Quyết định 32/2011/QĐ-UBND

Quyết định 32/2011/QĐ-UBND bổ sung nhiệm vụ của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định 2/2011/QĐ-UBND nhiệm vụ của Sở Nội vụ về công tác thanh niên Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 49/2015/QĐ-UBND tổ chức hoạt động của sở nội vụ Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 25/12/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 2/2011/QĐ-UBND nhiệm vụ của Sở Nội vụ về công tác thanh niên Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2011/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 05 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG NHIỆM VỤ CỦA SỞ NỘI VỤ THUỘC UBND TỈNH, PHÒNG NỘI VỤ THUỘC UBND CẤP HUYỆN VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29/11/2005;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10/02/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 628/TTr-SNV ngày 14/4/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nhiệm vụ của Sở Nội vụ về công tác thanh niên được ban hành kèm theo Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm thuộc phạm vi quản lý Nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh;

2. Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên sau khi được phê duyệt;

3. Phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan của tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về thanh niên và công tác thanh niên;

4. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan, tỉnh, Thành Đoàn và các tổ chức khác của thanh niên trong việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên;

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; việc thực hiện chính sách, chế độ trong tổ chức và quản lý thanh niên, công tác thanh niên của tỉnh;

6. Thực hiện các hoạt động hợp tác Quốc tế về thanh niên do Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật;

8. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác thanh niên đối với các sở, cơ quan ngang sở, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã;

9. Hàng năm báo cáo tình hình hoạt động công tác thanh niên về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác thanh niên do Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Bổ sung vào Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 28/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về chức năng của phòng Nội vụ như sau: “Phòng Nội vụ giúp UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn cấp huyện”.

Điều 3. Giao Sở Nội vụ căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10/02/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện chức năng về công tác thanh niên trên địa bàn mình quản lý.

Điều 4. Biên chế của phòng Công tác Thanh niên thuộc Sở Nội vụ và biên chế Công tác Thanh niên của phòng Nội vụ thuộc UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tính trong tổng biên chế của Sở Nội vụ và của UBND cấp huyện do UBND tỉnh giao hàng năm.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Trưởng phòng phòng Nội vụ thuộc UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2011
Ngày hiệu lực15/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2/2011/QĐ-UBND nhiệm vụ của Sở Nội vụ về công tác thanh niên Đồng Nai


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2/2011/QĐ-UBND nhiệm vụ của Sở Nội vụ về công tác thanh niên Đồng Nai
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu32/2011/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
     Người kýVõ Văn Một
     Ngày ban hành05/05/2011
     Ngày hiệu lực15/05/2011
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2016
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 2/2011/QĐ-UBND nhiệm vụ của Sở Nội vụ về công tác thanh niên Đồng Nai

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2/2011/QĐ-UBND nhiệm vụ của Sở Nội vụ về công tác thanh niên Đồng Nai