Quyết định 30/2015/QĐ-UBND

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2013/QB-UBND về công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2015/QĐ-UBND bãi bỏ công chứng hợp đồng giao dịch về bất động sản Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2015/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 08 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2013/QĐ-UBND NGÀY 19/3/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỀ BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

Căn cứ Nghị định Số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 77/Tr-STP ngày 03/7/2015 về việc bãi bỏ Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 19/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 15/2013/QB-UBND ngày 19/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Lý do: Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định của Luật Công chứng năm 2014; Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh:
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các Đoàn thể tỉnh;
- Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2015
Ngày hiệu lực18/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2015/QĐ-UBND bãi bỏ công chứng hợp đồng giao dịch về bất động sản Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 30/2015/QĐ-UBND bãi bỏ công chứng hợp đồng giao dịch về bất động sản Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu30/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýĐào Xuân Quí
       Ngày ban hành08/07/2015
       Ngày hiệu lực18/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 30/2015/QĐ-UBND bãi bỏ công chứng hợp đồng giao dịch về bất động sản Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2015/QĐ-UBND bãi bỏ công chứng hợp đồng giao dịch về bất động sản Kon Tum

           • 08/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực