Nghị quyết 138/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 138/2014/NQ-HĐND điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2014 (đợt 2)

Nghị quyết 138/2014/NQ-HĐND điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước điều chỉnh dự toán Đồng Nai 2014 đã được thay thế bởi Quyết định 338/QĐ-UBND văn bản hết hiệu lực hội đồng ủy ban nhân dân Đồng Nai 2015 2016 và được áp dụng kể từ ngày 01/02/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 138/2014/NQ-HĐND điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước điều chỉnh dự toán Đồng Nai 2014


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/2014/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC; ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2014 (ĐỢT 2)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30/11/2013 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

Thực hiện Nghị quyết số 97/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII - kỳ họp thứ 9 về giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh, bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2014;

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 23/6/2014 của HĐND tỉnh về việc thống nhất xin tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước để thực hiện dự án bệnh viện đa khoa Đồng Nai;

Thực hiện Nghị quyết số 111/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2014 (đợt 1);

Sau khi xem xét Tờ trình số 10989/TTr-UBND ngày 20/12/2014 của UBND tỉnh về điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương năm 2014 (đợt 2); báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại tổ và tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2014 (đợt 2). Cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước:

Tổng dự toán thu NSNN sau khi điều chỉnh:                             36.385.957 triệu đồng.

a) Các khoản thu trong cân đối:                                               34.019.316 triệu đồng.

- Thu nội địa:                                                                          20.549.316 triệu đồng.

- Thu lĩnh vực xuất nhập khẩu:                                                 13.470.000 triệu đồng.

b) Các khoản thu quản lý qua ngân sách:                                   2.366.641 triệu đồng.

- Thu xổ số kiến thiết:                                                               1.120.641 triệu đồng.

- Ghi thu học phí:                                                                          60.000 triệu đồng.

- Ghi thu viện phí:                                                                     1.186.000 triệu đồng.

2. Bổ sung dự toán thu ngân sách
địa phương năm 2014 (đợt 2):                                                  1.635.280 triệu đồng.

Trong đó:

a) Bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương:                                410.790 triệu đồng.

b) Bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương:                              1.224.490 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lục II đính kèm)

3. Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương:                          1.635.280 triệu đồng.

a) Bổ sung dự toán chi ngân sách cấp tỉnh:                               1.339.937 triệu đồng.

Bao gồm:

- Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển:                                     1.097.049 triệu đồng;

- Bổ sung dự toán chi thường xuyên:                                           229.072 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi quản lý qua ngân sách:                                13.816 triệu đồng.

b) Bổ sung dự toán chi ngân sách các huyện,
thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa:                                    295.343 triệu đồng.

Bao gồm:

- Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển:                                       184.362 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi thường xuyên:                                           110.981 triệu đồng.

(Chi tiết tại các Phụ lục II, IV, V và VI đính kèm)

4. Điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách địa phương:

a) Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên cấp tỉnh:                   20.576 triệu đồng.

- Giảm dự toán chi trợ giá các mặt hàng chính sách:                        5.000 triệu đồng.

- Giảm dự toán sự nghiệp kinh tế:                                                 15.576 triệu đồng.

+ Giảm dự toán chi sự nghiệp nông nghiệp:                                     1.185 triệu đồng.

+ Giảm dự toán chi sự nghiệp lâm nghiệp:                                       4.156 triệu đồng.

+ Giảm dự toán chi sự nghiệp môi trường:                                      1.235 triệu đồng.

+ Giảm dự toán chi sự nghiệp quy hoạch:                                        9.000 triệu đồng.

b) Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và
các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa:                                 20.576 triệu đồng.

- Tăng dự toán chi thường xuyên cấp tỉnh:                                       6.576 triệu đồng.

- Tăng dự toán chi thường xuyên của các huyện,
thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hoà:                                      14.000 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục III (A) đính kèm)

c) Điều chỉnh dự toán các đơn vị khối tỉnh:                                       7.331 triệu đồng.

5. Dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2014 (đợt 2) sau điều chỉnh, bổ sung:

a) Dự toán thu ngân sách địa phương:                                     15.159.410 triệu đồng.

- Dự toán thu trong cân đối:                                                    12.782.129 triệu đồng.

- Dự toán thu quản lý qua ngân sách:                                        2.377.281 triệu đồng.

b) Dự toán chi ngân sách địa phương:                                    15.159.410 triệu đồng.

- Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh:                                              8.770.071 triệu đồng.

- Dự toán chi ngân sách cấp huyện:                                          6.389.339 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I và IV đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính, ngân sách hiện hành tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 12 quyết nghị thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 138/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu138/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2014
Ngày hiệu lực21/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 138/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 138/2014/NQ-HĐND điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước điều chỉnh dự toán Đồng Nai 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 138/2014/NQ-HĐND điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước điều chỉnh dự toán Đồng Nai 2014
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu138/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Tư
        Ngày ban hành11/12/2014
        Ngày hiệu lực21/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2016
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 138/2014/NQ-HĐND điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước điều chỉnh dự toán Đồng Nai 2014

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 138/2014/NQ-HĐND điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước điều chỉnh dự toán Đồng Nai 2014