Quyết định 05/2013/QĐ-UBND

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang học hệ đại học, cao đẳng chính quy từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2015 - 2016

Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 626/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐANG HỌC HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TỪ NĂM HỌC 2012 - 2013 ĐẾN NĂM HỌC 2015 - 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

Căn cứ Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang học hệ đại học, cao đẳng chính quy từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2015 - 2016;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tại Tờ trình số 03/TTr-BDT ngày 08/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang học hệ đại học, cao đẳng chính quy từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2015 - 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Dân tộc, Giám đốc các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ; Trưởng Ban Liên lạc sinh viên tỉnh; Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

 

QUY ĐỊNH

MỨC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐANG HỌC HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TỪ NĂM HỌC 2012 - 2013 ĐẾN NĂM HỌC 2015 – 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05 /2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này quy định mức hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Nai đang theo học hệ đại học, cao đẳng chính quy thuộc hệ thống các trường giáo dục quốc dân và chưa được hỗ trợ theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.

Điều 2. Điều kiện được hỗ trợ

Sinh viên được hỗ trợ có đơn cam kết phải đảm bảo hoàn thành chương trình và thời gian đào tạo theo đúng quy định.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Định mức hỗ trợ

1. Sinh viên đại học được hỗ trợ chi phí học tập: 400.000 đồng/tháng. Thời gian được hỗ trợ là 10 tháng/năm học.

2. Sinh viên cao đẳng được hỗ trợ chi phí học tập: 300.000 đồng/tháng. Thời gian được hỗ trợ là 10 tháng/năm học.

Điều 4. Nguồn kinh phí, phương thức hỗ trợ, thời gian thực hiện hỗ trợ

1. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ ngân sách tỉnh được bố trí trong dự toán hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách hiện hành.

2. Phương thức hỗ trợ: Thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng chia làm 02 lần/năm học.

3. Thời gian thực hiện hỗ trợ: Từ học kỳ II năm học 2012 - 2013 đến năm học 2015 - 2016.

Điều 5. Phương thức quản lý và cấp phát kinh phí hỗ trợ

1. UBND cấp xã lập danh sách sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn quản lý gửi UBND cấp huyện để tổng hợp danh sách gửi về Ban Dân tộc trước ngày 05/10 hàng năm.

2. Trước ngày 15/11 hàng năm, Ban Dân tộc lập kế hoạch dự trù kinh phí hỗ trợ của năm học kế tiếp trình UBND tỉnh quyết định.

3. Ban Dân tộc quản lý, cấp phát kinh phí trực tiếp cho sinh viên.

4. Hồ sơ cấp phát kinh phí.

Đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí học tập phải nộp 01 bộ hồ sơ làm thủ tục xét duyệt, gồm những giấy tờ sau:

- Giấy xác nhận của nhà trường nơi sinh viên đang học tập;

- Thẻ sinh viên (photo chứng thực);

- Chứng minh nhân dân (photo chứng thực);

- Hộ khẩu gia đình (photo chứng thực);

- Đơn tự nguyện cam kết đảm bảo hoàn thành chương trình và thời gian đào tạo theo đúng quy định.

Điều 6. Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên được hưởng hỗ trợ

1. Quyền lợi: Sinh viên được cấp phát đầy đủ chi phí hỗ trợ theo quy định.

2. Nghĩa vụ: Sinh viên trong quá trình theo học tại các trường phải chấp hành đầy đủ các quy định của nhà trường; sử dụng nguồn chi phí hỗ trợ đúng mục đích theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Ban Dân tộc tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện quy định này; tiến hành kiểm tra, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

b) Chịu trách nhiệm hướng dẫn, quản lý và cấp phát kinh phí hỗ trợ cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng theo quy định và thanh quyết toán khi kết thúc năm học.

c) Tổng hợp, đề xuất sửa đổi, bổ sung, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện; thường xuyên giữ mối liên hệ với các địa phương, gia đình và nhà trường để theo dõi tình hình và kết quả học tập của sinh viên.

2. Sở Tài chính

- Hàng năm cân đối nguồn ngân sách tỉnh để bố trí, phân bổ nguồn kinh phí cho Ban Dân tộc tỉnh để thực hiện chế độ hỗ trợ theo quy định.

- Phối hợp với Ban Dân tộc và các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức kiểm tra việc cấp phát và thực hiện thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ; Ban Liên lạc sinh viên tỉnh; Hội Sinh viên tỉnh.

 Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thường xuyên giữ mối liên hệ với các trường có sinh viên đang theo học; theo dõi, quản lý quá trình học tập của sinh viên.

4. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh để đồng bào các dân tộc thiểu số biết và thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ban Dân tộc để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2013
Ngày hiệu lực28/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Thành Trí
        Ngày ban hành18/01/2013
        Ngày hiệu lực28/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên Đồng Nai