Quyết định 83/2009/QĐ-UBND

Quyết định 83/2009/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Quyết định 83/2009/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 47/2011/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt Công ty Đức Trọng và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 83/2009/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 83/2009/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 30 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệch giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/04/2002;
Căn cứ Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;
Theo đề nghị của Sở Tài chính và Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1939/TTrLN-TC-XD ngày 09/10/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức giá tiêu thụ nước sạch (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên nước; không bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt ban hành tại Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 và phí thoát nước thải trên địa bàn thành phố Đà Lạt ban hành theo Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 03/3/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng) theo đối tượng và mục đích sử dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với những nội dung cụ thể như sau:

TT

Đối tượng và mục đích sử dụng nước sạch

(đ/m³ nước ghi thu)

 

 

 

1

Mức nước sinh hoạt của dân cư

 

 

- Mức 1: đến 04 m3/người/tháng:

3.300

 

- Mức 2: trên 4 m3 đến 6 m3/người/tháng:

4.700

 

- Mức 3: trên 6 m3/người/tháng:

5.700

2

Cơ quan hành chính sự nghiệp:

6.000

3

Hoạt động sản xuất vật chất:

7.400

4

Hoạt động kinh doanh dịch vụ:

14.800

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 28/3/2007 của UBND tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2007-2010;

2. Giao Sở Tài chính phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện;

3. Công ty TNHH cấp thoát nước Lâm Đồng, Công ty cố phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc, Nhà máy nước Di Linh có trách nhiệm cung cấp nước sạch cho các đối tượng khách hàng đúng tiêu chuẩn và chất lượng theo quy định hiện hành của cấp có thẩm quyền; xây dựng lộ trình giảm chi phí, gửi các ngành có liên quan thẩm định kế hoạch tài chính 2010 và các năm tiếp theo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Công ty TNHH cấp thoát nước Lâm Đồng, Giám đốc Công ty cố phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc, Giám đốc Nhà máy nước Di Linh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 83/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu83/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2009
Ngày hiệu lực09/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2011
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 83/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 83/2009/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản gốc Quyết định 83/2009/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 83/2009/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng