Nghị quyết 109/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 109/2014/NQ-HĐND bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2014 của tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết 109/2014/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng cuối 2014 Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 338/QĐ-UBND văn bản hết hiệu lực hội đồng ủy ban nhân dân Đồng Nai 2015 2016 và được áp dụng kể từ ngày 01/02/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 109/2014/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng cuối 2014 Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/2014/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 11 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2014 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Trên cơ sở Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và Quy định giá các loại đất năm 2014;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5502/TTr-UBND ngày 23/6/2014 của UBND tỉnh về việc bổ sung một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2014; Văn bản số 5975/UBND-TH ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh Báo cáo tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2014; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2014 của tỉnh Đồng Nai (kèm theo Tờ trình số 5502/TTr-UBND ngày 23/6/2014 của UBND tỉnh) như sau:

1. Thống nhất kết quả đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm 2014 của UBND tỉnh.

2. Thống nhất bổ sung các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2014, cụ thể như sau:

a) Tập trung chỉ đạo điều hành các ngành, các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhằm đạt mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014, đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Chương trình công tác số 1983/CTr-UBND ngày 13/3/2014 của UBND tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả, trong đó tập trung vào các giải pháp chủ yếu như sau:

- Thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về điều hành ngân sách tỉnh, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán đã được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 97/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh.

- Triển khai các chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09/01/2014 về việc tổ chức thực hiện và điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Rà soát các hạn chế còn tồn tại nhiều năm liền, đề xuất giải pháp cụ thể kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo quyết liệt nhằm khắc phục trong thời gian tới.

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các quy hoạch ngành đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, nhất là trong việc phối hợp giữa các ngành, các cấp nhằm đạt hiệu quả cao hơn của các quy hoạch.

b) Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 27/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như:

- Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của các Bộ, ngành Trung ương.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành lĩnh vực, đổi mới quy trình quản lý, sản xuất và dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương, ngành, lĩnh vực sản phẩm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

- Tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước.

c) Đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là:

- Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo đề án, chương trình tái cơ cấu doanh nghiệp đã được phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện tái cơ cấu đầu tư mà trọng tâm là đầu tư công theo hướng giảm dần tỷ trọng và nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, có biện pháp huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách.

- Thực hiện hiệu quả tái cơ cấu tổ chức tín dụng trên địa bàn. Tập trung xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo kế hoạch đã được phê duyệt.

d) Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó:

- Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đẩy nhanh việc thực hiện các giải pháp và giải quyết các thủ tục hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 01/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho nhân dân biết (nhất là đội ngũ công nhân) để ngăn ngừa các hành động quá khích.

đ) Tăng cường chỉ đạo các ngành, địa phương, chủ đầu tư các dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; xây dựng và triển khai đề án thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn cấp huyện; rà soát lại quy hoạch vị trí đặt các trạm trung chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn để điều chỉnh cho phù hợp,… nhằm nâng cao tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn.

e) Triển khai thực hiện các giải pháp phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thực hiện có hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân:

- Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015.

- Tổ chức điều chỉnh quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cho phù hợp với quy mô đào tạo, quy hoạch phát triển nhân lực. Tăng cường công tác đào tạo nghề gắn giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

- Tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân. Triển khai điều trị Methadone trong năm 2014 cho ít nhất 120 người theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone năm 2014 và 2015.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa đã được đầu tư. Tập trung thực hiện các giải pháp hiệu quả đầu tư, thu hút phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống hiệu quả các dịch bệnh phát sinh theo mùa, không để phát triển trên diện rộng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục tăng cường thu hút, tiếp nhận bác sĩ về công tác trong tỉnh, chú trọng bố trí bác sỹ về tuyến y tế huyện và xã.

- Triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở. Đẩy mạnh xã hội hóa và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn để đầu tư trường lớp, khắc phục tình trạng học ca 3 ở các địa phương.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

g) Tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong việc nắm tình hình và triển khai các biện pháp xử lý kịp thời, bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Đồng Nai “ĐN-14”; tập trung phòng, chống, đấu tranh, xử lý kiên quyết, kịp thời làm hạn chế tối đa tình hình tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, cháy nổ và tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

f) Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2014, đảm bảo hoàn thành việc xây dựng các Nghị quyết chuyên đề trình tại kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó, đặc biệt quan tâm đến Nghị quyết về Đề án phát triển Giáo dục Mầm non giai đoạn 2014 - 2020 đã được nhiều cử tri và đại biểu quan tâm thảo luận tại kỳ họp này.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả tại kỳ họp cuối năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động các tổ chức và nhân dân cùng giám sát việc thực hiện Nghị quyết; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP: Quốc hội (A+B); Chính phủ (A+B);
- Các Bộ: Tài chính; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai;
- Thường trực: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
-
VKSND tỉnh; TAND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy; ĐĐBQH&HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND; UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh (để đăng công báo);
- Báo Đồng Nai, LĐĐN; Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 109/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu109/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2014
Ngày hiệu lực21/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 109/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 109/2014/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng cuối 2014 Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 109/2014/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng cuối 2014 Đồng Nai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu109/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Tư
        Ngày ban hành11/07/2014
        Ngày hiệu lực21/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 109/2014/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng cuối 2014 Đồng Nai

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 109/2014/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng cuối 2014 Đồng Nai