Quyết định 15/2013/QĐ-UBND

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND về công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND công chứng hợp đồn, giao dịch bất động sản Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 30/2015/QĐ-UBND bãi bỏ công chứng hợp đồng giao dịch về bất động sản Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 18/07/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2013/QĐ-UBND công chứng hợp đồn, giao dịch bất động sản Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2013/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 19 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỀ BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định việc công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

1. Kể từ ngày 01/6/2013, tất cả các hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi thành phố Kon Tum (trừ các xã Ya Chim, Kroong, Ngọc Bay, Vinh Quang, Đăk Năng) và các xã Đăk Xú, thị trấn Plei Kần thuộc huyện Ngọc Hồi được công chứng tại một trong số các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quy định của pháp luật, không thực hiện việc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ở những địa bàn này.

2. Các hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum không thuộc phạm vi địa bàn nói tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này, kể từ ngày 01/6/2013, các chủ thể của hợp đồng, giao dịch vẫn được quyền lựa chọn việc công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tư pháp:

a) Thường xuyên thống kê, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức tuyên truyền về nội dung Quyết định này để mọi người, cơ quan, đơn vị biết, thực hiện;

c) Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện Quyết định này.

2. Đối với các hợp đồng, giao dịch về bất động sản đã được chứng thực kể từ trước ngày 01/6/2013, cơ quan đã thực hiện việc chứng thực đó có trách nhiệm bảo quản, lưu giữ hồ sơ, giấy tờ, xử lý các nội dung liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Kể từ ngày 01/6/2013, bãi bỏ, sửa đổi các văn bản, quy định sau:

a) Bãi bỏ Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của tỉnh về thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

b) Sửa đổi nội dung Điều 2 Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Công chứng số II tỉnh Kon Tum như sau: "Phòng Công chứng số II thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh".

3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đài PTTH Kon Tum, Báo Kon Tum, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- HĐND các huyện, thành phố;
- Các Ban xây dựng đảng và đơn vị thuộc Tỉnh ủy;
- TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh;
- BHXH tỉnh, Ngân hàng Phát triển VN tỉnh;
- Lưu VT, NC4

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2013/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 15/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/03/2013
Ngày hiệu lực 29/03/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 24/02/2016
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2013/QĐ-UBND công chứng hợp đồn, giao dịch bất động sản Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND công chứng hợp đồn, giao dịch bất động sản Kon Tum
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 15/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành 19/03/2013
Ngày hiệu lực 29/03/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 24/02/2016
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 15/2013/QĐ-UBND công chứng hợp đồn, giao dịch bất động sản Kon Tum

Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2013/QĐ-UBND công chứng hợp đồn, giao dịch bất động sản Kon Tum