Nghị quyết 77/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND về việc quy định huy động đóng góp tự nguyện hàng năm của nhân dân và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nghị quyết 77/2006/NQ-HĐND quy định huy động đóng góp tự nguyện và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng xã phường thị trấn đã được thay thế bởi Nghị quyết 170/2015/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tỉnh Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 77/2006/NQ-HĐND quy định huy động đóng góp tự nguyện và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng xã phường thị trấn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 77/2006/NQ-HĐND

Biên Hòa, ngày 28 tháng 09 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN HÀNG NĂM CỦA NHÂN DÂN VÀ MỨC HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước đã được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 24/1999/NĐ-CP ngày 16/4/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, thị trấn;
Căn cứ Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ngày 07/7/2003 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã;
Sau khi xem xét Tờ trình số 6422/TTr-UBND ngày 26/9/2006 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua quy định huy động đóng góp tự nguyện hàng năm của nhân dân và mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn và nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh và các ý kiến thảo luận của các Đại biểu tại tổ và tại kỳ họ
p,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc quy định huy động đóng góp tự nguyện hàng năm của nhân dân và mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để đầu tu xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn. (Kèm tờ trình và đề án)

Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung sau:

1- Nguyên tắc huy động và mức miễn giảm:

+ Đối tượng miễn: Hộ nghèo theo chuẩn quy định của tỉnh.

+ Đối tượng giảm: Hộ chính sách xã hội, hộ có cụng nhưng không thuộc diện hộ nghèo mức đóng góp tối đa bằng 50% hộ bình thường, nhưng tổng mức huy động tối đa một năm không vượt quá 200.000 đồng.

+ Đối với hộ bình thường (hộ không thuộc diện miễm giảm), hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp: UBND cấp xã xây dựng mức đóng góp cho từng đối tượng để lấy ý kiến thống nhất đảm bảo thực hiện hoàn thành dự án, trên nguyên tắc doanh nghiệp đóng góp cao hơn hộ kinh doanh cá thể và hộ kinh doanh cá thể đóng góp cao hơn mức đóng góp bình quân của các hộ bình thường.

Khuyến khích các hộ thuộc đối tượng miễn, giảm tự nguyện đóng góp theo khả năng để xây dựng công trình.

2- Hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng xã, phường, thị trấn:

a- Ngân sách tỉnh hỗ trợ:

+ 40% giá trị dự toán xây lắp cho các dự án giao thông có giá trị dự toán xây lắp được duyệt từ 100 triệu đồng trở lên thuộc các xã vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi.

+ 30% giá trị dự toán xây lắp cho các dự án giao thông có giá trị dự toán xây lắp được duyệt từ 150 triệu đồng trở lên cho các dự án thuộc xã vùng nông thôn.

+ Hỗ trợ xây dựng trung tâm văn hóa thể thao cơ sở (xã, phường, thị trấn): Mỗi dự án hỗ trợ 30% dự toán xây lắp được duyệt, nhưng tối đa không quá 300 triệu đồng cho một dự án. Đối với các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở ở vùng nghèo, miền núi theo các tiêu chí do Nhà nước quy định, mức hỗ trợ từ ngân sách được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều kiện để xem xét bố trí kế hoạch vốn hỗ trợ hàng năm từ ngân sách tỉnh:

+ Đối với các dự án giao thông: Là các dự án thuộc diện được hỗ trợ vốn và có hồ sơ thiết kế kỹ thuật tổng dự toán được duyệt, đã giải phóng mặt bằng đảm bảo thi công và số tiền xã hội hóa thực tế thu được như sau:

* Đối với xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa, xã miền núi: Thu được ít nhất là 40% trên tổng số tiền được thống nhất xã hội hóa.

* Đối với các xã vùng nông thôn: Thu được ít nhất 55% trên tổng số tiền được thống nhất xã hội hóa.

+ Đối với dự án xây dựng trung tâm văn hóa thể thao cơ sở: Có hồ sơ thiết kế kỹ thuật tổng dự toán được duyệt, đã giải phóng mặt bằng đảm bảo thi công và văn bản cam kết của UBND huyện, thị xã, thành phố Biên Hòa về việc đảm bảo phần vốn còn lại của dự án (ngoài phần hỗ trợ của ngân sách tỉnh) được cân đối từ ngân sách huyện, thị xã, thành phố Biên Hòa và vận động tài trợ của các tổ chức cá nhân.

b- UBND huyện, thị xã, thành phố Biên Hòa: Có trách nhiệm cân đối ngân sách của địa phương để hỗ trợ vốn các dự án giao thông, trường học, trạm xá xã, các công trình văn hóa thể thao, hệ thống nước sạch, kênh mương nội đồng, công trình điện và các công trình công ích khác.

3- Mức khen thưởng, hỗ trợ hàng năm từ ngân sách: UBND tỉnh khen thưởng, hỗ trợ hàng năm như sau:

+ Một cờ thi đua xuất sắc tặng cho xã, phường, thị trấn có thành tích tốt nhất và hỗ trợ 40.000.000 đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương.

+ Tối đa mười lăm bằng khen tặng cho xã, phường, thị trấn có thành tích cao và hỗ trợ 20.000.000 đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương.

Nguồn vốn hỗ trợ nói trên được sử dụng từ ngân sách của tỉnh. UBND xã, phường, thị trấn (đơn vị được hỗ trợ) sử dụng số tiền hỗ trợ nói trên bổ sung vào nguồn vốn đầu tư dự án hạ tầng do địa phương lựa chọn và phải công bố công khai cho nhân dân địa phương biết.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 28 tháng 9 năm 2006.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI  
CHỦ TỊCH
Trần Đình Thành  

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu77/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2006
Ngày hiệu lực08/10/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 77/2006/NQ-HĐND quy định huy động đóng góp tự nguyện và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng xã phường thị trấn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 77/2006/NQ-HĐND quy định huy động đóng góp tự nguyện và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng xã phường thị trấn
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu77/2006/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýTrần Đình Thành
       Ngày ban hành28/09/2006
       Ngày hiệu lực08/10/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 77/2006/NQ-HĐND quy định huy động đóng góp tự nguyện và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng xã phường thị trấn

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 77/2006/NQ-HĐND quy định huy động đóng góp tự nguyện và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng xã phường thị trấn