Quyết định 338/QĐ-UBND

Quyết định 338/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai hết hiệu lực toàn bộ và một phần trong năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 338/QĐ-UBND văn bản hết hiệu lực hội đồng ủy ban nhân dân Đồng Nai 2015 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG NAI

-------
-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 338/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN TRONG NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ v rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn c Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của y ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh;

Xét đề ngh của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 04/TTr-STP ngày 12/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai hết hiệu lực toàn bộ và một phn trong năm 2015 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các t chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- S Tư pháp;
- Chánh, PCVP. UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC, các phòng.

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN TRONG NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định
số 338/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại VB

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC THANH TRA

1

Quyết định

81/2009/QĐ-UBND ngày 24/11/2009

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh

14/02/2015

II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

1

Quyết định

05/2006/QĐ-UBND ngày 08/02/2006

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Đồng Nai

Bị bãi bỏ bởi Quyết định s 407/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của UBND tỉnh

11/02/2015

2

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND ngày 24/02/2010

Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh

26/8/2015

3

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND ngày 11/3/2010

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường hồ thủy điện Trị An

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của UBND tỉnh

17/5/2015

4

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND ngày 19/3/2010

Về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định s35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh

29/10/2015

5

Quyết định

37/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 24/02/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh

26/8/2015

6

Quyết định

61/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012

Về việc bãi bỏ điểm b, khoản 3, Điu 19 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 24/02/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh

26/8/2015

7

Quyết định

71/2012/QĐ-UBND ngày 29/11/2012

Ban hành quy định về bồi thường, htrợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh

19/12/2015

III. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1

Quyết định

04/2008/QĐ-UBND ngày 14/01/2008

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình thủ tục xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh

14/11/2015

2

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND ngày 22/02/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh

14/11/2015

3

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND ngày 08/3/2012

Ban hành quy định về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh

26/11/2015

IV. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Quyết định

30/2006/QĐ-UBND ngày 29/3/2006

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4158/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh

22/12/2015

2

Quyết định

58/2009/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định s03/2015/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh

04/4/2015

3

Quyết định

40/2012/QĐ-UBND ngày 11/7/2012

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh

04/4/2015

V. LĨNH VỰC NỘI VỤ

1

Nghị quyết

100/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Về chính sách thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng, đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

B bãi bỏ bởi Nghị quyết s 186/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh

11/12/2015

2

Quyết định

02/2006/QĐ-UBND ngày 17/01/2006

Ban hành Quy định tạm thời xử lý kỷ luật cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh

10/7/2015

3

Quyết định

66/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh

25/12/2015

4

Quyết định

67/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưng tỉnh Đồng Nai.

Được thay thế bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh

25/12/2015

5

Quyết định

69/2008/QĐ-UBND ngày 14/10/2008

Ban hành Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của UBND tỉnh

16/11/2015

6

Quyết định

32/2011/QĐ-UBND ngày 05/5/2011

Về việc bổ sung nhiệm vụ của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh

25/12/2015

7

Quyết định

41/2011/QĐ-UBND ngày 22/6/2011

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh

25/12/2015

8

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 12/01/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai được ban hành kèm theo Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh

25/12/2015

9

Quyết định

81/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh

25/12/2015

VI. LĨNH VỰC DÂN TỘC

1

Quyết định

57/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh

19/12/2015

VII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1

Nghị quyết

76/2006/NQ-HĐND ngày 28/9/2006

Về Đề án phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Nghquyết số 160/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của HĐND tỉnh

26/7/2015

2

Nghị quyết

185/2010/NQ-HĐND ngày 26/10/2010

Về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Nghị quyết số 163/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của HĐND tỉnh

26/7/2015

3

Nghị quyết

97/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2014

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2015

4

Nghị quyết

111/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2014 (đợt 1)

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2015

5

Nghị quyết

138/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Về điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2014 (đợt 2)

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2015

6

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND ngày 03/4/2009

Quy định phí đo đạc, lập bản đồ địa chính áp dụng khi thực hiện theo yêu cầu của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh

22/8/2015

7

Quyết định

75/2009/QĐ-UBND ngày 15/10/2009

Ban hành đơn giá kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh

25/5/2015

8

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND ngày 28/01/2011

Về việc ban hành lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh

22/8/2015

9

Quyết định

70/2012/QĐ-UBND ngày 29/11/2012

Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vượt hạn mức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bị bãi bỏ bởi Quyết định s28/2015/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của UBND tỉnh

04/10/2015

10

Quyết định

67/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013

Về việc ban hành giá bồi thường, hỗ trợ vườn cây cao su của Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh

19/12/2015

VIII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND ngày 22/02/2011

Về việc Quy định mức chi thù lao và số lượng người làm công tác chi trtrợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

B bãi bỏ bởi QĐ số 664/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh

23/3/2015

2

Quyết định

47/2013/QĐ-UBND ngày 06/7/2013

Ban hành Quy định trách nhiệm đóng góp và mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND tnh

12/10/2015

IX. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1

Nghị quyết

77/2006/NQ-HĐND ngày 28/9/2006

V Quy định huy động đóng góp tự nguyện hàng năm của nhân dân và mức htrợ đu tư từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn

Được thay thế bởi Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của HĐND tỉnh

26/7/2015

2

Nghị quyết

96/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quy định giá các loại đất tỉnh Đồng Nai năm 2014

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2015

3

Nghị quyết

98/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về giao chỉ tiêu kế hoạch và đầu tư xây dựng năm 2014

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2015

4

Nghị quyết

109/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Về việc bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2014

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2015

5

Nghị quyết

110/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2014

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2015

6

Quyết định

16/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007

Ban hành Quy định tổ chức huy động, quản lý sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện hàng năm của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn

Được thay thế bởi Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh

14/9/2015

7

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định tổ chức huy động, quản lý sdụng các khoản đóng góp tự nguyện hàng năm của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn

Được thay thế bởi Quyết đnh số 26/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh

14/9/2015

X. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

Quyết định

93/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh

04/9/2015

2

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014

Về việc bổ sung Khoản 1, Điều 7 Quy định tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định s 25/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh

04/9/2015

XI. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Quyết định

67/2007/QĐ-UBND ngày 17/12/2007

Ban hành Quy định về quản lý vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 05/7/2015 của UBND tỉnh

15/7/2015

XII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015

29/10/2015

2

Quyết định

33/2012/QĐ-UBND ngày 05/6/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 9 Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015

29/10/2015

XIII. LĨNH VỰC THUẾ

1

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 12/6/2014

Về việc phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2014

Được thay thế bởi Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh

26/6/2015

Tổng số: 49 văn bản (11 Nghị quyết; 38 Quyết định)

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên, loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; tên gọi của văn bản/trích yếu văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Nghị quyết

92/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của HĐND tỉnh về thu phí thm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, thu lệ phí cấp giấy chứng nhận và xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, thu các loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Các điểm b, c, d, e, f, g, h Khoản 1, Điều 2;

Các điểm b, c, d, Khoản 2, Điều 2

B bãi bỏ bởi Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND; Nghị quyết số 164/2015/NQ-HĐND và Nghị quyết số 165/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của HĐND tỉnh

26/7/2015

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1

Nghquyết

124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh về việc thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Khoản 6, Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết s160/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của HĐND tỉnh

26/7/2015

2

Quyết định

55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu, mức trích, cơ quan thu và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 Điều 1

Được thay thế bởi Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015; Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 và Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh

22/8/2015

3

Quyết định

34/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức chi hỗ trợ, khuyến khích phát trin hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Khoản 1, Điều 2; Điểm a, b, Khoản 2 Điều 2; Khoản 1, Điều 5; Điểm a, Khoản 4, Điều 5

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh

05/6/2015

4

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND ngày 08/4/2013 của UBND tỉnh về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Điểm b, khoản 7, Điều 1; Điểm b, Khoản 8, Điều 1

Được sửa đổi bởi Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh

16/4/2015

5

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh về việc thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

Tại Khoản 4 Điều 1 (loại tài liệu tại thứ tự s6 - hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thứ tự số 8 - hồ sơ xây dựng bảng giá đất)

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh

22/8/2015

III. LĨNH VỰC KHÁC

1

Quyết định

52/2008/QĐ-UBND ngày 11/9/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai

Điều 1; Khoản 1, Khoản 2 Điều 3

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định s12/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh

14/6/2015

Tổng số: 07 văn bản (02 Nghị quyết; 05 Quyết định)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 338/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 338/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/02/2016
Ngày hiệu lực 01/02/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 338/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 338/QĐ-UBND văn bản hết hiệu lực hội đồng ủy ban nhân dân Đồng Nai 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 338/QĐ-UBND văn bản hết hiệu lực hội đồng ủy ban nhân dân Đồng Nai 2015 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 338/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Nai
Người ký Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành 01/02/2016
Ngày hiệu lực 01/02/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 338/QĐ-UBND văn bản hết hiệu lực hội đồng ủy ban nhân dân Đồng Nai 2015 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 338/QĐ-UBND văn bản hết hiệu lực hội đồng ủy ban nhân dân Đồng Nai 2015 2016

  • 01/02/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/02/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực