Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015 do tỉnh Kon Tum ban hành

Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND kế hoạch kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 97/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần tỉnh Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 24/02/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND kế hoạch kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2015/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 14 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIẾN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét Báo cáo số 127/BC-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành với đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015 của Uy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2015; trong 6 tháng cuối năm 2015, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tại Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại Báo cáo số 127/BC-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa; triển khai có hiệu quả các Đe án, chương trình, chính sách của tỉnh; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và có giải pháp chuyển đổi phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Hoàn thành các phương án, đề án sắp xếp đổi mới công ty lâm nghiệp. Đấy nhanh tiến độ thực hiện phương án giải quyết đất chồng lấn, đất lấn chiếm; kế hoạch trồng rừng thay thế. Đẩy mạnh thực hiện Phương án chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng giai đoạn 2013-2015. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống chặt, phá rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép.

Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình

tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum đến năm 2020 sau khi được phê duyệt. Đẩy mạnh các giải pháp giải quyết hàng tồn kho, hỗ trợ các doanh nghiệp có mặt hàng nông-lâm nghiệp tìm kiếm thị trường xuất khẩu; thực hiện tốt nhiệm vụ kim tra, kim soát thị trường, kiên quyết xử lý hàng giả, lậu, kém chất lượng. Tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chương trình “đưa hàng Việt về nông thôn”. Tăng cường quảng bá, xây dựng và giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương; đấy mạnh xúc tiến đầu tư và thu hút khách du lịch vào vùng du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen và đô thị Kon Plông, đầu tư các tuyến, điểm, kết nối tour du lịch.

Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu ngân sách để có sự chỉ đạo kịp thời. Tích cực khai thác các nguồn thu mi, nguồn thu còn tiềm năng đế bù các nguồn thu đạt thấp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, có biện pháp tích cực trong việc quản lý thu, chống thất thu, xử lý thu hồi nợ đọng thuế. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước; chủ động cân đối, điều hòa thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi dự toán đã được cấp có thm quyền phê duyệt.

Tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 2015 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2016; hoàn chỉnh kế hoạch 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, đặc biệt là Khu đô thị Nam Đăk Bla. Tiếp tục xúc tiến và triển khai các công việc tiếp theo tại trung tâm hành chính mới của tỉnh, trung tâm huyện mới la H’Drai. Hoàn chỉnh phương án về nhân sự, tổ chức bộ máy, phương tiện, ngân sách cho huyện mới la H’Drai đi vào hoạt động.

2. Đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình xây dựng cơ bản, nhất là các công trình ở vùng sâu, vùng xa; tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đấy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ vê định hướng giảm nghèo bn vững thời kỳ 2011-2020. Thực hiện tt các chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm; công tác an sinh xã hội. Chủ động phòng chống bão lũ năm 2015, rà soát, khắc phục các điểm xung yếu, dễ sạt lở, giảm thiểu thiệt hại xảy ra.

Tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh Ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điêu kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quc tế. Tchức cho học sinh, sinh viên các hoạt động hè b ích, thiết thực; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học ở các cấp học; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới 2015-2016. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng mạng lưới y tế dự phòng, y tế cơ sở; tăng cường công tác thanh tra, kim tra các cơ sở y tế tư nhân; chủ động theo dõi, thực hiện phòng, chống, ngăn chặn sự lây lan các dịch bệnh ở người, đặc biệt là cúm A (H5N1, H7N9, H1N1), bệnh tay chân miệng, dịch sởi, thỦy đậu. Tăng cường thanh tra, kim tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, nhất là các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tăng cường thể chất nhân dân. Đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thông tin, ứng phó kịp thời trước các nguy cơ tấn công từ bên ngoài qua mạng Internet. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quy trình ISO trong công tác quản lý nhà nước. Trin khai thí đim liên thông phần mềm eOffice giữa các đơn vị.

3. Trin khai biện pháp khắc phục sự giảm sút của chỉ số năng lực cạnh tranh, nâng cao chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh; tiếp tục thực hiện Đề án 600 Phó Chủ tịch xã tại 02 huyện Tu Mơ Rông và Kon PLông, E)ề án 500 tri thức trẻ tại 03 huyện Đăk Glei, Sa Thầy và Kon Rầy; tiếp tục trin khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kim soát thủ tục hành chính; đấy nhanh tiến độ thực hiện Đe án chỉnh lý khoa học tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016. Tiếp tục rà soát dự án đầu tư đã được cấp phép trên địa bàn tỉnh, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đấy nhanh tiến độ thực hiện; thu hồi giấy phép đối với các dự án không triển khai thực hiện hoặc chuyển nhượng không đúng quy định; xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường.

4. Tiếp tục thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất khi cần thiết hoặc phát hiện dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chng tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đe cao trách nhiệm của lãnh đạo cấp Ủy, chính quyền địa phương trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh. Tăng cường đối thoại trực tiếp đế giải quyết có hiệu quả những bức xúc của nhân dân phù hợp với qui định của pháp luật.

Tố chức kim tra việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về phòng chống, tham nhũng; đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức nhằm hạn chế tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu các cá nhân, tổ chức khi có việc cần đến giao dịch, quan hệ làm việc với các cơ quan hành chính Nhà nước.

5. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo các lực lượng theo dõi, nắm chắc tình hình và xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra trên tuyến biên giới. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020. Tăng cường quản lý, bảo vệ và xử lý nghiêm các trường hp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý, ngăn ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Thực hiện tốt đường lối đối ngoại, tăng cường hợp tác quc tế.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tchức thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể vận động quần chúng, đoàn viên và hội viên tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ;

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biếu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng DT và các ỦB của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBPL);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tình;
- Các Sỏ; ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
-
Lưu: VT, CTHĐ.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Kring Ba

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2015
Ngày hiệu lực19/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND kế hoạch kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND kế hoạch kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Kon Tum
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýKring Ba
        Ngày ban hành14/07/2015
        Ngày hiệu lực19/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND kế hoạch kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Kon Tum

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND kế hoạch kinh tế xã hội quốc phòng an ninh Kon Tum