Quyết định 11/2012/QĐ-UBND

Quyết định 11/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương kèm theo Quyết định 04/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 11/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu nghệ đã được thay thế bởi Quyết định 38/2015/QĐ-UBND xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân ưu tú thợ giỏi Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 14/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu nghệ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2012/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 22 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH, THỦ TỤC XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN, THỢ GIỎI, NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ VỀ ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2008/QĐ-UBND NGÀY 14/01/2008 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11/01/2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú;

Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BCT ngày 11/7/2011 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11/01/2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 153/TTr-SCT ngày 07/02/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 14/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau

1. Thay cụm từ “Sở Công nghiệp” bằng cụm từ “Sở Công Thương” trong toàn bộ nội dung Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND.

2. Sửa đổi Điều 4 như sau:

“1. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, gương mẫu, là tấm gương sáng cho mọi người và đồng nghiệp noi theo;

2. Được công nhận là thợ giỏi, có thâm niên trong nghề tối thiểu là 10 năm, có trình độ kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp điêu luyện, có khả năng sáng tác thiết kế mẫu mã đạt trình độ nghệ thuật cao, được mọi người trong nghề và nhiều người khác tôn vinh, thừa nhận;

3. Có công đóng góp trong việc sáng tạo, phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ, giữ gìn, truyền nghề, dạy nghề cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

4. Có tác phẩm đạt huy chương trong các cuộc thi hội chợ triển lãm cấp tỉnh, khu vực, quốc gia hoặc quốc tế. Trường hợp không có điều kiện tham gia các cuộc thi triển lãm thì phải có tác phẩm đạt trình độ nghệ thuật cao được Hội đồng cấp đơn vị hoặc phường, xã thừa nhận”.

3. Sửa đổi Khoản 1, 3 Điều 5 như sau:

“1. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, gương mẫu, được những người trong nghề, cùng làm việc thừa nhận.

2. Có sản phẩm đoạt giải trong các cuộc thi tay nghề, thợ giỏi ở trong đơn vị hoặc cấp tỉnh. Trường hợp không có điều kiện tham gia thi tay nghề, thợ giỏi thì phải có sản phẩm đạt trình độ kỹ thuật cao và được tập thể cùng làm việc nhiều năm ở đơn vị nhất trí suy tôn”.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“1. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt.

2. Được công nhận là nghệ nhân hoặc thợ giỏi hoặc là những doanh nhân, chủ cơ sở, người quản lý doanh nghiệp đã có công đưa nghề, truyền nghề về địa phương.

3. Nghề được du nhập về địa phương là nghề mới được đưa về từ địa bàn huyện, thị xã, thành phố này sang địa bàn huyện, thị xã, thành phố khác trong phạm vi địa bàn tỉnh Đồng Nai hoặc từ tỉnh, thành phố trong phạm vi lãnh thổ Quốc gia Việt Nam về địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sản phẩm phải được thị trường chấp nhận, thời gian duy trì và phát triển nghề mới tối thiểu là 02 năm, quy mô về lao động tối thiểu đối với nghề mới phải đạt từ 50 người trở lên”.

5. Sửa đổi Khoản 2, Điều 8 như sau:

Thay cụm từ “Giám đốc Sở Công nghiệp” bằng cụm từ “Lãnh đạo Sở Công Thương” và cụm từ “Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng” bằng cụm từ “Đại diện Sở Nội vụ”.

6. Sửa đổi Khoản 5, bổ sung Khoản 6, Điều 9 như sau:

5. Hội đồng xét tặng các danh hiệu cấp đơn vị hoặc xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thông báo kết quả xét tặng các danh hiệu trong đơn vị hoặc xã, phường, thị trấn phạm vi quản lý để lấy ý kiến dư luận (thời gian góp ý không quá 07 ngày làm việc) trước khi gửi hồ sơ đề nghị xét tặng lên Hội đồng xét tặng cấp tỉnh.

6. Trường hợp một người đề nghị xét từ 02 danh hiệu trở lên thì xét tặng như sau:

a) Nếu đủ tiêu chuẩn xét tặng 02 danh hiệu nghệ nhân trở lên (khác ngành nghề) thì xét cả 02 danh hiệu trở lên; tương tự cho danh hiệu thợ giỏi.

b) Nếu đủ cả 02 tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thợ giỏi và nghệ nhân (cùng ngành nghề), thì xét cả 02 danh hiệu.

c) Nếu đủ tiêu chuẩn xét tặng 03 danh hiệu trở lên, gồm danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, người có công đưa nghề về địa phương thì xét tặng cả 03 danh hiệu trở lên.

d) Nếu đủ tiêu chuẩn xét tặng là người có công đưa 02 nghề khác nhau trở lên thì xét cả 02 danh hiệu trở lên là người có công đưa nghề về địa phương. Trường hợp cùng một ngành nghề, nhưng một người có khả năng đưa nghề về địa bàn 02 huyện trở lên thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai thì được xét cả 02 danh hiệu trở lên”.

7. Sửa đổi nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 10 như sau:

a) Sửa đổi nội dung quy định tại gạch đầu dòng thứ 1, Khoản 1, Điều 10 như sau:

“- Hồ sơ cá nhân: Đối với nội dung lấy xác nhận của Thủ trưởng đơn vị, cá nhân có thể lấy xác nhận của tổ chức nơi cá nhân công tác, sinh hoạt (doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hiệp hội,…). Trường hợp không tham gia tổ chức nào thì lấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân cư trú”.

b) Sửa đổi nội dung quy định tại gạch đầu dòng thứ 3, Khoản 1, Điều 10 như sau:

“- Các văn bản hoặc giấy chứng nhận giải thưởng trong nước hay Quốc tế hoặc chứng nhận có tác phẩm đạt trình độ nghệ thuật cao của Hội đồng cấp đơn vị hoặc phường, xã (bản sao phải có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc bản scan từ bản gốc nếu nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử)”.

8. Sửa đổi Điều 12 như sau:

“1. Danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương được xét và công nhận tại Hội đồng cấp tỉnh mỗi năm một lần vào tháng 7 hàng năm hoặc theo thời gian yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh.

2. Việc xét tặng các danh hiệu ở cấp đơn vị hoặc xã, phường, thị trấn được hoàn thành và gửi hồ sơ trước ngày 30/4 hàng năm hoặc theo thời gian yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng cấp đơn vị hoặc xã, phường, thị trấn hoặc Hội đồng cấp tỉnh”.

9. Sửa đổi bảng biểu 1 của Phụ lục kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND như sau:

a) Tại mục I

Sửa đổi tiêu đề thành Thông tin chung, đồng thời sửa đổi gạch đầu dòng thứ 9 và thứ 10 thành “Thời gian trực tiếp làm nghề (các chức danh nghề từ năm….đến năm….)”.

b) Tại mục II, thay cụm từ “thoát ly” bằng cụm từ “đi làm”.

c) Tại mục V

- Sửa đổi tiêu đề thành “V. Phần tự đánh giá về năng lực và phẩm chất đạo đức”.

- Bỏ nội dung quy định “4. Thời gian trực tiếp làm nghề (các chức danh nghề từ năm….đến năm….)”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành, các nội dung khác của Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 14/01/2008 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Nội vụ, Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Mỹ Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2012
Ngày hiệu lực03/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu nghệ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 11/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu nghệ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu11/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýPhan Thị Mỹ Thanh
       Ngày ban hành22/02/2012
       Ngày hiệu lực03/03/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 11/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu nghệ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu nghệ