Quyết định 65/2012/QĐ-UBND

Quyết định 65/2012/QĐ-UBND về quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định 65/2012/QĐ-UBND quản lý đăng ký giao dịch bảo đảm Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 31/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý về đăng ký biện pháp bảo đảm Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 20/08/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 65/2012/QĐ-UBND quản lý đăng ký giao dịch bảo đảm Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2012/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 16 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 22/TTr-STP ngày 23/10/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Nai, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về cơ chế phối hợp giữa cơ quan chủ trì với các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong việc xây dựng, chỉ đạo, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị liên quan trong hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm, bao gồm Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Nai, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (sau đây gọi tắt là các Chi nhánh), các tổ chức hành nghề công chứng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm và quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Mục đích phối hợp

Mục đích của việc phối hợp trong hoạt động quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm nhằm triển khai đồng bộ và hiệu quả việc thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm và quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

1. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và thống nhất nhằm đảm bảo hoạt động quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

2. Việc phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức và các quy định của pháp luật có liên quan, không làm ảnh hưởng đến hoạt động riêng của từng cơ quan, tổ chức, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Phối hợp kiểm tra, giám sát, trao đổi thông tin kịp thời để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các vi phạm phát sinh trong hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm.

3. Bảo đảm tính kỷ luật, kỷ cương trong các hoạt động phối hợp; đề cao trách nhiệm cá nhân của Thủ trưởng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và cán bộ, công chức, viên chức tham gia phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Điều 5. Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh các hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

2. Các cơ quan sau đây có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường;

b) Sở Tài chính;

c) Sở Nội vụ;

d) Sở Thông tin và Truyền thông;

đ) Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

e) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Nai; các tổ chức tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh;

g) Các cơ quan truyền thông gồm: Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai;

h) Ủy ban nhân dân cấp huyện;

i) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai và các Chi nhánh;

k) Các tổ chức hành nghề công chứng;

l) Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 6. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác quản lý Nhà nước về giao dịch bảo đảm, kiểm tra việc thực hiện công tác đăng ký giao dịch bảo đảm; rà soát, thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

2. Chỉ đạo việc thực hiện đăng ký và quản lý đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và các nhiệm vụ khác.

4. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm,

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp chia sẽ thông tin liên quan đến giao dịch bảo đảm.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đăng ký giao dịch bảo đảm.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan liên quan, tham mưu UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch công tác hàng năm trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh; tổ chức sơ kết 06 tháng và tổng kết hàng năm về kết quả triển khai hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai và các Chi nhánh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Nai, các tổ chức hành nghề công chứng xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát các quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm, đối chiếu các quy định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để kịp thời phát hiện, kiến nghị bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.

5. Chủ trì, phối hợp với Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm (Bộ Tư pháp), Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các lớp tập huấn về đăng ký giao dịch bảo đảm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

6. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Nai tổ chức các Đoàn công tác liên ngành nhằm kiểm tra định kỳ hàng năm về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm và quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

a) Kiểm tra công tác triển khai quy định pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm và triển khai thực hiện quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Kiểm tra việc tổ chức hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai và các Chi nhánh, số lượng, trình độ của các công chức, viên chức thực hiện việc đăng ký; cơ sở vật chất phục vụ hoạt động, mức độ áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động.

c) Kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: Thẩm quyền đăng ký, quy trình đăng ký, hồ sơ đăng ký, việc chỉnh lý biến động, việc lưu trữ hồ sơ, việc cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất.

d) Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm theo quy định.

đ) Kiểm tra đánh giá sự phù hợp giữa quy định pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm và thực tiễn áp dụng ở địa phương.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Hướng dẫn, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và các Chi nhánh thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.

2. Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu đăng ký giao dịch bảo đảm; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và các Chi nhánh cung cấp thông tin cho Sở Tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu.

3. Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm;

4. Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Đoàn kiểm tra công tác liên ngành theo Kế hoạch mỗi năm một lần.

5. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai tổng hợp số liệu đăng ký giao dịch bảo đảm báo cáo về Sở Tư pháp định kỳ theo quy định 06 tháng và 01 năm.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí đủ nguồn nhân lực để đảm bảo hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm và quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm, tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho đội ngũ công chứng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm và quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm và quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan trong việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và cung cấp, trao đổi thông tin về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 12. Trách nhiệm của Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Cục Thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, cung cấp và cập nhật thông tin về các tài sản đã kê biên để đảm bảo thi hành án vào Hệ thống cơ sở dữ liệu; thường xuyên cung cấp thông tin về tình trạng tài sản cho các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định. Đồng thời chỉ đạo các Chi cục Thi hành án kịp thời cung cấp và cập nhật thông tin về tài sản liên quan đến việc thi hành án để kịp thời ngăn chặn các hoạt động giao dịch.

Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phố biến các quy định pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn huyện.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin và xác nhận tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất các nội dung về quyền sử dụng, đất không tranh chấp, không nằm trong quy hoạch phải giải tỏa, không bị kê biên để đảm bảo cho việc thi hành án, không bị hạn chế giao dịch cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch về bất động sản khi có yêu cầu.

Điều 14. Trách nhiệm của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai và các Chi nhánh

1. Thường xuyên cập nhật thông tin của các giao dịch về tài sản được thực hiện tại đơn vị vào Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin cho các cơ quan, đơn vị có liên quan khi có yêu cầu. Đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về đăng ký giao dịch bảo đảm của Văn phòng và các Chi nhánh.

2. Tổng hợp số liệu và gửi báo cáo về Sở Tư pháp theo định kỳ 06 tháng và 01 năm. Báo cáo phải đảm bảo những nội dung chủ yếu sau:

a) Số liệu cụ thể về kết quả đăng ký lần đầu, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

b) Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức, thực hiện các quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm, tổ chức thực hiện công tác đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác đăng ký giao dịch bảo đảm và quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm.

3. Thực hiện việc cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp không cung cấp thông tin theo quy định, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý theo quy định.

4. Phối hợp với các tổ chức hành nghề công chứng trong hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm.

5. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, pháp luật về đất đai, nhà ở và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 15. Trách nhiệm của các tổ chức hành nghề công chứng

1. Trên cơ sở hoạt động công chứng các hợp đồng, giao dịch, phối hợp với các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và các Chi nhánh trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, kịp thời phát hiện những quy định pháp luật còn vướng mắc, báo cáo Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

2. Kịp thời cập nhật thông tin giao dịch tài sản của các tổ chức, cá nhân vào Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu.

Điều 16. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Nai

1. Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc kiểm tra định kỳ việc thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm và quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh; tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ của tổ chức tín dụng. Đồng thời là đầu mối tiếp nhận thông tin đăng ký giao dịch bảo đảm của các tổ chức tín dụng, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu đăng ký giao dịch bảo đảm.

2. Tổng hợp và cập nhật thông tin về tình trạng tài sản do các Ngân hàng và tổ chức tín dụng cung cấp vào Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu.

Điều 17. Trách nhiệm của các cơ quan truyền thông

Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm. Đồng thời tiếp nhận và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của các tổ chức và cá nhân về việc thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm của các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

Điều 18. Trách nhiệm chung

1. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp với nhau trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Việc cung cấp, trao đổi và cập nhật thông tin Hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký giao dịch bảo đảm phải thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý thông tin và của cơ quan chủ trì. Cá nhân, tổ chức sử dụng thông tin về giao dịch bảo đảm trong Hệ thống cơ sở dữ liệu phải đóng phí theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Nai, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai và các Chi nhánh, các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm triển khai, thực hiện Quy chế này.

2. Định kỳ 06 tháng và hàng năm tổ chức hội nghị giao ban giữa các cơ quan liên quan trong hoạt động quản lý Nhà nước về giao dịch bảo đảm.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để bổ sung, sửa đổi Quy chế phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu65/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2012
Ngày hiệu lực26/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/08/2018
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 65/2012/QĐ-UBND quản lý đăng ký giao dịch bảo đảm Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 65/2012/QĐ-UBND quản lý đăng ký giao dịch bảo đảm Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu65/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành16/11/2012
        Ngày hiệu lực26/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/08/2018
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 65/2012/QĐ-UBND quản lý đăng ký giao dịch bảo đảm Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 65/2012/QĐ-UBND quản lý đăng ký giao dịch bảo đảm Đồng Nai