Quyết định 47/2011/QĐ-UBND

Quyết định 47/2011/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Đức Trọng do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2011/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt Công ty Đức Trọng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2011/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG ĐỨC TRỌNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/04/2002;

Căn cứ Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1606/TTr-STC ngày 22 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần cấp nước và Xây dựng Đức Trọng cung cấp theo đối tượng và mục đích sử dụng trên địa bàn huyện Đức Trọng; cụ thể như sau:

TT

Đối tượng và mục đích sử dụng nước sạch

Mức giá (đ/m³ )

1

Mức nước sinh hoạt của dân cư

 

 

- Mức 1: đến 2,5 m3/người/tháng

7.100

 

- Mức 2: trên 2,5m3 - 5 m3/người/tháng

9.000

 

- Mức 3: trên 5m3/người/tháng

11.000

2

Cơ quan hành chính sự nghiệp:

10.000

3

Hoạt động sản xuất vật chất:

13.500

4

Hoạt động kinh doanh dịch vụ:

26.500

Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên nước; không bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt ban hành tại Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 83/2009/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của UBND tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Điều 3.

1. Giao Sở Tài chính phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện;

2. Công ty CP cấp nước và Xây dựng Đức Trọng có trách nhiệm cung cấp nước sạch cho các đối tượng khách hàng đúng tiêu chuẩn và chất lượng theo quy định hiện hành của cấp có thẩm quyền; xây dựng lộ trình giảm chi phí, gửi các ngành có liên quan thẩm định kế hoạch tài chính 2012 và các năm tiếp theo.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Công ty CP cấp nước và Xây dựng Đức Trọng; Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hoà

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2011
Ngày hiệu lực01/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2011/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt Công ty Đức Trọng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 47/2011/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt Công ty Đức Trọng
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu47/2011/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
      Người kýHuỳnh Đức Hòa
      Ngày ban hành22/08/2011
      Ngày hiệu lực01/09/2011
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật8 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản gốc Quyết định 47/2011/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt Công ty Đức Trọng

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2011/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt Công ty Đức Trọng