Quyết định 345/QĐ-UBND

Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 345/QĐ-UBND 2019 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 345/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN THUỘC NH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình s 17/TTr-STP ngày 16/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2018.

1. Danh mục 70 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2018 (Danh mục I kèm theo).

2. Danh mục 17 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2018 (Danh mục II kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Chánh PCVP. UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC, các phòng.

<Maibnt.TP.T01>

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

DANH MỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, Y BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Quyết định

65/2012/QĐ-UBND ngày 16/11/2012

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh

20/8/2018

2

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016

Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh

02/4/2018

3

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016

Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh

02/4/2018

4

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh

25/10/2018

II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Nghị quyết

173/2010/NQ- HĐND ngày 02/7/2010

Về việc phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Nghị quyết số 114/2018/NQ- HĐND ngày 06/7/2018 của HĐNĐ tỉnh

16/7/2018

2

Quyết định

65/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011

Về việc ban hành bảng giá tối thiểu để tính thuế đối với các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bi Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh

01/11/2018

3

Quyết định

34/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bi Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh

09/4/2018

4

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND ngày 03/7/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 65/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tối thiểu để tính thuế đối với các loi tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh

01/11/2018

5

Quyết định

41/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014

Ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh

01/5/2018

6

Quyết định

53/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

Ban hành Quy định về trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2018/QĐ- UBND ngày 22/02/2018

15/3/2018

7

Quyết định

54/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh

15/3/2018

8

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

Về việc quy định phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh

01/5/2018

9

Quyết định

27/2015/QĐ-UBND ngày 24/9/2015

Về việc bổ sung bảng giá ti thiểu để tính thuế đối với các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 43/2018/QĐ- UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh

01/11/2018

10

Quyết định

54/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015

Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh

15/11/2018

11

Quyết định

60/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Ban hành đơn giá cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại, cấp biến động Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sn khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh

01/5/2018

12

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND ngày 01/2/2016

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục và trách nhiệm phối hợp xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh

15/02/2018

13

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016

Về việc quy định diện tích ti thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/1/2018 của UBND tỉnh

01/3/2018

III. LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1

Quyết định

04/2005/QĐ-UBND ngày 03/02/2005

Ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và xã hội nhân văn

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh

25/6/2018

2

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008

Ban hành Quy chế quản lý các đề tài, dự án nghiên cu khoa học và phát triển công nghệ tnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2018/QĐ- UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh

25/6/2018

3

Quyết định

35/2011/QĐ-UBND ngày 02/6/2011

Ban hành Quy định quản lý các đề tài, dự án nghiên cu khoa học và phát triển công nghệ cấp huyện/ ngành

Được thay thế bi Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh

15/6/2018

4

Quyết định

66/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014

Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh

25/6/2018

IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1

Nghị quyết

157/2009/NQ- HĐND ngày 10/12/2009

Về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Nghị quyết số 112/2018/NQ- HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh

16/7/2018

2

Nghị quyết

193/2010/NQ- HĐND ngày 10/12/2009

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Nghị quyết số 90/2017/NQ- HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

01/1/2018

3

Quyết định

20/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008

Về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bi Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh

15/01/2018

4

Quyết định

92/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009

Ban hành Quy định thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết số 157/2009/NQ-HDND ngày 10/12/2009 hết hiệu lực thi hành, theo đó Quyết định quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

16/7/2018

5

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011

Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh

08/5/2018

6

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013

Ban hành Quy định về việc lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bi Quyết định số 56/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh

31/12/2018

7

Quyết định

63/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014

Ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh

01/3/2018

8

Quyết định

53/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015

Về việc sửa đi, bổ sung quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh

03/01/2018

9

Quyết định

55/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

Ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bi Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018

15/3/2018

10

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh

04/10/2018

V. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1

Quyết định

29/2010/QĐ-UBND ngày 19/5/2010

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Được thay thế bởi Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh

16/7/2018

2

Quyết định

44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh

25/12/2018

VI. LĨNH VỰC NỘI VỤ

1

Nghị quyết

83/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Về việc quy định mc phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bi Nghị quyết số 121/2018/NQ- HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh

01/8/2018

2

Quyết định

81/2006/QĐ-UBND ngày 08/11/2006

Ban hành Quy đnh chế độ hội họp trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tnh Đồng Nai

Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

25/12/2018

3

Quyết định

69/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010

Về việc ban hành bản Quy định về slượng, chức danh, một số chế độ chính sách đối với những cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu ph) và mức khoán kinh phí hoạt động cho các đoàn thể cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh

01/5/2018

4

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Đng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh

15/7/2018

5

Quyết định

76/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Ban hành Quy định khen thưởng thành tích đột xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh

10/10/2018

6

Quyết định

77/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh

10/10/2018

7

Quyết định

44/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015

Ban hành Quy định khen thưởng thành tích đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương và xã hội

Được thay thế bởi Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh

10/10/2018

8

Quyết định

61/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

21/6/2018

VII. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

1

Quyết định

41/2013/QĐ-UBND ngày 05/7/2013

Ban hành Quy chế đón tiếp các Đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh

25/10/2018

2

Quyết định

67/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế đón tiếp đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 05/7/2013 của UBND tnh Đồng Nai

Được thay thế bi Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh

25/10/2018

3

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016

Ban hành Quy chế về xét, cho phép và quản lý sử dụng thđi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh

01/10/2018

VIII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Quyết định

50/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh

20/7/2018

IX. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐU TƯ

1

Nghị quyết

30/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 của tỉnh Đồng Nai

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2018

2

Nghị quyết

37/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2018

3

Nghị quyết

54/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

Về bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2017 của tỉnh Đng Nai

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2018

4

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013

Ban hành Quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư trên đa bàn tnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tnh

20/8/2018

5

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017

Ban hành Quy định về trình tự thực hiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh ngoài các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2018/QĐ- UBND ngày 09/8/2018 của UBND tnh

20/8/2018

X. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND ngày 29/5/2013

Về việc ban hành giá cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018

15/8/2018

XI. LĨNH VỰC VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LỊCH

1

Quyết định

64/2009/QĐ-UBND ngày 16/9/2009

Về việc phê duyệt Đề án Phân cấp quản lý di tích - danh thng xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh

15/10/2018

XII. LĨNH VỰC Y TẾ

1

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009

Về việc quy định mức thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú, ngoại trú kể cả người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

01/01/2018

XIII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

11

Nghị quyết

126/2014/NQ- HĐND ngày 26/9/2014

Về chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo và chính sách hỗ trợ đối với hộ mới thoát nghèo tnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020

Được thay thế bởi Nghị quyết số 118/2018/NQ- HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh

16/7/2018

XIV. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

Quyết định

70/2011/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh

01/12/2018

2

Quyết định

46/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014

Ban hành Quy định về quản lý điểm truy cập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 49/2018/QĐ- UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh

01/12/2018

XV. LĨNH VỰC THANH TRA

1

Nghị quyết

65/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Nghị quyết số 88/2017/NQ- HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

01/01/2018

2

Nghị quyết

66/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Nghị quyết số 96/2017/NQ- HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

01/01/2018

3

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND ngày 21/3/2013

Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết số 65/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 hết hiệu lực thi hành, theo đó Quyết định quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

01/01/2018

XV. LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1

Nghị quyết

52/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức các khọp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2018

2

Nghị quyết

53/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về chương trình giám sát của Hội đng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2017

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2018

Tổng số: 61 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, trong đó gồm 12 ngh quyết và 49 quyết định

B. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2018

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Quyết định

18/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008

Ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản

Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đng thời hết hiệu lực.

01/7/2016

2

Quyết định

61/2009/QĐ-UBND ngày 03/9/2009

Về việc thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chng thc chữ ký trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực.

07/10/2016

II. LĨNH VỰC NỘI VỤ

1

Quyết định

34/2008/QĐ-UBND ngày 28/4/2008

Về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

20/6/2014

2

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND ngày 14/3/2012

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/3/2013 của UBND tỉnh

19/01/2013

III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1

Nghị quyết

48/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Điều chỉnh Nghị quyết số 191/2010/NQ- HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh đối với tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách thành phố Biên Hòa và tỷ lệ phân chia nguồn thu từ tiền sử dụng đất cho cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013 giai đoạn năm 2013 - 2015

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2016

IV. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG

1

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009

Ban hành Quy định quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lc

01/01/2017

V. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Quyết định

34/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012

Ban hành Quy định mc chi hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

12/02/2017

VI. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG AN NINH

1

Nghị quyết

64/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về việc vận động đóng góp quỹ Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Đng Nai

Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số Điều Luật Dân quân tự vệ không quy đnh việc vận động đóng góp quỹ Quốc phòng - an ninh. Nghị định này thay thế Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ (Nghị định số 58/2010/NĐ-CP là căn cứ ban hành Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐND)

20/02/2016

VII. LĨNH VỰC KHÁC

1

Quyết định

82/2006/QĐ-UBND ngày 23/11/2006

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hủy phế liệu, phế phm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

01/7/2016

Tng số: 09 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, trong đó gồm: 02 nghị quyết và 07 quyết định

Tổng s: 70 văn bản hết hiệu lc toàn bộ, trong đó gồm: 14 nghị quyết và 56 quyết định.

 

DANH MỤC II

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2018
(Kèm theo Quyết đnh số 345/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên, loại văn bn

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Khoản 1, Khoản 2 Điều 1; Mục 3.8 và 5.4 Phụ lục I và Phụ lục II

Được sa đổi bởi Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh

17/9/2018

II. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 ban hành quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Điều 2; Khoản 1 Điều 4; Khoản 2 Điều 7; gạch đầu dòng thử nhất Điểm a Khoản 1, gạch đầu dòng thứ nhất Điểm a Khoản 2, Khoản 3, Điểm c Khoản 5 Điều 16

Được sửa đổi bi Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh

01/02/2018

III. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1

Nghị quyết

189/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đng Nai giai đoạn 2016-2020

Khoản 1, Điểm a, b, c Khoản 3 Điều 1

Được sa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 94/2017/NQ-HDND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

01/01/2018

2

Quyết định

38/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 ban hành Quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đua nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai

Khoản 1, Khoản 2 Điều 2; đoạn thứ nhất Điều 5; Đim đ Khoản 2 Điều 9; Khoản 3 Điều 12; Điểm a Khoản 1, Điểm c Khoản 2 Điều 13; Điểm b Khoản 1, Điểm đ Khoản 2 Điều 15; Điểm a Khoản 1, Điểm c, d Khoản 2, Điểm d Khoản 4 Điều 16; Khoản 3 Điều 17; Điểm c Khoản 2 Điều 19; Khoản 1, Điểm b, h Khoản 2 Điều 21; Điểm a, d Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 26; Mu số 9a; Mu s 9b

Được sa đổi, bổ sung và bãi bỏ bi Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018

02/5/2018

3

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

Điều 1; Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 8; Điều 9, Điều 10; Khoản 1, Khoản 3 Điều 11

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018

21/5/2018

IV. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Cng/Trang Thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Khoản 1 Điều 11

Được sửa đổi bởi Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh

20/11/2018

V. LĨNH VỰC NỘI VỤ

1

Quyết định

34/2010/QĐ- UBND ngày 02/7/2010 về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày Thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh

23/3/2018

2

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Điều 4; Điều 12; Khoản 3 Điều 14

Được sửa đi, bổ sung bởi Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh

25/12/2018

3

Quyết định

60/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn hàng năm địa bàn tỉnh Đồng Nai

Điều 3; Điều 6; Khoản 1 Điều 8; Khoản 5 Điều 9; Điếu 11; Khoản 1 Điều 12; Khoản 2 Điều 12; Khoản 1 Điều 13; Khoản 1 Điều 14; Khoản 4 Điều 13; Bảng điểm đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn hàng năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Được bãi bỏ bi Quyết định số 40/2018/QĐ- UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh

15/10/2018

4

Quyết định

45/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Khoản 4 Điều 4; Khoản 5, Khoản 10 Điều 5; Khoản 1 Điều 7; Khoản 5 Điều 11

Được sửa đổi, bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh

30/3/2018

VI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Quyết đnh

22/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 ban hành quy định về mức hỗ trợ trong việc áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Điều 2; Điều 4; Điều 5; Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4, Điểm b Khoản 6 Điều 6

Được sa đổi bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh

29/8/2018

VII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Quyết định

74/2006/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 ban hành Quy định đánh svà gắn biển snhà trên địa bàn tỉnh Đng Nai

Điều 22; Điều 23; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 25; Điều 26; Điểm b Khoản 3, điểm c Khoản 2 Điều 29

Được sửa đổi, bãi bỏ bi Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh

15/4/2018

VIII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Nghị quyết

40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 thông qua Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Dấu cộng thứ 02 Tiết 1 Điểm a, Tiết 5 Điểm b Khoản 3 Điều 1; sthứ tự 17 Mục A và số thứ tự 05 Mục C Phụ lục I

Được sa đổi bởi Nghị quyết số 115/2018/NQ- HDND ngày 06/7/2018

16/7/2018

Tiết 1 Điểm a, dấu cộng thứ 1, 2 Tiết 2, dấu cộng thứ 1, 2 Tiết 3 Điểm a Khoản 3 Điều 1; số thứ tự 03, số thtự 07 Mục B, số thứ tự 20 Mục A Phụ lục I

Được sa đổi, bổ sung bi Nghị quyết số 144/2018/NQ-HDND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh

17/12/2018

2

Nghị quyết

115/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 sa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 40/2016/NQ-HDND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Khoản 1 Điều 1

Được sa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 144/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh

17/12/2018

IX. LĨNH VỰC Y TẾ

1

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục nội dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Điểm g Khoản 2, Điểm a Khoản 3 Điều 4; Điểm c Khoản 3 Điều 5

Được sửa đổi bi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh

01/02/2018

2

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thc phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Khoản 1, Điểm c Khoản 2 Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh

15/01/2018

X. LĨNH VỰC AN NINH QUỐC PHÒNG

1

Quyết định

63/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chtrương, chính sách, quy định pháp luật đối với chc sắc, tu sĩ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Điểm b Khoản 4 Điều 1

Được sửa đổi bi Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh

02/4/2018

Tổng số: 17 văn bản hết hiệu lc một phần, trong đó gm 03 nghị quyết và 14 quyết định

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 345/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu345/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2019
Ngày hiệu lực29/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 345/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 345/QĐ-UBND 2019 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 345/QĐ-UBND 2019 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Đồng Nai
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu345/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
      Người kýĐinh Quốc Thái
      Ngày ban hành29/01/2019
      Ngày hiệu lực29/01/2019
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật5 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 345/QĐ-UBND 2019 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 345/QĐ-UBND 2019 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Đồng Nai