các cửa khẩu phụ còn thiếu thốn; cơ sở hạ tầng Trạm kiểm soát liên hợp xuống cấp và chưa tương xứng với một cửa khẩu quốc tế.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP nhằm thống nhất nhận thức, tạo ra sự chuyển biến đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành. tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội hai bên biên giới gắn với giữ vững bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực cửa khẩu, đấu tranh phòng chống có hiệu quả các hoạt động của địch, các đối tượng vượt biên, xâm nhập, phá hoại, gian lận thương mại... UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng Sở, ban, ngành ở tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau đây:

1. Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh:

a) Chủ trì kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh, quá cảnh gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới theo chức năng nhiệm vụ được giao ở các cửa khẩu và phối hợp với các đơn vị có liên quan: Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Ngoại vụ, các huyện biên giới...hoàn chỉnh hồ sơ khảo sát, xác định phạm vi khu vực cửa khẩu, vị trí cắm các loại biển báo, biển chỉ dẫn cửa khẩu quốc tế Bờ Y, cửa khẩu phụ Đắk BLô, Đắk Long và tham mưu UBND tỉnh báo trình Chính phủ (qua Bộ quốc phòng, Bộ Công an) xem xét quyết định theo thẩm quyền;

b) Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền;

c) Chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu và chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực cửa khẩu.

2. Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có bộ phận công tác tại Trạm kiểm soát liên hợp (Ban quản lý khu kinh tế tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục hải quan Gia Lai - Kon Tum; Sở Y tế; Cơ quan thú y vùng 5; Chi cục kiểm dịch thực vật vùng 4) chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, quá cảnh theo đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tăng cường công tác phối hợp trong quá trình cùng thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu theo đúng Quy chế phối hợp công tác giữa các ngành tham gia Trạm kiểm soát liên hiệp cửa khẩu quốc tế Bờ Y ban hành kèm theo Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hoá xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh theo chức năng nhiệm vụ được giao, quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

4. Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh làm việc với chính quyền tỉnh Sê Kông (Lào), Rattanakiri (Campuchia) lập đề án nâng cấp cặp cửa cửa khẩu phụ Đắk Blô - Đắk Ba lên cửa khẩu chính để UBND tỉnh trình Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan xem xét; ra quyết định mở cửa khẩu phụ Hồ Đá - Đồn Biên phòng 713, để tạo điều kiện cho công dân và các doanh nghiệp qua lại biên giới thực hiện các dự án, cư dân hai bên biên giới qua lại thăm thân, trao đổi hàng hoá phục vụ đời sống nhằm phát triển kinh tế - xã hội hai bên biên giới.

5. Trưởng ban Ban quản lý khu kinh tế tỉnh xây dựng đề án phát triển kinh tế - xã hội khu kinh tế cửa khẩu, nâng cấp Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP và Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh, định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu báo cáo kết quả về UBND tỉnh/.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh Biên phòng;
- Bộ Ngoại giao;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành ở tỉnh;
- Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng;
- Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum;
- Cơ quan thú y vùng 5;
- Chi cục kiểm dịch thực vật vùng 4;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Đài PTTH KT, Báo KT;
- Lưu VT,NC. (T) 62b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2011/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 02/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/03/2011
Ngày hiệu lực 18/03/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 24/02/2016
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2011/CT-UBND thực hiện 32/2005/NĐ-CP cửa khẩu biên giới đất liền Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 02/2011/CT-UBND thực hiện 32/2005/NĐ-CP cửa khẩu biên giới đất liền Kon Tum
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 02/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành 18/03/2011
Ngày hiệu lực 18/03/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 24/02/2016
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 02/2011/CT-UBND thực hiện 32/2005/NĐ-CP cửa khẩu biên giới đất liền Kon Tum

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2011/CT-UBND thực hiện 32/2005/NĐ-CP cửa khẩu biên giới đất liền Kon Tum