Quyết định 97/QĐ-UBND

Quyết định 97/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2014 thuộc kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố; Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2015 do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 97/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần tỉnh Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 24 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2014 THUỘC KỲ CÔNG BỐ TRƯỚC NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ; DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh tại Tờ trình số 17/TTr-STP ngày 03/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2014 thuộc kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố; Danh mục văn bản pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2015, cụ thể:

1. Danh mục văn bản pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2014 thuộc kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố gồm 05 văn bản (phụ lục 1).

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ trong năm 2015 gồm 80 văn bản (phụ lục 2).

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần trong năm 2015 gồm 14 văn bản (phụ lục 3).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Quyết định này được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, trang thông tin điện tử UBND các huyện, thành phố và đăng trên Công báo tỉnh Kon Tum.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ danh mục văn bản đã công bố tại Điều 1 Quyết định này tiến hành rà soát để sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (nếu có).

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm cập nhật danh mục văn bản tại Điều 1 Quyết định này vào cơ sở dữ liệu làm cơ sở pháp lý phục vụ cho việc kiểm tra, xử lý văn bản theo quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT-NC4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Xuân Lâm

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/20151
(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng ban hành

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

01

Nghị quyết

24/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013

Về Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kon Turn.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 9 về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

20/12/2014

02

Quyết định

739/QĐ-UBND, ngày 15/8/2012

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước và trong hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi QĐ số 55/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

09/01/2014

03

Quyết định

1293/QĐ-UBND, ngày 11/3/2011

Về việc ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 53/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh KT V/v ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum

04/01/2014

04

Quyết định

1047/QĐ-UBND, ngày 10/4/2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh KT V/v ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum

04/01/2014

HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

01

Quyết định

77/2002/QĐ-UBND ngày 26/11/2002

Mục 1, Điều 1 Ban hành bổ sung định mức tiêu hao nhiên liệu và dầu mỡ phụ đối với xe ô tô con và xe chuyên dùng

Theo quy định tại QĐ số 41/2008/QĐ-UBND ngày 09/9/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức sử dụng nhiên liệu và dầu mỡ phụ

18/9/2008

TỔNG SỐ 05 VĂN BẢN

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu;
thời gian ban hành

Tên gọi của văn bản
Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Chỉ thị

01/2006/CT-UBND ngày 6/3/2006

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 158/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

Được thay thế bởi Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh V/v thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum

19/10/2015

02

Chỉ thị

06/2007/CT-UBND ngày 28/6/2007

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Được thay thế bởi Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum

06/5/2015

03

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND ngày 18/3/2011

Về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực theo thời gian và nội dung của văn bản (Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền thay thế Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005).

15/01/2015

04

Quyết định

498/QĐ-UBND ngày 19/7/2002

Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật một số loại cây trồng chủ yếu, phổ biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 52/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

01/01/2016

05

Quyết định

37/2002/QĐ-UB ngày 3/5/2002

V/v thành lập Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh trực thuộc UBND tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 80/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND V/v tổ chức lại Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

09/01/2015

06

Quyết định

02/2003/QĐ-UB ngày 16/1/2003

V/v thành lập Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Bờ Y tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 812/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 về việc giải thể trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum

21/10/2015

07

Quyết định

49/2003/QĐ-UB ngày 22/12/2003

V/v thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Blô trực thuộc UBND tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 84/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND V/v tổ chức lại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Blô

09/01/2015

08

Quyết định

50/2003/QĐ-UB ngày 22/12/2003

V/v thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Long trực thuộc UBND tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 85/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND V/v tổ chức lại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Long

09/01/2015

09

Quyết định

51/2003/QĐ-UB ngày 22/12/2003

V/v thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Nhoong trực thuộc UBND tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 88/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 V/v tổ chức lại Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Nhoong

09/01/2015

10

Quyết định

52/2003/QĐ-UB ngày 22/12/2003

V/v thành lập ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham trực thuộc UBND tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 81/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND V/v tổ chức lại Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham

09/01/2015

11

Quyết định

14/2004/QĐ-UB ngày 1/4/2004

V/v ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý rừng phòng hộ thạch nham

Được thay thế bởi QĐ số 14/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham

16/4/2015

12

Quyết định

15/2004/QĐ-UB ngày 01/4/2004

V/v ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Long

Được thay thế bởi QĐ số 13/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Long

16/4/2015

13

Quyết định

20/2004/QĐ-UB ngày 14/4/2004

V/v đổi tên Viện điều dưỡng - Phục hồi chức năng thành bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 03/2015/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 của UBND V/v đổi tên Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng thành Bệnh viện phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum

02/02/2015

14

Quyết định

24/2004/QĐ-UB ngày 10/5/2004

V/v ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Blô

Được thay thế bởi QĐ số 12/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Blô

16/4/2015

15

Quyết định

26/2004/QĐ-UB ngày 10/5/2004

V/v ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Nhoong

Được thay thế bởi QĐ số 15/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Nhoong

15/4/2015

16

Quyết định

06/2005/QĐ-UB ngày 22/02/2005

V/v ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 812/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 về việc giải thể trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum

21/10/2015

17

Quyết định

43/2005/QĐ-UB ngày 01/9/2005

Về việc quy định hạn mức đất xây dựng nhà ở và đất để mai táng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi QĐ số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND V/v quy định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang; hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với các trường hợp thửa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất thuộc nhóm đất chưa sử dụng để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; hạn mức đất mai táng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

09/4/2015

18

Quyết định

1466/QĐ-UBND, ngày 01/12/2005

V/v ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán phí chợ

Được thay thế bởi QĐ số 43/2015/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh V/v quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

24/10/2015

19

Quyết định

05/2006/QĐ-UBND ngày 27/01/2006

V/v ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Ang

Được thay thế bởi QĐ số 16/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Ang

16/4/2015

20

Quyết định

1017/QĐ-UBND, ngày 01/10/2007

Về việc quy định mức chi, sử dụng kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông

Được thay thế bởi QĐ số 26/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh Quy định nội dung chi, mức chi và nguồn kinh phí thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum

13/6/2015

21

Quyết định

20/2008/QĐ-UBND ngày 05/6/2008

Về việc thành lập Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 3 trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 37/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

05/9/2015

22

Quyết định

21/2008/QĐ-UBND ngày 5/6/2008

V/v thành lập Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 37/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

05/9/2015

23

Quyết định

22/2008/QĐ-UBND ngày 5/6/2008

V/v thành lập Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 37/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

05/9/2015

24

Quyết định

27/2008/QĐ-UBND ngày 19/6/2008

V/v thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Hà trực thuộc UBND tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 86/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND V/v tổ chức lại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Hà

09/01/2015

25

Quyết định

28/2008/QĐ-UBND ngày 19/6/2008

Về việc thành lập ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông trực thuộc UBND tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 82/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND V/v tổ chức lại Ban Quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông

09/01/2015

26

Quyết định

29/2008/QĐ-UBND ngày 21/7/2008

V/v ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bởi QĐ số 48/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum

24/12/2015

27

Quyết định

34/2008/QĐ-UBND ngày 21/8/2008

V/v thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 87/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND V/v tổ chức lại Ban Quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy

09/01/2015

28

Quyết định

35/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008

V/v ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Sở Công thương tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 54/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Kon Tum

06/01/2016

29

Quyết định

44/2008/QĐ-UBND ngày 22/9/2008

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 09/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của UBND V/v ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum

05/4/2015

30

Quyết định

47/2008/QĐ-UBND ngày 3/10/2008

Về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến một số khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2015

Được thay thế bởi QĐ số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

01/01/2015

31

Quyết định

47/2008/QĐ-UBND ngày 6/9/2008

V/v thành lập Ban Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Ang trực thuộc UBND tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 83/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND V/v tổ chức lại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Ang

09/01/2015

32

Quyết định

52/2008/QĐ-UBND ngày 5/11/2008

V/v ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 49/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

27/12/2015

33

Quyết định

56/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008

V/v ban hành quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi QĐ số 1316/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh V/v bãi bỏ Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 của UBND tỉnh Kon Tum V/v ban hành quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

31/12/2015

34

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND ngày 5/2/2009

V/v ban hành quy định phân cấp ủy quyền quản lý công tác tổ chức - cán bộ

Được thay thế bởi QĐ số 06/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND V/v ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và công tác tổ chức, cán bộ ở các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước tỉnh Kon Tum

06/3/2015

35

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND ngày 13/02/2009

V/v ban hành quy định về tổ chức và hoạt động Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông

Được thay thế bởi QĐ số 17/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông

16/4/2015

36

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND ngày 3/3/2009

Về việc ban hành quy định tổ chức và hoạt động Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Hà

Được thay thế bởi QĐ số 19/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà

16/4/2015

37

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND ngày 2/4/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp, ủy quyền quản lý công tác tổ chức- cán bộ

Được thay thế bởi QĐ số 06/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND V/v ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và công tác tổ chức, cán bộ ở các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước tỉnh Kon Tum

06/3/2015

38

Quyết định

42/2009/QĐ-UBND ngày 27/7/2009

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 24/2015/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND V/v ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum

05/6/2015

39

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ngày 13/01/2010

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Được thay thế bởi QĐ số 49/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

27/12/2015

40

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND ngày 9/4/2010

Phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon tum đến năm 2015 và xét đến năm 2020

Được thay thế bởi QĐ số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

01/01/2015

41

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010

Về việc thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ thế bởi QĐ số 35/2015/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

20/8/2015

42

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010

Về việc thành lập Ban Thi đua khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi QĐ số 35/2015/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

20/8/2015

43

Quyết định

25/2010/QĐ-UBND ngày 8/6/2010

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2015 và xét đến năm 2020

Được thay thế bởi QĐ số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

01/01/2015

44

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND ngày 25/6/2010

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của UBND V/v ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Thanh tra tỉnh Kon Tum

05/4/2015

45

Quyết định

36/2010/QĐ-UBND ngày 24/9/2010

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 09/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của UBND V/v ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum

05/4/2015

46

Quyết định

37/2010/QĐ-UBND ngày 24/9/2010

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 09/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của UBND V/v ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum

05/4/2015

47

Quyết định

40/2010/QĐ-UBND ngày 24/11/2010

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến một số khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2015

Được thay thế bởi QĐ số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

01/01/2015

48

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND ngày 15/02/2011

Về việc ban hành Quy định một số nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND V/v ban hành quy định một số nội dung về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum

22/01/2015

49

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND ngày 9/4/2011

Về việc ban hành bảng giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 04/2015/QĐ-UBND ngày 12/2/2015 V/v quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

21/02/2015

50

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND ngày 30/6/2011

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến một số khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2015

Được thay thế bởi QĐ số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

01/01/2015

51

Quyết định

33/2011/QĐ-UBND ngày 27/10/2011

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2015 và xét đến năm 2020

Được thay thế bởi QĐ số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

01/01/2015

52

Quyết định

35/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011

Về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 34/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh Quy định mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

19/8/2015

53

Quyết định

39/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

Được thay thế bởi QĐ số 11/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND V/v ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

15/4/2015

54

Quyết định

334/QĐ-UBND, ngày 15/4/2011

Về việc điều chỉnh QĐ số 1017/QĐ-UBND ngày 01/10/2007 của UBND tỉnh Kon Tum quy định mức chi, sử dụng kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông

Được thay thế bởi QĐ số 26/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh Quy định nội dung chi, mức chi và nguồn kinh phí thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum

13/6/2015

55

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 17/01/2012

Về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 57/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum

08/01/2016

56

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 19/01/2012

Về việc thành lập Chi cục Văn thư- lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ

Được thay thế bởi QĐ số 35/2015/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

20/8/2015

57

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 5/3/2012

Về việc bổ sung bảng giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi QĐ số 04/2015/QĐ-UBND ngày 12/2/2015 của UBND V/v quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

21/02/2015

58

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND ngày 6/4/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 09/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của UBND V/v ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum

05/4/2015

59

Quyết định

38/2012/QĐ-UBND ngày 21/8/2012

Về việc ban hành giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 04/2015/QĐ-UBND ngày 12/2/2015 của UBND V/v quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

21/02/2015

60

Quyết định

178/QĐ-UBND, ngày 5/3/2012

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi QĐ số 27/2015/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kon Tum

19/6/2015

61

Quyết định

954/QĐ-UBND, ngày 16/10/2012

V/v điều chỉnh mức thu phí chợ theo Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 01/12/2005 của UBND tỉnh

Được thay thế bởi QĐ số 43/2015/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh V/v quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

23/10/2015

62

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013

Về việc chuyển giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ để bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 33/2015/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh về việc chuyển giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ để bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum

08/8/2015

63

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND ngày 2/7/2013

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 47/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

18/12/2015

64

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND ngày 19/02/2013

Ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử của tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 39/2015/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 19/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Kon Tum

25/9/2015

65

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND ngày 19/3/2013

Về việc công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được bãi bỏ bởi QĐ số 30/2015/QĐ-UBND 8/7/2015 V/v bãi bỏ Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 19/3/2013 của UBND tỉnh về việc công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

17/7/2015

66

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND ngày 3/6/2013

Ban hành quy định về việc thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi triển khai dự án đầu tư

Được thay thế bởi QĐ số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND Ban hành quy định về việc thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai dự án đầu tư

31/01/2015

67

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2015 và xét đến năm 2020

Được thay thế bởi QĐ số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

01/01/2015

68

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013

Về quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 73/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND V/v quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Kon Tum

02/01/2015

69

Quyết định

35/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013

Về việc ban hành bổ sung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 04/2015/QĐ-UBND ngày 12/2/2015 của UBND V/v quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

21/02/2015

70

Quyết định

39/2013/QĐ-UBND ngày 18/9/2013

Về việc ban hành quy định mức đóng góp và chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; chế độ hỗ trợ đối với cán bộ theo dõi, quản lý, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi QĐ số 53/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh V/v ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ theo dõi, quản lý, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện; mức đóng góp và chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh

03/01/2016

71

Quyết định

42/2013/QĐ-UBND ngày 9/10/2013

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 45/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

25/11/2015

72

Quyết định

43/2005/QĐ-UBND ngày 24/8/2005

V/v quy định hạn mức đất xây dựng nhà ở và đất để mai táng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi QĐ số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh V/v quy định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang; hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với các trường hợp thửa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất thuộc nhóm đất chưa sử dụng để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; hạn mức đất mai táng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

09/4/2015

73

Quyết định

50/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 72/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND V/v ban hành Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

01/01/2015

74

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014

V/v ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2014

Được thay thế bởi QĐ số 77/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND V/v ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2015

09/01/2015

75

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND ngày 29/01/2014

Về việc ban hành Bảng đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 79/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND V/v ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

09/01/2015

76

Quyết định

77/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

V/v ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2015

Được thay thế bởi QĐ số 51/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Về việc ban hành đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016

01/01/2016

77

Quyết định

79/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

V/v ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Được thay thế bởi QĐ số 55/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

06/01/2016

78

Nghị quyết

23/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng và đẩy nhanh công tác giảm nghèo tỉnh Kon Tum đến năm 2015

Hết hiệu lực theo thời gian và nội dung của văn bản (chỉ áp dụng đến hết năm 2015)

01/01/2016

79

Nghị quyết

19/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh năm 2015

Hết hiệu lực theo thời gian và nội dung của văn bản (chỉ áp dụng đến hết năm 2015)

01/01/2016

80

Nghị quyết

09/2015/NQ-HĐND ngày 14/7/2015

Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2015

Hết hiệu lực theo thời gian và nội dung của văn bản (chỉ áp dụng đến hết năm 2015)

01/01/2016

TỔNG SỐ: 80 văn bản

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng ban hành văn bản; tên gọi và trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Quyết định

62/2007/QĐ-UBND ngày 26/12/2007 về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số

Toàn bộ nội dung Đề án trừ chế độ dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém là người dân tộc thiểu số sẽ kéo dài đến tháng 6/2016 - hết học kỳ II của năm học 2015 - 2016

Theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh hết hiệu lực vào cuối năm 2015

31/12/2015

02

Quyết định

53/2009/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế

Khoản 2, Điều 3

Theo quy định tại Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 25/2/2015 V/v sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

06/3/2015

03

Quyết định

50/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010, Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2015

Nguyên tắc, tiêu chí định mức chi đầu tư phát triển: Phần A; tiết 1 mục I phần D, tiết 1 mục II phần D; tiết 1 mục III phần D

Theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh hết hiệu lực vào cuối năm 2015

09/01/2016

04

Quyết định

51/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 Về việc Quy định giá tối thiểu tài nguyên đối với lâm sản rừng tự nhiên, thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng

Giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với gốc, rễ các loại lâm sản tại Mục A, Phần I Phụ lục

Theo quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với gốc, rễ các loại lâm sản tại Mục A, Phần I Phụ lục kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND tỉnh Kon Tum

25/9/2015

05

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND ngày 6/5/2014 về việc Quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số thứ tự 114, 115 Phụ lục V Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy

Theo quy định tại Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum

18/3/2015

06

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND ngày 6/5/2014 Về việc Quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số thứ tự 90, 119, 120 Phụ lục XII Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô;

Số thứ tự 11, 12, 72, 201, 206 Phụ lục XIX Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô;

Số thứ tự 165 Phụ lục XVI Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô;

Số thứ tự 59 Phụ lục 1 Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy

Theo quy định tại Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum

07/01/2016

07

Quyết định

55/2014/QĐ-UBND ngày 6/10/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số thứ tự 9 mục VIII Phụ lục II Danh mục sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô

Theo quy định tại Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum

18/3/2015

08

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số thứ tự 3 mục B Phụ lục I Danh mục sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy

Theo quy định tại Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum

07/01/2016

09

Quyết định

53/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 Về việc ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Điểm a khoản 2 Điều 8 của Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Theo quy định tại Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh V/v sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 8 Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum

03/5/2015

10

Quyết định

60/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 V/v quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên khoáng sản; nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản vàng quy định tại điểm 1, Mục IV, Phụ lục

Theo quy định tại Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh V/v sửa đổi giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản vàng quy định tại điểm 1, Mục IV, Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên khoáng sản; nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum

12/9/2015

11

Nghị quyết

19/2003/NQ-HĐND ngày 10/12/2003 của HĐND tỉnh về việc ban hành mức thu phí các loại phí

Khoản 4, Mục I, Phụ lục

Theo quy định tại Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 14/7/2015 của HĐND tỉnh về ban hành phí chợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

23/7/2015

12

Nghị quyết

26/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007 V/v thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số

Toàn bộ nội dung Đề án trừ chế độ dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém là người dân tộc thiểu số sẽ kéo dài đến tháng 6/2016 - hết học kỳ II của năm học 2015 - 2016

Theo quy định tại Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về chủ trương đối với các Nghị quyết của HĐND tỉnh hết hiệu lực vào cuối năm 2015.

01/01/2016

13

Nghị quyết

19/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 Về ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ đầu tư phát triển, chi thường xuyên và phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2015

Nguyên tắc, tiêu chí định mức chi đầu tư phát triển: Phần A; tiết 1 mục I phần D, tiết 1 mục II phần D; tiết 1 mục III phần D

Theo quy định tại Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về chủ trương đối với các Nghị quyết của HĐND tỉnh hết hiệu lực vào cuối năm 2015.

19/12/2015

14

Nghị quyết

26/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh về phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng

Tiết c, Khoản 2, Điều 1

Theo quy định tại Nghị quyết số 36/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh V/v điều chỉnh Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 và Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

21/7/2015

15

Nghị quyết

36/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Kon Tum khóa X, kỳ họp thứ 4 về phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng

Điểm 3, Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND

Theo quy định tại Nghị quyết số 36/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh V/v điều chỉnh Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 và Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

21/7/2015

TỔNG SỐ: 14 văn bản

 1 Văn bản thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 97/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/02/2016
Ngày hiệu lực 24/02/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 97/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 97/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 97/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần tỉnh Kon Tum
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 97/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Lại Xuân Lâm
Ngày ban hành 24/02/2016
Ngày hiệu lực 24/02/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 97/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần tỉnh Kon Tum

Lịch sử hiệu lực Quyết định 97/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần tỉnh Kon Tum

  • 24/02/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/02/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực