Quyết định 43/2009/QĐ-UBND

Quyết định 43/2009/QĐ-UBND về thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Quyết định 43/2009/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng chứng thực các hợp đồng giao dịch bất động sản đã được thay thế bởi Quyết định 15/2013/QĐ-UBND công chứng hợp đồn, giao dịch bất động sản Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 29/03/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2009/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng chứng thực các hợp đồng giao dịch bất động sản


UỶ BAN NHÂN DÂN
 TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 43/2009/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 30 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THẨM QUYỀN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật công chứng ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng; Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 25/TTr-STP ngày 11/5/2009 và Văn bản số 262/TP-PL ngày 23/7/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Việc công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản (gồm quyền sử dụng đất, nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất) trên địa bàn tỉnh Kon Tum được thực hiện như sau:

1. Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản thuộc địa bàn các phường nội thành phố Kon Tum phải được công chứng tại Phòng công chứng số 1 tỉnh Kon Tum;

2. Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản thuộc địa bàn ngoài phạm vi quy định tại khoản 1 điều này, các bên có quyền yêu cầu công chứng tại Phòng công chứng số 1 tỉnh Kon Tum, hoặc yêu cầu chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản, cơ quan nào đã thực hiện công chứng hoặc chứng thực trước ngày Quyết định này có hiệu lực, thì cơ quan đó có trách nhiệm bảo quản, lưu giữ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật về lưu trữ.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tư pháp triển khai, hướng dẫn và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quyết định này.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 43/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/07/2009
Ngày hiệu lực 09/08/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 29/03/2013
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2009/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng chứng thực các hợp đồng giao dịch bất động sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 43/2009/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng chứng thực các hợp đồng giao dịch bất động sản
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 43/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Hà Ban
Ngày ban hành 30/07/2009
Ngày hiệu lực 09/08/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 29/03/2013
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 43/2009/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng chứng thực các hợp đồng giao dịch bất động sản

Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2009/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng chứng thực các hợp đồng giao dịch bất động sản