Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Đồng Nai đã được thay thế bởi Nghị quyết 68/2017/NQ-HĐND mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2016/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC TỪNG LOẠI KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/NĐ-CP phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản">66/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Xét Tờ trình số 11430/TTr-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất quy định mức thu pbảo vệ môi trường đối với khai thác từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

b) Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản; các cơ quan Nhà nước và tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý, thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

2. Các trường hợp nộp phí bảo vệ môi trường

Các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 8, Điều 2 Thông tư số 12/2016/NĐ-CP phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản">66/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016 của Bộ Tài chính.

3. Tổ chức thu phí

Cơ quan tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo phân cấp gồm có:

a) Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;

b) Chi cục Thuế các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

4. Phương pháp tính phí và mức thu phí

a) Phương pháp tính phí:

Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 12/2016/NĐ-CP phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản">66/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

b) Mức phí đối với từng loại khoáng sản:

(Kèm phụ lục về biểu mức thu phí theo từng loại khoáng sản).

c) Mức thu phí khai thác tận thu:

Đối với khoáng sản khai thác tận thu theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ thì mức thu phí được tính bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng tại biểu mức thu phí ban hành kèm theo nghị quyết.

d) Mức thu phí đối với các trường hợp khác:

- Đối với các loại khoáng sản không quy định tại biểu mức thu phí nêu trên, trường hợp nếu có khoáng sản phát sinh được áp mức thu tối đa theo quy định tại biểu khung mức phí ban hành kèm theo Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

- Trường hợp trong quá trình khai thác mà thu được thêm loại khoáng sản khác loại khoáng sản được cấp phép thì người nộp phí phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với khoáng sản khai thác thêm theo mức thu của loại khoáng sản được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác;

- Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác Granite làm đá ốp lát, làm mỹ nghệ thì áp dụng mức thu phí quy định tại số thứ tự 1 của biểu mức thu phí kèm theo nghị quyết. Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác Granite cho mục đích khác thì áp dụng mức thu phí quy định tại số thứ tự 12 của biểu mức thu phí kèm theo nghị quyết;

- Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác đá làm mỹ nghệ theo cả khối lớn thì áp dụng mức thu phí quy định tại số thứ tự 2 của biểu mức thu phí kèm theo nghị quyết.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, đồng thời có kế hoạch bố trí sử dụng nguồn thu phí bảo vệ môi trường trong dự toán chi ngân sách hàng năm theo quy định; định kỳ hàng năm có đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi quy định pháp luật về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản thì UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động tổ chức và Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

PH LC

BIỂU MỨC THU PHÍ THEO TỪNG LOẠI KHOÁNG SẢN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

Số TT

Loại khoáng sản

Đơn vị tính

Mức thu

(đồng)

1

Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granit, gabro, đá hoa…)

m3

70.000

2

Đá block

m3

90.000

3

Sỏi, cuội, sạn

m3

6.000

4

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

m3

5.000

Tấn

2.730

5

Các loại đá khác (đá vôi, đá sét làm xi măng và các loại đá làm phụ gia xi măng, khoáng chất công nghiệp)

Tấn

3.000

6

Cát vàng

m3

5.000

7

Các loại cát khác

m3

4.000

8

Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

m3

2.000

9

Sét làm gạch, ngói

m3

2.000

10

Cao lanh, phen-sờ-pát (fenspat)

m3

7.000

11

Các loại đất khác

m3

2.000

12

Gờ-ra-nít (granite)

Tấn

30.000

13

Sét chịu lửa

Tấn

30.000

14

Mi-ca (mica), thạch anh kỹ thuật

Tấn

30.000

15

Nước khoáng thiên nhiên

m3

3.000

16

Than các loại

Tấn

10.000

17

Khoáng sản không kim loại khác

Tấn

30.000

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2016/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 39/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/12/2016
Ngày hiệu lực 19/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/08/2017
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Đồng Nai
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 39/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Nai
Người ký Nguyễn Phú Cường
Ngày ban hành 09/12/2016
Ngày hiệu lực 19/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/08/2017
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Đồng Nai

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Đồng Nai