Chỉ thị 02/2011/CT-UBND

Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tổ chức, phát động trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2011

Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tổ chức, phát động trồng rừng, trồng cây phân tán đã được thay thế bởi Quyết định 151/QĐ-UBND 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 19/01/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tổ chức, phát động trồng rừng, trồng cây phân tán


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2011/CT-UBND

Đà Lạt, ngày 15 tháng 02 năm 2011

 

CHỈ THỊ

TỔ CHỨC, PHÁT ĐỘNG TRỒNG RỪNG, TRỒNG CÂY PHÂN TÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2011

Thực hiện “Tết trồng cây” do Bác Hồ phát động, những năm qua phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã được tổ chức thường xuyên vào dịp sinh nhật của Người (Ngày 19/5) trên địa bàn tỉnh. Phong trào này đã thực sự mang lại nhiều lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao độ che phủ, phát huy tác dụng phòng hộ, cải thiện đời sống cho nhân dân;

Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp về “Tết trồng cây”, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa, tác dụng của rừng và trồng cây gây rừng. Động viên, khuyến khích nhân dân tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và tích cực hưởng ứng, thực hiện tháng hành động trồng cây, trồng rừng phân tán phục hồi cảnh quan môi trường tỉnh Lâm Đồng năm 2011 với yêu cầu “trồng cây nào sống tốt cây đó”.

2. Các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc (gọi tắt là cấp huyện):

a) Thành lập Ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND cấp huyện làm Trưởng ban; triển khai thực hiện kế hoạch của từng địa phương trên cơ sở kế hoạch chung của tỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 334/QÐ-UBND ngày 09/02/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, kinh phí gieo ươm phục vụ trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2011 – 2013;

b) Tổ chức lực lượng của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân tham gia trồng cây, trồng rừng trong tháng hành động, tạo khí thế mạnh mẽ cho việc trồng cây, trồng rừng trong năm 2011; tổ chức tốt việc chăm sóc, quản lý bảo vệ cây sau khi trồng, đảm bảo trồng cây nào tốt cây đó, cụ thể:

- Đối với vùng ngoài khu vực thành phố, thị trấn: Lựa chọn và bố trí trồng cây ở những nơi đất trống, quanh nhà, quanh vườn, ven đường, dọc bờ sông, bờ kênh mương, trên các bờ vùng bờ thửa, đình, chùa..., trồng cây dọc các tuyến đường để chắn gió, phòng hộ đồng ruộng; trồng các loài cây cho gỗ, củi, hoa, quả;

- Đối với vùng trong khu vực thành phố, thị trấn: Lựa chọn trồng cây xanh trên các tuyến đường giao thông, công viên, các đường phố,...để tạo bóng mát và cảnh quan;

- Trong các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị, trường học, bệnh viện,...: Bố trí trồng cây xanh, cây có hoa tạo bóng mát để phục vụ nghỉ ngơi, phục hồi sức khoẻ; tạo môi trường xanh, sạch, đẹp;

- Đối với vùng đồi núi: Trồng cây ở những nơi đất trống có tác dụng cải tạo đất, phòng chống xói mòn, xây dựng các đồi cây, vườn cây nhớ ơn Bác Hồ; trồng cây tạo thành các mô hình vườn rừng, trang trại theo phương thức nông lâm kết hợp để phát huy tác dụng tổng hợp;

c) Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa trồng rừng, trồng cây phân tán ở địa phương; tăng cường vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tích cực ủng hộ kinh phí, nhân lực và các điều kiện khác trong quá trình tham gia phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tháng hành động trồng rừng, trồng cây phân tán phục hồi cảnh quan, môi trường tỉnh Lâm Đồng năm 2011.

d) Tổ chức kiểm tra ngay số cây đã trồng trong năm 2010, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp bảo vệ và phòng chống cháy rừng đã trồng; đồng thời chăm sóc, bảo vệ (làm cỏ, rào chắn hoặc cây chống; không để cây chết do thiếu nước hoặc bị phá) và trồng dặm đối với cây phân tán (bị chết, sâu bệnh,...).

3. Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt mục đích, ý nghĩa của tháng hành động trồng cây, trồng rừng phân tán phục hồi cảnh quan, môi trường tỉnh Lâm Đồng năm 2011, đồng thời phải lập kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

- Chủ trì xây dựng phương án, triển khai kế hoạch của UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND cấp huyện triển khai thực hiện có hiệu quả theo phương án đã được phê duyệt; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện;

- Phối hợp Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm thống nhất và hướng dẫn các địa phương về việc trồng cây hai bên đường quốc lộ, tỉnh lộ.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể (Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh): Tăng cường vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào trồng cây tại các địa phương, đơn vị.

6. Sở Thông tin và Truyền thông có kế hoạch cụ thể và chỉ đạo, hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng, Đài truyền thanh cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung tuyên truyền, đưa tin phản ánh kịp thời những địa phương, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"; nhắc nhở, phê bình những địa phương, đơn vị thực hiện chưa tốt, làm chiếu lệ, hoặc không làm,...

7. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí, phân bổ và hướng dẫn nguồn kinh phí để các địa phương tổ chức thực hiện.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt công tác trồng cây, trồng rừng trong năm 2011 và những năm tiếp theo - theo kế hoạch và nội dung Chỉ thị này của UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Đài PTTH, Báo Lâm Đồng;
- UBND các huyện, TP.Đà Lạt và Bảo Lộc
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lãnh đạo VP và các CV;
- Lưu: VT, LN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2011/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2011
Ngày hiệu lực25/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tổ chức, phát động trồng rừng, trồng cây phân tán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tổ chức, phát động trồng rừng, trồng cây phân tán
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2011/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành15/02/2011
        Ngày hiệu lực25/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tổ chức, phát động trồng rừng, trồng cây phân tán

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tổ chức, phát động trồng rừng, trồng cây phân tán