Nghị quyết 100/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 100/2007/NQ-HĐND về chính sách thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng và đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết 100/2007/NQ-HĐND chính sách thu hút cán bộ công chức trình độ đại học đã được thay thế bởi Nghị quyết 186/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 100/2007/NQ-HĐND thu hút cán bộ công chức Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 11/12/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 100/2007/NQ-HĐND chính sách thu hút cán bộ công chức trình độ đại học


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/2007/NQ-HĐND

Ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÓ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC VỀ CÔNG TÁC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Xét Tờ trình số 9507/TTr-UBND ngày 23/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về chính sách thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng và đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn; nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 9507/TTr-UBND ngày 23/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về chính sách thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng và đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Nai (kèm Tờ trình số 9507/TTr-UBND).

Điều 2. Quy định về trợ cấp thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng và đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

- Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã, phường, thị trấn có trình độ chuyên môn bậc cao đẳng trở lên (được đào tạo không bằng nguồn ngân sách của Nhà nước) đang công tác tại xã, phường, thị trấn đảm nhiệm các chức danh ở xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn của Chính phủ.

- Cán bộ, công chức đang công tác tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trình độ cao đẳng trở lên được điều động hoặc tình nguyện về công tác tại xã, phường, thị trấn.

- Cán bộ, công chức ngoài tỉnh có trình độ cao đẳng trở lên thuyên chuyển về tỉnh Đồng Nai tình nguyện về công tác tại các xã, phường, thị trấn.

- Sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học, tuổi đời không quá 30 tuổi về làm việc tại các xã, phường, thị trấn được bố trí các chức danh ở xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ.

(Riêng đối với ngành địa chính chưa có đào tạo hệ cao đẳng thì tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp Trung cấp Địa chính).

Ưu tiên những người có trình độ đào tạo đại học chính quy và sau đại học ở các ngành: Kinh tế, tài chính, xây dựng, kiến trúc, quy hoạch, giao thông, hành chính, khoa học xã hội, luật, nông nghiệp, chính trị… mà tỉnh có nhu cầu tuyển dụng làm cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

2. Mức trợ cấp:

a) CBCC có trình độ từ đại học trở lên:

* Đối với đơn vị hành chính cấp xã thuộc miền núi, vùng sâu, vùng xa

Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã hiện đang công tác và đối tượng tuyển mới thuộc diện thu hút ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp theo các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 2,0 lần mức lương tối thiểu.

* Đối với xã, phường, thị trấn còn lại

Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã hiện đang công tác và đối tượng tuyển mới thuộc diện thu hút ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp theo các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu.

b) CBCC có trình độ cao đẳng và trung cấp địa chính (đặc thù đối với ngành địa chính):

* Đối với đơn vị hành chính cấp xã thuộc miền núi, vùng sâu, vùng xa

Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đang công tác và đối tượng tuyển mới thuộc diện thu hút ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp theo các chính sách quy định của Nhà nước, còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu.

* Đối với xã, phường, thị trấn còn lại

Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đang công tác và đối tượng tuyển mới thuộc diện thu hút ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp theo các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1,0 lần mức lương tối thiểu.

c) Trợ cấp khác:

Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đang công tác và tuyển mới thuộc diện thu hút ngoài trợ cấp trên còn được hưởng các chế độ trợ cấp thêm, cụ thể như sau:

- Hỗ trợ tiền thuê nhà ở bằng 0,7 lần mức lương tối thiểu/người/tháng đối với người ngoài địa phương, có khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc từ 20 km trở lên và có thuê nhà thực tế tại nơi được phân công, bố trí làm việc.

- Đối tượng là nữ: Trợ cấp thêm 0,7 lần mức lương tối thiểu/người/tháng.

3. Thời gian được hưởng chế độ trợ cấp:

- 05 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác đối với cán bộ, công chức được điều động, thuyên chuyển, tuyển dụng về công tác tại xã, phường, thị trấn thuộc diện được hưởng trợ cấp thu hút.

- 03 năm kể từ ngày được hưởng chế độ thu hút đối với cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã hiện đang công tác tại xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, quy định của pháp luật và quy định tại Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh dự trù kinh phí thực hiện chế độ thu hút trong dự toán ngân sách chung hàng năm của tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành, định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH
Trần Đình Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 100/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu100/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2007
Ngày hiệu lực17/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 100/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 100/2007/NQ-HĐND chính sách thu hút cán bộ công chức trình độ đại học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 100/2007/NQ-HĐND chính sách thu hút cán bộ công chức trình độ đại học
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu100/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Đình Thành
        Ngày ban hành07/12/2007
        Ngày hiệu lực17/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 100/2007/NQ-HĐND chính sách thu hút cán bộ công chức trình độ đại học

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 100/2007/NQ-HĐND chính sách thu hút cán bộ công chức trình độ đại học