Chỉ thị 02/2012/CT-UBND

Chỉ thị 02/2012/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý và quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo Thông tư 210/20110/TT-BTC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Chỉ thị 02/2012/CT-UBND quản lý và quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được thay thế bởi Quyết định 626/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2012/CT-UBND quản lý và quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2012/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 30 tháng 3 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THEO THÔNG TƯ SỐ 210/2010/TT-BTC NGÀY 20/12/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính về quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm và thay thế Thông tư số 53/2005/TT-BTC ngày 23/6/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập, thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm.

Để tăng cường công tác quản lý và quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ thị:

1. Hàng năm, kết thúc niên độ ngân sách các chủ đầu tư, sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Kho bạc Nhà nước các cấp thực hiện việc lập, gửi, thẩm định quyết toán và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính về quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm (sau đây gọi tắt là Thông tư số 210/2010/TT-BTC).

2. Trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán năm

a) Đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản do ngân sách cấp tỉnh quản lý thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 210/2010/TT-BTC.

b) Đối với nguồn vốn xây dựng cơ bản do ngân sách cấp huyện, cấp xã quản lý:

- Chủ đầu tư (hoặc Ban Quản lý Dự án) lập báo cáo quyết toán năm gửi các Phòng Tài chính - Kế hoạch để thẩm định và tổng hợp;

- Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác do Kho bạc Nhà nước cấp huyện kiểm soát thanh toán, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã (phần cấp xã quản lý);

- Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm gửi các chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án), các phòng, ban và Kho bạc Nhà nước cấp huyện; tổng hợp vào quyết toán ngân sách hàng năm để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn; gửi Sở Tài chính kết quả phê chuẩn của Hội đồng nhân dân cấp huyện sau 05 ngày được phê chuẩn.

3. Nội dung báo cáo quyết toán:

Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Phần II của Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính.

4. Nội dung thẩm định báo cáo quyết toán năm:

Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Phần II của Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính.

5. Các nguyên tắc quyết toán năm:

Thực hiện theo quy định tại Điều 7, Phần II của Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính.

6. Thời gian gửi báo cáo, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm:

Trong thời hạn 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo chế độ quy định) cơ quan tài chính phải hoàn thành việc thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với từng cơ quan, đơn vị cùng cấp và các đơn vị trực thuộc theo Mẫu số 01/TBTĐ ban hành kèm theo Thông tư số 210/2010/TT-BTC.

a) Đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản do ngân sách tỉnh quản lý

- Chủ đầu tư gửi báo cáo quyết toán năm gửi cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh được phân cấp quản lý trước ngày 01 tháng 3 năm sau.

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh thẩm định quyết toán của các chủ đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán năm gửi Sở Tài chính trước ngày 01 tháng 4 năm sau.

- Kho bạc Nhà nước tỉnh tổng hợp, lập và gửi báo cáo quyết toán năm trước ngày 01 tháng 4 năm sau.

b) Đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản do ngân sách cấp huyện, cấp xã quản lý

- Chủ đầu tư gửi báo cáo quyết toán năm gửi cho các phòng, ban cấp huyện được phân cấp quản lý trước ngày 01 tháng 3 năm sau.

- Các phòng, ban cấp huyện thẩm định quyết toán của các chủ đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán năm gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 15 tháng 3 năm sau.

- Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp, lập và gửi báo cáo quyết toán năm trước ngày 15 tháng 3 năm sau.

7. Trách nhiệm của chủ đầu tư, các cơ quan cấp trên của chủ đầu tư (các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các phòng, ban cấp huyện):

a) Chịu trách nhiệm về số liệu được đưa vào báo cáo quyết toán năm; tổng hợp, lập, thẩm định báo cáo quyết toán năm theo Chỉ thị này và gửi cơ quan tài chính cùng cấp đúng thời hạn quy định.

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ khi nhận được thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm của cơ quan tài chính), có trách nhiệm thực hiện và có văn bản giải trình về các kiến nghị trong thông báo thẩm định quyết toán năm gửi cơ quan tài chính.

c) Cơ quan cấp trên chủ đầu tư chịu trách nhiệm xử lý các số liệu chênh lệch của từng dự án. Riêng số liệu thanh toán, phải được đối chiếu, khớp đúng với số liệu của Kho bạc Nhà nước.

8. Trách nhiệm của cơ quan tài chính các cấp:

a) Trên cơ sở báo cáo quyết toán năm do các đơn vị dự toán cấp I và Kho bạc Nhà nước các cấp lập, cơ quan tài chính thực hiện việc thẩm định, thông báo kết quả thẩm định và tổng hợp vào quyết toán ngân sách Nhà nước các cấp theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

b) Trường hợp không nhận được đầy đủ các báo cáo quyết toán năm (kể cả báo cáo điều chỉnh, bổ sung, giải trình về các kiến nghị trong thông báo thẩm định quyết toán năm của cơ quan tài chính) do đơn vị dự toán cấp I (hoặc đơn vị cấp dưới trực thuộc, các chủ đầu tư) không thực hiện đúng quy định về chế độ báo cáo quyết toán năm:

- Để đảm bảo thời gian quyết toán ngân sách các cấp theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, căn cứ báo cáo quyết toán năm của Kho bạc Nhà nước, cơ quan tài chính kiểm tra, tổng hợp vào quyết toán ngân sách Nhà nước các cấp.

- Cơ quan Tài chính có quyền tạm đình chỉ hoặc yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm đình chỉ việc thanh toán vốn đầu tư cho tới khi nhận được báo cáo quyết toán năm, đồng thời có văn bản thông báo để đơn vị biết và phối hợp thực hiện.

c) Trường hợp đã nhận được báo cáo quyết toán năm (kể cả báo cáo điều chỉnh, bổ sung, giải trình về các kiến nghị trong thông báo thẩm định quyết toán năm của cơ quan tài chính), nhưng có chênh lệch số liệu giữa báo cáo của các đơn vị dự toán cấp I và Kho bạc Nhà nước, cơ quan tài chính căn cứ báo cáo quyết toán năm của Kho bạc Nhà nước để thẩm định và tổng hợp vào quyết toán ngân sách Nhà nước các cấp.

9. Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này, quá trình thực hiện có vướng mắc gửi báo cáo đến Sở Tài chính để tổng hợp đề xuất xử lý kịp thời./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Mỹ Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2012
Ngày hiệu lực09/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2012/CT-UBND quản lý và quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2012/CT-UBND quản lý và quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2012/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýPhan Thị Mỹ Thanh
        Ngày ban hành30/03/2012
        Ngày hiệu lực09/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Chỉ thị 02/2012/CT-UBND quản lý và quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2012/CT-UBND quản lý và quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản