Quyết định 626/QĐ-UBND

Quyết định 626/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 626/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 626/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 29/TTr-STP ngày 22/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018, gồm 04 danh mục sau:

1. Danh mục 648 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đến hết ngày 31/12/2018 (Danh mục I kèm theo).

2. Danh mục 409 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Danh mục II kèm theo).

3. Danh mục 52 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Danh mục III kèm theo).

4. Danh mục 85 văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong kỳ hệ thống hóa 2014 -2018 (Danh mục IV kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

DANH MỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA ĐẾN NGÀY 31/12/2018
(Kèm theo Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC NỘI VỤ

1

Nghị quyết

51/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005

Về phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

31/7/2005

 

2

Nghị quyết

104/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Đồng Nai

17/12/2007

 

3

Nghị quyết

147/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành của tỉnh Đồng Nai

20/12/2009

 

4

Nghị quyết

160/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động; chế độ trợ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức làm công tác công nghệ thông tin và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Đồng Nai

20/12/2009

Hết hiệu lực một phần

5

Nghị quyết

177/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010

Về việc quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

12/7/2010

Hết hiệu lực một phần

6

Nghị quyết

104/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về việc quy định mức chi đảm bảo cho công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

16/12/2013

 

7

Nghị quyết

20/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016

Về mức hỗ trợ đối với những người thực thi nhiệm vụ kiểm lâm thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai

01/8/2016

 

8

Nghị quyết

70/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2017

 

9

Nghị quyết

77/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2017

 

10

Nghị quyết

78/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Quy định mức trợ cấp đối với Trưởng các đoàn thể ở ấp (khu phố) và kinh phí hoạt động cho Tổ nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2017

 

11

Nghị quyết

120/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018

Về quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thôi việc theo nguyện vọng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2018

 

12

Nghị quyết

121/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018

Quy định về mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2018

 

13

Quyết định

4595/2005/QĐ-UBND ngày 07/12/2005

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ trật tự an toàn giao thông tại các địa phương trong tỉnh

17/12/2005

Hết hiệu lực một phần

14

Quyết định

12/2006/QĐ-UBND ngày 22/02/2006

Về việc tổ chức triển khai thực hiện đề án phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

14/3/2006

 

15

Quyết định

19/2006/QĐ-UBND ngày 06/3/2006

Về việc chia tách, thành lập khu phố mới các phường Tân Phong, Tân Hòa và phường Long Bình thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

16/3/2006

 

16

Quyết định

54/2006/QĐ-UBND ngày 16/6/2006

Về việc ban hành Quy định về hỗ trợ kinh phí nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo và chức sắc tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

26/6/2006

Hết hiệu lực một phần

17

Quyết định

61/2006/QĐ-UBND ngày 08/8/2006

Về việc bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ trật tự an toàn giao thông tại các địa phương trong tỉnh

18/8/2006

 

18

Quyết định

42/2007/QĐ-UBND ngày 29/6/2007

Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành

09/7/2007

 

19

Quyết định

42/2008/QĐ-UBND ngày 26/6/2008

Về việc chuyển giao chức năng, tổ chức và giải thể Phòng Tôn giáo dân tộc thuộc UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

06/7/2008

 

20

Quyết định

44/2008/QĐ-UBND ngày 22/7/2008

Về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2008

 

21

Quyết định

52/2008/QĐ-UBND ngày 11/9/2008

Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai

21/9/2008

Hết hiệu lực một phần

22

Quyết định

65/2009/QĐ-UBND ngày 17/9/2009

Về việc ban hành Quy định bảo vệ, khen thưởng, hỗ trợ người phát hiện tham nhũng, lãng phí

27/9/2009

Hết hiệu lực một phần

23

Quyết định

34/2010/QĐ-UBND ngày 02/7/2010

Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

02/7/2010

Hết hiệu lực một phần

24

Quyết định

57/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010

Ban hành Quy định tạm thời hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

30/9/2010

Hết hiệu lực một phần

25

Quyết định

68/2010/QĐ-UBND ngày 10/11/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

20/11/2010

 

26

Quyết định

74/2010/QĐ-UBND ngày 08/12/2010

Về việc quy định tiêu chuẩn của thành viên Ban Quản trị, Ban Kiểm soát và người điều hành hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

18/12/2010

 

27

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 12/01/2011

Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

22/01/2011

 

28

Quyết định

34/2011/QĐ-UBND ngày 17/5/2011

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai

27/5/2011

 

29

Quyết định

45/2011/QĐ-UBND ngày 15/7/2011

Ban hành Quy định về khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Đồng Nai

25/7/2011

 

30

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND ngày 29/3/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo và cá nhân chức sắc tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND ngày 16/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

09/4/2012

 

31

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012

Ban hành Quy định quản lý và phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

15/4/2012

 

32

Quyết định

63/2012/QĐ-UBND ngày 07/11/2012

Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đối với Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

17/11/2012

 

33

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 11/3/2013

Ban hành Quy chế tôn vinh danh hiệu “Tri thức Khoa học - Công nghệ” tiêu biểu tỉnh Đồng Nai

21/3/2013

 

34

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

26/4/2013

Hết hiệu lực một phần

35

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND ngày 17/5/2013

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự xét chọn, khen thưởng và tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

27/5/2013

 

36

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013

Ban hành Quy định chế độ thai sản đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh

24/6/2013

 

37

Quyết định

60/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013

Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn hàng năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

10/10/2013

Hết hiệu lực một phần

38

Quyết định

63/2013/QĐ-UBND ngày 8/10/2013

Quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phố biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

18/10/2013

Hết hiệu lực một phần

39

Quyết định

77/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013

Về việc ban hành Quy định về chính sách sắp xếp, bố trí đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn không đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

04/01/2014

 

40

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND ngày 02/6/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 3 Quy định tổ chức và hoạt động của Nhà Văn hóa thiếu nhi Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 11/9/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai

12/6/2015

 

41

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015

Ban hành Quy định về xử lý kỷ luật đối với những người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

10/7/2015

 

42

Quyết định

39/2015/QĐ-UBND ngày 06/11/2015

Ban hành Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

16/11/2015

Hết hiệu lực một phần

43

Quyết định

49/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

25/12/2015

 

44

Quyết định

51/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015

Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao

01/01/2016

 

45

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

23/01/2016

 

46

Quyết định

45/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016

Ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

12/8/2016

Hết hiệu lực một phần

47

Quyết định

49/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016

Ban hành Quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện

15/9/2016

 

48

Quyết định

55/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016

Về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3, Điều 8 của Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của UBND tỉnh

20/10/2016

 

49

Quyết định

57/2016/QĐ-UBND ngày 17/10/2016

Ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 - 2021

24/10/2016

 

50

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND ngày 24/4/2017

Ban hành Quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/6/2017

 

51

Quyết định

20/2017/QĐ-UBND ngày 13/6/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

26/6/2017

 

52

Quyết định

28/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017

Ban hành Quy chế khen thưởng tác giả, nhóm tác giả và tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có thành tích tuyên truyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai

25/8/2017

 

53

Quyết định

29/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/9/2017

 

54

Quyết định

36/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

14/10/2017

 

55

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND ngày 07/3/2018

Về việc sửa đổi một số điều của Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội và quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh

30/3/2018

 

56

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND ngày 12/3/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 02/7/2010 của UBND tỉnh về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

23/3/2018

 

57

Quyết định

15/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018

Sửa đổi vào Điểm b, Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

02/4/2018

 

58

Quyết định

22/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, quản lý, sử dụng những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/5/2018

 

59

Quyết định

28/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Tổng đài Dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Nai

15/7/2018

 

60

Quyết định

38/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

10/10/2018

 

61

Quyết định

40/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chí đánh giá chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai

15/10/2018

 

62

Quyết định

54/2018/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của cấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai

25/12/2018

 

63

Chỉ thị

44/2007/CT-UBND ngày 27/12/2007

Về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

06/01/2008

 

II. LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1

Nghị quyết

26/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

25/7/2016

 

2

Nghị quyết

80/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX

17/7/2017

 

3

Nghị quyết

104/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2018

18/12/2017

 

4

Nghị quyết

105/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2018

18/12/2017

 

5

Nghị quyết

123/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX

16/7/2018

 

6

Nghị quyết

149/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX

17/12/2018

 

7

Nghị quyết

150/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2019

17/12/2018

 

8

Nghị quyết

151/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2019

17/12/2018

 

9

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016

Ban hành Quy định về kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 - 2021

18/3/2016

 

10

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Quy định kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

15/5/2016

 

III. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Nghị quyết

146/2009/NQ-HĐND ngày 16/7/2009

Về việc quy định trách nhiệm đóng góp chi phí chữa trị, cai nghiện và chế độ hỗ trợ tiền ăn đối với người bán dâm, người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại các Trung tâm Giáo dục lao động xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

26/7/2009

 

2

Nghị quyết

127/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014

Về việc quy định mức thù lao hàng tháng và một số chế độ hỗ trợ đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

06/10/2014

 

3

Nghị quyết

178/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010

Về việc trợ cấp cho công chức, viên chức làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, nghĩa trang liệt sỹ, nghĩa trang cán bộ và người có công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

12/7/2010

 

4

Nghị quyết

42/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/01/2017

 

5

Nghị quyết

102/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/01/2018

 

6

Nghị quyết

117/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018

Quy định mức hỗ trợ đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

16/7/2018

 

7

Nghị quyết

118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018

Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 - 2020

16/7/2018

 

8

Nghị quyết

140/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Về mức chi, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng và tại các cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

 

9

Quyết định

40/2006/QĐ-UBND ngày 19/5/2006

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự án “Xây dựng portal phục vụ cho đề án phát triển nguồn nhân lực phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

29/5/2006

 

10

Quyết định

76/2006/QĐ-UBND ngày 20/10/2006

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của quỹ việc làm dành cho người tàn tật tỉnh Đồng Nai

30/10/2006

 

11

Quyết định

01/2007/QĐ-UBND ngày 02/01/2007

Về việc ban hành Quy định xử lý nợ tồn đọng cho hộ nghèo vay từ nguồn vốn xóa đói giảm nghèo của tỉnh trước Quyết định số 986/QĐ.UBT ngày 30/3/1998 của UBND tỉnh Đồng Nai

12/01/2007

 

12

Quyết định

26/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008

Ban hành Quy định về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nhân dân thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

17/4/2008

 

13

Quyết định

41/2009/QĐ-UBND ngày 17/6/2009

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Đồng Nai

27/6/2009

 

14

Quyết định

42/2009/QĐ-UBND ngày 23/6/2009

Về việc ban hành Quy định về việc tổ chức an táng tại nghĩa trang cán bộ người có công tỉnh Đồng Nai

03/7/2009

 

15

Quyết định

55/2009/QĐ-UBND ngày 04/8/2009

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Bảo trợ xã hội - Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em tỉnh Đồng Nai

14/8/2009

 

16

Quyết định

51/2010/QĐ-UBND ngày 19/8/2010

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

29/8/2010

 

17

Quyết định

65/2010/QĐ-UBND ngày 01/11/2010

Ban hành Quy định về trợ cấp cho công chức, viên chức làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, nghĩa trang liệt sỹ, nghĩa trang cán bộ và người có công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

11/11/2010

 

18

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND ngày 21/3/2012

Về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/4/2012

 

19

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 14/3/2013

Ban hành Quy định về chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và tại nơi cư trú

24/3/2013

 

20

Quyết định

44/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013

Ban hành Quy định về cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2013

 

21

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND ngày 10/4/2014

Về việc quy định mức quà tặng mừng thọ, chúc thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

20/4/2014

 

22

Quyết định

60/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014

Về việc quy định mức thù lao hàng tháng và một số chế độ hỗ trợ đối với thành viên đội công tác xã hội tình nguyện; mức thù lao cộng tác viên truyền thông phòng, chống mại dâm và tệ nạn xã hội xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

18/12/2014

 

23

Quyết định

61/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014

Về việc quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân mua bán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

18/12/2014

 

24

Quyết định

78/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Ban hành Quy chế quản lý, dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú và tại các trung tâm quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

10/01/2015

 

25

Quyết định

78/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2015

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

12/10/2015

 

26

Quyết định

56/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

02/01/2016

 

27

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016

Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

14/02/2016

Hết hiệu lực một phần

28

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016

Ban hành biểu mẫu trong công tác lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

15/4/2016

 

29

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016

Về việc phê duyệt định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

23/6/2016

 

30

Quyết định

39/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công không theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

26/6/2016

 

31

Quyết định

75/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016

Ban hành Quy định việc tiếp nhận, quản lý, hỗ trợ đối tượng là người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng không có nơi cư trú ổn định; người là nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Trung tâm Bảo trợ Huấn nghệ Cô nhi Biên Hòa

01/01/2017

 

32

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND ngày 02/3/2017

Ban hành Quy định mức trợ cấp xã hội, mức trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

30/3/2017

 

33

Quyết định

38/2017/QĐ-UBND ngày 12/10/2017

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/11/2017

 

34

Quyết định

49/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh

01/2/2017

 

35

Quyết định

26/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018

Ban hành Quy chế quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Khu xã hội - Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai

20/6/2018

 

36

Quyết định

47/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo nghề trình độ sơ cấp đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

20/11/2018

 

37

Chỉ thị

12/2006/CT-UBND ngày 28/02/2006

Về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định 290/CP và Quyết định 92/CP của Thủ tướng Chính phủ

10/3/2006

 

IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1

Nghị quyết

115/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008

Về việc thông qua Đề án phát triển quỹ nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

03/8/2008

 

2

Nghị quyết

203/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về quy định một số khoản chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

19/12/2010

 

3

Nghị quyết

38/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về chế độ hỗ trợ tạm thời đối với cán bộ, viên chức, nhân viên công tác tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Đồng Nai

22/7/2012

 

4

Nghị quyết

80/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Về việc miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

22/7/2013

 

5

Nghị quyết

85/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Về việc mức chi đảm bảo cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

22/7/2013

 

6

Nghị quyết

124/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014

Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

06/10/2014

 

7

Nghị quyết

33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Ban hành Quy định về định mức phân bổ dự toán thu chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017 - 2021

19/12/2016

 

8

Nghị quyết

34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017 - 2020

19/12/2016

Hết hiệu lực một phần

9

Nghị quyết

59/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2017

 

10

Nghị quyết

89/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017 - 2020

01/01/2018

 

11

Nghị quyết

90/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/01/2018

 

12

Nghị quyết

97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Bãi bỏ một số nghị quyết thuộc lĩnh vực phí, lệ phí của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

18/12/2017

 

13

Nghị quyết

111/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018

Quy định thời gian giao dự toán ngân sách địa phương; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; biểu mẫu và thời gian gửi báo cáo tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

16/7/2018

 

14

Nghị quyết

112/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai

16/7/2018

 

15

Nghị quyết

147/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

16

Quyết định

43/2006/QĐ-UBND ngày 22/5/2006

Về việc ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

01/6/2006

 

17

Quyết định

52/2006/QĐ-UBND ngày 12/6/2006

Về việc ban hành bản quy định mức hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

22/6/2006

 

18

Quyết định

87/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006

Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

29/12/2006

Hết hiệu lực một phần

19

Quyết định

65/2006/QĐ-UBND ngày 25/8/2006

Về việc hủy bỏ Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 12/05/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về quy định xử phạt đối với chủ đầu tư thực hiện chậm báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

25/8/2006

 

20

Quyết định

06/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008

Ban hành Quy định định mức trong xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí của các đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện trong phạm vi tỉnh Đồng Nai

28/01/2008

Hết hiệu lực toàn bộ từ ngày 15/01/2019

21

Quyết định

44/2008/QĐ-UBND ngày 22/7/2008

Về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2008

 

22

Quyết định

78/2008/QĐ-UBND ngày 21/11/2008

Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/12/2008

 

23

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND ngày 27/02/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4798/2003.QĐUBT ngày 15/12/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai về phương án thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/3/2009

Hết hiệu lực một phần

24

Quyết định

82/2009/QĐ-UBND ngày 03/12/2009

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai

13/12/2009

 

25

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND ngày 24/3/2010

Về việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

03/4/2010

 

26

Quyết định

37/2010/QĐ-UBND ngày 08/7/2010

Về việc thu phí vệ sinh thu gom và xử lý rác thải y tế chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

18/7/2010

Hết hiệu lực một phần

27

Quyết định

43/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010

Về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Đồng Nai thực hiện

08/9/2010

 

28

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011

Quy định về một số khoản chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

08/02/2011

Hết hiệu lực một phần

29

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012

Về việc quy định cấp bù chênh lệch giá đất khi thu tiền sử dụng đất đối với các hộ tái định cư

04/3/2012

 

30

Quyết định

29/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012

Về việc, sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 08/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu phí vệ sinh thu gom và xử lý rác thải y tế chất nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

27/4/2012

 

31

Quyết định

34/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012

Ban hành Quy định mức chi hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

17/6/2012

 

32

Quyếtt định

49/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012

Quyết định ban hành về chế độ hỗ trợ tạm thời đối với cán bộ, công chức, viên chức nhân viên công tác tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Đồng Nai

23/8/2012

 

33

Quyết định

60/2012/QĐ-UBND ngày 26/10/2012

Ban hành Quy định mức chi phí quy hoạch xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

06/11/2012

Hết hiệu lực một phần

34

Quyết định

78/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012

Quy định mức chi thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Khu dân cư” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

04/01/2013

 

35

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013

Quy định về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động kiêm nhiệm Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới các cấp

09/02/2013

Hết hiệu lực một phần

36

Quyết định

36/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013

Về chính sách hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai di dời vào vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi

24/6/2013

Hết hiệu lực một phần

37

Quyết định

52/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013

Về việc quy định định mức chi đảm bảo cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

05/9/2013

 

38

Quyết định

55/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

Sửa đổi quy định về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động kiêm nhiệm Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai

09/9/2013

 

39

Quyết định

61/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013

Quy định về chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

10/10/2013

 

40

Quyết định

77/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013

Về việc ban hành Quy định về chính sách sắp xếp, bố trí đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn không đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

04/01/2014

 

41

Quyết định

80/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Về việc quy định định mức chi đảm bảo cho công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

10/01/2014

 

42

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai di dời vào vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai

23/5/2014

 

43

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND ngày 23/5/2014

Về việc ban hành giá cung cấp nước máy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

03/6/2014

 

44

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014

Ban hành Quy định về điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số khoản chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định 09/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh

06/9/2014

 

45

Quyết định

39/2014/QĐ-UBND ngày 18/9/2014

Ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước và mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

28/9/2014

 

46

Quyết định

40/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015

Ban hành đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

22/11/2015

 

47

Quyết định

47/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015

Ban hành giá bồi thường, hỗ trợ vườn cây cao su của Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

19/12/2015

 

48

Quyết định

11/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016

Ban hành Quy định về kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 - 2021

18/3/2016

Hết hiệu lực một phần

49

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND ngày 17/3/2016

Bổ sung, điều chỉnh một số nội dung, mức chi phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Quy định kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

27/3/2016

 

50

Quyết định

47/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016

Ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng và quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai

01/9/2016

 

51

Quyết định

51/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

Quy định thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và biện pháp thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai

20/9/2016

 

52

Quyết định

58/2016/QĐ-UBND ngày 24/10/2016

Ban hành Quy định về giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất các hộ được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/11/2016

 

53

Quyết định

78/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016

V/v điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015 - 2019

10/01/2017

 

54

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017

Quy định về trợ giá và giá vé các tuyến xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/3/2017

 

55

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/3/2017

 

56

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017

Ban hành Quy định thu phí, lệ phí của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai

15/8/2017

 

57

Quyết định

34/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017

Quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước do địa phương quản lý

01/10/2017

 

58

Quyết định

37/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/10/2017

 

59

Quyết định

46/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017

Điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015 - 2019 tại Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 và Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

01/01/2018

 

60

Quyết định

47/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017

Ban hành mức giá dịch vụ trong giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/01/2018

 

61

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND ngày 07/02/2018

Ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/3/2018

 

62

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018

Ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/3/2018

 

63

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

10/4/2018

 

64

Quyết định

23/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018

Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

08/5/2018

 

65

Quyết định

43/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018

Ban hành Bảng giá tình thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/11/2018

 

66

Quyết định

56/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018

Ban hành Quy định về một số mức chi cụ thể và việc lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

31/12/2018

 

67

Chỉ thị

32/2007/CT-UBND ngày 17/8/2007

Về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường

27/8/2007

 

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Nghị quyết

126/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008

Về chế độ đãi ngộ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh

15/12/2008

 

2

Nghị quyết

147/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Về phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

21/12/2014

 

3

Nghị quyết

18/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016

Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh trực tiếp quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021

01/8/2016

 

4

Nghị quyết

99/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Ban hành đề án “Sữa học đường” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020

16/12/2013

 

5

Nghị quyết

101/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có nhiều công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

18/12/2017

 

6

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND ngày 13/4/2009

Về việc ban hành quy định về chế độ đãi ngộ đối với cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh

23/4/2009

Hết hiệu lực một phần

7

Quyết định

47/2009/QĐ-UBND ngày 08/7/2009

Về việc thu phí đối với kỳ thi chứng chỉ A, B, C tin học, ngoại ngữ và kỳ thi tốt nghiệp nghề phổ thông

18/7/2009

Hết hiệu lực một phần

8

Quyết định

67/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010

Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

18/11/2010

 

9

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013

Ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

26/4/2013

 

10

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016

Ban hành Quy định nội dung chi và mức chi đặc thù của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

15/5/2016

 

11

Quyết định

38/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016

Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

25/6/2016

Hết hiệu lực một phần

12

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 09/01/2017

Sửa đổi Điểm b, Khoản 1, Điều 5 Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

20/01/2017

 

13

Chỉ thị

04/2007/CT-UBND ngày 24/01/2007

Về việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục để dạy tốt, học tốt đạt kết quả thực chất

03/02/2007

 

VI. LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1

Nghị quyết

58/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Bãi bỏ Điều 2 Nghị quyết số 160/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh Đồng Nai về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động; chế độ trợ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức làm công tác công nghệ thông tin và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Đồng Nai

17/7/2017

 

2

Quyết định

04/2006/QĐ-UBND ngày 03/02/2006

Ban hành “Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cá nhân cấp tỉnh”

13/02/2006

 

3

Quyết định

63/2007/QĐ-UBND ngày 16/11/2007

Về một số mức chi cho hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh Đồng Nai

26/11/2007

 

4

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giữa các sở, ban, ngành với Liên hiệp hội và các Hội thành viên

07/02/2008

 

5

Quyết định

63/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008

Về một số mức chi cho hoạt động của Chương trình phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập tỉnh Đồng Nai

13/10/2008

 

6

Quyết định

25/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010

Ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh

20/5/2010

 

7

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010

Ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh

20/5/2010

 

8

Quyết định

52/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010

Ban hành Quy định giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai

30/8/2010

Hết hiệu lực một phần

9

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và nhãn hàng hóa giữa các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

28/3/2011

 

10

Quyết định

47/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011

Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn và chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai

06/8/2011

Hết hiệu lực một phần

11

Quyết định

39/2012/QĐ-UBND ngày 05/7/2012

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai

15/7/2012

 

12

Quyết định

72/2012/QĐ-UBND ngày 29/11/2012

Ban hành Quy định khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai

09/12/2012

 

13

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 5, Điều 12 và Điều 19 của Quy định tiêu chí lựa chọn và chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai

03/6/2013

 

14

Quyết định

46/2013/QĐ-UBND ngày 30/7/2013

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi

09/8/2013

Hết hiệu lực một phần

15

Quyết định

64/2013/QĐ-UBND ngày 15/10/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với rượu bưởi Tân Triều

25/10/2013

 

16

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND ngày 18/6/2015

Ban hành quy định về cơ chế quản lý tài chính, cơ chế tài chính đặc thù đối với Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai

28/6/2015

 

17

Quyết định

25/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

04/9/2018

 

18

Quyết định

17/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai

01/4/2016

 

19

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND ngày 21/4/2017

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý Long Khánh dùng cho sản phẩm quả chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn

02/5/2017

 

20

Quyết định

14/2018/QĐ-UBND ngày 12/3/2018

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai

23/3/2018

 

21

Quyết định

25/2018/QĐ-UBND ngày 31/5/2018

Ban hành Quy định quản lý một số hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/6/2018

 

22

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018

Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

25/6/2018

 

23

Quyết định

37/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018

Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai

01/10/2018

 

24

Quyết định

59/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/01/2019

Chưa có hiệu lực

25

Chỉ thị

38/2007/CT-UBND ngày 19/10/2007

Về việc tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và an ninh các nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh

29/10/2007

 

VII. LĨNH VỰC HẢI QUAN

1

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND ngày 14/3/2013

Quy chế phối hợp thu hồi các khoản nợ thuế và nợ phạt cưỡng chế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

24/3/2013

 

VIII. LĨNH VỰC Y TẾ

1

Nghị quyết

141/2009/NQ-HĐND ngày 16/7/2009

Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

26/7/2009

 

 

2

Nghị quyết

43/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về chính sách thu hút, hỗ trợ, đối với viên chức, nhân viên ngành y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020

01/01/2017

 

3

Nghị quyết

71/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2017

 

4

Quyết định

83/2009/QĐ-UBND ngày 09/12/2009

Ban hành quy định về chế độ, chính sách khuyến khích thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

19/12/2009

 

5

Quyết định

58/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010

Về việc thanh toán hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho cán bộ thuộc diện Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Đồng Nai quản lý

30/9/2010

Hết hiệu lực một phần

6

Quyết định

56/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

Về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thanh toán hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh của cán bộ thuộc diện Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Đồng Nai quản lý

09/9/2013

 

7

Quyết định

48/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014

Ban hành Quy định đào tạo sinh viên đại học y dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai

07/11/2014

 

8

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND ngày 02/6/2015

Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

12/6/2015

 

9

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015

Ban hành Quy định mức hỗ trợ khám, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

24/4/2015

 

10

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND ngày 14/7/2015

Quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

24/7/2015

 

11

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục nội dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/5/2016

Hết hiệu lực một phần

12

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

23/6/2016

 

13

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày 11/01/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục, nội dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

01/02/2018

 

IX. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ

1

Nghị quyết

129/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008

Về chủ trương lập đề án di dời, xây dựng mới Khu trung tâm hành chính của tỉnh Đồng Nai

15/12/2008

 

2

Nghị quyết

88/2013/NQ-HĐND ngày 18/9/2013

Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua nội dung điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025

28/9/2013

 

3

Nghị quyết

148/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Về mức ưu đãi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020

21/12/2014

 

4

Nghị quyết

168/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015

Về việc quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Đồng Nai

26/7/2015

 

5

Nghị quyết

170/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015

Về quy định nguyên tắc huy động đóng góp tự nguyện hàng năm của Nhân dân và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

26/7/2015

 

6

Nghị quyết

179/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh tỉnh Đồng Nai 05 năm 2016 - 2020

21/12/2018

 

7

Nghị quyết

61/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Quy định lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2017

 

8

Nghị quyết

82/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 của tỉnh Đồng Nai

18/12/2017

 

9

Nghị quyết

83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

18/12/2017

 

10

Nghị quyết

108/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018

Về bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 06 tháng cuối năm 2018 của tỉnh Đồng Nai

16/7/2018

 

11

Quyết định

3786/2005/QĐ-UBND ngày 01/11/2005

Phê duyệt hồ sơ “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”

01/11/2005

 

12

Quyết định

3949/2005/QĐ-UBND ngày 11/11/2005

Phê duyệt hồ sơ “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”

11/11/2005

 

13

Quyết định

3967/2005/QĐ-UBND ngày 11/11/2005

Phê duyệt hồ sơ “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”

11/11/2005

 

14

Quyết định

16/2006/QĐ-UBND ngày 27/02/2006

Về việc phê duyệt hồ sơ “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”

09/3/2006

 

15

Quyết định

21/2006/QĐ-UBND ngày 09/3/2006

Về việc điều chỉnh Đề cương quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

19/3/2006

 

16

Quyết định

27/2006/QĐ-UBND ngày 21/3/2006

Về việc phê duyệt hồ sơ “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội” huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”

31/3/2006

 

17

Quyết định

55/2006/QĐ-UBND ngày 23/6/2006

Về việc ban hành Quy định về quy trình đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

23/6/2006

Hết hiệu lực một phần

18

Quyết định

66/2006/QĐ-UBND ngày 28/8/2006

Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Long Khánh tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

07/9/2006

 

19

Quyết định

71/2006/QĐ-UBND ngày 29/9/2006

Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

09/10/2006

 

20

Quyết định

80/2006/QĐ-UBND ngày 07/11/2006

Về việc hủy bỏ Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 27/02/2006 của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào một số địa bàn và ngành nghề khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh

17/11/2006

 

21

Quyết định

97/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Về việc thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư, đăng ký thuế đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và Luật Hợp tác xã

10/01/2009

 

22

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009

Về việc quy định thu phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

27/3/2009

 

23

Quyết định

43/2012/QĐ-UBND ngày 06/8/2012

Quyết định về việc ban hành Quy chế hỗ trợ sau đầu tư đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

16/8/2012

 

24

Quyết định

13/2014/QĐ-UBND ngày 25/4/2014

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

05/5/2014

 

25

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND ngày 28/5/2014

Ban hành Quy chế phối hợp xử lý hồ sơ các dự án đầu tư sau khi cấp có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư, quyết định chấp thuận đầu tư hoặc thông báo chấm dứt hiệu lực văn bản thỏa thuận địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

07/6/2014

 

26

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015

Về việc quy định nguyên tắc huy động đóng góp tự nguyện hàng năm của Nhân dân và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

14/9/2015

 

27

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016

Ban hành Quy chế thực hiện dịch vụ công trực tuyến giải quyết một số thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

14/02/2016

 

28

Quyết định

34/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

18/6/2016

 

29

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016

Ban hành Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

02/7/2018

Hết hiệu lực một phần

30

Quyết định

60/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016

Quy định thẩm quyền quyết định đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán, thẩm định thiết kê và dự toán dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/11/2016

 

31

Quyết định

70/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016

Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh

09/12/2016

 

32

Quyết định

74/2016/QĐ-UBND ngày 07/12/2016

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

20/12/2016

 

33

Quyết định

33/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018

Về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến trình tự thực hiện thủ tục đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

20/8/2018

 

34

Chỉ thị

26/2007/CT-UBND ngày 25/6/2007

Về việc tổ chức thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng

05/7/2007

 

X. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

1

Nghị quyết

148/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Quy định mức chi thực hiện công tác thỏa thuận Quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

2

Quyết định

37/2013/QĐ-UBND, ngày 21/6/2013

Quyết định ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức tỉnh Đồng Nai

01/7/2013

 

3

Quyết định

73/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Ban hành Quy định về quản lý các hoạt động của tổ chức phi Chính phủ

10/01/2015

 

4

Quyết định

55/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai

02/01/2016

 

5

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017

Ban hành Quy định tổ chức và quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai

15/4/2017

 

6

Quyết định

50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

Ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai

10/01/2018

 

7

Quyết định

41/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018

Ban hành Quy định hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai

25/10/2018

 

XI. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Nghị quyết

42/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

22/7/2012

 

2

Nghị quyết

23/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016

Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân; công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2016

 

3

Nghị quyết

72/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Quy định về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2017

 

4

Nghị quyết

75/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2017

 

5

Nghị quyết

119/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018

Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2018

 

6

Quyết định

31/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006

Quyết định về việc thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai

10/4/2006

 

7

Quyết định

46/2009/QĐ-UBND ngày 02/7/2009

Về việc ban hành Quy định về thành lập, chức năng và nhiệm vụ của tổ chức pháp chế tại các sở, ban, ngành và doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

12/7/2009

 

8

Quyết định

44/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012

Về việc thu phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

20/8/2012

 

9

Quyết định

47/2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012

Về việc quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

27/8/2012

 

10

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014

Ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

07/7/2014

 

11

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015

Ban hành Quy định và tổ chức hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

04/4/2015

Hết hiệu lực một phần

12

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015

Ban hành mức trần thù lao công chứng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

11/6/2015

 

13

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND ngày 14/7/2015

Quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

24/7/2015

 

14

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND ngày 15/10/2015

Ban hành quy định quản lý công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

25/10/2015

 

15

Quyết định

36/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015

Ban hành quy định quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

02/11/2015

 

16

Quyết định

45/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015

Về việc quy định mức trần thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

13/12/2015

 

17

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND ngày 04/3/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai

14/3/2016

 

18

Quyết định

41/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

Ban hành Quy định việc thu lệ phí chứng thực và chi phí liên quan đến công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

10/6/2016

Hết hiệu lực một phần

19

Quyết định

71/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016

Về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của UBND tỉnh Đồng Nai

20/12/2016

 

20

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

05/6/2017

 

21

Quyết định

42/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017

Ban hành Quy định về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/11/2017

 

22

Quyết định

43/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017

Ban hành Quy định kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

15/11/2017

 

23

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND ngày 01/02/2018

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý về hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/3/2018

 

24

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND ngày 07/02/2018

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện việc xử lý các loại phương tiện giao thông vi phạm hành chính quá thời hạn tạm giữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/3/2018

 

25

Quyết định

16/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018

Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

02/4/2018

 

26

Quyết định

31/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

20/8/2018

 

27

Quyết định

42/2018/QĐ-UBND ngày 10/10/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đồng Nai

25/10/2018

 

28

Quyết định

55/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018

Quy định thẩm quyền, cách thức xác định, kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

25/12/2018

 

29

Quyết định

58/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/01/2019

Chưa có hiệu lực

30

Chỉ thị

07/2006/CT-UBND ngày 20/02/2006

Về việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

02/3/2006

 

31

Chỉ thị

06/2007/CT-UBND ngày 06/02/2007

Về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

16/02/2007

 

XII. LĨNH VỰC THANH TRA

1

Nghị quyết

194/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về quy định chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

19/12/2010

 

2

Nghị quyết

88/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/01/2018

 

3

Nghị quyết

96/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/01/2018

 

4

Quyết định

12/2007/QĐ-UBND ngày 05/02/2007

Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện theo Luật Phòng, chống tham nhũng

15/02/2007

Đề nghị bãi bỏ

5

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 21/01/2011

Ban hành quy định về chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

31/01/2011

 

6

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Đồng Nai

14/02/2015

 

XIII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Nghị quyết

114/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008

Về chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

03/8/2008

Hết hiệu lực một phần

2

Nghị quyết

117/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Về điều chỉnh Nghị quyết số 114/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

21/7/2014

 

3

Nghị quyết

62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Quy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2017

 

4

Quyết định

20/2006/QĐ-UBND ngày 06/3/2006

Về việc ban hành Quy định về cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

16/3/2006

 

5

Quyết định

51/2006/QĐ-UBND ngày 09/6/2006

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định các đề án khảo sát, thăm dò; báo cáo thăm dò tính trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Đồng Nai

19/6/2006

 

6

Quyết định

74/2006/QĐ-UBND ngày 12/10/2006

Về việc ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

22/10/2006

Hết hiệu lực một phần

7

Quyết định

86/2006/QĐ-UBND ngày 18/12/2006

Về việc ban hành Quy định quản lý đất đai, xây dựng và hoạt động sản xuất nông nghiệp trong phạm vi ranh giới quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Long Thành

28/12/2006

 

8

Quyết định

14/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng Đồng Nai

25/02/2007

 

9

Quyết định

21/2008/QĐ-UBND ngày 19/3/2008

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

29/3/2008

 

10

Quyết định

25/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008

Về việc sửa đổi Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai

10/4/2008

 

11

Quyết định

59/2009/QĐ-UBND ngày 17/8/2009

Về việc ban hành Quy định quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

27/8/2009

 

12

Quyết định

67/2009/QĐ-UBND ngày 21/9/2009

Về việc ban hành Quy định về quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/10/2009

 

13

Quyết định

25/2011/QĐ-UBND ngày 08/4/2011

Về việc miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

18/4/2011

 

14

Quyết định

37/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011

Ban hành bộ đơn giá dịch vụ đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

17/6/2011

 

15

Quyết định

38/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011

Ban hành định mức xử lý nước rỉ rác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

17/6/2011

 

16

Quyết định

49/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011

Ban hành khung giá cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

08/8/2011

 

17

Quyết định

36/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

24/6/2012

 

18

Quyết định

58/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012

Ban hành Quy định về quản lý, phân cấp cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về không gian xây dựng công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

02/11/2012

 

19

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND ngày 08/3/2013

Ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

18/3/2013

 

20

Quyết định

62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013

Quy định giấy phép xây dựng công trình và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

13/10/2013

 

21

Quyết định

76/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013

Quy định giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

04/01/2014

 

22

Quyết định

49/2014/QĐ-UBND ngày 11/11/2014

Ban hành Quy định về quản lý nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

21/11/2014

 

23

Quyết định

57/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

Ban hành đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, để bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê, để định giá trong các vụ án của Tòa án, Thi hành án và để định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

30/11/2014

 

24

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015

Về việc bổ sung phụ lục đơn giá xây dựng, nhà ở chung cư và biệt thự tại Điều 1 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai

08/6/2015

 

25

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016

Ban hành Quy định về việc cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

09/5/2016

 

26

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND ngày 17/5/2016

Về việc bổ sung nội dung tính lệ phí trước bạ nhà vào Điều 1 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai

27/5/2016

 

27

Quyết định

65/2016/QĐ-UBND ngày 09/11/2016

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

25/11/2016

 

28

Quyết định

67/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016

Ban hành Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sỡ hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/12/2016

 

29

Quyết định

69/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016

Quy định giá trần để bán, cho thuê mua nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/01/2017

 

30

Quyết định

72/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016

Ban hành Quy chế về tiêu chí và trình tự, thủ tục mua, thuê nhà ở xã hội đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

20/12/2016

 

31

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

Ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/02/2017

Hết hiệu lực một phần

32

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai

01/3/2017

 

33

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND ngày 15/3/2017

Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện hồ sơ quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

03/4/2017

 

34

Quyết định

45/2017/QĐ-UBND ngày 15/3/2017

Về việc sửa đổi một số điều của Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai

15/12/2017

 

35

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018

Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

20/3/2018

 

36

Quyết định

19/2018/QĐ-UBND ngày 28/3/2018

Sửa đổi một số điều của Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 của UBND tỉnh.

15/4/2018

 

37

Quyết định

30/2018/QĐ-UBND ngày 09/7/2018

Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

20/7/2018

 

38

Chỉ thị

22/2007/CT-UBND ngày 15/5/2007

Về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

25/5/2007

 

39

Chỉ thị

30/2007/CT-UBND ngày 15/8/2007

Về việc triển khai thực hiện quy chế quản lý công sở, bảo trì công sở, sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

25/8/2007

 

XIV. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1

Nghị quyết

149/2014NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Về mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020

21/12/2014

Hết hiệu lực một phần

2

Nghị quyết

189/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

21/12/2015

Hết hiệu lực một phần

3

Nghị quyết

25/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016

Sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 149/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Đồng Nai về mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020

25/7/2016

 

4

Nghị quyết

94/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 189/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

01/01/2018

 

5

Quyết định

57/2006/QĐ-UBND ngày 06/7/2006

Về việc hủy bỏ Quyết định số 2045/1998/QĐ-CT.UBT ngày 10/06/1998 và Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 15/05/2006 của UBND tỉnh

16/7/2006

 

6

Quyết định

69/2006/QĐ-UBND ngày 25/9/2006

Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn bình xét khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

05/10/2006

 

7

Quyết định

85/2006/QĐ-UBND ngày 30/11/2006

Về việc ban hành Danh mục các sản phẩm và cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

10/12/2006

 

8

Quyết định

30/2007/QĐ-UBND ngày 03/5/2007

Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải tỏa, di dời chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

13/5/2007

Hết hiệu lực một phần

9

Quyết định

44/2007/QĐ-UBND ngày 12/7/2007

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

22/7/2007

 

10

Quyết định

68/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007

Về việc ban hành danh mục quy định các khu vực, tuyến đường, địa điểm cấm cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

03/01/2008

Hết hiệu lực một phần

11

Quyết định

75/2008/QĐ-UBND ngày 05/11/2008

Ban hành Quy định về đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/11/2008

Hết hiệu lực một phần

12

Quyết định

38/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010

Ban hành Quy chế hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

23/7/2010

 

13

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

Về việc sửa đổi một số điều tại quy định đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND ngày 05/11/2008

02/4/2011

 

14

Quyết định

72/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

Ban hành Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020

05/01/2015

Hết hiệu lực một phần

15

Quyết định

38/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015

Ban hành Quy định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương

14/11/2015

Hết hiệu lực một phần

16

Quyết định

41/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015

Ban hành Quy định về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

26/11/2015

 

17

Quyết định

43/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015

Ban hành Quy định thời gian bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng

10/12/2015

 

18

Quyết định

52/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015

Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/01/2016

Hết hiệu lực một phần

19

Quyết định

57/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

04/01/2016

Hết hiệu lực một phần

20

Quyết định

58/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

Ban hành Quy định giải thưởng cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

07/01/2016

 

21

Quyết định

59/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

Ban hành Quy định xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

09/01/2015

 

22

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

29/01/2016

 

23

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời, chấm dứt hoạt động cải tạo, đầu tư xây dựng lại chợ theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/02/2016

 

24

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

29/5/2016

Hết hiệu lực một phần

25

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

18/6/2016

Hết hiệu lực một phần

26

Quyết định

59/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/11/2016

Hết hiệu lực một phần

27

Quyết định

61/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

15/11/2016

 

28

Quyết định

62/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016

Ban hành Quy định một số nội dung hỗ trợ di dời, bảo tồn và phát triển các cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

01/12/2016

 

29

Quyết định

64/2016/QĐ-UBND ngày 09/11/2016

Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/216 của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

25/12/2016

 

30

Quyết định

73/2016/QĐ-UBND ngày 02/12/2016

Ban hành Quy định phân cấp cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần

31

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục di dời, giải tỏa chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai

01/02/2017

 

32

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND ngày 19/4/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phân cấp cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

04/5/2017

 

33

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai

15/8/2017

 

34

Quyết định

26/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017

Về việc bổ sung một số nội dung vào Điều 10 Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

15/8/2017

 

35

Quyết định

27/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017

Ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các mức thu tại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/8/2017

 

36

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, các cấp, các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

25/9/2017

 

37

Quyết định

41/2017/QĐ-UBND ngày 23/10/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Danh mục quy định các khu vực, tuyến đường, địa điểm cấm cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

10/11/2017

 

38

Quyết định

48/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/01/2017

 

39

Quyết định

51/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành công thương ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

15/01/2017

 

40

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND ngày 07/02/2018

Về việc bổ sung danh sách chợ nông thôn đầu tư xây dựng giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn

01/3/2018

 

41

Quyết định

20/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định 38/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai

02/5/2018

 

42

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh

21/5/2018

 

43

Quyết định

29/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

16/7/2018

 

44

Quyết định

53/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018

Ban hành Quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công và công tác quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai

25/12/2018

 

45

Chỉ thị

14/2008/CT-UBND ngày 10/6/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư phát triển chợ

20/6/2008

 

46

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND ngày 05/11/2013

Về việc tăng cường biện pháp bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/11/2013

 

XV. LĨNH VỰC DÂN TỘC

1

Quyết định

83/2008/QĐ-UBND ngày 02/12/2008

Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

12/12/2008

 

2

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND ngày 03/7/2014

Ban hành Quy định về chế độ hỗ trợ cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Lễ, Tết truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

13/7/2014

 

3

Quyết định

48/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

19/12/2015

 

XVI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Nghị quyết

125/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008

Về việc thông qua Đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

15/12/2008

Hết hiệu lực một phần

2

Nghị quyết

39/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm đầu kỳ (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai

22/7/2012

Hết hiệu lực một phần

3

Nghị quyết

129/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014

Về thông qua Đề án một số quy định đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

06/10/2014

 

4

Nghị quyết

145/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Về Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015 - 2019

21/12/2014

 

5

Nghị quyết

184/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về việc quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030

21/12/2015

 

6

Nghị quyết

185/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

21/12/2015

 

7

Nghị quyết

24/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016

Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016 - 2020) tỉnh Đồng Nai

25/7/2016

 

8

Nghị quyết

38/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Thông qua danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa; đất rừng phòng hộ năm 2017 tỉnh Đồng Nai

19/12/2016

 

9

Nghị quyết

39/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

19/12/2016

 

10

Nghị quyết

57/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 của tỉnh Đồng Nai

17/7/2017

 

11

Nghị quyết

60/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2017

 

12

Nghị quyết

63/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2017

 

13

Nghị quyết

64/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Quy định về phí thẩm định hồ sơ, điều kiện, đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất, hành nghề khoan nước dưới đất, sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2017

 

14

Nghị quyết

65/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2017

 

15

Nghị quyết

66/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2017

 

16

Nghị quyết

67/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2017

 

17

Nghị quyết

68/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2017

 

18

Nghị quyết

69/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Quy định phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2017

 

19

Nghị quyết

91/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2018 tỉnh Đồng Nai

18/12/2017

 

20

Nghị quyết

113/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018

Về việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, dự án điều chỉnh vị trí năm 2018 của tỉnh Đồng Nai

16/7/2018

 

21

Nghị quyết

114/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018

Quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

16/7/2018

 

22

Nghị quyết

145/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Về việc thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 tỉnh Đồng Nai

17/12/2018

 

23

Quyết định

1304/2005/QĐ-UBT ngày 04/4/2005

Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng đất đai

14/4/2005

 

24

Quyết định

56/2006/QĐ-UBND ngày 29/6/2006

Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

29/6/2006

 

25

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008

Về việc phân cấp việc cấp giấy phép khai thác vật liệu san lấp và tận thu bùn trấp trong một số trường hợp cho UBND cấp huyện

28/01/2008

 

26

Quyết định

71/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009

Về việc quy định về phân cấp nhiệm vụ chi đo đạc bản đồ và quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

09/10/2009

 

27

Quyết định

77/2009/QĐ-UBND ngày 20/10/2009

Ban hành Đơn giá hoạt động thu và phân tích mẫu không khí xung quanh, khí thải và nước thải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

30/10/2009

 

28

Quyết định

80/2009/QĐ-UBND ngày 05/11/2009

Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Quản lý đất đai

15/11/2009

 

29

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND ngày 01/3/2010

Về việc điều chỉnh mức chi quản lý hành chính, chi đào tạo nghề và trung học kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

11/3/2010

 

30

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010

Quy chế phối hợp cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

08/4/2010

 

31

Quyết định

45/2010/QĐ-UBND ngày 02/8/2010

Ban hành Đơn giá lập quy hoạch tài nguyên nước, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

12/8/2010

 

32

Quyết định

46/2010/QĐ-UBND ngày 04/8/2010

Ban hành Đơn giá điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

14/8/2010

 

33

Quyết định

47/2010/QĐ-UBND ngày 02/8/2010

Ban hành Đơn giá điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

12/8/2010

 

34

Quyết định

48/2010/QĐ-UBND ngày 02/8/2010

Ban hành Đơn giá điều tra, đánh giá tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

12/8/2010

 

35

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

Quy định về tiêu chí xác định cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc diện phải di dời ra khỏi khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

02/4/2011

 

36

Quyết định

42/2011/QĐ-UBND ngày 22/6/2011

Ban hành Đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

02/7/2011

 

37

Quyết định

58/2011/QĐ-UBND ngày 16/9/2011

Sửa đổi Quyết định 08/2009/QĐ-UBND về sửa đổi Quyết định số 4798/2003/QĐ.UBT về phương án thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

26/9/2011

Hết hiệu lực một phần

38

Quyết định

69/2011/QĐ-UBND ngày 06/12/2011

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục niêm phong và mở niêm phong giếng dự phòng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

16/12/2011

 

39

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai

15/01/2012

 

40

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 13/01/2012

Ban hành Quy chế về tài chính của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai

23/01/2012

 

41

Quyết định

50/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012

Ban hành Đơn giá điều tra, đánh giá chất lượng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

04/9/2012

 

42

Quyết định

54/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012

Về việc phê duyệt kết quả thực hiện lập quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020

07/10/2012

 

43

Quyết định

56/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi trường hồ chứa nước Sông Ray trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

20/10/2012

 

44

Quyết định

66/2012/QĐ-UBND ngày 16/11/2012

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

26/11/2012

 

45

Quyết định

68/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012

Ban hành Đơn giá thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh đồng Nai

01/12/2012

 

46

Quyết định

74/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

28/12/2012

 

47

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND ngày 22/4/2013

Quy chế phối hợp thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Đồng Nai

03/5/2013

 

48

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014

Ban hành Quy chế phối hợp, thẩm định hồ sơ, xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước và thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các tổ chức được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

19/01/2014

 

49

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

Ban hành Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

30/8/2014

 

50

Quyết định

50/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động về vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

22/11/2014

 

51

Quyết định

52/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

Ban hành Quy định về hạn mức đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; hạn mức xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

30/11/2014

 

52

Quyết định

56/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

Ban hành Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

30/11/2014

 

53

Quyết định

75/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Về việc sửa đổi Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 16/9/2011 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 27/02/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4798/2003/QĐ-UBND ngày 15/12/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai về phương án thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

10/01/2015

 

54

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015

Ban hành Đơn giá kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Đồng Nai

25/5/2015

 

55

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015

Về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

29/10/2015

Hết hiệu lực một phần

56

Quyết định

46/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015

Ban hành Quy định chính sách đặc thù về di dân, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

19/12/2015

 

57

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016

Ban hành Đơn giá thống kê đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

11/02/2016

 

58

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và trách nhiệm phối hợp xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

11/02/2016

 

59

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

24/3/2016

 

60

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016

Ban hành Quy định quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất được cấp có thẩm quyền thu hồi giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

21/3/2016

 

61

Quyết định

21/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

09/4/2016

 

62

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

30/4/2016

 

63

Quyết định

63/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016

Ban hành Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

15/11/2016

 

64

Quyết định

68/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

28/11/2016

 

65

Quyết định

24/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

15/8/2017

 

66

Quyết định

35/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017

Ban hành Đơn giá kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/10/2017

 

67

Quyết định

44/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

Ban hành Đơn giá báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo chuyên đề môi trường tỉnh

15/11/2017

 

68

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018

Ban hành Quy định về việc tổ chức xác định giá đất cụ thể và quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/02/2018

 

69

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018

Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/3/2018

 

70

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018

Ban hành Quy định về việc phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/3/2018

 

71

Quyết định

10/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/3/2018

 

72

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND ngày 26/3/2018

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

09/4/2018

 

73

Quyết định

21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018

Ban hành Đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/5/2018

 

74

Quyết định

36/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

17/9/2018

 

75

Quyết định

44/2018/QĐ-UBND ngày 30/10/2018

Ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/11/2018

 

76

Quyết định

45/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018

Ban hành Đơn giá khai thác dữ liệu trực tuyến trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/11/2018

 

77

Quyết định

52/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/2018

Ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và dự báo tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

10/12/2018

 

78

Chỉ thị

08/2006/CT-UBND ngày 20/02/2006

Về việc tổ chức thực hiện quy định về cấp phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

02/3/2006

 

XVII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Nghị Quyết

153/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Về các trạm thu phí và mức thu phí dự án BOT đường 768

20/12/2009

 

Hết hiệu lực một phần

2

Nghị quyết

142/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Về việc thông qua vị trí đặt trạm thu phí dự án đầu tư đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại xã Phước Tân và xã Tam Phước thành phố Biên Hòa theo hình thức đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao BOT

21/12/2014

Hết hiệu lực một phần

3

Nghị quyết

187/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về việc thông qua đề án vị trí đặt trạm thu phí và mức thu phí Dự án đầu tư đường 319 với đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây theo hình thức đầu tư xây dựng - kinh doanh - chuyển giao BOT

21/12/2015

Hết hiệu lực một phần

4

Nghị quyết

40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Thông qua quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

19/12/2016

Hết hiệu lực một phần

5

Nghị quyết

115/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018

Sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh thông qua quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

16/7/2018

Hết hiệu lực một phần

6

Nghị quyết

144/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và Nghị quyết 115/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

17/12/2018

 

7

Quyết định

70/2006/QĐ-UBND ngày 28/9/2006

Ban hành quy định cấp thẻ đi xe buýt miễn phí đối với người tàn tật của tỉnh Đồng Nai

08/10/2006

Hết hiệu lực một phần

8

Quyết định

93/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006

Về việc phân luồng giao thông đường bộ tuyến Quốc lộ 1K thuộc địa bàn thành phố Biên Hòa

04/01/2007

 

9

Quyết định

18/2007/QĐ-UBND ngày 16/3/2007

Về việc ban hành tiêu chí mở tuyến vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách nhà nước

26/3/2007

 

10

Quyết định

34/2007/QĐ-UBND ngày 29/5/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc cấp thẻ đi xe buýt miễn vé đối với người tàn tật của tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 28/9/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai

08/6/2007

 

11

Quyết định

70/2007/QĐ-UBND ngày 28/12/2007

Về lộ trình sắp xếp và cấp phép hoạt động bến thủy nội địa để thực hiện quy hoạch chi tiết giao thông vận tải đường sông đến năm 2020

07/01/2008

 

12

Quyết định

45/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết ngập lụt trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

09/7/2009

 

13

Quyết định

69/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009

Về việc ban hành Quy định điều kiện an toàn và phạm vi hoạt động của phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người khi hoạt động trên đường thủy nội địa tỉnh Đồng Nai

08/10/2009

 

14

Quyết định

78/2009/QĐ-UBND ngày 21/10/2009

Quy định về hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

31/10/2009

 

15

Quyết định

46A/2010/QĐ-UBND ngày 04/8/2010

Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

14/8/2010

 

16

Quyết định

72/2013/QĐ-UBND ngày 06/12/2013

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

16/12/2013

 

17

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND ngày 08/5/2014

Ban hành giá dịch vụ xe ô tô ra, vào các bến xe, trạm xe trên địa bàn tỉnh Đông Nai

18/5/2014

Hết hiệu lực một phần

18

Quyết định

19/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014

Về việc quy định hỗ trợ người cao tuổi khi đi lại trên phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, phương tiện vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

29/5/2014

 

19

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015

Ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

25/7/2015

 

20

Quyết định

05/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai

12/02/2016

 

21

Quyết định

56/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016

Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá chi phí vận tải hành khách bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/11/2016

 

22

Quyết định

66/2016/QĐ-UBND ngày 15/11/2016

Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

30/11/2016

 

23

Quyết định

77/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự xét chọn khen thưởng và tôn vinh doanh hiệu "Lái xe an toàn", "Doanh nghiệp vận tải an toàn" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

10/01/2017

 

24

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND ngày 01/3/2017

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/3/2017

 

25

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017

Sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành giá dịch vụ xe ô tô ra, vào các bến, trạm xe trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

20/9/2017

 

26

Quyết định

39/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017

Quy định mức giá tối đa cho dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do tỉnh Đồng Nai quản lý

01/11/2017

 

27

Quyết định

40/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017

Ban hành Quy định trách nhiệm và các hình thức khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và người có trách nhiệm liên quan trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

30/10/2017

 

28

Quyết định

32/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018

Ban hành Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/8/2018

 

29

Quyết định

35/2018/QĐ-UBND ngày 27/8/2018

Ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường tỉnh thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai

10/9/2018

 

30

Chỉ thị

15/2007/CT-UBND ngày 12/3/2007

Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

22/3/2007

 

31

Chỉ thị

18/2008/CT-UBND ngày 19/8/2008

Về một số biện pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

29/8/2008

 

XVIII. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1

Nghị quyết

91/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007

Về việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tại thành phố Biên Hòa

04/8/2007

 

2

Nghị quyết

159/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Về việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng ở thị xã Long Khánh, thị trấn Gia Ray huyện Xuân Lộc, thị trấn Tân Phú huyện Tân Phú và thị trấn Long Thành huyện Long Thành

20/12/2009

 

 

3

Nghị quyết

201/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về việc đặt tên đường và công trình công cộng ở thị trấn Định Quán - huyện Định Quán, thị trấn Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu và huyện Nhơn Trạch

19/12/2010

 

4

Nghị quyết

59/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về thông qua chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Nai

16/12/2012

 

5

Nghị quyết

60/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về thông qua chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trong tỉnh Đồng Nai

16/12/2012

 

6

Nghị quyết

63/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng tại thành phố Biên Hòa (giai đoạn 02)

16/12/2012

 

7

Nghị quyết

122/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Về đặt tên đường Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Đồng Nai

21/7/2014

 

8

Nghị quyết

44/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Quy định chế độ hỗ trợ cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Đồng Nai lập thành tích tại các đại hội, giải thi đấu Quốc tế, được phong đẳng cấp vận động viên thể thao Quốc gia, Quốc tế

01/01/2017

 

9

Nghị quyết

98/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định về phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/01/2018

 

10

Nghị quyết

99/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định về phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/01/2018

 

11

Nghị quyết

100/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định về phí thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/01/2018

 

12

Nghị quyết

139/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Quy định về tổ chức nhân sự và chế độ hỗ trợ đối với Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

13

Quyết định

09/2006/QĐ-UBND ngày 20/02/2006

Về việc sáp nhập Trung tâm Quản lý di tích chiến khu Đ vào Khu Dự trữ thiên nhiên Vĩnh Cửu và đổi tên thành Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu

02/3/2006

 

14

Quyết định

24/2006/QĐ-UBND ngày 13/3/2006

Về việc thành lập Khu liên hợp Văn hóa - Thể dục, thể thao tỉnh Đồng Nai

23/3/2006

 

15

Quyết định

25/2006/QĐ-UBND ngày 13/3/2006

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Khu liên hợp Văn hóa - Thể dục, thể thao tỉnh Đồng Nai

23/3/2006

 

16

Quyết định

82/2008/QĐ-UBND ngày 02/12/2008

Về việc phê duyệt Đề án quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

12/12/2008

 

17

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND ngày 02/4/2010

Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao nhất của tỉnh Đồng Nai

12/4/2010

 

18

Quyết định

28/2010/QĐ-UBND ngày 19/5/2010

Về việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng ở thị xã Long Khánh, thị trấn Gia Ray - huyện Xuân Lộc, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú và thị trấn Long Thành - huyện Long Thành

29/5/2010

 

19

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

30/01/2011

 

20

Quyết định

28/2011/QĐ-UBND ngày 19/4/2011

Ban hành Quy định sáng tác, đặt tượng tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

29/4/2011

 

21

Quyết định

46/2011/QĐ-UBND ngày 26/7/2011

Ban hành Đề án về chế độ hỗ trợ, đãi ngộ cho diễn viên Đoàn Nghệ thuật cải lương và Đoàn Ca múa kịch tỉnh Đồng Nai

05/8/2011

 

22

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Nai

17/02/2013

 

23

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trong tỉnh Đồng Nai

17/02/2013

 

24

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng tại thành phố Biên Hòa (giai đoạn 02)

17/02/2013

 

25

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013

Ban hành Bộ tiêu chí “Khu nhà trọ văn hóa” tại các khu nhà trọ của công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

11/07/2013

 

26

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014

Về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Đồng Nai trong thời gian tập trung, tập huấn và thi đấu

24/5/2014

 

27

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016

Ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/10/2016

 

28

Quyết định

46/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016

Ban hành Quy định về tiêu chí và trình tự đăng ký, xét duyệt, công nhận các danh hiệu "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập" giai đoạn 2016 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2016

Hết hiệu lực một phần

29

Quyết định

53/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016

Ban hành Quy định tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/10/2016

 

30

Quyết định

54/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016

Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh về việc bàn hành Quy định về tiêu chí và trình tự đăng ký, xét duyệt, công nhận các danh hiệu " Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập" giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

10/10/2016

 

31

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai

20/3/2017

 

32

Quyết định

39/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018

Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/10/2018

 

33

Chỉ thị

11/2007/CT-UBND ngày 14/02/2007

Về việc cán bộ, công chức viên chức các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang thuộc tỉnh Đồng Nai không uống rượu, bia trong ngày, giờ làm việc

24/02/2007

 

XIX. LĨNH VỰC QUÂN SỰ

1

Nghị quyết

46/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Quy định số lượng chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã; tổ chức lực lượng dân quân thường trực cấp xã, cấp huyện và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020

01/01/0217

 

2

Quyết định

2444/2005/QĐ-UBND ngày 07/5/2005

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng tỉnh Đồng Nai

17/6/2005

 

3

Quyết định

03/2006/QĐ-UBND ngày 26/01/2006

Về việc quy định giá trị ngày công lao động và mức chi trả trợ cấp cho cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ trong thời gian làm nhiệm vụ và luân phiên thường trực tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

05/02/2006

 

4

Quyết định

13/2007/QĐ-UBND ngày 13/02/2007

Về việc ban hành Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng

23/02/2007

 

5

Quyết định

50/2007/QĐ-UBND ngày 13/8/2007

Về việc ban hành Quy định thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ

23/8/2007

 

XX. LĨNH VỰC THUẾ

1

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND ngày 12/3/2009

Về việc quy định tỷ lệ thu phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

22/3/2009

 

2

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND ngày 04/7/2017

Về việc phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2017

20/7/2017

Hết hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2019

3

Chỉ thị

09/2006/CT-UBND ngày 21/02/2006

Về việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách thuế đến năm 2020

03/3/2006

 

XXI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Nghị quyết

53/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản bền vững đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

16/12/2012

 

2

Nghị quyết

54/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về thông qua quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020

16/12/2012

 

3

Nghị quyết

105/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về việc quy định mức hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020

16/12/2013

 

4

Nghị quyết

188/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

21/12/2015

 

5

Nghị quyết

92/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về việc thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

18/12/2017

 

6

Nghị quyết

93/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/01/2018

 

7

Nghị quyết

143/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

8

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND ngày 03/01/2008

Ban hành Quy định về quy hoạch, xây dựng vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

13/01/2008

 

9

Quyết định

74/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008

Về việc phê duyệt Đề án nông thôn mới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2015

10/11/2008

 

10

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND ngày 23/4/2009

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai

03/5/2009

 

11

Quyết định

52/2009/QĐ-UBND ngày 27/7/2009

Về việc ban hành Quy định kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

06/8/2009

 

12

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010

Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Nai

13/02/2010

 

13

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010

Về việc ban hành Quy định bảng giá gỗ, bảng giá động vật rừng, phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

21/02/2010

 

14

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND ngày 17/3/2011

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai

27/3/2011

 

15

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Nai

10/4/2011

 

16

Quyết định

48/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011

Ban hành Quy định về chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

06/8/2011

 

17

Quyết định

52/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011

Ban hành Quy định về việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

26/8/2011

 

18

Quyết định

55/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Đồng Nai

17/9/2011

 

19

Quyết định

56/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai

17/9/2011

 

20

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND ngày 20/02/2012

Ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng các công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

02/3/2012

 

21

Quyết định

38/2012/QĐ-UBND ngày 02/7/2012

Quyết định về việc bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về thú y thủy sản của Chi cục Thủy sản tại Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về tổ chức hoạt động của Chi cục Thủy sản

12/7/2012

 

22

Quyết định

77/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

30/12/2012

 

23

Quyết định

43/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013

Điều chỉnh, bổ sung Điểm a, Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 26/10/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành định mức chi phí quy hoạch xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2013

 

24

Quyết định

69/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013

Ban hành giá cung cấp nước sạch sinh hoạt ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

23/11/2013

 

25

Quyết định

58/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014

Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

24/11/2014

Hết hiệu lực một phần

26

Quyết định

74/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Ban hành Quy định về mức ưu đãi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020

10/01/2015

 

27

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

Về việc điều chỉnh, sửa đổi nội dung Quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được ban hành tại Quyết đinh số 58/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai

19/10/2015

 

28

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai

29/10/2015

 

29

Quyết định

42/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015

Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

10/12/2015

 

30

Quyết định

65/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014

Về việc sửa đổi Điểm c, Điểm e, Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 26/10/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành định mức chi phí quy hoạch xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

02/01/2015

 

31

Quyết định

22/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016

Ban hành Quy định về mức hỗ trợ trong việc áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

10/4/2016

Hết hiệu lực một phần

32

Quyết định

50/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 24/112/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai

16/9/2016

 

33

Quyết định

52/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016

Ban hành Quy định hỗ trợ, nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

23/9/2016

 

34

Quyết định

76/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016

Quy định sản phẩm, quy mô công suất tối thiểu của các cơ sở chế tạo, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản được hỗ trợ theo quy định tại Điểm đ, Khoản 3, Điều 4 Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai

10/01/2017

 

35

Quyết định

33/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017

Ban hành Quy định quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

30/9/2017

 

36

Quyết định

34/2018/QĐ-UBND ngày 14/8/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về mức hỗ trợ trong việc áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh

29/8/2018

 

37

Chỉ thị

05/2006/CT-UBND ngày 27/01/2006

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 75/2005/CT-BNN ngày 15/11/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

27/01/2006

 

XXII. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

Quyết định

41/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007

Ban hành Quy định về công tác phối hợp bảo vệ an toàn mạng lưới và an ninh thông tin trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

02/7/2007

 

2

Quyết định

35/2009/QĐ-UBND ngày 21/5/2009

Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Đồng Nai

31/5/2009

 

3

Quyết định

70/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009

Về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý và sử dụng hộp thư điện tử trong các cơ quan nhà nước của tỉnh Đồng Nai

09/10/2009

Hết hiệu lực một phần

4

Quyết định

41/2010/QĐ-UBND ngày 22/7/2010

Ban hành quy định sử dụng chung cột điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2010

 

5

Quyết định

62/2010/QĐ-UBND ngày 19/10/2010

Ban hành Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

29/10/2010

 

6

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012

Ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai

10/6/2012

Hết hiệu lực từ ngày 10/01/2019

7

Quyết định

49/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013

Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

25/8/2013

 

8

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

24/01/2014

Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019

9

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND ngày 19/3/2014

Ban hành Quy chế giải thưởng Báo chí Dương Tử Giang trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

29/3/2014

 

10

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng hộp thư điện tử trong các cơ quan nhà nước của tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai

14/4/2014

 

11

Quyết định

47/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

02/11/2014

 

12

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015

Ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

12/10/2015

Hết hiệu lực một phần

13

Quyết định

33/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015

Ban hành Quy định về quản lý cung cấp và vận hành dịch vụ công trực tuyền của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

26/10/2015

 

14

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai

22/3/2017

 

15

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND ngày 24/3/2017

Ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

24/3/2017

 

16

Quyết định

22/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai

15/7/2017

 

17

Quyết định

28/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017

Ban hành Quy chế khen thưởng tác giả, nhóm tác giả và tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có thành tích tuyên truyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai

25/8/2017

 

18

Quyết định

46/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

Sửa đổi Khoản 1 Điều 11 quy định về chế độ nhuận bút thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bản tỉnh Đồng Nai theo quyết định số 29/2015/QĐ-UBND tỉnh ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai

20/11/2018

 

19

Quyết định

48/2018/QĐ-UBND ngày 07/11/2018

Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

20

Quyết định

49/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018

Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/12/2018

 

21

Quyết định

50/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018

Ban hành Quy định quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/12/2018

 

22

Quyết định

57/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018

Ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai

10/01/2019

Chưa có hiệu lực

23

Chỉ thị

25/2006/CT-UBND ngày 28/7/2006

Về việc đẩy mạnh phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

07/8/2006

 

24

Chỉ thị

39/2007/CT-UBND ngày 03/12/2007

Về việc tăng cường công tác bảo vệ hệ thống dây cáp thông tin viễn thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

13/12/2007

 

XXIII. LĨNH VỰC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ VĂN HÓA

1

Nghị quyết

35/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về xây dựng và phát triển Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2020

31/7/2012

 

2

Quyết định

62/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012

Ban hành Quy chế quản lý Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai

09/11/2012

 

3

Quyết định

65/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013

Quy định về tổ chức và hoạt động của Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai

27/10/2013

 

4

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND ngày 18/3/2014

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai

28/3/2017

 

5

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND ngày 07/5/2015

Ban hành Quy định quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững vùng đất ngập nước nội địa Hồ Trị An

17/5/2015

Hết hiệu lực 01 phần

XXIV. LĨNH VỰC CÔNG AN

1

Nghị quyết

130/2009/NQ-HĐND ngày 09/4/2009

Về mức phụ cấp đối với bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh

19/4/2009

Hết hiệu lực một phần

2

Nghị quyết

183/2010/NQ-HĐND ngày 26/10/2010

Về việc thông qua chức danh, số lượng và chế độ, chính sách công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

05/11/2010

 

3

Nghị quyết

184/2010/NQ-HĐND ngày 26/10/2010

Về số lượng và chế độ chính sách cho Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

05/11/2010

 

4

Nghị quyết

101/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Quy định mức hỗ trợ cho người bị thương, chết, bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

06/01/2014

 

5

Nghị quyết

49/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Bổ sung Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 183/2010/NQ-HĐND ngày 26/10/2010 về chức danh, số lượng và chế độ chính sách cho công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/01/2017

 

6

Nghị quyết

50/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 130/2009/NQ-HĐND ngày 09/4/2009 của HĐND tỉnh về mức phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Nghị quyết số 184/2010/NQ-HĐND ngày 26/10/2010 của HĐND tỉnh về số lượng và chế độ chính sách cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/01/2017

 

7

Nghị quyết

73/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Quy định lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2017

 

8

Nghị quyết

74/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Quy định lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

01/8/2017

 

9

Quyết định

59/2006/QĐ-UBND ngày 31/7/2006

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định danh mục bí mật nhà nước tỉnh Đồng Nai

10/8/2006

 

10

Quyết định

24/2008/QĐ-UBND ngày 26/3/2008

Về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm

05/4/2008

 

11

Quyết định

45/2008/QĐ-UBND ngày 04/8/2008

Về hạn mức trang phục và công cụ hỗ trợ lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

14/8/2008

 

12

Quyết định

37/2009/QĐ-UBND ngày 05/6/2009

Về việc ban hành Quy định về chế độ chính sách, trang bị phương tiện điều kiện làm việc và kinh phí đảm bảo cho hoạt động của bảo vệ dân phố

15/6/2009

 

13

Quyết định

70/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010

Ban hành Quy định về chức danh, số lượng, chế độ chính sách cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

03/12/2010