Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2011 Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 151/QĐ-UBND 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 19/01/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2011 Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2011/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Sau khi xem xét báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2011; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII kỳ họp thứ 2 (từ ngày 29/8 đến ngày 31/8/2011) nhất trí tán thành báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011.

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, cụ thể như sau:

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế- xã hội năm 2011 đã được xác định tại Nghị quyết số 02/NQ-TU ngày 03/12/2010 của Tỉnh Ủy; Nghị quyết số 153/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011; đồng thời tập trung chỉ đạo các lĩnh vực sau:

1. Tổ chức tuyên truyền học tập và cụ thể hóa để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX. Tổ chức triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 10/5/2011 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về đẩy mạnh phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2011 - 2015, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 10/5/2011 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển du lịch, dịch vụ giai đoạn 2011 - 2015, Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/5/2011 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2011; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; không điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra từ đầu năm; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị.

3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo ở huyện Đam Rông; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững ở 16 xã, 94 thôn thôn nghèo của tỉnh; đào tạo nghề cho 1 triệu lao động nông thôn; giải quyết đất sản xuất cho hộ gia đình thiếu đất sản xuất; xây dựng nông thôn mới kết hợp xây dựng thôn, buôn, xã, phường, thị trấn, gia đình văn hóa…, tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vận động mọi người dân cùng tham gia đầu tư phát triển kinh tế, xã hội.

4. Tập trung chỉ đạo và tìm các giải pháp để đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu thu ngân sách năm 2011 và nâng cao chất lượng nguồn thu để chủ động có nguồn chi cho đầu tư phát triển. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong quản lý thu thuế, chống thất thu thuế và nợ đọng thuế. Tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách; thực hành tiết kiệm; kiên quyết không giải quyết các khoản chi phát sinh ngoài kế hoạch, không mua sắm tài sản mới chưa cần thiết; tăng cường quản lý thị trường, giá cả.

5. Trong lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp: chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đẩy mạnh thâm canh rau, hoa cao cấp, các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao; đặc biệt chú trọng đầu tư phát triển các loại sản phẩm theo hướng sạch. Trong chăn nuôi, tiếp tục phát triển nhanh đàn bò thịt chất lượng cao, nuôi cá nước lạnh. Chỉ đạo tốt công tác phòng chống, ngăn chặn kịp thời các dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tăng cường quản lý tài nguyên. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép; đồng thời tiếp tục thực hiện trồng cây, trồng rừng theo kế hoạch đã đề ra. Tổ chức tốt công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa lũ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

6. Trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ: tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Khu công nghiệp Lộc Sơn, Phú Hội và các cụm công nghiệp, tổ hợp Bauxit. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước, thúc đẩy sản xuất trên tất cả các ngành, các lĩnh vực, đặc biệt là đối với công nghiệp, xây dựng; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch để đảm bảo tốc độ tăng trưởng đạt yêu cầu kế hoạch đề ra.

7. Về xây dựng cơ bản: Tập trung chỉ đạo các chủ dự án đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thành hạng mục nào thì tổ chức nghiệm thu hạng mục đó để giải ngân tốt kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2011; hàng tháng các ngành, các cấp, các huyện, thành phố tiến hành rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của cấp mình để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân. Đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ để sớm đưa vào sử dụng. Đặc biệt quan tâm hệ thống giao thông đối nội, đối ngoại.

8. Về thu hút đầu tư: tạm dừng thu hút các dự án đầu tư có liên quan đến rừng và đất rừng; tiếp tục rà soát các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước hiện có trên địa bàn; trên cơ sở đó đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, chú trọng các dự án trong khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, khu du lịch Đại Ninh; đồng thời kiên quyết thu hồi những dự án có dấu hiệu chiếm đất, không thực sự đầu tư như cam kết, chờ cơ hội sang nhượng.

9. Về an sinh xã hội: Tập trung chỉ đạo công tác đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, văn hoá xã hội, thể dục thể thao, phấn đấu đạt các tiêu chuẩn về văn hóa, xã hội theo mục tiêu đã đề ra. Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên người và chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất trường lớp, giáo viên cho năm học mới 2011 – 2012.

10. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nội dung, chương trình trong khuôn khổ kế hoạch Festival Hoa Đà Lạt vào đầu năm 2012; trong đó đặc biệt quan tâm đến các công trình chỉnh trang đô thị, trồng hoa và cây xanh khu vực các thị trấn, thị tứ và dọc các quốc lộ.

11. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2012 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

12. Tiếp tục quan tâm công tác cải cách hành chính, triển khai thực hiện mô hình tổ dân phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ Quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

13. Chú trọng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền, tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể để tổ chức tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân chấp hành và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tăng cường củng cố an ninh quốc phòng, nâng cao cảnh giác, phát hiện và tố giác những đối tượng gây rối trật tự, xúi giục chia rẽ và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc nhằm giữ vững trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng về chính trị và khiếu nại.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, điều hành các sở, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện Nghị quyết; xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung những biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện Nghị quyết theo đề nghị của UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đồng thời gương mẫu chấp hành và vận động cán bộ, nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nghị quyết này đã được Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khoá VIII kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2011 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Thu Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2011
Ngày hiệu lực10/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2011 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2011 Lâm Đồng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHoàng Thị Thu Hồng
        Ngày ban hành31/08/2011
        Ngày hiệu lực10/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2011 Lâm Đồng

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2011 Lâm Đồng