Quyết định 151/QĐ-UBND

Quyết định 151/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành đến ngày 31/12/2011 hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 151/QĐ-UBND 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2011 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 08/TTr-STP ngày 11 tháng 01 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đến ngày 31/12/2011 hết hiệu lực thi hành, gồm: 89 văn bản (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 


DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2011 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số:151/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Cơ quan ban hành

Hình thức văn bản

Số ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

1

UBND

Chỉ thị

34/CT-UB

26/07/1985

Thực hiện NQ liên tịch giữa Tổng Công đoàn VN và Bộ Nội vụ “Về phát động mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể XHCN của CNVC trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ”

Đã thực hiện xong

2

UBND

Quyết định

217/QĐ-UB

07/04/1986

 Cho phép phòng đại diện bảo hiểm tỉnh triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thân thể cho học sinh từ mẫu giáo đến đại học và trung học chuyên nghiệp trong phạm vi toàn tỉnh.

 Không phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương.

3

UBND

Quyết định

433/QĐ-UB

24/08/1990

Về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và kỹ thuật tỉnh.

Theo Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

4

UBND

Chỉ thị

38/CT-UB

08/08/1991

Bảo hiểm sinh mạng cá nhân

 Không phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương.

5

UBND

Chỉ thị

30/CT-UB

01/11/1994

 Triển khai công tác y tế lao động ở các cơ sở sản xuất trong tỉnh

Không còn phù hợp với tình hình thực tế

6

UBND

Chỉ thị

37/CT-UB

12/12/1994

 Cấm nhập khẩu, sản xuất, mua bán, lưu hành, sử dụng các loại đồ chơi trẻ em có thể nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe của con người và tài sản

 Theo Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 và Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ

7

UBND

Chỉ thị

37/CT-UB

05/10/1995

 Xây dựng và củng cố Ban bảo vệ dân phố ở các trường và thị trấn

 Theo Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/03/2007.

8

UBND

Chỉ thị

26/CT-UB

30/08/1996

 Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra hành nghề y dược tư nhân

 Theo Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003

9

UBND

Chỉ thị

28/CT-UB

05/10/1996

 Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước và cải tiến lề lối làm việc của các cấp, các ngành

 Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế

10

UBND

Chỉ thị

03/1998/CT-UB

15/01/1998

 Giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo thời gian

11

UBND

Quyết định

1812/1998/QĐ-UB

25/07/1998

 Quy định diện tích đất để mai táng, cải táng, chiều cao huyệt và chiều cao mộ bia tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 Theo Quyết định số 230/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 02/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

12

UBND

Chỉ thị

42/1998/CT-UB

29/09/1998

 Tiếp tục cấp cấp sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động

 Theo Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006

13

UBND

Chỉ thị

58/1998/CT-UB

24/12/1998

 Tổ chức hoạt động của Hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính_sự nghiệp nhà nước.

 Theo Pháp lệnh Cựu chiến binh số 27/2005/PL-UBTVQH11 ngày 07/10/2005 và Điều lệ Hội cựu chiến binh năm 2007.

14

UBND

Chỉ thị

35/1999/CT-UB

06/09/1999

 Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đào tạo nghề và nâng cao chất lượng lao động

Theo thời gian

15

UBND

Chỉ thị

13/2001/CT -UB

26/06/2001

Thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Theo Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009

16

UBND

Chỉ thị

08/2002/CT -UB

09/05/2002

 Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

 Theo Quyết định số 65/2010/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ

17

UBND

Chỉ thị

2/2003/CT-UB

13/01/2003

 Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 Theo Chỉ thị số 04/2011/CT-UBNDngày 22/3/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng

18

UBND

Quyết định

65/2003/QĐ-UB

29/05/2003

 Ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, TX Bảo Lộc, TP Đà Lạt quyết định miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

 Theo Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ và Thông tư 120/2011/TT-BTC ngày 6/8/2011 hướng dẫn Nghị định 20/2011/NĐ-CP

19

UBND

Quyết định

78/2003/QĐ-UB

02/07/2003

 Phê duyệt chương trình phát triển nhà ở đô thị Lâm Đồng đến năm 2010

Theo thời gian

20

UBND

Quyết định

177/2003/QĐ-UB

25/12/2003

 Phê duyệt đề án sử dụng hợp lý quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Đà Lạt

 Theo Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 25/8/2011 tỉnh Lâm Đồng

21

UBND

Quyết định

94/2004/QĐ -UB

31/05/2004

 Điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 81/2004/QĐ-UB ngày 10/5/2004 của UBND tỉnh Lâm Đồng

Không còn đối tượng điều chỉnh

22

UBND

Quyết định

126/2004/QĐ-UBND

26/07/2004

 Phê duyệt Điều lệ quản lý Khu công nghiệp Lộc Sơn tỉnh Lâm Đồng

 Theo Quyết định 64/2011/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng

23

UBND

Quyết định

160/2004/QĐ -UB

30/08/2004

 Ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Lâm Đồng

 Theo Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng

24

UBND

Quyết định

178/2004/QĐ -UB

04/10/2004

Giải quyết đất sản xuất, đất ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Thời gian

25

UBND

Quyết định

180/2004/QĐ -UB

04/10/2004

Phê duyệt đề án hộ trợ làm nhà ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

Theo Thời gian

26

UBND

Chỉ thị

22/2004/CT-UB

04/10/2004

 Triển khai thực hiện nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

 Theo Nghị định 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ

27

UBND

Quyết định

51/2005/QĐ-UB

02/03/2005

 Ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng

28

UBND

Quyết định

105/2005/QĐ-UB

17/05/2005

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng

 Theo Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng
 

29

UBND

Quyết định

154/2005/QĐ-UBND

25/08/2005

 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Lâm Đồng

 Theo Quyết định 13/2010/QĐ-UBND ngày 06/5/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng

30

UBND

Chỉ thị

16/2005/CT-UBND

23/09/2005

 Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng.

 Theo Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ và Thông tư số 24/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 22/7/2009

31

UBND

Chỉ thị

02/2006/CT-UBND

10/03/2006

 Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 21/12/2011 tỉnh Lâm Đồng

32

UBND

Chỉ thị

04/2006/CT-UBND

31/03/2006

 Đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Theo thời gian

33

UBND

Chỉ thị

06/2006/CT-UBND

05/06/2006

 Tăng cường công tác quản lý, quy hoạch, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo Nghị định số 38/2011/NĐ-CP ngày 26/05/ 2011, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004, Nghị định số 160/2005/NĐ-CP và Thông tư số 36/2011/TT-BTNMT

34

UBND

Quyết định

45/2006/QĐ-UBND

14/07/2006

 Ban hành Quy chế đấu thầu, đấu giá trong khai thác gỗ cây đứng tại Lâm Đồng.

Theo Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng.

35

UBND

Quyết định

44/2006/QĐ-UBND

14/07/2006

Khung tỷ lệ đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 Theo Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng

36

UBND

Chỉ thị

03/2007/CT-UBND

05/02/2007

 Về việc đảm bảo mỹ quan đô thị trong xây dựng, lắp đặt các công trình bưu chính viễn thông và truyền hình cáp

 Nội dung văn bản không còn phù hợp với điều kiện - kinh tế xã hội của địa phương

37

UBND

Quyết định

09/2007/QĐ-UBND

26/03/2007

 Ban hành kế hoạch rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

 Theo Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ

38

UBND

Chỉ thị

05/2007/CT-UBND

29/05/2007

 Tăng cường xây dựng lực lượng công an xã trong tình hình mới

 Theo Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH ngày 21/11/2008 và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ

39

UBND

Quyết định

42/2007/QĐ-UBND-

30/10/2007

 Ban hành Bản quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách tập trung Nhà nước giai đoạn 2008 – 2010 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 56/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

40

UBND

Chỉ thị

05/2008/CT-UBND

19/05/2008

Tăng cường công tác bán đấu giá tài sản

 Theo Chỉ thị 06/2010/CT-UBND ngày 17/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

41

UBND

Quyết định

55/2008/QĐ-UBND

02/12/2008

 Ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh

 Theo Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng

42

UBND

Quyết định

57/2008/QĐ-UBND

22/12/2008

 Ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 Theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 30/1/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

43

UBND

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND

20/02/2009

 Ban hành Quy định về phân chia cụm, khối thi đua; phân bổ số lượng cờ thi đua của UBND tỉnh cho các cụm, khối thi đua trong tỉnh.

 Theo Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng

44

UBND

Quyết định

1490/QĐ-UBND

29/06/2009

 Quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên, khoáng sản và hệ số quy đổi tài nguyên thành phẩm về tài nguyên thương phẩm khai thác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 Theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng

45

UBND

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND

06/09/2009

 Về mức thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch Thác Cam Ly - Đà Lạt - Lâm Đồng

 Theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 20/02/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng

46

UBND

Quyết định

28/2009/QĐ-UBND

06/09/2009

 Về mức thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch thác Prenn - Lạc Dương - Lâm Đồng

 Theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 07/06/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng

47

UBND

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND

06/09/2009

 Về mức thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng phí vào cổng tham quan tại Công viên Hoa - Đà Lạt - Lâm Đồng

Theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 03/03/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng

48

UBND

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND

06/09/2009

 Về mức thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch thác Pongour - Đức Trọng - Lâm Đồng

 Theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng

49

UBND

Quyết định

31/2009/QĐ-UBND

06/09/2009

 Về mức thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng phí vào cổng tham quan tại Khu du lịch Hồ Than Thở - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng

 Theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 7/4/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng

50

UBND

Quyết định

33/2009/QĐ-UBND

06/09/2009

 Về mức thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng phí vào cổng tham quan tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng

Theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng

51

UBND

Quyết định

52/2009/QĐ-UBND

06/09/2009

 Về mức thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 Theo Quyết định số 61/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng

52

UBND

Quyết định

83/2009/QĐ-UBND

30/10/2009

 Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 Theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 22/8/2011

53

UBND

Chỉ thị

06/2009/CT-UBND

13/11/2009

 Về việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 Luật tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 , Chỉ thị số 04/CT-BTTTT ngày 11/10/2010 và Chỉ thị 03/CT-BTTTT ngày 3/8/2011

54

HĐND

Nghị quyết

127/2009/NQ-HĐND

10/12/2009

 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.

Theo thời gian

55

UBND

Quyết định

107/2009/QĐ-UBND

31/12/2009

 Về việc ban hành bảng giá tối thiểu để thu lệ phí trước bạ và thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe 02 bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh

56

UBND

Quyết định

25/2010/QĐ-UBND

05/08/2010

 Về việc ban hành cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 Theo Quyết định số 33/ 2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 28/6/2011

57

UBND

Chỉ thị

05/2010/CT-UBND

10/09/2010

 Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011

Theo thời gian

58

UBND

Quyết định

33/2010/QĐ-UBND

04/10/2010

 Về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 và Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND

59

UBND

Chỉ thị

08/2010/CT-UBND

10/12/2010

 Về việc Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2011

Theo thời gian

60

UBND

Quyết định

46/2010/QĐ-UBND

16/12/2010

 Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Lạt- tỉnh Lâm Đồng.

Theo Quyết định số 77/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

61

UBND

Quyết định

47/2010/QĐ-UBND

16/12/2010

 Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc- tỉnh Lâm Đồng.

Theo Quyết định số 76/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

62

UBND

Quyết định

48/2010/QĐ-UBND

16/12/2010

 Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đức Trọng- tỉnh Lâm Đồng.

Theo Quyết định số 80/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

63

UBND

Quyết định

49/2010/QĐ-UBND

16/12/2010

 Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đơn Dương- tỉnh Lâm Đồng.

Theo Quyết định số 81/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

64

UBND

Quyết định

50/2010/QĐ-UBND

16/12/2010

 Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Lạc Dương- tỉnh Lâm Đồng.

Theo Quyết định số 79/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

65

UBND

Quyết định

51/2010/QĐ-UBND

16/12/2010

 Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Lâm Hà- tỉnh Lâm Đồng.

Theo Quyết định số 82/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

66

UBND

Quyết định

52/2010/QĐ-UBND

16/12/2010

 Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đam Rông- tỉnh Lâm Đồng.

Theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

67

UBND

Quyết định

53/2010/QĐ-UBND

16/12/2010

 Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Di Linh- tỉnh Lâm Đồng.

Theo Quyết định số 83/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

68

UBND

Quyết định

54/2010/QĐ-UBND

16/12/2010

 Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Bảo Lâm- tỉnh Lâm Đồng.

 Theo Quyết định số 84/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

69

UBND

Quyết định

55/2010/QĐ-UBND

16/12/2010

 Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đạ Huoai- tỉnh Lâm Đồng.

 Theo Quyết định số 85/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

70

UBND

Quyết định

56/2010/QĐ-UBND

16/12/2010

 Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh- tỉnh Lâm Đồng.

 Theo Quyết định số 86/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

71

UBND

Quyết định

57/2010/QĐ-UBND

16/12/2010

 Về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Cát Tiên- tỉnh Lâm Đồng.

 Theo Quyết định số 87/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

72

UBND

Chỉ thị

01/2011/CT-UBND

24/01/2011

Về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự- quốc phòng năm 2011

Theo thời gian

73

UBND

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND

15/02/2011

 Tổ chức, phát động trồng rừng, cây phân tán trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2011

Theo thời gian

74

UBND

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND

03/03/2011

 Về việc phê duyệt mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Vườn hoa thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Theo Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng

75

UBND

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND

22/04/2011

 Quyết định về việc quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

 Theo Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011

76

UBND

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND

31/05/2011

 Về việc bổ sung bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đức Trọng ban hành theo quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

 Theo Quyết định số 80/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

77

UBND

Chỉ thị

07/2011/CT-UBND

15/06/2011

 Về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011

Theo thời gian

78

HĐND

Nghị quyết

14/2011/NQ-HĐND

31/08/2011

 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2011.

Theo thời gian

79

UBND

Quyết định

55/2011/QĐ-UBND

12/10/2011

 Về việc bổ sung Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Lạt

 Theo Quyết định số 77/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

80

UBND

Quyết định

63/2011/QĐ-UBND

15/11/2011

 Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Theo thời gian

81

UBND

Quyết định

65/2011/QĐ-UBND

21/11/2011

 Quyết định về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Theo thời gian

82

UBND

Quyết định

66/2011/QĐ-UBND

21/11/2011

 Quyết định về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Theo thời gian

83

UBND

Quyết định

67/2011/QĐ-UBND

21/11/2011

 Quyết định về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Theo thời gian

84

UBND

Quyết định

68/2011/QĐ-UBND

21/11/2011

 Quyết định về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Theo thời gian

85

UBND

Quyết định

69/2011/QĐ-UBND

28/11/2011

 Quyết định về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Theo thời gian

86

UBND

Quyết định

70/2011/QĐ-UBND

30/11/2011

 Quyết định về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thời gian

87

UBND

Quyết định

72/2011/QĐ-UBND

12/12/2011

 Quyết định về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Theo thời gian

88

UBND

Quyết định

73/2011/QĐ-UBND

12/12/2011

 Quyết định về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Theo thời gian

89

UBND

Quyết định

74/2011/QĐ-UBND

12/12/2011

 Quyết định về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011 trên địa bàn huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Theo thời gian

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 151/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu151/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2012
Ngày hiệu lực19/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 151/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 151/QĐ-UBND 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 151/QĐ-UBND 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu151/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýNguyễn Xuân Tiến
       Ngày ban hành19/01/2012
       Ngày hiệu lực19/01/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 151/QĐ-UBND 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 151/QĐ-UBND 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng

           • 19/01/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/01/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực