Nghị quyết 111/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 111/2014/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2014 (đợt 1)

Nghị quyết 111/2014/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu ngân sách dự toán thu chi ngân sách địa phương Đồng Nai 2014 đã được thay thế bởi Quyết định 338/QĐ-UBND văn bản hết hiệu lực hội đồng ủy ban nhân dân Đồng Nai 2015 2016 và được áp dụng kể từ ngày 01/02/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 111/2014/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu ngân sách dự toán thu chi ngân sách địa phương Đồng Nai 2014


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/2014/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 11 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC; ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2014 (ĐỢT 1)

HỘI ĐNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30/11/2013 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

Trên cơ sở Nghị quyết số 97/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII - kỳ họp thứ 9 về giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh, bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2014;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5400/TTr-UBND ngày 19/6/2014 của UBND tỉnh về điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2014 (đợt 1); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước; bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương; điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2014 (đợt 1) theo Tờ trình số 5400/TTr-UBND ngày 19/6/2014 ca UBND tỉnh (kèm theo Tờ trình). Cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước:

Tổng dự toán thu NSNN sau khi điều chỉnh:

35.422.825 triệu đồng.

- Các khoản thu trong cân đối:

33.070.000 triệu đồng.

+ Thu nội địa:

19.600.000 triệu đồng.

+ Thu lĩnh vực xuất nhập khẩu:

13.470.000 triệu đồng.

- Các khoản thu quản lý qua ngân sách:

2.352.825 triệu đồng.

+ Thu xổ số kiến thiết:

1.106.825 triệu đồng.

+ Ghi thu học phí:

60.000 triệu đồng.

+ Ghi thu viện phí:

1.186.000 triệu đồng.

2. Bổ sung dự toán thu ngân sách

địa phương năm 2014 (đợt 1):

763.066 triệu đồng.

Bao gồm:

a) Bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương: 298.845 triệu đồng;

b) Bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương: 464.221 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lục II đính kèm)

3. Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương: 763.066 triệu đồng.

a) Bổ sung dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 628.716 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Bổ sung dự toán chi xây dựng cơ bản: 395.358 triệu đồng;

+ Bổ sung dự toán chi thường xuyên: 233.358 triệu đồng.

b) Bổ sung dự toán chi ngân sách các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa: 134.350 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Bổ sung dự toán chi xây dựng cơ bản: 80.000 triệu đồng;

+ Bổ sung dự toán chi thường xuyên: 54.350 triệu đồng.

(Chi tiết tại các Phụ lục II, IV, V, VI, VII và VIII đính kèm)

4. Điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách địa phương:

a) Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên cấp tỉnh: 28.062 triệu đồng.

- Giảm dự toán sự nghiệp y tế: 11.286 triệu đồng.

- Giảm dự toán sự nghiệp kinh tế: 16.738 triệu đồng.

+ Giảm dự toán sự nghiệp lâm nghiệp: 2.680 triệu đồng.

+ Giảm dự toán chi sự nghiệp quy hoạch: 14.058 triệu đồng.

- Giảm dự toán sự nghiệp chi đoàn thể: 38 triệu đồng.

b) Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa: 28.062 triệu đồng.

- Tăng dự toán chi thường xuyên cấp tỉnh:

14.004 triệu đng.

- Tăng dự toán chi thường xuyên của các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa:

14.058 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục III và IV đính kèm)

5. Dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2014 (đợt 1) sau điều chỉnh, bổ sung:

a) Dự toán thu ngân sách địa phương: 13.524.130 triệu đồng.

- Dự toán thu trong cân đối: 11.160.665 triệu đồng.

- Dự toán thu quản lý qua ngân sách: 2.363.465 triệu đồng.

b) Dự toán chi ngân sách địa phương: 13.524.130 triệu đồng.

- Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 11.160.665 triệu đồng.

- Dự toán chi ngân sách cấp huyện: 2.363.465 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I và IV đính kèm)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính, ngân sách hiện hành tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A+B);
- Văn phòng Chính phủ (A+B);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai;
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tnh;
- UBMTTQVN tnh và các đoàn thể;
- Các s, ban, ngành;
- Viện kiểm sát nhân dân tnh;
- Tòa án nhân dân tnh;
- Văn phòng Tnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND; UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tnh;
- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu111/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2014
Ngày hiệu lực21/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 111/2014/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu ngân sách dự toán thu chi ngân sách địa phương Đồng Nai 2014


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 111/2014/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu ngân sách dự toán thu chi ngân sách địa phương Đồng Nai 2014
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu111/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýTrần Văn Tư
       Ngày ban hành11/07/2014
       Ngày hiệu lực21/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2016
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 111/2014/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu ngân sách dự toán thu chi ngân sách địa phương Đồng Nai 2014

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 111/2014/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu ngân sách dự toán thu chi ngân sách địa phương Đồng Nai 2014